เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จ.    3307  CE.330
(3) 10,
L0
  CE.418
(3) 10,
L0
   
    3411(จว)  PY.104
(3) 10,
L0
  PY.308
(2) 10,
L0
    
    3507A      EE.338
(3) 10,
L0
   
    3508A      EE.433
(3) 10,
L0
   
    3508B  EE.439
(3) 10,
L0
       
    3509A  EE.392
(3) 10,
L0
       
    R3902      SH.232
(3) 20,
L0
   
    R3910  SR.226
(2) 11,
L0
         
  SH.455
(2) 11,
L0
       
   SR.226
(2) 11,
L0
       
อ.    3507A  EE.347
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 10,
L0
   
    3507B      EE.227
(3) 10,
L0
   
    3508A  SC.203
(3) 10,
L0
       
    3509A  EE.233
(3) 10,
L0
       
    R3902  HA.112
(2) 20,
L0
   SS.222
(3) 11,
L0
 SS.222
(3) 11,
L0
  
  SS.207
(3) 20,
L0
       
    R3910  SS.206
(3) 10,
L0
  HA.113
(2) 20,
L0
    
      SS.206
(3) 20,
L0
   
พ.    3406  LA3502
(2) 10,
L0
  LA3503
(4) 10,
L0
   
  LA.307
(3) 10,
L0
  LA.309
(2) 10,
L0
    
    3407      PY.304
(3) 10,
L0
   
    3408      PY.404
(3) 11,
L0
  
    3411(จว)  PY.429
(3) 11,
L0
       
    3507A      EE.231
(3) 10,
L0
   
    3507B  EE.225
(3) 10,
L0
       
    3508A      EE.343
(3) 10,
L0
   
    3508B  EE.366
(3) 10,
L0
       
    R3902  SS.208
(3) 10,
L0
  SS.341
(3) 10,
L0
   
    R3910  SR.231
(2) 11,
L0
  SR.213
(2) 11,
L0
     
พฤ.    3411(จว)  PY.206
(3) 21,
L0
      
    3413  CE.305
(3) 10,
L0
       
ศ.    3307      DB3006
(3) 10,
L0
   
    3411(จว)  PY.206
(3) 11,
L0
      
    R3902  SS.103
(3) 10,
L0
       
    R3910  SR.211
(3) 11,
L0
         
  HA.323
(3) 10,
L0
       
    SR.211
(3) 11,
L0
       
ส.    3306       CE.448
(2) 11,
L0
 CE.448
(2) 11,
L0
  
    3507A  EE.334
(3) 810,
L0
       
    3507B  EE.398
(3) 810,
L0
       
  EE.392
(3) 810,
L0
       
    3508A  MA.110
(3) 810,
L0
  EE.343
(3) 810,
L0
   
    3509A      EE.341
(3) 810,
L0
   
    3811  CE.100
(2) 11,
L0
 CE.100
(2) 11,
L0
      
อา.    3403  MK.435
(3) 825,
L0
  MK4419
(3) 825,
L0
 
  MK3301
(3) 825,
L0
  MK3301
(3) 825,
L0
 
  MK4435
(3) 825,
L0
  MK.435
(3) 825,
L0
 
  MK4419
(3) 825,
L0
  MK4435
(3) 825,
L0
 
  MK4416
(3) 825,
L0
  MK3305
(3) 825,
L0
 
  MK3307
(3) 825,
L0
  MK4416
(3) 825,
L0
 
  MK3305
(3) 825,
L0
  MK3304
(3) 825,
L0
 
  MK3304
(3) 825,
L0
  LA2014
(3) 825,
L0
 
  LA2014
(3) 825,
L0
  MK3307
(3) 825,
L0
 
    3405  FI2001
(3) 814,
L0
  FI2001
(3) 814,
L0
 
    3410  MM3001
(3) 849,
L0
  MM3001
(3) 849,
L0
 
  MM4003
(3) 849,
L0
  MM3003
(3) 849,
L0
 
  MM4005
(3) 849,
L0
  MM4003
(3) 849,
L0
 
  MM3003
(3) 849,
L0
  MM4004
(3) 849,
L0
 
  MM4004
(3) 849,
L0
  MM4005
(3) 849,
L0
 
    3411(จว)  MM4021
(3) 827,
L0
  BE3301
(3) 821,
L0
 
  BE3301
(3) 821,
L0
  MM4021
(3) 827,
L0
 
    3507A  EE.431
(3) 810,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
 ME.217
(3) 810,
L0
 
    3507B  CT.102
(3) 811,
L0
        
    3508B        IE.211
(3) 810,
L0
  
    3602  AC.204
(3) 847,
L0
  AC.204
(3) 847,
L0
 
    3603  AC3010
(3) 810,
L0
  AC4023
(3) 810,
L0
 
  AC4014
(3) 810,
L0
  AC4014
(3) 810,
L0
 
  AC4090
(3) 810,
L0
  AC3010
(3) 810,
L0
 
  AC4023
(3) 810,
L0
  AC4002
(3) 810,
L0
 
  AC4002
(3) 810,
L0
  AC4090
(3) 810,
L0
 
    3608  AC4090
(3) 812,
L0
  AC3012
(3) 812,
L0
 
  AC4012
(3) 812,
L0
  AC4090
(3) 812,
L0
 
  AC4021
(3) 812,
L0
  AC4031
(3) 812,
L0
 
  AC3012
(3) 812,
L0
  AC4021
(3) 812,
L0
 
  AC4016
(3) 812,
L0
  AC4016
(3) 812,
L0
 
  AC4011
(3) 812,
L0
  AC4012
(3) 812,
L0
 
  AC4031
(3) 812,
L0
  AC4011
(3) 812,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต