เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
ศ.    2311-1  EE.391
(1) 1,
L0
      
    2711      EE.394
(1) 1,
L0
  
    2804       PS.110
(4) 12,
L0
  
    R21131  MD.302
(3) 10,
L0
      
  JM.302
(3) 10,
L0
      
    R21136  BC.310
(3) 11,
L0
  BC.312
(3) 21,
L0
 
  BC.312
(3) 11,
L0
  BC.310
(3) 21,
L0
 
    R21201    BC.413
(3) 11,
L0
      
    BC.401
(3) 11,
L0
      
    R21208  FM.409
(3) 10,
L0
      
    R2206  LA4703
(3) 10,
L0
  LA4704
(3) 10,
L0
  
  LA.405
(3) 10,
L0
  LA.401
(3) 10,
L0
  
    R2211  ILA214
(3) 10,
L0
  IGE317
(3) 10,
L0
  
    R2212  IMG200
(3) 10,
L0
  LA2104
(3) 10,
L0
  
  BA1104
(3) 10,
L0
      
    R2223  IEL312
(3) 10,
L0
  EL1105
(3) 10,
L0
  
      IEL206
(3) 10,
L0
  
    R2226      TH.2002
(3) 10,
L0
 
    R2228  EL1104
(3) 10,
L0
      
  IEL205
(3) 10,
L0
      
    R2303   FS.409
(3) 11,
L0
 FS.409
(3) 11,
L0
  FS.409
(3) 11,
L0
  
    R2308  VD.461
(3) 11,
L0
  VD.461
(3) 11,
L0
 
    R2335  AR.460
(3) 10,
L0
  AR.452
(5) 11,
L0
 
    R2337      AR.352
(5) 11,
L0
 
    R2340M   FS.323
(3) 11,
L0
 FS.323
(3) 11,
L0
  FS.323
(3) 11,
L0
  
    R2403  VD.351
(3) 11,
L0
    
    R2405  AR.507
(4) 11,
L0
     
  AR.551
(5) 11,
L0
     
    R2410  LM2311
(3) 10,
L0
  LM2351
(3) 10,
L0
  
    R2414  EC.201
(3) 20,
L0
      
  EC2003
(3) 20,
L0
      
  EC2003
(3) 20,
L0
      
    R2425  IKO243
(3) 11,
L0
 IKO243
(3) 11,
L0
  KR.303
(3) 11,
L0
 KR.303
(3) 11,
L0
 
      KR.303
(3) 11,
L0
 KR.303
(3) 11,
L0
 
    R2431M  IP.321
(4) 11,
L0
  PD.321
(4) 11,
L0
 
  PD.321
(4) 11,
L0
  IP.321
(4) 11,
L0
 
    R2433M      AR.252
(5) 11,
L0
 
    R2434M      ID.320
(3) 11,
L0
 
      ID.221
(3) 11,
L0
 
    R2436M  ID.441
(3) 10,
L0
  ID.412
(3) 11,
L0
 
  ID.460
(3) 10,
L0
  ID.401
(3) 11,
L0
 
    R2502  BS.407
(3) 11,
L0
        
    R2503  GEN604
(2) 41,
L0
    BS.411
(3) 11,
L0
   
      DB1101
(3) 11,
L0
   
    R2504  RE.402
(3) 11,
L0
  RE.401
(3) 11,
L0
 
    R2505      TM.222
(3) 10,
L0
  
    R2506  BS.408
(3) 10,
L0
  IEL336
(3) 11,
L0
 
    R2508   MG.316
(3) 10,
L0
  HR.301
(3) 10,
L0
  
      HR.301
(3) 10,
L0
  
    R2510  PS.210
(3) 11,
L0
   IMK201
(3) 10,
L0
  
    R2512  IHM104
(3) 10,
L0
  IHM101
(3) 10,
L0
  
  IBA451
(3) 10,
L0
      
    R2521  TR.403
(3) 10,
L0
  TR.441
(3) 10,
L0
  
      TR.441
(3) 10,
L0
  
    R2528  HM.317
(3) 10,
L0
      
    R2602  CS.314
(3) 10,
L0
  CS.412
(3) 10,
L0
  
  CS.313
(3) 10,
L0
      
    R2608  CS.411
(3) 10,
L0
      
    R2618  CT.205
(3) 10,
L0
  CT.202
(3) 11,
L0
  
    R2621      CT.324
(3) 10,
L0
  
    R2625    HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
 
    R2626    HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
 
    R2631M    DB1100
(3) 11,
L0
      
    R2633M    BS.407
(3) 11,
L0
    DB1101
(3) 11,
L0
 
        BS.411
(3) 11,
L0
 
    R2634M  SH.235
(3) 10,
L0
   GE.143
(2) 41,
L0
  
  SR.203
(3) 11,
L0
      
    R2636M  EE.219
(1) 1,
L0
  DB1100
(3) 12,
L0
   
    R2701  AL.432
(3) 11,
L0
  AL.432
(3) 21,
L0
 
    R2705  EAB103
(1) 5,
L0
  EAB103
(1) 5,
L0
  
    R2711A  GEN604
(2) 51,
L0
    PY.205
(2) 10,
L0
   
  GEN604
(2) 5,
L0
        
    R2715  BS.211
(3) 11,
L0
    MK1201
(3) 20,
L0
  
  DB1100
(3) 11,
L0
    MK.201
(3) 20,
L0
  
  DB1100
(3) 12,
L0
        
    R2716  PY.201
(3) 10,
L0
      
    R2720      TH.3401
(3) 10,
L0
 
      TH.3401
(3) 10,
L0
 
    R2723  GE.134
(3) 300,
L0
      
    R2727  TH.2302
(3) 10,
L0
      
  TH.2302
(3) 10,
L0
      
    R2732      AL.412
(3) 10,
L0
  
    R2733  AL.342
(3) 10,
L0
  AL.335
(3) 20,
L0
  
    R2735M  AL.327
(3) 10,
L0
  AL.327
(3) 20,
L0
  
    R2736M  AL.467
(3) 10,
L0
  AL.464
(3) 10,
L0
  
    R2737M  PY.454
(3) 10,
L0
      
    R2814  AL.352
(3) 10,
L0
  AL.354
(3) 10,
L0
  
    R2815  AL.334
(3) 10,
L0
      
    R2816  AL.335
(3) 10,
L0
  IMG422
(3) 10,
L0
  
      IAV431
(3) 10,
L0
  
      BA1306
(3) 10,
L0
  
    R2820  GE.140
(2) 20,
L0
   GE.141
(2) 50,
L0
 GE.141
(2) 60,
L0
  
  GE.140
(2) 10,
L0
        
  GE.142
(2) 50,
L0
        
    R2821  GE.141
(2) 40,
L0
 GE.142
(2) 60,
L0
 GE.142
(2) 80,
L0
    
    GE.142
(2) 70,
L0
      
    R2822  GE.100
(3) 120,
L0
  MA.208
(3) 310,
L0
  
    R2826  GE.213
(3) 80,
L0
  GE.213
(3) 90,
L0
  
      GEN102
(3) 130,
L0
  
      GE.100
(3) 200,
L0
  
    R2827  GEN102
(3) 120,
L0
  GEN102
(3) 140,
L0
  
    R2828      GE.100
(3) 230,
L0
  
      GEN102
(3) 150,
L0
  
    R2829    GE.162
(2) 310,
L0
      
    R2830  TM.324
(3) 11,
L0
 TM.324
(3) 11,
L0
   MA.109
(3) 710,
L0
 
    R2831   GE.141
(2) 310,
L0
      
    R2833  MA.208
(3) 710,
L0
      
    R2834  BE.301
(3) 40,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
  
  BE3301
(3) 40,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
  
    R2835  PY.305
(3) 10,
L0
      
    R2836  AC1001
(3) 11,
L0
 AC.101
(3) 11,
L0
  AC.315
(3) 10,
L0
  
  AC.101
(3) 11,
L0
 AC1001
(3) 11,
L0
  AC3015
(3) 10,
L0
  
    R2840  AL.308
(3) 10,
L0
  AL.308
(3) 20,
L0
  
    R2841  AL.328
(3) 10,
L0
  ESP100
(2) 11,
L0
  
    R2842M   LA2801
(1) 10,
L0
   AL.462
(3) 10,
L0
  
    R2844M  HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
   
    R2847M  IES201
(3) 11,
L0
  AD.313
(3) 11,
L0
 
  ESP102
(2) 11,
L0
      
    R2851M  TH.1001
(3) 10,
L0
      
    R2853M  TH.1006
(3) 10,
L0
  GE.102
(2) 310,
L0
 
      TH.1002
(3) 10,
L0
 
      GEN103
(3) 10,
L0
  
    R2901  HA.322
(3) 10,
L0
  GE.234
(3) 10,
L0
  
  SR.301
(3) 10,
L0
      
    R2902  ME.304
(3) 10,
L0
  ME.304
(3) 710,
L0
  
    R2903  GEN207
(3) 10,
L0
  GE.143
(2) 41,
L0
    
      GEN207
(3) 20,
L0
  
    R2904  SR.411
(3) 11,
L0
      
    R2905  SS.442
(3) 10,
L0
  GEN207
(3) 30,
L0
  
        GE.152
(1) 8,
L0
  
    R2906      HM.317
(3) 20,
L0
  
    R2907  GE.123
(3) 20,
L0
  GE.123
(3) 30,
L0
  
  GE.123
(3) 20,
L0
      
    R2912  LA2014
(3) 60,
L0
  GEN204
(3) 20,
L0
  
  GEN204
(3) 10,
L0
      
    R2916   MK1201
(3) 10,
L0
  SS.208
(3) 11,
L0
 
   MK.201
(3) 10,
L0
  SS.209
(3) 10,
L0
  
    R2917  FI2001
(3) 11,
L0
  SR.101
(3) 10,
L0
  
  FB.201
(3) 11,
L0
  HA.212
(3) 10,
L0
  
    R2925  GEN101
(3) 90,
L0
  GE.101
(2) 50,
L0
 GE.101
(2) 60,
L0
  
    R2926  GEN401
(3) 90,
L0
    GE.101
(2) 70,
L0
  
    R2927   MK3301
(3) 10,
L0
  MK.416
(3) 10,
L0
  
   MK.301
(3) 10,
L0
  MK4416
(3) 10,
L0
  
    R2929  MA.201
(3) 11,
L0
  LA2014
(3) 30,
L0
  
  MA3201
(3) 11,
L0
  LA.214
(3) 30,
L0
  
    R2930  GEN101
(3) 100,
L0
  GEN101
(3) 110,
L0
  
    R2931M  PF.412
(3) 10,
L0
  PF.111
(3) 10,
L0
  
  PF.413
(3) 10,
L0
      
    R2932M  PR.415
(3) 10,
L0
  IE.211
(3) 10,
L0
  
    R2933M  BC.401
(3) 11,
L0
    GEN506
(3) 10,
L0
  
  BC.413
(3) 11,
L0
        
    R2934M  CA.300
(3) 30,
L0
      
  CA1300
(3) 30,
L0
      
    R2935M  GEN105
(3) 30,
L0
      
    R2936M  GEN401
(3) 330,
L0
  GEN401
(3) 330,
L0
  
  GE.121
(3) 330,
L0
  GE.121
(3) 330,
L0
  
    R3902  SS.221
(3) 10,
L0
  SS.207
(3) 11,
L0
 
      SS.311
(3) 10,
L0
  
    R4101A  IE.102
(1) 2,
L0
  IE.102
(1) 1,
L0
  
    R4102  ME.303
(1) 702,
L0
      
    R4106A  CE.449
(1) 1,
L0
      
    R4106B      CE.312
(1) 1,
L0
  
    R4208  IE.410
(3) 10,
L0
  IE.383
(3) 10,
L0
  
    R4210B  CE.311
(3) 10,
L0
      
    R4211      PS.110
(4) 11,
L0
  
    R4212      PS.111
(4) 12,
L0
  
    R4213  ME.107
(3) 711,
L0
 ME.107
(3) 711,
L0
     
    Raerobic   GEN604
(2) 51,
L0
  GE.155
(1) 3,
L0
 GE.155
(1) 4,
L0
  
   GEN604
(2) 5,
L0
  GE.155
(1) 1,
L0
 GEN601
(1) 1,
L0
  
   GEN604
(2) 41,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต