เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
 
พ.
 
 
-
 
         
 
พฤ.
 
 
-
 
         
ศ.    R.C 107  HRM4355
(3) 11,
L0
  HRM4355
(3) 11,
L0
  HM.435
(3) 11,
L0
  HM.435
(3) 11,
L0
    R2206  LA.307
(3) 10,
L0
   LA3504
(3) 10,
L0
 
  LA3502
(2) 10,
L0
   LA.310
(3) 10,
L0
 
    R2406  ID.124
(3) 11,
L0
     
    R2502  LM4469
(3) 10,
L0
  LM4469
(3) 10,
L0
 
    R2503  MK4429
(3) 10,
L0
  BI.425
(3) 10,
L0
 
  MK.429
(3) 10,
L0
  BI4425
(3) 10,
L0
 
    R2506  EC.202
(3) 10,
L0
  EC.202
(3) 10,
L0
 
    R2508  BS.212
(3) 11,
L0
     
    R2625      BS.212
(3) 11,
L0
    R2721  TH.4004
(3) 10,
L0
     
    R2833  GE.152
(1) 1,
L0
  GEN306
(2) 10,
L0
  
  GEN604
(2) 11,
L0
  GE.141
(2) 10,
L0
  
    R2835  GEN201
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
 
      GEN401
(3) 10,
L0
 
    R2844M      GE.133
(3) 10,
L0
 
      GEN502
(3) 10,
L0
 
      GE.133
(3) 10,
L0
 
    R4106A  CE.327
(4) 311,
L0
     
    R4106B      CE.327
(4) 311,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต