เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R11103  NU.4303
(3) 10,
L0
         
    R2228      IEL311
(3) 10,
L0
     
    R2431M  IP.322
(4) 11,
L0
  IP.322
(4) 11,
L0
    
  PD.322
(4) 11,
L0
  PD.322
(4) 11,
L0
    
    R2432M  PD.221
(3) 11,
L0
        
  IP.221
(3) 11,
L0
        
    R2504  MA.208
(3) 310,
L0
  MA.208
(3) 310,
L0
     
    R2506  IHM211
(3) 10,
L0
  IHM211
(3) 10,
L0
     
    R2602  CS.540
(3) 310,
L0
  GE.213
(3) 310,
L0
     
    R2822      GE.101
(2) 10,
L0
     
    R2903  GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
         
  GEN306
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 10,
L0
         
    R2904  GE.121
(3) 10,
L0
  GEN402
(3) 10,
L0
     
      GE.123
(3) 10,
L0
     
      GE.123
(3) 10,
L0
     
    R2911  GEN301
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
     
  GE.131
(3) 10,
L0
         
    R2912      GEN105
(3) 10,
L0
     
    R2916  GEN603
(2) 11,
L0
 GEN405
(2) 10,
L0
  GE.142
(2) 20,
L0
      
   GE.142
(2) 10,
L0
  GEN405
(2) 20,
L0
      
      GEN603
(2) 21,
L0
       
    R2925  GEN101
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
     
  GE.101
(2) 10,
L0
  GEN401
(3) 10,
L0
     
    R4106A      CT.102
(3) 311,
L0
       
    R4106B        CT.102
(3) 311,
L0
    
    R4208  CE.303
(3) 310,
L0
          
    Raerobic   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
     
อ.    2512       FB.308
(3) 10,
L0
     
    R.C 107  HM.424
(3) 11,
L0
         
    R2431M  IP.321
(4) 11,
L0
         
  PD.321
(4) 11,
L0
         
    R2503  HM.428
(3) 10,
L0
  HM.428
(3) 10,
L0
     
  HM.428
(3) 10,
L0
  HM.428
(3) 10,
L0
     
    R2506  IHM102
(3) 10,
L0
  IHM102
(3) 10,
L0
     
    R2508  MA.201
(3) 11,
L0
  MA.201
(3) 11,
L0
    
    R2512   FB.308
(3) 10,
L0
         
    R2602  GE.213
(3) 310,
L0
  CS.540
(3) 310,
L0
     
    R2822      GE.101
(2) 10,
L0
     
    R2842M  AL.451
(3) 10,
L0
  AL.451
(3) 10,
L0
     
    R2904  GE.121
(3) 10,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
     
      GE.123
(3) 10,
L0
     
      GEN402
(3) 10,
L0
     
    R2911  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
     
  GEN301
(3) 10,
L0
         
    R2912  GE.152
(1) 1,
L0
 GE.152
(1) 1,
L0
  GEN105
(3) 10,
L0
     
    R2916  GEN603
(2) 11,
L0
 GEN405
(2) 10,
L0
  GEN603
(2) 21,
L0
       
   GE.142
(2) 10,
L0
  GEN405
(2) 20,
L0
      
      GE.142
(2) 20,
L0
      
    R2925  GE.101
(2) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
     
  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 10,
L0
     
    R4106A      CT.102
(3) 311,
L0
       
    R4106B        CT.102
(3) 311,
L0
    
    R4208  CE.303
(3) 310,
L0
          
    RBAKERY      HM.424
(3) 11,
L0
    
    Raerobic   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
     
พ.    R.C 106  HM.429
(3) 10,
L0
  HM.429
(3) 10,
L0
     
  HM.429
(3) 10,
L0
  HM.429
(3) 10,
L0
     
    R.C 107  HM.422
(3) 11,
L0
  HM.422
(3) 11,
L0
    
    R2228      IEL311
(3) 10,
L0
     
    R2505    PY.441
(1) 10,
L0
  PY.441
(1) 10,
L0
       
    R2506  IHM101
(3) 10,
L0
  IHM101
(3) 10,
L0
     
    R2510  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
         
    R2512   FB.406
(3) 10,
L0
  FB.406
(3) 10,
L0
     
    R2822  ES.403
(1) 1,
L0
  ES.403
(1) 1,
L0
     
    R2826  GE.100
(3) 10,
L0
         
  GEN102
(3) 10,
L0
         
  GE.100
(3) 10,
L0
         
    R2827  BE.302
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 10,
L0
     
  BE3302
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 10,
L0
     
    R2828  ES.403
(1) 2,
L0
  ES.403
(1) 2,
L0
     
    R2829  ES.403
(1) 3,
L0
  ES.403
(1) 3,
L0
     
    R2911  GEN301
(3) 20,
L0
  GEN301
(3) 30,
L0
     
    R2912  GEN105
(3) 20,
L0
  GEN105
(3) 30,
L0
     
    R2916   GEN405
(2) 30,
L0
  GEN501
(3) 10,
L0
     
   GE.142
(2) 30,
L0
         
    R2917      GEN603
(2) 31,
L0
       
    R4210B  CM.105
(4) 311,
L0
         
    Raerobic       GEN603
(2) 31,
L0
     
พฤ.    2508      IHM103
(3) 11,
L0
    
    R2431M  IP.322
(4) 11,
L0
  IP.322
(4) 11,
L0
    
  PD.322
(4) 11,
L0
  PD.322
(4) 11,
L0
    
    R2432M  PD.221
(3) 11,
L0
        
  IP.221
(3) 11,
L0
        
    R2506  IEN345
(3) 11,
L0
  IEN345
(3) 11,
L0
    
    R2508  IHM103
(3) 11,
L0
         
    R2822  GE.102
(2) 10,
L0
 GE.102
(2) 10,
L0
         
    R4208  CE.209
(2) 310,
L0
  CE.209
(2) 310,
L0
        
ศ.    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
         
    R11103  NU.4303
(3) 10,
L0
         
    R2431M      IP.321
(4) 11,
L0
    
      PD.321
(4) 11,
L0
    
    R2505  PY.440
(3) 10,
L0
  PY.440
(3) 10,
L0
     
    R2506  IEN141
(3) 11,
L0
  IEN141
(3) 11,
L0
    
    R2508  IHM244
(3) 10,
L0
  IHM244
(3) 10,
L0
     
    R2510  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
         
    R2821  HM.436
(3) 10,
L0
  HM.436
(3) 10,
L0
     
    R2826  GE.100
(3) 10,
L0
         
  GEN102
(3) 10,
L0
         
  GE.100
(3) 10,
L0
         
    R2827  BE.302
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 10,
L0
     
  BE3302
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 10,
L0
     
    R2911  GEN301
(3) 20,
L0
  GEN301
(3) 30,
L0
     
    R2912  GEN105
(3) 20,
L0
  GEN105
(3) 30,
L0
     
    R2916   GE.142
(2) 30,
L0
  GEN501
(3) 10,
L0
     
   GEN405
(2) 30,
L0
         
    R2917      GEN603
(2) 31,
L0
       
    R4210B  CM.105
(4) 311,
L0
         
    Raerobic       GEN603
(2) 31,
L0
     
    Rป.ครัว1      HM.433
(3) 11,
L0
    
ส.    2710  EE.356
(3) 811,
L0
 EE.356
(3) 811,
L0
         
    2711      EE.356
(3) 811,
L0
  EE.356
(3) 811,
L0
  
    R2219  GE.140
(2) 820,
L0
  GE.140
(2) 820,
L0
 GE.144
(2) 820,
L0
 GE.144
(2) 820,
L0
    
    R2410      INT124
(3) 811,
L0
   
    R2508  CM.105
(4) 811,
L0
         
    R4102      EE.432
(1) 801,
L0
  EE.432
(1) 801,
L0
  
    R4208  CE.307
(3) 310,
L0
  CE.307
(3) 310,
L0
     
    R4212 IE.482
(3) 890,
L0
 IE.307
(3) 890,
L0
  IE.382
(3) 890,
L0
 IE.410
(3) 890,
L0
 IE.386
(3) 890,
L0
 IE.400
(0) 809,
L0
อา.    2809     CM.105
(4) 811,
L0
  CM.105
(4) 811,
L0
   
    R2410  INT230
(3) 811,
L0
        
    R2429       INT140
(3) 811,
L0
  
    R2711A  GE.145
(2) 820,
L0
  GE.145
(2) 820,
L0
        
    R4212  PS.211
(3) 811,
L0
  PS.211
(3) 811,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต