เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
พ.    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
     
  HRM4343
(3) 11,
L0
     
    R2206  LA3502
(2) 10,
L0
   LA3504
(3) 10,
L0
 
  LA.307
(3) 10,
L0
   LA.310
(3) 10,
L0
 
    R2218  HRM4338
(3) 11,
L0
  HRM4338
(3) 11,
L0
  HM.422
(3) 11,
L0
  HM.422
(3) 11,
L0
    R2406  ID.124
(3) 11,
L0
     
    R2414  NU.2306
(2) 12,
L0
  NU.2306
(2) 12,
L0
  
  NU.2306
(2) 11,
L0
  NU.2306
(2) 11,
L0
  
    R2502  HR.415
(3) 10,
L0
  HR.415
(3) 10,
L0
 
    R2503  MK4429
(3) 10,
L0
  BI.425
(3) 10,
L0
 
  MK.429
(3) 10,
L0
  BI4425
(3) 10,
L0
 
    R2504  TR.403
(3) 10,
L0
  TR.403
(3) 10,
L0
 
    R2721  TH.4004
(3) 10,
L0
     
    R2814  ES.404
(1) 1,
L0
  ES.404
(1) 1,
L0
 
    R2833  GE.152
(1) 1,
L0
  GE.141
(2) 10,
L0
  
  GEN604
(2) 11,
L0
  GEN306
(2) 10,
L0
  
    R2835  GEN201
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
 
      GEN401
(3) 10,
L0
 
    R2844M      GEN502
(3) 10,
L0
 
      GE.133
(3) 10,
L0
 
      GE.133
(3) 10,
L0
 
    R4208  CE.113
(3) 310,
L0
  CE.113
(3) 310,
L0
 
    Rป.ครัว1      HM.433
(3) 11,
L0
      HRM4343
(3) 11,
L0
    Rป.อาฯ1  HM.423
(3) 11,
L0
  HM.423
(3) 11,
L0
  HRM4352
(3) 341,
L0
  HRM4352
(3) 341,
L0
 
พฤ.
 
 
-
 
         
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต