เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
พ.    2606  VD.262
(3) 11,
L0
   
    R.C 106  HM.425
(3) 11,
L0
     
    R.C 107  HM.422
(3) 11,
L0
  HM.422
(3) 11,
L0
    R2218  CE.423
(3) 310,
L0
  CE.329
(2) 310,
L0
 CE.329
(2) 310,
L0
    R2219  GE.134
(3) 310,
L0
  GE.109
(3) 310,
L0
 
  GE.134
(3) 310,
L0
     
    R2340M  FS.215
(3) 11,
L0
 FS.215
(3) 11,
L0
  FS.215
(3) 11,
L0
  
    R2433M  GE.142
(2) 710,
L0
 GEN405
(2) 20,
L0
     
  GE.142
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 20,
L0
     
  GEN405
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 710,
L0
     
    R2510      GE.100
(3) 10,
L0
 
      GE.100
(3) 10,
L0
 
    R2602  CS.231
(3) 10,
L0
  CS.711
(0) 1,
L0
 
  CS.711
(0) 1,
L0
  CS.231
(3) 10,
L0
 
    R2608  CS.231
(3) 310,
L0
  CS.231
(3) 310,
L0
 
    R2822  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.107
(3) 10,
L0
 
    R2826  GE.110
(3) 20,
L0
     
  GE.110
(3) 20,
L0
     
    R2827  GEN109
(3) 20,
L0
     
  GE.110
(3) 30,
L0
     
    R2829  ES.403
(1) 1,
L0
  ES.403
(1) 1,
L0
 
    R2831  BE.302
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 20,
L0
 
  BE3302
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 20,
L0
 
    R2834  BE.301
(3) 10,
L0
     
  BE3301
(3) 10,
L0
     
    R2840  AL.451
(3) 10,
L0
  AL.451
(3) 10,
L0
 
    R2902  PS.111
(4) 11,
L0
     
    R2916      GE.121
(3) 10,
L0
 
      GE.121
(3) 10,
L0
 
      GEN401
(3) 10,
L0
 
    R2926  GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
 
  GEN306
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 10,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
 
    R2931M  TM.222
(3) 10,
L0
  TM.222
(3) 10,
L0
 
    R3902  SS.103
(3) 11,
L0
  SS.103
(3) 11,
L0
  SS.104
(3) 10,
L0
  SS.104
(3) 10,
L0
 
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
 
    Rป.ครัว1      HM.425
(3) 11,
L0
 
พฤ.
 
 
-
 
         
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต