เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2310  EEE.313
(1) 808,
L0
  EEE.316
(1) 808,
L0
    2407  IET.348
(1) 902,
L0
  IET.422
(2) 811,
L0
 
  IET.423
(2) 811,
L0
  IET.348
(1) 901,
L0
 
    2702  IET.312
(3) 810,
L0
  IET.340
(2) 820,
L0
 
  IET.341
(3) 820,
L0
  IET.310
(1) 901,
L0
 
  IET.340
(2) 810,
L0
  IET.312
(3) 820,
L0
 
  EE.365
(2) 821,
L0
  IET.341
(3) 810,
L0
 
  EE.365
(2) 811,
L0
       
    2703  IET.310
(1) 902,
L0
       
    2704        IET.423
(2) 821,
L0
 
        IET.422
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.350
(3) 810,
L0
  IET.428
(3) 820,
L0
 
  IET.428
(3) 810,
L0
  IET.344
(3) 820,
L0
 
  IET.344
(3) 810,
L0
  IET.350
(3) 820,
L0
 
    2706  IET.342
(3) 810,
L0
  IET.347
(3) 820,
L0
 
  IET.425
(3) 810,
L0
  IET.342
(3) 820,
L0
 
  IET.347
(3) 810,
L0
  IET.425
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.346
(3) 820,
L0
  IET.346
(3) 810,
L0
 
  IET.343
(3) 820,
L0
  IET.343
(3) 810,
L0
 
    2802  IET.424
(2) 811,
L0
  IET.424
(2) 821,
L0
 
    2803  IET.421
(2) 821,
L0
  IET.421
(2) 811,
L0
 
  IET.313
(3) 820,
L0
  IET.313
(3) 810,
L0
 
    2806  IET.314
(3) 810,
L0
  IET.314
(3) 820,
L0
 
  IET.311
(2) 810,
L0
 IET.311
(2) 820,
L0
 
  IET.431
(3) 810,
L0
       
    2808  IET.345
(2) 820,
L0
  IET.345
(2) 810,
L0
 
  IET.431
(3) 820,
L0
       
    R2206  LA1101
(3) 810,
L0
  LA1001
(3) 810,
L0
   
  LA1002
(2) 810,
L0
  LA1002
(2) 810,
L0
   
  LA4920
(2) 810,
L0
  LA1101
(3) 810,
L0
   
  LA1003
(2) 810,
L0
  LA4920
(2) 810,
L0
   
  LA1001
(3) 810,
L0
  LA1003
(2) 810,
L0
   
    R2218  CET.433
(2) 810,
L0
 CET.304
(1) 810,
L0
 CET.305
(1) 801,
L0
  
  CET.308
(2) 810,
L0
        
    R2243M  TH.501
(3) 510,
L8
  TH.604
(3) 510,
L8
     
  TH.502
(3) 510,
L8
  TH.502
(3) 510,
L8
     
  TH.602
(3) 510,
L8
         
    R2245M  TH.708
(3) 510,
L8
  TH.703
(3) 510,
L8
     
    R2410  MG.421
(3) 824,
L0
  MK.435
(3) 824,
L0
   
  BE3302
(3) 824,
L0
  MK.309
(3) 824,
L0
   
  MK.301
(3) 824,
L0
  MK.305
(3) 824,
L0
   
  MK3308
(3) 824,
L0
  MK.301
(3) 824,
L0
   
  MK1201
(3) 824,
L0
  MG.421
(3) 824,
L0
   
  MK.435
(3) 824,
L0
  MK4419
(3) 824,
L0
   
  MK3309
(3) 824,
L0
  MK4416
(3) 824,
L0
   
  MK.309
(3) 824,
L0
  MK3309
(3) 824,
L0
   
  BE3301
(3) 826,
L0
  MK3308
(3) 824,
L0
   
  MK.305
(3) 824,
L0
  MK3304
(3) 824,
L0
   
  MK4416
(3) 824,
L0
  BE3302
(3) 824,
L0
   
  MK4419
(3) 824,
L0
  BE3301
(3) 826,
L0
   
  MK3304
(3) 824,
L0
  MK1201
(3) 824,
L0
   
    R2414  LM3361
(3) 877,
L0
  LM2311
(3) 877,
L0
   
  LM2311
(3) 877,
L0
  LM2351
(3) 877,
L0
   
  BE3301
(3) 877,
L0
  LM3361
(3) 877,
L0
   
  LM2351
(3) 877,
L0
  LM3371
(3) 877,
L0
   
  LM3371
(3) 877,
L0
  LM4411
(3) 877,
L0
   
  LM4411
(3) 877,
L0
  BE3301
(3) 877,
L0
   
    R2418  AC1001
(3) 860,
L0
  AC.311
(3) 860,
L0
   
  AC3006
(3) 860,
L0
  AC3006
(3) 860,
L0
   
  BE3301
(3) 860,
L0
  AC1001
(3) 860,
L0
   
  AC3011
(3) 860,
L0
  AC3007
(3) 860,
L0
   
  AC3007
(3) 860,
L0
  BE3301
(3) 860,
L0
   
  FI2001
(3) 860,
L0
  AC3011
(3) 860,
L0
   
  AC.311
(3) 860,
L0
  FB.201
(3) 811,
L0
   
  AC3012
(3) 860,
L0
  FI2001
(3) 860,
L0
   
  FB.201
(3) 811,
L0
  AC3012
(3) 860,
L0
   
    R2426  MA.201
(3) 819,
L0
  AC3012
(3) 819,
L0
   
  BE.301
(3) 819,
L0
  MA.201
(3) 819,
L0
   
  AC3012
(3) 819,
L0
  AC3011
(3) 819,
L0
   
  AC3011
(3) 819,
L0
  BE.301
(3) 819,
L0
   
  AC3007
(3) 819,
L0
  AC.307
(3) 819,
L0
   
  AC1001
(3) 819,
L0
  BE3301
(3) 819,
L0
   
  AC3006
(3) 819,
L0
  AC3006
(3) 819,
L0
   
  AC.307
(3) 819,
L0
  AC1001
(3) 819,
L0
   
  BE3301
(3) 819,
L0
  AC3007
(3) 819,
L0
   
  FI2001
(3) 819,
L0
  FI2001
(3) 819,
L0
   
    R2433M  HR.412
(3) 883,
L0
  HR.412
(3) 883,
L0
   
  HR.402
(3) 883,
L0
  HR.402
(3) 883,
L0
   
  HR.403
(3) 883,
L0
  HR.403
(3) 883,
L0
   
  HR.404
(3) 883,
L0
  HR.404
(3) 883,
L0
   
  HR.405
(3) 883,
L0
  HR.405
(3) 883,
L0
   
    R2502  RE.1201
(3) 10,
L0
         
  RE.1201
(3) 800,
L0
         
    R2503  BE3301
(3) 824,
L0
  BE3301
(3) 824,
L0
   
  FI4004
(3) 892,
L0
  FI4004
(3) 892,
L0
   
    R2505  HM.101
(3) 810,
L0
  HM.208
(3) 810,
L0
   
  HM.208
(3) 810,
L0
  EN.243
(3) 810,
L0
   
  HM.206
(3) 810,
L0
  FI3005
(3) 892,
L0
   
  EN.243
(3) 810,
L0
  HM.206
(3) 810,
L0
   
  FI2002
(3) 892,
L0
  HM.101
(3) 810,
L0
   
  FI3005
(3) 892,
L0
  FI2002
(3) 892,
L0
   
    R2506      RE.1206
(3) 800,
L0
     
    R2508  BI3301
(3) 861,
L0
  BI3301
(3) 861,
L0
   
   IE.211
(3) 830,
L0
         
    R2510  EN.304
(3) 800,
L0
   
  TM.316
(3) 800,
L0
   
  TM.212
(3) 800,
L0
   
  TM.211
(3) 800,
L0
   
    R2512  TM.319
(3) 800,
L0
   
  EN.345
(3) 810,
L0
   
  HM.492
(3) 810,
L0
   
  HM.491
(3) 810,
L0
   
  HM.319
(3) 810,
L0
   
  HM.318
(3) 810,
L0
   
  TM.324
(3) 800,
L0
   
    R2528  MG.421
(3) 835,
L0
  MG.420
(3) 835,
L0
   
  FB.201
(3) 835,
L0
  MG.421
(3) 835,
L0
   
  AC.204
(3) 835,
L0
  FB.201
(3) 835,
L0
   
  MG.420
(3) 835,
L0
  AC.204
(3) 835,
L0
   
    R2532  MG.316
(3) 835,
L0
  MG.316
(3) 835,
L0
   
  MM4021
(3) 812,
L0
  MM4021
(3) 812,
L0
   
    R2631M  DB2101
(3) 854,
L0
  DB1202
(3) 854,
L0
   
  DB2102
(3) 854,
L0
  DB1201
(3) 854,
L0
   
  DB1202
(3) 854,
L0
  DB1100
(3) 854,
L0
   
  DB1201
(3) 854,
L0
  DB2101
(3) 854,
L0
   
  DB1100
(3) 854,
L0
  DB2102
(3) 854,
L0
   
    R2633M      CT.102
(3) 911,
L0
  
    R2634M  BS.403
(3) 859,
L0
  BS.406
(3) 859,
L0
   
  BS.410
(3) 859,
L0
  BS.410
(3) 859,
L0
   
  BS.300
(3) 859,
L0
  BS.300
(3) 859,
L0
   
       BS.403
(3) 859,
L0
   
    R2716  EE.366
(3) 910,
L0
  IE.309
(3) 910,
L0
  IE.389
(3) 910,
L0
  IE.213
(3) 920,
L0
  IE.386
(3) 910,
L0
       
    R2722  IE.421
(1) 901,
L0
  IE.482
(3) 920,
L0
  IE.481
(3) 910,
L0
  IE.410
(3) 910,
L0
  IE.448
(3) 910,
L0
       
  IE.448
(3) 910,
L0
       
    R2723  IE.386
(3) 920,
L0
  IE.353
(3) 910,
L0
  IE.207
(3) 910,
L0
  IE.384
(3) 910,
L0
  IE.381
(3) 910,
L0
  IE.382
(3) 910,
L0
  IE.211
(3) 910,
L0
  IE.213
(3) 910,
L0
  ME.217
(3) 910,
L0
  IE.307
(3) 910,
L0
  GE.214
(3) 910,
L0
  IE.405
(3) 910,
L0
  IE.321
(3) 911,
L0
    PS.110
(4) 911,
L0
        MA.110
(3) 910,
L0
    R2727  IE.389
(3) 920,
L0
  IE.382
(3) 920,
L0
  CM.105
(4) 921,
L0
       
  CM.105
(4) 911,
L0
       
  IE.309
(3) 920,
L0
       
    R2728  CT.102
(3) 911,
L0
    MA.109
(3) 920,
L0
  ME.107
(3) 921,
L0
         
  PS.110
(4) 921,
L0
       
    R2729  IE.206
(3) 920,
L0
  IE.307
(3) 920,
L0
        GE.213
(3) 910,
L0
    R2730  MK1201
(3) 884,
L0
         
  HR3003
(3) 884,
L0
         
  BE3301
(3) 884,
L0
         
  HR3002
(3) 884,
L0
         
  IE.412
(3) 910,
L0
       
  HR3001
(3) 884,
L0
         
  IE.353
(3) 920,
L0
       
  IE.325
(1) 901,
L0
       
  IE.353
(3) 920,
L0
       
       HR3003
(3) 884,
L0
   
       HR3002
(3) 884,
L0
   
       HR3001
(3) 884,
L0
   
       BE3301
(3) 884,
L0
   
       MK1201
(3) 884,
L0
   
        IE.482
(3) 910,
L0
    R2738M  MK.416
(3) 828,
L0
  MK.416
(3) 828,
L0
   
  BE.301
(3) 828,
L0
  BE.301
(3) 828,
L0
   
    R2901  BE.301
(3) 877,
L0
  TR.441
(3) 875,
L0
   
  AC.204
(3) 875,
L0
  TR.421
(3) 875,
L0
   
  TR.432
(3) 875,
L0
  TR.405
(3) 875,
L0
   
  TR.405
(3) 875,
L0
  TR.432
(3) 875,
L0
   
  TR.441
(3) 875,
L0
  AC.204
(3) 875,
L0
   
  TR.421
(3) 875,
L0
  BE.301
(3) 877,
L0
   
    R2902  BE3301
(3) 854,
L0
  BE3301
(3) 854,
L0
   
    R2903  AC.204
(3) 876,
L0
  TR.421
(3) 876,
L0
   
  TR.432
(3) 876,
L0
  AC.204
(3) 876,
L0
   
  TR.421
(3) 876,
L0
  TR.441
(3) 876,
L0
   
  TR.405
(3) 876,
L0
  TR.432
(3) 876,
L0
   
  TR.441
(3) 876,
L0
  TR.405
(3) 876,
L0
   
    R2906  AC.204
(3) 884,
L0
  AC.204
(3) 884,
L0
   
  MG.401
(3) 884,
L0
  MG.401
(3) 884,
L0
   
  FI2001
(3) 884,
L0
  FI2001
(3) 884,
L0
   
    R2907  AC.204
(3) 859,
L0
  AC.204
(3) 859,
L0
   
  BS.406
(3) 859,
L0
  MG.421
(3) 859,
L0
   
  MG.421
(3) 859,
L0
         
    R2911  AC.413
(3) 818,
L0
  AC.413
(3) 818,
L0
   
  AC.414
(3) 818,
L0
  AC.414
(3) 818,
L0
   
  AC.402
(3) 818,
L0
  AC.402
(3) 818,
L0
   
  MG.421
(3) 818,
L0
  AC.412
(3) 818,
L0
   
  AC.315
(3) 818,
L0
  AC.315
(3) 818,
L0
   
  AC.411
(3) 818,
L0
  AC.411
(3) 818,
L0
   
  AC.412
(3) 818,
L0
  MG.421
(3) 818,
L0
   
    R2925  MK.308
(3) 822,
L0
  AC.204
(3) 822,
L0
   
  AC2004
(3) 822,
L0
  MK.417
(3) 822,
L0
   
  FI2001
(3) 822,
L0
  FI2001
(3) 822,
L0
   
  MK.307
(3) 822,
L0
  MK.416
(3) 822,
L0
   
  AC.204
(3) 822,
L0
  MK.435
(3) 822,
L0
   
  MK.435
(3) 822,
L0
  MK.308
(3) 822,
L0
   
  MK.417
(3) 822,
L0
  MK.307
(3) 822,
L0
   
  MK.416
(3) 822,
L0
  AC2004
(3) 822,
L0
   
    R2926  MG.401
(3) 834,
L0
  MG.421
(3) 834,
L0
   
  MG.421
(3) 834,
L0
  MG.420
(3) 834,
L0
   
  AC.204
(3) 834,
L0
  MG.436
(3) 846,
L0
   
  MG.436
(3) 846,
L0
  MG.401
(3) 834,
L0
   
  MG.420
(3) 834,
L0
  AC.204
(3) 834,
L0
   
  MG.316
(3) 834,
L0
  MG.316
(3) 834,
L0
   
    R2927  FB.416
(3) 891,
L0
  FB.416
(3) 891,
L0
   
  FB.406
(3) 891,
L0
  FB.201
(3) 893,
L0
   
  FB.308
(3) 891,
L0
  FB.315
(3) 891,
L0
   
  MG.401
(3) 891,
L0
  FB.406
(3) 891,
L0
   
  FB.201
(3) 893,
L0
  FB.308
(3) 891,
L0
   
  FB.315
(3) 891,
L0
  MG.401
(3) 891,
L0
   
    R2929  MM3004
(3) 842,
L0
  BE3301
(3) 842,
L0
   
  MM4002
(3) 842,
L0
  MG.316
(3) 842,
L0
   
  MG.316
(3) 842,
L0
  MG.310
(3) 842,
L0
   
  MM4007
(3) 842,
L0
  MM4007
(3) 842,
L0
   
  BE3301
(3) 842,
L0
  MM4003
(3) 842,
L0
   
  MM4005
(3) 842,
L0
  MM4002
(3) 842,
L0
   
  MM4003
(3) 842,
L0
  MM3004
(3) 842,
L0
   
  MG.310
(3) 842,
L0
  MM4005
(3) 842,
L0
   
    R2930  MG.436
(3) 831,
L0
  BE.301
(3) 831,
L0
   
  BE.301
(3) 831,
L0
  MG.410
(3) 831,
L0
   
  MG.410
(3) 831,
L0
  MG.436
(3) 831,
L0
   
    R2934M  AC.309
(3) 813,
L0
  AC.309
(3) 813,
L0
   
    R4101A        IE.102
(1) 902,
L0
    R4102        EE.367
(1) 901,
L0
    R4106A      CET.300
(2) 810,
L0
 CET.301
(1) 801,
L0
    R4106B    CE.217
(3) 821,
L0
       
    R4205  IE.486
(1) 901,
L0
       
  IE.485
(1) 901,
L0
       
    R4208  CE.217
(3) 821,
L0
      IE.487
(1) 901,
L0
          MA.109
(3) 820,
L0
 
    R4210B CM.105
(4) 821,
L0
          
    R4211  PS.110
(4) 911,
L0
  PS.110
(4) 921,
L0
    R4213      ME.107
(3) 921,
L0
  
       ME.107
(3) 831,
L0
 ME.107
(3) 831,
L0
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต