เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:00
 
จ.
 
 
-
 
      
 
อ.
 
 
-
 
      
 
พ.
 
 
-
 
      
พฤ.    R.C 105  TM.354
(3) 11,
L0
 TM.354
(3) 11,
L0
  
  TM.3333
(3) 11,
L0
 TM.3333
(3) 11,
L0
  
    R.C 106  HM.425
(3) 11,
L0
    
    R.C 107  HM.429
(3) 10,
L0
  
    R21128  AD.415
(3) 11,
L0
  
    R21136  BC.312
(3) 21,
L0
  
  BC2044
(3) 21,
L0
  
    R21208  FM.411
(3) 11,
L0
  
    R2303  FS.410
(6) 11,
L0
 FS.410
(6) 11,
L0
  
    R2306  VD.100
(3) 10,
L0
  
  VIS100
(3) 10,
L0
  
    R2308  IP.100
(3) 10,
L0
  
  PD.111
(3) 10,
L0
  
  VD.200
(3) 10,
L0
  
    R2315  ID.260
(3) 11,
L0
    R2335  AR.503
(3) 11,
L0
 
  AR.503
(3) 11,
L0
 
    R2337  AR.352
(5) 11,
L0
 
  AR.451
(5) 11,
L0
 
    R2338  VD.323
(3) 10,
L0
  
    R2339  FS.2102
(3) 10,
L0
  
  FS.216
(3) 10,
L0
  
    R2402  IP.223
(3) 11,
L0
 
  PD.118
(3) 11,
L0
 
    R2405  AR.506
(8) 11,
L0
 
  AR.509
(9) 11,
L0
 
    R2421  IKO345
(3) 11,
L0
  
    R2425  KO.113
(3) 11,
L0
  
    R2431M  PD.332
(3) 11,
L0
 
  IP.363
(3) 11,
L0
 
    R2433M  AR.351
(5) 11,
L0
 
    R2434M  ID.381
(3) 11,
L0
 
  ID.353
(3) 11,
L0
 
    R2435M  AR.122
(3) 11,
L0
 
    R2503  HM.421
(3) 11,
L0
 HM.421
(3) 11,
L0
  
    R2505   MM3001
(3) 10,
L0
  
    R2508   MG.410
(3) 10,
L0
  
    R2510  DB4201
(3) 10,
L0
  
    R2512  IEN243
(3) 11,
L0
  
    R2521  LM4453
(3) 10,
L0
  
    R2602  CS.324
(3) 10,
L0
  
    R2606  CS.231
(3) 310,
L0
  
    R2608  CS.222
(3) 10,
L0
  
  DTI223
(3) 11,
L0
  
    R2618  CT.307
(3) 11,
L0
 CT.307
(3) 11,
L0
 
    R2621  CT.102
(3) 11,
L0
  
  CT.102
(3) 11,
L0
  
    R2633M  MD.205
(3) 11,
L0
  
  MD.405
(3) 11,
L0
  
    R2634M    DB2203
(3) 11,
L0
  
    R2636M  CA3004
(3) 11,
L0
  
    R2711A  DB2203
(3) 11,
L0
    
    R2720  TH.3002
(3) 10,
L0
  
    R2721  TH.4003
(3) 10,
L0
  
    R2725   GE.101
(2) 300,
L0
  
    R2733  EAB102
(1) 21,
L0
  
  ES.102
(2) 21,
L0
  
    R2735M  EE.317
(1) 1,
L0
  
    R2822  IEN111
(3) 10,
L0
  
  IEL101
(3) 10,
L0
  
  EL1103
(3) 10,
L0
  
    R2826  IGE204
(3) 20,
L0
  
  IGE114
(3) 20,
L0
  
    R2829  EB.306
(3) 11,
L0
  
    R2830  BS.416
(3) 10,
L0
  
    R2836  AC.412
(3) 10,
L0
  
  AC4012
(3) 10,
L0
  
    R2842M  CE.447
(3) 310,
L0
  
    R2843M  EC.202
(3) 10,
L0
  
    R2844M  IEC200
(3) 10,
L0
  
  BA1302
(3) 10,
L0
  
    R2847M  BC.212
(3) 10,
L0
  
    R2853M  TH.1004
(3) 10,
L0
  
    R2901  SR.102
(3) 10,
L0
  
    R2902  SH.456
(2) 11,
L0
  
  SR.424
(2) 11,
L0
  
    R2903   MK.429
(3) 10,
L0
  
   MK4429
(3) 10,
L0
  
    R2904  MM4001
(3) 30,
L0
  
    R2905  MA.110
(3) 20,
L0
  
    R2906  CA1101
(3) 40,
L0
  
    R2907  CA1101
(3) 10,
L0
  
    R2911  MM1001
(3) 20,
L0
  
  MG.200
(3) 10,
L0
  
  MM1001
(3) 10,
L0
  
    R2912  MM1001
(3) 30,
L0
  
    R2916  FB.201
(3) 31,
L0
  
  FI2001
(3) 31,
L0
  
    R2917  FI2001
(3) 41,
L0
  
  FB.201
(3) 41,
L0
  
    R2925  HM.400
(0) 10,
L0
  
    R2926  BE.301
(3) 10,
L0
  
  BE3301
(3) 10,
L0
  
    R2927  HM.432
(3) 10,
L0
  
  TM.323
(3) 10,
L0
  
    R2931M  PF.329
(3) 11,
L0
  
    R2932M  PR.426
(3) 10,
L0
  
    R2933M  CA1101
(3) 20,
L0
  
    R2934M  CA1101
(3) 30,
L0
  
    R2935M  BC.403
(3) 11,
L0
  
  BC4124
(3) 11,
L0
  
  BC.415
(3) 11,
L0
  
    R2936M  PF.224
(3) 10,
L0
  
    R3902  SS.351
(2) 11,
L0
 SS.351
(2) 11,
L0
  
  SS.306
(3) 11,
L0
 SS.306
(3) 11,
L0
  
    R3909  SH.331
(3) 10,
L0
   
  SR.211
(3) 11,
L0
 SR.211
(3) 11,
L0
  
    R3910  SS.207
(3) 10,
L0
  
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
  
    R4208  ME.316
(1) 1,
L0
  
    Rป.ครัว1    HM.425
(3) 11,
L0
  
 
ศ.
 
 
-
 
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต