เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2312  EE.226
(1) 801,
L0
         
    2603  VD.221
(4) 11,
L0
  VD.221
(4) 11,
L0
    
  VD.207
(2) 11,
L0
        
    2606  VD.421
(5) 21,
L0
  VD.421
(5) 21,
L0
    
    2709  EE.361
(1) 801,
L0
         
    2710      EE.336
(3) 811,
L0
    EE.396
(3) 810,
L0
 
    2711        EE.336
(3) 811,
L0
    
    2804           PS.110
(4) 811,
L0
    COM Grap  AR.473
(3) 11,
L0
       
  VD.401
(4) 11,
L0
  VD.401
(4) 11,
L0
    
  VD.421
(5) 11,
L0
  VD.421
(5) 11,
L0
    
    R21208  FM.408
(3) 11,
L0
         
    R2206  LA4912
(2) 10,
L0
          
  LA.415
(2) 10,
L0
          
  LW.411
(2) 10,
L0
          
    R2211  IMG481
(2) 10,
L0
 IMG482
(1) 1,
L0
        
    R2212  IHM315
(3) 10,
L0
          
  IHM312
(3) 11,
L0
 IHM312
(3) 11,
L0
         
    R2217  EN.141
(3) 11,
L0
  IHM221
(3) 11,
L0
      
      IHM313
(3) 10,
L0
     
        IHM221
(3) 11,
L0
    
    R2223  EN.242
(3) 11,
L0
 EN.201
(3) 11,
L0
  EN.242
(3) 21,
L0
 EN.242
(3) 21,
L0
    
  EN.201
(3) 11,
L0
 EN.202
(3) 11,
L0
  EN.242
(3) 21,
L0
 EN.242
(3) 21,
L0
    
  EN.202
(3) 11,
L0
 EN.242
(3) 11,
L0
         
    R2228  IEL319
(3) 10,
L0
  IEL337
(3) 11,
L0
    
    R2243M  TH.501
(3) 510,
L8
  TH.603
(3) 510,
L8
     
  TH.601
(3) 510,
L8
  TH.503
(3) 510,
L8
     
  TH.503
(3) 510,
L8
         
    R2245M  TH.712
(3) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
  TH.711
(3) 510,
L8
         
    R2303   FS.104
(2) 10,
L0
  FS.214
(3) 11,
L0
 FS.214
(3) 11,
L0
    
    R2306     AR.331
(2) 10,
L0
       
    R2315      ID.351
(3) 11,
L0
    
      ID.360
(3) 11,
L0
    
      AR.220
(3) 11,
L0
    
      AR.220
(3) 11,
L0
    
    R2337  AR.231
(2) 10,
L0
          
    R2339      FS.103
(2) 11,
L0
 FS.103
(2) 11,
L0
     
    R2340M   FS.321
(3) 11,
L0
  FS.321
(3) 11,
L0
     
    R2405  ID.240
(3) 21,
L0
       
    R2406  ID.240
(3) 11,
L0
       
  ID.232
(3) 11,
L0
       
    R2414  HM.316
(3) 10,
L0
  HM.316
(3) 20,
L0
     
    R2418  HM.208
(3) 40,
L0
  HM.430
(3) 10,
L0
     
      HM.430
(3) 10,
L0
     
    R2421  KH.141
(3) 11,
L0
         
  KH.141
(3) 11,
L0
         
  IKO141
(3) 21,
L0
         
    R2423  TM.344
(3) 11,
L0
           
    R2425  KO.213
(3) 11,
L0
  GE.165
(2) 10,
L0
      
    R2433M  AC.402
(3) 10,
L0
         
  AC.402
(3) 10,
L0
         
    R2502  RE.1306
(3) 800,
L0
  RE.1205
(3) 800,
L0
     
  RE.308
(3) 10,
L0
  RE.1308
(3) 800,
L0
     
    R2503  HM.206
(3) 10,
L0
  HM.206
(3) 20,
L0
     
  HM.319
(3) 10,
L0
         
    R2504  ID.340
(3) 10,
L0
  RE.1406
(3) 800,
L0
     
  ID.332
(3) 10,
L0
  RE.305
(3) 10,
L0
     
    R2505  PS.110
(4) 11,
L0
  ET.312
(3) 10,
L0
     
      EE.233
(3) 10,
L0
     
    R2506  IMK481
(2) 10,
L0
 IMK482
(1) 1,
L0
 PS.111
(4) 21,
L0
     
    R2508  MA.109
(3) 830,
L0
          
  RU.242
(3) 11,
L0
 RU.242
(3) 11,
L0
         
  RU.201
(3) 11,
L0
 RU.201
(3) 11,
L0
         
  RU.243
(3) 11,
L0
 RU.243
(3) 11,
L0
         
     PS.110
(4) 831,
L0
      
      RE.201
(3) 10,
L0
     
    R2510  ME.201
(3) 10,
L0
    MA.208
(3) 820,
L0
   
    R2512  ME.305
(3) 10,
L0
  IE.385
(3) 10,
L0
     
    R2602  CS.532
(3) 10,
L0
         
    R2608  CS.512
(3) 310,
L0
  CS.543
(3) 10,
L0
     
    R2626    TM.344
(3) 11,
L0
         
    R2633M  DB1100
(3) 13,
L0
 DB1100
(3) 23,
L0
         
    R2711  AL.203
(3) 31,
L0
  AL.203
(3) 41,
L0
    
    R2715  AS.201
(3) 10,
L0
  AS.201
(3) 20,
L0
     
    R2721  TH.3004
(3) 10,
L0
         
  TH.3105
(3) 10,
L0
         
    R2725  TH.2101
(3) 10,
L0
         
    R2727      TH.4001
(3) 10,
L0
    
      TH.4109
(3) 10,
L0
    
    R2730      AL.204
(3) 40,
L0
     
    R2733      EB.321
(3) 10,
L0
     
    R2736M  IE.207
(3) 710,
L0
   PS.111
(4) 711,
L0
     
    R2738M  AL.361
(3) 10,
L0
  AL.361
(3) 20,
L0
     
    R2814  CH.112
(3) 11,
L0
  CH.112
(3) 21,
L0
    
    R2815  JP.112
(3) 11,
L0
  JP.213
(3) 11,
L0
    
    R2816  EB.201
(3) 10,
L0
   EB.305
(3) 21,
L0
    
    R2821  IAV340
(3) 10,
L0
         
    R2830  HM.435
(3) 11,
L0
 HM.435
(3) 11,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
     
    R2831  BI.306
(3) 10,
L0
  BI.307
(3) 10,
L0
     
  BI3306
(3) 10,
L0
  BI3307
(3) 10,
L0
     
    R2839      EB.201
(3) 20,
L0
     
    R2840  GR.112
(3) 11,
L0
  GR.213
(3) 11,
L0
    
    R2841  CH.213
(3) 11,
L0
  CH.213
(3) 21,
L0
    
    R2843M  AR.300
(2) 10,
L0
    RS.213
(3) 11,
L0
    
    R2844M  IN.412
(3) 10,
L0
         
    R2846M  US.201
(3) 10,
L0
         
    R2847M  CE.303
(3) 310,
L0
  CE.313
(2) 310,
L0
      
    R2851M  TH.1004
(3) 10,
L0
  TH.1001
(3) 20,
L0
    
    R2902   RF.420
(3) 10,
L0
  RF.423
(3) 10,
L0
     
    R2907  EB.305
(3) 11,
L0
         
    R2911  HM.427
(3) 10,
L0
         
  HM.427
(3) 10,
L0
         
    R2912  GEN101
(3) 330,
L0
  GEN101
(3) 330,
L0
     
  GE.101
(2) 330,
L0
  GE.101
(2) 330,
L0
     
    R4101A  IE.102
(1) 5,
L0
         
    R4104     CE.212
(1) 802,
L0
       
     CE.212
(1) 822,
L0
       
    R4205  IE.486
(1) 1,
L0
         
    R4208 PS.110
(4) 821,
L0
     GE.100
(3) 820,
L0
  IE.211
(3) 820,
L0
    R4210B  CE.211
(3) 820,
L0
        CE.206
(3) 820,
L0
    R4211     PS.110
(4) 821,
L0
  PS.110
(4) 831,
L0
   
    R4212  PS.111
(4) 12,
L0
         
    R4213      ME.107
(3) 711,
L0
 ME.107
(3) 711,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต