เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2310  EEE.313
(1) 808,
L0
  EEE.414
(1) 808,
L0
  EEE.316
(1) 808,
L0
  EEE.315
(1) 808,
L0
    2407  IET.442
(2) 811,
L0
  IET.373
(1) 902,
L0
 
  IET.348
(1) 902,
L0
  IET.441
(2) 821,
L0
 
  IET.441
(2) 811,
L0
  IET.348
(1) 901,
L0
 
  IET.373
(1) 901,
L0
       
    2511  EEE.415
(1) 808,
L0
  EEE.325
(1) 808,
L0
    2513  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.314
(3) 880,
L0
        EEE.312
(3) 880,
L0
    2608  EEE.426
(3) 880,
L0
  EEE.418
(3) 880,
L0
    2609  EEE.323
(3) 880,
L0
  EEE.423
(3) 880,
L0
  EEE.413
(3) 880,
L0
  EEE.425
(1) 880,
L0
    2702  IET.320
(2) 810,
L0
       
  IET.321
(2) 820,
L0
       
  IET.360
(1) 810,
L0
 
  IET.361
(2) 810,
L0
 
  IET.362
(2) 810,
L0
 
  IET.363
(2) 810,
L0
 
  IET.364
(1) 810,
L0
 
  IET.365
(2) 820,
L0
  IET.321
(2) 810,
L0
 
        IET.320
(2) 820,
L0
 
        IET.365
(2) 810,
L0
 
    2703  IET.366
(2) 820,
L0
  IET.366
(2) 810,
L0
 
    2704        IET.442
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.323
(3) 810,
L0
  IET.375
(2) 820,
L0
 
  IET.375
(2) 810,
L0
  IET.444
(3) 810,
L0
 
  IET.369
(3) 810,
L0
  IET.369
(3) 820,
L0
 
  IET.444
(3) 820,
L0
  IET.323
(3) 820,
L0
 
        IET.350
(3) 820,
L0
 
    2706  IET.324
(3) 810,
L0
  IET.449
(3) 820,
L0
 
  IET.449
(3) 810,
L0
  IET.324
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.368
(3) 820,
L0
  IET.367
(3) 810,
L0
 
  IET.367
(3) 820,
L0
  IET.368
(3) 810,
L0
 
  IET.371
(3) 810,
L0
  IET.371
(3) 820,
L0
 
    2710     EE.392
(3) 810,
L0
      
    2802  IET.443
(2) 811,
L0
  IET.443
(2) 821,
L0
 
    2803  IET.421
(2) 821,
L0
  IET.376
(2) 810,
L0
 
  IET.376
(2) 820,
L0
  IET.440
(2) 811,
L0
 
  IET.440
(2) 821,
L0
       
    2806  IET.311
(2) 810,
L0
  IET.314
(3) 820,
L0
 
  IET.314
(3) 810,
L0
  IET.311
(2) 820,
L0
 
  IET.431
(3) 810,
L0
       
    2808  IET.345
(2) 820,
L0
  IET.345
(2) 810,
L0
 
  IET.431
(3) 820,
L0
       
    R2243M  TH.704
(3) 510,
L8
  TH.501
(3) 510,
L8
     
  TH.501
(3) 510,
L8
  TH 1704
(3) 510,
L8
     
  TH 1601
(3) 510,
L8
  TH.704
(3) 510,
L8
     
  TH 1704
(3) 510,
L8
  TH 1601
(3) 510,
L8
     
  TH.601
(3) 510,
L8
  TH.601
(3) 510,
L8
     
  TH 1501
(0) 510,
L8
  TH 1501
(0) 510,
L8
     
    R2245M  TH.604
(3) 510,
L8
  TH 1604
(3) 510,
L8
     
  TH 1707
(3) 510,
L8
  TH 1503
(0) 510,
L8
     
  TH 1604
(3) 510,
L8
  TH.708
(3) 510,
L8
     
  TH 1503
(0) 510,
L8
  TH 1707
(3) 510,
L8
     
  TH.708
(3) 510,
L8
  TH.604
(3) 510,
L8
     
    R2319  BA.5101
(3) 510,
L8
    
  BA.5101
(3) 511,
L8
    
  BA.5102
(3) 510,
L8
    
  BA.5102
(3) 511,
L8
    
  BA.4002
(3) 511,
L8
    
  BA.5103
(3) 511,
L8
    
  BA.5105
(3) 510,
L8
    
  BA.5105
(3) 511,
L8
    
  BA.4002
(3) 510,
L8
    
  BA.5103
(3) 510,
L8
    
    R2325  BA.4001
(3) 510,
L8
    
  BA.4001
(3) 511,
L8
    
  BA.7000
(3) 511,
L8
    
  BA.7000
(3) 510,
L8
    
  BA.5402
(3) 511,
L8
    
  BA.5402
(3) 510,
L8
    
  BA.5302
(3) 511,
L8
    
  BA.5302
(3) 510,
L8
    
  BA.5203
(3) 511,
L8
    
  BA.5203
(3) 510,
L8
    
  BA.5108
(3) 510,
L8
    
  BA.5108
(3) 511,
L8
    
    R2326  BA.5303
(3) 512,
L8
    
  BA.5402
(3) 512,
L8
    
  BA.5201
(3) 512,
L8
    
  BA.5202
(3) 512,
L8
    
  BA.5105
(3) 512,
L8
    
  BA.5104
(3) 512,
L8
    
  BA.5106
(3) 512,
L8
    
  BA.5407
(3) 512,
L8
    
  BA.5301
(3) 512,
L8
    
    R2338        ME.107
(3) 911,
L0
    R2404  INT123
(3) 811,
L0
         
    R2406      INT122
(3) 811,
L0
   
    R2410  INT231
(3) 811,
L0
        
    R2411        PS.210
(3) 911,
L0
    R2418  AC2004
(3) 879,
L0
  LM3361
(3) 879,
L0
   
  LM2311
(3) 879,
L0
  LM2311
(3) 879,
L0
   
  LM2351
(3) 879,
L0
  AC2004
(3) 879,
L0
   
  MM4021
(3) 879,
L0
  LM2351
(3) 879,
L0
   
  LM3371
(3) 879,
L0
  MM4021
(3) 879,
L0
   
  LM3361
(3) 879,
L0
  LM4411
(3) 879,
L0
   
  LM4411
(3) 879,
L0
  LM3371
(3) 879,
L0
   
    R2426  FI2001
(3) 815,
L0
  BE3301
(3) 879,
L0
   
  BE3301
(3) 879,
L0
  FI2001
(3) 815,
L0
   
    R2429       INT241
(3) 811,
L0
  
    R2502  RE.1205
(3) 800,
L0
  RE.1308
(3) 800,
L0
     
    R2503  FI3005
(3) 893,
L0
  FI3005
(3) 893,
L0
   
  FI3003
(3) 893,
L0
  FI4004
(3) 893,
L0
   
  FI4004
(3) 893,
L0
  FI3003
(3) 893,
L0
   
           MA.110
(3) 820,
L0
    R2505  AC4014
(3) 813,
L0
         
  HM.319
(3) 810,
L0
   
  HM.491
(3) 810,
L0
   
  HM.492
(3) 810,
L0
   
  EN.345
(3) 810,
L0
   
  HM.318
(3) 810,
L0
   
       AC4014
(3) 813,
L0
   
    R2506  IE.211
(3) 830,
L0
  PS.110
(4) 831,
L0
      
    R2512  HM.208
(3) 810,
L0
   
  HM.206
(3) 810,
L0
   
  EN.243
(3) 811,
L0
   
    R2521  MK4416
(3) 826,
L0
         
  MK3308
(3) 826,
L0
         
  MK3307
(3) 826,
L0
         
  BA.5421
(3) 511,
L8
    
  AC2004
(3) 826,
L0
         
  BA.5421
(3) 510,
L8
    
  BA.5321
(3) 511,
L8
    
  BA.5321
(3) 510,
L8
    
  BA.5221
(3) 511,
L8
    
  BA.5221
(3) 510,
L8
    
  AC.204
(3) 826,
L0
  MK4416
(3) 826,
L0
   
  BE3301
(3) 826,
L0
  BE3301
(3) 826,
L0
   
  MK1201
(3) 826,
L0
  FI2001
(3) 826,
L0
   
  FI2001
(3) 826,
L0
  MK3307
(3) 826,
L0
   
  MM4021
(3) 826,
L0
  AC2004
(3) 826,
L0
   
       MK3308
(3) 826,
L0
   
       MK1201
(3) 826,
L0
   
       AC.204
(3) 826,
L0
   
       MM4021
(3) 826,
L0
   
    R2528  AC4006
(3) 811,
L0
  MM4021
(3) 811,
L0
   
  AC2012
(3) 811,
L0
  AC2012
(3) 811,
L0
   
  AC4033
(3) 811,
L0
  AC4033
(3) 811,
L0
   
  AC4021
(3) 811,
L0
  AC4021
(3) 811,
L0
   
  AC4012
(3) 811,
L0
  AC4006
(3) 811,
L0
   
  MM4021
(3) 811,
L0
  AC4012
(3) 811,
L0
   
    R2532  MA3201
(3) 813,
L0
  AC1001
(3) 813,
L0
   
  FI2001
(3) 813,
L0
  AC4002
(3) 813,
L0
   
  AC1001
(3) 813,
L0
  BE3301
(3) 813,
L0
   
  AC3007
(3) 813,
L0
  AC3011
(3) 813,
L0
   
  AC3011
(3) 813,
L0
  MA3201
(3) 813,
L0
   
  AC3012
(3) 813,
L0
  AC3007
(3) 813,
L0
   
  AC4002
(3) 813,
L0
  AC3012
(3) 813,
L0
   
  BE3301
(3) 813,
L0
  AC2012
(3) 861,
L0
   
  AC3006
(3) 813,
L0
  FI2001
(3) 813,
L0
   
  AC2012
(3) 861,
L0
  AC3006
(3) 813,
L0
   
    R2602 DTI001
(3) 810,
L0
   
    R2608 DTI212
(3) 811,
L0
   
    R2623 DTI313
(3) 811,
L0
   
    R2631M  DB3101
(3) 858,
L0
  DB1202
(3) 858,
L0
   
  DB1202
(3) 858,
L0
  DB1201
(3) 858,
L0
   
  DB2203
(3) 858,
L0
  DB1101
(3) 858,
L0
   
  DB2202
(3) 858,
L0
  DB2102
(3) 858,
L0
   
  DB1201
(3) 858,
L0
  BS.307
(3) 858,
L0
   
  BS.307
(3) 858,
L0
  DB3101
(3) 858,
L0
   
  DB2102
(3) 858,
L0
  DB2203
(3) 858,
L0
   
  DB2101
(3) 858,
L0
  DB2202
(3) 858,
L0
   
  DB1101
(3) 858,
L0
  DB2101
(3) 858,
L0
   
    R2633M  DB1100
(3) 801,
L0
  DB1100
(3) 801,
L0
   
    R2634M  DB1201
(3) 856,
L0
  CE.100
(2) 821,
L0
       
  BS.410
(3) 856,
L0
  DB4201
(3) 856,
L0
   
  BS.300
(3) 858,
L0
  DB1201
(3) 856,
L0
   
  DB4101
(3) 856,
L0
  DB3102
(3) 856,
L0
   
  DB3102
(3) 856,
L0
  DB4101
(3) 856,
L0
   
       BS.300
(3) 858,
L0
   
       BS.410
(3) 856,
L0
   
       CE.100
(2) 821,
L0
    
    R2636M  DB2101
(3) 850,
L0
  DB2101
(3) 850,
L0
   
    R2711A CE.214
(2) 821,
L0
    CT.102
(3) 821,
L0
  CE.307
(3) 820,
L0
 GE.131
(3) 820,
L0
 
    R2715  HR4005
(3) 885,
L0
  HR4001
(3) 885,
L0
   
  HR4001
(3) 885,
L0
  HR4004
(3) 885,
L0
   
  HR4002
(3) 885,
L0
  HR4005
(3) 885,
L0
   
  HR4004
(3) 885,
L0
  BE3301
(3) 887,
L0
   
  HR4003
(3) 885,
L0
  HR4003
(3) 885,
L0
   
  BE3301
(3) 887,
L0
  HR4002
(3) 885,
L0
   
           IE.211
(3) 820,
L0
    R2716  IE.412
(3) 910,
L0
    CE.448
(2) 821,
L0
 CE.448
(2) 821,
L0
    R2721  IE.382
(3) 910,
L0
  IE.384
(3) 910,
L0
  IE.307
(3) 910,
L0
  IE.211
(3) 910,
L0
    R2723  CM.105
(4) 911,
L0
  IE.309
(3) 910,
L0
  IE.325
(1) 901,
L0
       
  EE.366
(3) 910,
L0
       
    R2727  IE.481
(3) 910,
L0
  IE.421
(1) 901,
L0
  IE.412
(3) 920,
L0
       
  IE.353
(3) 910,
L0
       
  IE.482
(3) 910,
L0
       
    R2728  IE.206
(3) 910,
L0
  MA.109
(3) 910,
L0
  GEN110
(3) 910,
L0
       
    PS.210
(3) 911,
L0
       
    ME.107
(3) 911,
L0
       
    R2729  ME.217
(3) 910,
L0
  IE.381
(3) 910,
L0
  IE.207
(3) 910,
L0
       
    R2730  BE3301
(3) 858,
L0
  MK1201
(3) 886,
L0
   
  AC2004
(3) 886,
L0
  FB.201
(3) 886,
L0
   
  HR3001
(3) 886,
L0
  HR3002
(3) 886,
L0
   
  MK1201
(3) 886,
L0
  HR3001
(3) 886,
L0
   
  FI2001
(3) 886,
L0
  BE3301
(3) 886,
L0
   
  HR3002
(3) 886,
L0
  HR3003
(3) 886,
L0
   
  HR3003
(3) 886,
L0
  BE3301
(3) 858,
L0
   
  FB.201
(3) 886,
L0
  FI2001
(3) 886,
L0
   
  BE3301
(3) 886,
L0
  AC2004
(3) 886,
L0
   
    R2737M  MM4003
(3) 837,
L0
  MM4004
(3) 837,
L0
   
  MK1201
(3) 837,
L0
  MK1201
(3) 837,
L0
   
  MM4004
(3) 837,
L0
  MM4003
(3) 837,
L0
   
  MM4007
(3) 837,
L0
  MM4007
(3) 837,
L0
   
  MK.201
(3) 837,
L0
  MK.201
(3) 837,
L0
   
  MM3002
(3) 837,
L0
  MM3002
(3) 837,
L0
   
  MM3003
(3) 837,
L0
  MM3003
(3) 837,
L0
   
    R2738M  BE3301
(3) 822,
L0
  BE3301
(3) 822,
L0
   
  FI2001
(3) 828,
L0
  FI2001
(3) 828,
L0
   
  MK4435
(3) 828,
L0
  MK4435
(3) 828,
L0
   
  MK4417
(3) 828,
L0
  MK4417
(3) 828,
L0
   
  MK3309
(3) 828,
L0
  MK3309
(3) 828,
L0
   
  MK3308
(3) 822,
L0
  MK3308
(3) 822,
L0
   
  LA2014
(3) 828,
L0
  MM4021
(3) 828,
L0
   
  MM4021
(3) 828,
L0
  LA2014
(3) 828,
L0
   
    R2901  LM4411
(3) 871,
L0
  LM2351
(3) 871,
L0
   
  LM3361
(3) 871,
L0
  LM3371
(3) 871,
L0
   
  LM2311
(3) 871,
L0
  LM4411
(3) 871,
L0
   
  LM2351
(3) 871,
L0
  LM3361
(3) 871,
L0
   
  LM3371
(3) 871,
L0
  LM2311
(3) 871,
L0
   
    R2906 CE.305
(3) 820,
L0
          
    R2907  MM4021
(3) 856,
L0
  MG.421
(3) 856,
L0
   
  DB4201
(3) 856,
L0
  MG.421
(3) 856,
L0
   
  MG.421
(3) 856,
L0
  MM4021
(3) 856,
L0
   
  AC.204
(3) 856,
L0
  BS.306
(3) 856,
L0
   
  BS.406
(3) 856,
L0
  BS.406
(3) 856,
L0
   
  BS.306
(3) 856,
L0
  AC.204
(3) 856,
L0
   
  MG.421
(3) 856,
L0
  AC2004
(3) 856,
L0
   
  AC2004
(3) 856,
L0
         
    R2912 CE.217
(3) 821,
L0
           
 CE.217
(3) 822,
L0
           
 CE.217
(3) 831,
L0
           
    R2925  LM4441
(3) 878,
L0
  LM4441
(3) 878,
L0
   
  FI2001
(3) 878,
L0
  FI2001
(3) 878,
L0
   
  LM3401
(3) 878,
L0
  MK1201
(3) 878,
L0
   
  BE3301
(3) 872,
L0
  BE3301
(3) 872,
L0
   
  MK1201
(3) 878,
L0
  AC2004
(3) 878,
L0
   
  AC2004
(3) 878,
L0
  LM3401
(3) 878,
L0
   
  MM4001
(3) 878,
L0
  MM4001
(3) 878,
L0
   
    R2926  MM4002
(3) 846,
L0
  MM3003
(3) 846,
L0
   
  AC2004
(3) 846,
L0
  MM4004
(3) 846,
L0
   
  MM3003
(3) 846,
L0
  MM4002
(3) 846,
L0
   
  MM4004
(3) 846,
L0
  AC2004
(3) 846,
L0
   
    R2927  FI2003
(3) 893,
L0
  FI2002
(3) 893,
L0
   
  FI4006
(3) 893,
L0
  FI2003
(3) 893,
L0
   
  FI2002
(3) 893,
L0
  FI4006
(3) 893,
L0
   
    R2930  MG.420
(3) 837,
L0
  MG.401
(3) 837,
L0
   
  MG.410
(3) 837,
L0
  MG.410
(3) 837,
L0
   
  MG.401
(3) 837,
L0
  MG.420
(3) 837,
L0
   
  MM4001
(3) 837,
L0
  MM4001
(3) 837,
L0
   
    R2931M  LM4460
(3) 800,
L0
  LM4461
(3) 800,
L0
   
  LM4461
(3) 800,
L0
  LM4460
(3) 800,
L0
   
    R2932M  BS.306
(3) 858,
L0
  DB3201
(3) 858,
L0
   
  DB2201
(3) 858,
L0
  BS.306
(3) 858,
L0
   
  DB3201
(3) 858,
L0
  DB2201
(3) 858,
L0
   
    R2933M  MK4424
(3) 800,
L0
  MK4429
(3) 800,
L0
   
  MK4429
(3) 800,
L0
  MK4424
(3) 800,
L0
   
    R2934M  MM4010
(3) 800,
L0
  MM4010
(3) 800,
L0
   
  MM4009
(3) 800,
L0
  MM4009
(3) 800,
L0
   
    R2935M  MM3006
(3) 800,
L0
  AC1000
(3) 801,
L0
   
  MK4420
(3) 800,
L0
  MM3006
(3) 800,
L0
   
  AC1000
(3) 801,
L0
  MK4420
(3) 800,
L0
   
    R2936M  MA3201
(3) 815,
L0
  MM4021
(3) 815,
L0
   
  AC3011
(3) 815,
L0
  AC1001
(3) 815,
L0
   
  BE3301
(3) 815,
L0
  MA3201
(3) 815,
L0
   
  AC1001
(3) 815,
L0
  BE3301
(3) 815,
L0
   
  MM4021
(3) 815,
L0
  AC3011
(3) 815,
L0
   
  AC3006
(3) 815,
L0
  AC3006
(3) 815,
L0
   
    R4102        EE.367
(1) 901,
L0
    R4104    CE.212
(1) 802,
L0
       
    R4106A       CE.218
(2) 821,
L0
       
    R4106B   CE.217
(3) 821,
L0
   CE.218
(2) 821,
L0
    
    R4205        IE.486
(1) 901,
L0
    R4208 CE.211
(3) 820,
L0
 CE.320
(1) 802,
L0
    CE.209
(2) 820,
L0
  
    R4210B CE.447
(3) 820,
L0
 CE.442
(4) 821,
L0
 CE.442
(4) 821,
L0
    
    R4211        PS.110
(4) 831,
L0
   
    R4212 PS.111
(4) 821,
L0
          
    R4213   ME.107
(3) 822,
L0
 ME.107
(3) 821,
L0
 ME.107
(3) 821,
L0
   
   ME.107
(3) 831,
L0
    ME.107
(3) 822,
L0
   
         ME.107
(3) 831,
L0
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต