เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
พ.    2710     EE.336
(3) 11,
L0
    
    2711  EE.336
(3) 11,
L0
      
    R.C 105  IHM223
(3) 11,
L0
    HM.424
(3) 21,
L0
   
  HM.424
(3) 11,
L0
        
    R.C 106  HM.423
(3) 11,
L0
        
    R.C 107  HM.210
(3) 11,
L0
    HRM2106
(3) 10,
L0
  
      HM.207
(3) 10,
L0
  
    R21126  OB3073
(3) 10,
L0
  AD.411
(3) 10,
L0
  
    R21127  CA.211
(3) 21,
L0
  MD2044
(3) 11,
L0
 
  CA1211
(3) 21,
L0
      
    R21128  AD.213
(3) 11,
L0
  MD1013
(3) 10,
L0
  
  AD.112
(3) 11,
L0
  MD.101
(3) 10,
L0
  
    R21131  MD.403
(3) 10,
L0
      
  MD4143
(3) 10,
L0
      
    R21136  BC.314
(3) 21,
L0
      
  BC3064
(3) 21,
L0
      
    R21208  CA2004
(3) 10,
L0
  FM.204
(3) 10,
L0
  
      FM2053
(3) 10,
L0
  
    R21212  PF2044
(3) 11,
L0
  PF3074
(3) 11,
L0
 
  PF.121
(3) 11,
L0
      
    R2206  LA.201
(2) 10,
L0
   LA1002
(2) 10,
L0
   
  LA1003
(2) 10,
L0
       
    R2211  BA1204
(3) 10,
L0
  IMG310
(3) 10,
L0
  
  IMG204
(3) 10,
L0
  IMK225
(3) 10,
L0
  
  IGE122
(3) 10,
L0
  BA1207
(3) 10,
L0
  
      IGE122
(3) 20,
L0
  
    R2212  LA.406
(2) 10,
L0
   GE.121
(3) 320,
L0
  
  LA4004
(2) 10,
L0
   GEN401
(3) 320,
L0
  
      GE1500
(0) 10,
L0
  
      GE1405
(3) 10,
L0
  
    R2217  GEN102
(3) 330,
L0
      
  GE.100
(3) 330,
L0
      
    R2219      EN1401
(3) 340,
L0
  
      IEL424
(3) 10,
L0
  
    R2223      GE1503
(3) 20,
L0
  
      IGE203
(3) 20,
L0
  
    R2228  IEL314
(3) 10,
L0
  EL1208
(3) 10,
L0
  
      IEL208
(3) 10,
L0
  
      GE.110
(3) 310,
L0
  
    R2306  VD.363
(3) 11,
L0
    
    R2315  AR.334
(2) 10,
L0
       
    R2335   AR.452
(5) 11,
L0
  AR.502
(2) 10,
L0
   
      AR.502
(2) 10,
L0
   
    R2337       AR.360
(2) 11,
L0
 
    R2338  VIS113
(3) 11,
L0
  VIS113
(3) 11,
L0
 
    R2339  FS.102
(2) 11,
L0
         
  FS.1101
(3) 11,
L0
        
   FS.102
(2) 11,
L0
       
    FS.1101
(3) 11,
L0
      
    R2340M  FS.2204
(3) 11,
L0
        
  FS.215
(3) 11,
L0
 FS.215
(3) 11,
L0
     
    FS.2204
(3) 11,
L0
      
    R2403  VD.331
(3) 11,
L0
    
    R2405  INT121
(3) 11,
L0
    
    R2418  HM.101
(3) 30,
L0
  HM.101
(3) 40,
L0
  
  MM4021
(3) 20,
L0
      
  MG.421
(3) 20,
L0
      
    R2421       JP.303
(3) 11,
L0
 JP.344
(3) 11,
L0
 
       JP.344
(3) 11,
L0
 JP.303
(3) 11,
L0
 
    R2425       KR.303
(3) 11,
L0
 KR.303
(3) 11,
L0
 
       KH.344
(3) 11,
L0
 KH.344
(3) 11,
L0
 
    R2427  IP.111
(3) 11,
L0
     
  PD.112
(3) 11,
L0
     
    R2429      AR.119
(3) 11,
L0
 
    R2431M  PD.326
(3) 11,
L0
     
  IP.481
(3) 11,
L0
     
    R2432M  PD.423
(3) 11,
L0
     
  IP.423
(3) 11,
L0
     
    R2433M  AR.243
(2) 10,
L0
 AR.300
(2) 10,
L0
     
    R2434M  ID.302
(3) 11,
L0
      
    R2435M  AR.121
(2) 11,
L0
  AR.130
(2) 10,
L0
  AR.141
(2) 10,
L0
 
    R2436M  INT232
(3) 11,
L0
     
  ID.233
(3) 11,
L0
     
  ID.242
(3) 11,
L0
     
    R2502  HR.305
(3) 10,
L0
   MM3006
(3) 10,
L0
  
    R2503  MG.401
(3) 20,
L0
  PY.403
(2) 11,
L0
  
  MM4001
(3) 20,
L0
  PY.403
(3) 11,
L0
 
    R2504   FI3007
(3) 10,
L0
  BI4425
(3) 10,
L0
  
    R2505  DB3006
(3) 10,
L0
  DB3102
(3) 11,
L0
   
  BS.304
(3) 10,
L0
      
    R2506  IMK423
(3) 10,
L0
  IMK308
(3) 10,
L0
  
      BA1405
(3) 10,
L0
  
    R2508    PY.441
(1) 10,
L0
  EN.303
(3) 11,
L0
 EN.303
(3) 11,
L0
 
    R2510  CS.001
(3) 310,
L0
      
  DTI001
(3) 310,
L0
      
    R2512  RE.1310
(3) 10,
L0
  LA.204
(3) 10,
L0
  
      LA2401
(3) 10,
L0
  
    R2521  TR.432
(3) 10,
L0
  LM3431
(3) 10,
L0
  
    R2528  MG.421
(3) 10,
L0
      
  MM4021
(3) 10,
L0
      
    R2601  TM.334
(3) 10,
L0
  TM.2209
(3) 11,
L0
 TM.2209
(3) 11,
L0
 
    R2602      DTI223
(3) 311,
L0
  
      CS.222
(3) 310,
L0
  
      DTI513
(3) 311,
L0
  
    R2608  DTI519
(3) 10,
L0
  CS.413
(3) 10,
L0
  
  CS.543
(3) 10,
L0
  DTI111
(3) 311,
L0
   
   DTI111
(3) 311,
L0
      
    R2621      CT.318
(3) 10,
L0
  
      CT.353
(3) 10,
L0
  
    R2623  DTI211
(3) 11,
L0
 DTI211
(3) 11,
L0
  DTI324
(3) 11,
L0
  
      CS.531
(3) 10,
L0
  
    R2625        DB3102
(3) 11,
L0
 
    R2626      CA3003
(3) 21,
L0
  
    R2631M  MD3084
(3) 11,
L0
 MD.407
(3) 11,
L0
  
    R2633M      CA3003
(3) 11,
L0
  
    R2634M      GE.143
(2) 11,
L0
 DB1100
(3) 21,
L0
 
      GE.143
(2) 11,
L0
   
    R2636M    BS.305
(3) 11,
L0
  AC4016
(3) 11,
L0
  
      AC.416
(3) 11,
L0
  
    R2711A  BI3301
(3) 10,
L0
    GE.143
(2) 11,
L0
  
        GE.143
(2) 11,
L0
  
    R2716  BS.305
(3) 11,
L0
    DB1100
(3) 21,
L0
   
    R2721  TH.4003
(3) 10,
L0
  GE.109
(3) 300,
L0
  
    R2723  TH.3307
(3) 10,
L0
  TH.1004
(3) 10,
L0
 
    R2724  ME.304
(3) 710,
L0
  ME.304
(3) 10,
L0
  
    R2732  KR.201
(3) 11,
L0
  KO.213
(3) 11,
L0
 
  KO.112
(3) 11,
L0
      
    R2733      ES.301
(2) 31,
L0
  
    R2735M  ME.306
(3) 710,
L0
  ME.306
(3) 10,
L0
  
    R2736M  LA2202
(2) 10,
L0
       
    R2737M  GE.152
(1) 1,
L0
 GE.146
(2) 10,
L0
      
    R2738M  GE.152
(1) 2,
L0
 GE.142
(2) 20,
L0
  GEN405
(2) 20,
L0
   
    GEN405
(2) 10,
L0
  GE.142
(2) 40,
L0
   
    R2814  AL.204
(3) 10,
L0
  ALB104
(3) 20,
L0
  
  ALB104
(3) 10,
L0
  AL.204
(3) 20,
L0
  
    R2815      AL.328
(3) 10,
L0
  
    R2820  IE.211
(3) 10,
L0
  IE.213
(3) 10,
L0
  
    R2821  HRM1103
(3) 11,
L0
  BI3303
(3) 10,
L0
  
  HM.102
(3) 10,
L0
      
    R2822  GEN102
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 40,
L0
  
    R2826  GEN102
(3) 20,
L0
  GEN102
(3) 50,
L0
  
    R2827  GEN102
(3) 30,
L0
  GEN102
(3) 60,
L0
  
    R2828  IGE112
(3) 10,
L0
  IGE118
(3) 300,
L0
  
  GE1305
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 70,
L0
  
  GEN401
(3) 340,
L0
  IHM244
(3) 10,
L0
  
    R2829  IEL204
(3) 10,
L0
  GEN111
(3) 10,
L0
  
  EL1206
(3) 10,
L0
      
    R2830  GEN119
(3) 10,
L0
   CH.303
(3) 11,
L0
 CH.303
(3) 11,
L0
 
  IJP141
(3) 11,
L0
   CH.344
(3) 11,
L0
 CH.344
(3) 11,
L0
 
  GE.164
(2) 10,
L0
      
    R2831  IEN344
(3) 11,
L0
  EN.344
(3) 11,
L0
 EN.344
(3) 11,
L0
 
  IEL313
(3) 10,
L0
      
  IGE317
(3) 10,
L0
      
    R2833  BC.309
(3) 10,
L0
  GE.101
(2) 330,
L0
  
  BC.411
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 330,
L0
  
      HRM1103
(3) 21,
L0
 
    R2834    GE.162
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 10,
L0
    
    R2835  ME.404
(3) 10,
L0
      
    R2836  AC.411
(3) 11,
L0
 AC.411
(3) 11,
L0
      
  AC4011
(3) 11,
L0
 AC4011
(3) 11,
L0
      
    R2839  AL.206
(3) 10,
L0
  ALB204
(3) 10,
L0
  
  ALB106
(3) 10,
L0
      
    R2840  ES.404
(1) 1,
L0
  AL.479
(2) 11,
L0
  
    R2841  ES.403
(1) 3,
L0
  ES.403
(1) 4,
L0
  
    R2842M  DB3201
(3) 10,
L0
  CM.105
(4) 11,
L0
  
    R2843M  PR.317
(3) 1,
L0
      
  OB2033
(3) 10,
L0
      
    R2844M  ME.319
(3) 10,
L0
      
    R2845M  RE.1205
(3) 10,
L0
      
    R2846M  EAB203
(1) 2,
L0
  ALB106
(3) 20,
L0
  
  ES.203
(1) 2,
L0
      
    R2847M   PF.416
(3) 10,
L0
  CE.330
(3) 310,
L0
  
    R2849M      SR.204
(3) 10,
L0
  
    R2851M  TH.1008
(3) 10,
L0
      
    R2853M  TH.1001
(3) 10,
L0
      
    R2901   MK4419
(3) 10,
L0
  FM1013
(3) 20,
L0
  
   MK.419
(3) 10,
L0
  FM.101
(3) 20,
L0
  
    R2902  HR3003
(3) 10,
L0
   MG.430
(3) 10,
L0
  
       MM4005
(3) 10,
L0
  
    R2903  SR.315
(3) 10,
L0
      
    R2904  GEN608
(3) 10,
L0
      
  GE.122
(3) 10,
L0
      
  GE.122
(3) 10,
L0
      
    R2905  GE.131
(3) 10,
L0
      
  GEN301
(3) 10,
L0
      
    R2906  GE.142
(2) 10,
L0
    BC.112
(3) 10,
L0
  
    R2907  GEN403
(3) 10,
L0
  GEN403
(3) 20,
L0
  
  GE.129
(3) 10,
L0
  GE.129
(3) 20,
L0
  
    R2911  GE.101
(2) 10,
L0
 GE.101
(2) 40,
L0
  GE.121
(3) 50,
L0
  
    R2912  GE.101
(2) 20,
L0
 GE.101
(2) 710,
L0
   GE.101
(2) 50,
L0
  
    GE.101
(2) 30,
L0
      
    R2916      TR.403
(3) 10,
L0
  
    R2917  GE.141
(2) 20,
L0
 GE.141
(2) 30,
L0
  GE.142
(2) 30,
L0
   
  GE.141
(2) 710,
L0
        
    R2925  GEN402
(3) 330,
L0
      
  GEN402
(3) 10,
L0
      
    R2926  GEN605
(3) 10,
L0
      
    R2927   MK.309
(3) 10,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
  
   MK3309
(3) 10,
L0
  MK4417
(3) 10,
L0
  
    R2929   MM4003
(3) 10,
L0
      
   MG.435
(3) 10,
L0
      
    R2931M  TM.222
(3) 10,
L0
  IE.211
(3) 20,
L0
  
  TM.3319
(3) 10,
L0
  CS.002
(3) 10,
L0
  
      DTI002
(3) 10,
L0
  
    R2932M  MK1201
(3) 710,
L0
  MK.307
(3) 10,
L0
  
  MK1201
(3) 720,
L0
  MK3307
(3) 10,
L0
  
    R2933M  CA.100
(3) 40,
L0
  BC.213
(3) 11,
L0
 
  CA1100
(3) 40,
L0
  BC2033
(3) 10,
L0
  
    R2934M  CA.100
(3) 10,
L0
  PF.111
(3) 10,
L0
  
  CA1100
(3) 10,
L0
  PF1013
(3) 10,
L0
  
    R2935M  CA1100
(3) 20,
L0
  PF2033
(3) 10,
L0
  
  CA.100
(3) 20,
L0
  PF.211
(3) 10,
L0
  
    R2936M  CA.100
(3) 30,
L0
      
  CA1100
(3) 30,
L0
      
    R3902  SS.221
(3) 20,
L0
      
    R3910  SS.353
(2) 11,
L0
      
    R4106A  CE.447
(3) 10,
L0
  CE.323
(3) 10,
L0
  
    R4208  MA.208
(3) 20,
L0
  IE.483
(3) 10,
L0
  
    R4210B  CE.305
(3) 310,
L0
  CE.315
(3) 310,
L0
  
    RBAKERY    HM.424
(3) 11,
L0
    HM.424
(3) 21,
L0
 
    IHM223
(3) 11,
L0
      
    RSport12      SH.251
(2) 11,
L0
  
      SR.223
(2) 11,
L0
  
    Raerobic  GE.153
(1) 2,
L0
 GE.153
(1) 1,
L0
      
    GE.153
(1) 701,
L0
      
    Rป.อาฯ1    HM.210
(3) 11,
L0
      
    Rป.อาฯ2    HM.423
(3) 11,
L0
      
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต