เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ ไม่ระบุ
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    R shop      AC2004
(3) 842,
EXAM
     
    RN/A AM.5206
(3) 510,
L8
    
 AM.5104
(3) 510,
L8
    
  TR.313
(3) 871,
L0
         
  MA.201
(3) 801,
L0
         
  EN.303
(3) 800,
L0
   
  EN.304
(3) 800,
L0
   
  TM.315
(3) 800,
L0
   
  TM.212
(3) 800,
L0
   
  TM.211
(3) 800,
L0
   
  TM.208
(3) 800,
L0
   
  TR.455
(3) 800,
L0
         
  TR.453
(3) 800,
L0
         
  BA.4001
(3) 512,
L8
    
  BA.7000
(3) 512,
L8
    
  BA.5405
(3) 510,
L8
    
  BA.5108
(3) 512,
L8
    
  TR.405
(3) 871,
L0
 MK.201
(3) 828,
EXAM
     
  TR.314
(3) 871,
L0
  TR.313
(3) 871,
L0
   
      MK3305
(3) 823,
EXAM
     
       MA.201
(3) 801,
L0
   
      MM4021
(3) 824,
EXAM
     
      MM4001
(3) 877,
EXAM
     
      AC.315
(3) 800,
EXAM
     
      AC.416
(3) 818,
EXAM
     
      MK1201
(3) 828,
EXAM
     
      AC3011
(3) 811,
EXAM
     
      AC4002
(3) 819,
EXAM
     
      AC4021
(3) 860,
EXAM
     
      MG.421
(3) 824,
EXAM
     
      LM3371
(3) 878,
EXAM
     
       TR.455
(3) 800,
L0
   
      HR4001
(3) 884,
EXAM
     
       TR.453
(3) 800,
L0
   
      FI4001
(3) 892,
EXAM
     
      FI2001
(3) 885,
EXAM
     
      FB.201
(3) 855,
EXAM
     
      DB3201
(3) 854,
EXAM
     
      DB2101
(3) 856,
EXAM
     
       TR.405
(3) 871,
L0
   
      BE3301
(3) 846,
EXAM
     
       TR.314
(3) 871,
L0
   
      BE.301
(3) 846,
EXAM
     
        IE.487
(1) 901,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต