เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
พ.    2312  EE.226
(1) 1,
L0
  EE.367
(1) 1,
L0
  
    2709       EE.361
(1) 1,
L0
  
    2710  EE.356
(3) 11,
L0
        
    2711    EE.356
(3) 11,
L0
     
    R.C 107  HM.318
(3) 10,
L0
  HM.318
(3) 20,
L0
  
    R21122  FM1024
(3) 11,
L0
  FM1024
(3) 21,
L0
 
  FM.102
(3) 11,
L0
  FM.102
(3) 21,
L0
 
    R21126  AD.211
(3) 10,
L0
      
  OB2053
(3) 10,
L0
      
    R21128  AD.306
(3) 11,
L0
  AD.212
(3) 10,
L0
  
  AD.213
(3) 11,
L0
  AD.102
(3) 10,
L0
  
    R21131  MD2053
(3) 10,
L0
  MD2033
(3) 10,
L0
  
      JM.201
(3) 10,
L0
  
      MD.203
(3) 10,
L0
  
    R21134      PR.208
(3) 10,
L0
  
    R21136  BC2044
(3) 11,
L0
      
  BC.312
(3) 11,
L0
      
    R21208  FM.309
(3) 11,
L0
      
  NU.1202
(2) 11,
L0
      
    R21212  PF2054
(3) 11,
L0
      
  PF.212
(3) 11,
L0
      
    R2206  LA.418
(2) 10,
L0
   LA3504
(3) 10,
L0
  
      LA.310
(3) 10,
L0
  
    R2211      BA1103
(3) 10,
L0
  
    R2217      IMG432
(3) 10,
L0
  
    R2218  EN.305
(3) 11,
L0
 EN.305
(3) 11,
L0
  EN.345
(3) 21,
L0
 EN.345
(3) 21,
L0
 
  EN.345
(3) 11,
L0
 EN.345
(3) 11,
L0
      
    R2219  IEN334
(3) 10,
L0
      
  IEL322
(3) 10,
L0
      
    R2223  IBA106
(3) 10,
L0
      
    R2228      IEN116
(3) 10,
L0
  
      EL1102
(3) 10,
L0
  
      IEL102
(3) 10,
L0
  
    R2303  FS.332
(3) 10,
L0
      
    R2306  VD.233
(2) 11,
L0
     
    R2308  VIS151
(3) 11,
L0
    
    R2309  FS.434
(3) 10,
L0
      
    R2314      FS.217
(2) 11,
L0
 FS.217
(2) 11,
L0
  
    R2315        INT140
(3) 11,
L0
  
    R2335  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.406
(2) 11,
L0
 
  AR.501
(5) 11,
L0
     
    R2337  AR.341
(3) 10,
L0
      
    R2340M  FS.1105
(3) 11,
L0
    FS.111
(3) 11,
L0
    
  FS.111
(3) 11,
L0
      
    FS.1105
(3) 11,
L0
      
    R2403  VD.322
(4) 11,
L0
  VD.322
(4) 11,
L0
 
    R2405  INT124
(3) 11,
L0
     
    R2421  CH.1448
(3) 11,
L0
 CH.141
(3) 11,
L0
      
  CH.141
(3) 11,
L0
 CH.1448
(3) 11,
L0
      
    R2425    GE.164
(2) 10,
L0
  GEN119
(3) 10,
L0
  
    R2427  PD.117
(3) 11,
L0
     
  IP.115
(3) 11,
L0
     
    R2429  GE.134
(3) 10,
L0
  GEN504
(3) 20,
L0
  
  GEN504
(3) 10,
L0
      
    R2431M  IP.262
(3) 11,
L0
     
  PD.342
(3) 11,
L0
     
    R2432M  IP.323
(3) 11,
L0
     
  PD.327
(3) 11,
L0
     
    R2433M  AR.213
(3) 10,
L0
  AR.200
(2) 10,
L0
  AR.344
(2) 10,
L0
 
  AR.213
(3) 10,
L0
      
    R2434M  ID.382
(3) 11,
L0
    
    R2435M   AR.242
(2) 10,
L0
  AR.131
(2) 10,
L0
   
    R2436M  ID.221
(3) 11,
L0
      
    R2502  HR3001
(3) 10,
L0
  IHM208
(3) 10,
L0
  
      IHM204
(3) 10,
L0
  
    R2504  PR.322
(3) 10,
L0
   MM4006
(3) 11,
L0
 
    R2505  ME.316
(1) 701,
L0
      
    R2506  IMG303
(3) 10,
L0
      
    R2508      IEL228
(3) 10,
L0
  
      IEN242
(3) 10,
L0
  
    R2510  LA.103
(3) 10,
L0
  AC2012
(3) 11,
L0
    
  LA1301
(3) 10,
L0
  BS.212
(3) 11,
L0
    
    R2512  IHM412
(3) 10,
L0
  IMT106
(3) 10,
L0
  
      IBA106
(3) 20,
L0
  
    R2528  LM4461
(3) 10,
L0
      
  TR.410
(3) 1,
L0
      
  TR.456
(3) 10,
L0
      
    R2602  CS.325
(3) 10,
L0
  CS.412
(3) 310,
L0
  
  DTI513
(3) 11,
L0
      
    R2606  DTI121
(3) 10,
L0
  DTI121
(3) 310,
L0
  
    R2608  CS.411
(3) 310,
L0
  CS.321
(3) 10,
L0
  
    R2618  CT.304
(3) 11,
L0
  CT.203
(3) 11,
L0
   
    R2621      CT.319
(3) 10,
L0
  
    R2623     DTI211
(3) 311,
L0
  
      CS.221
(3) 311,
L0
  
    R2626        TM.1104
(3) 11,
L0
 
        HM.104
(3) 11,
L0
 
        TM.207
(3) 11,
L0
 
    R2631M  CA1206
(3) 31,
L0
  CA.206
(3) 41,
L0
 
  CA.206
(3) 31,
L0
  CA1206
(3) 41,
L0
 
    R2634M  CA1206
(3) 11,
L0
 CA1206
(3) 21,
L0
  
  CA.206
(3) 11,
L0
 CA.206
(3) 21,
L0
  
    R2636M    DB1201
(3) 11,
L0
   AC2012
(3) 11,
L0
  
    R2701  AL.331
(3) 31,
L0
      
    R2711A  ME.415
(3) 10,
L0
      
    R2715  MM4001
(3) 10,
L0
      
  MG.401
(3) 10,
L0
      
    R2721  TH.3003
(3) 10,
L0
      
    R2725  TH.3408
(3) 10,
L0
   GE.141
(2) 300,
L0
  
  TH.4406
(3) 10,
L0
      
    R2732  AL.360
(3) 30,
L0
  AL.322
(3) 30,
L0
  
    R2733  AL.479
(2) 41,
L0
  ES.102
(2) 11,
L0
  
      EAB102
(1) 11,
L0
  
    R2735M  ME.202
(3) 710,
L0
  ME.319
(3) 710,
L0
  
    R2736M  CS.003
(3) 310,
L0
  CE.206
(3) 10,
L0
  
  DTI003
(3) 310,
L0
  ME.301
(3) 10,
L0
  
    R2814  ALB105
(2) 11,
L0
  ES.302
(2) 31,
L0
  
  AL.205
(3) 10,
L0
      
    R2815  ES.304
(1) 3,
L0
  ES.323
(2) 11,
L0
  
    R2820  GE.122
(3) 10,
L0
  GE.152
(1) 2,
L0
    
    R2821  GE.123
(3) 10,
L0
  GE.123
(3) 20,
L0
  
      GE.123
(3) 20,
L0
  
    R2822  GE.110
(3) 60,
L0
  IEL314
(3) 10,
L0
  
      IEN328
(3) 10,
L0
  
    R2826  GE.110
(3) 70,
L0
  IAV450
(3) 10,
L0
  
    R2827  GE.114
(2) 20,
L0
  GE.214
(3) 710,
L0
  
  GE.214
(3) 20,
L0
      
    R2828  GE.100
(3) 10,
L0
  CE.418
(3) 310,
L0
  
  GEN102
(3) 10,
L0
  GEN117
(3) 10,
L0
  
  GE.100
(3) 10,
L0
      
    R2829  ES.202
(2) 11,
L0
  GEN116
(3) 10,
L0
  
    R2830  DB1201
(3) 11,
L0
 GE.162
(2) 10,
L0
  BS.215
(3) 10,
L0
  
    R2831  GEN109
(3) 10,
L0
  GEN109
(3) 20,
L0
  
    R2833  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.140
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 10,
L0
    
    R2834  IAV363
(3) 10,
L0
  GEN120
(3) 10,
L0
  
    R2835  GE.125
(3) 10,
L0
  GEN606
(3) 20,
L0
  
      GE.125
(3) 20,
L0
  
    R2836  AC.413
(3) 11,
L0
 AC.413
(3) 11,
L0
      
  AC4013
(3) 11,
L0
 AC4013
(3) 11,
L0
      
    R2839  IAV480
(3) 10,
L0
  ES.202
(2) 21,
L0
  
    R2840  ES.404
(1) 3,
L0
  ES.404
(1) 4,
L0
  
    R2841  ES.302
(2) 41,
L0
  ES.304
(1) 4,
L0
  
    R2842M  CE.423
(3) 310,
L0
  ME.470
(3) 10,
L0
  
    GE.165
(2) 10,
L0
      
    R2843M  ESP101
(2) 11,
L0
   FB.406
(3) 10,
L0
  
    R2844M  GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 20,
L0
  GEN406
(3) 20,
L0
  
    R2845M   FI2003
(3) 10,
L0
  MA.205
(3) 10,
L0
  
   FB.310
(3) 10,
L0
  DTI003
(3) 10,
L0
  
      CS.003
(3) 10,
L0
  
    R2847M  BC.211
(3) 10,
L0
  AIM101
(3) 10,
L0
  
      IAV110
(3) 10,
L0
  
    R2853M  TH.1008
(3) 10,
L0
  TH.1002
(3) 10,
L0
 
    R2901    GE.145
(2) 30,
L0
      
    R2902  PF.327
(3) 11,
L0
  MG.407
(3) 10,
L0
  
       MM3007
(3) 10,
L0
  
    R2903  GE.145
(2) 10,
L0
 GE.145
(2) 20,
L0
  GE.101
(2) 10,
L0
  
      GE.101
(2) 10,
L0
  
      GEN101
(3) 10,
L0
  
    R2904      GEN105
(3) 20,
L0
  
    R2905  GEN501
(3) 10,
L0
  GEN501
(3) 20,
L0
  
    R2906  GEN605
(3) 10,
L0
  MG.300
(3) 20,
L0
  
    R2907  EC2003
(3) 20,
L0
  CA.209
(3) 30,
L0
  
  EC.201
(3) 20,
L0
      
    R2911  GE.102
(2) 30,
L0
 GE.102
(2) 40,
L0
  GE.123
(3) 30,
L0
  
  GE.102
(2) 710,
L0
 GE.102
(2) 40,
L0
  GE.123
(3) 710,
L0
  
      GE.123
(3) 30,
L0
  
    R2912  FB.201
(3) 11,
L0
      
  FI2001
(3) 11,
L0
      
    R2917  HM.212
(3) 10,
L0
  HM.212
(3) 20,
L0
  
    R2925  HM.316
(3) 10,
L0
  HM.316
(3) 20,
L0
  
    R2926  GEN501
(3) 60,
L0
  GEN501
(3) 70,
L0
  
    R2927  BI3305
(3) 10,
L0
  CA.209
(3) 20,
L0
  
  BI.305
(3) 10,
L0
      
    R2929  GEN105
(3) 10,
L0
      
    R2931M   MG.435
(3) 10,
L0
  TM.1104
(3) 11,
L0
   
   MM4003
(3) 10,
L0
  TM.207
(3) 11,
L0
   
      HM.104
(3) 11,
L0
   
    R2932M  BS.303
(3) 10,
L0
  TM.319
(3) 10,
L0
  
    R2933M  CA.214
(3) 30,
L0
  CA.214
(3) 40,
L0
  
  CA1214
(3) 30,
L0
  CA1214
(3) 40,
L0
  
    R2934M  TM.316
(3) 10,
L0
      
  TM.3216
(3) 10,
L0
      
    R2935M  TM.208
(3) 10,
L0
      
    R3903  RH.323
(2) 10,
L0
       
  SR.316
(2) 11,
L0
      
    R3910  SS.312
(3) 10,
L0
  SS.341
(3) 10,
L0
  
    R4208  IE.213
(3) 10,
L0
  IE.307
(3) 10,
L0
  
  ME.211
(3) 10,
L0
      
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต