เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จ.
 
 
-
 
           
 
อ.
 
 
-
 
           
 
พ.
 
 
-
 
           
 
พฤ.
 
 
-
 
           
 
ศ.
 
 
-
 
           
อา.    1504  BA.5201
(3) 520,
L8
  
  BA.5207
(3) 540,
L8
  
  BA.5301
(3) 540,
L8
  
  BA.5302
(3) 520,
L8
  
    1506  BA.5401
(3) 540,
L8
  
  BA.5407
(3) 520,
L8
  
    1507  BA.5501
(3) 520,
L8
  
    1508  BA.5105
(3) 540,
L8
  
  BA.5101
(3) 540,
L8
  
  BA.5503
(3) 540,
L8
  
  BA.5103
(3) 540,
L8
  
  BA.4002
(3) 540,
L8
  
    1509  BA.5103
(3) 520,
L8
   
    1510  HM.212
(3) 800,
L0
 
  EN.141
(3) 800,
L0
 
  HM.104
(3) 800,
L0
 
  HM.101
(3) 800,
L0
 
  HM.313
(3) 800,
L0
 
    1603  PPM 9002
(36) 510,
L9
   
  PPM 9001
(0) 510,
L9
   
    1605  PPM 7001
(3) 510,
L9
   
  PPM 7002
(3) 510,
L9
   
  PPM 7004
(3) 510,
L9
   
  PPM 7003
(3) 510,
L9
   
    COM1  BS.403
(3) 855,
L0
       
  BS.410
(3) 855,
L0
       
     EE.219
(1) 801,
L0
     
       BS.403
(3) 855,
L0
 
       BS.410
(3) 855,
L0
 
    COM2  BS.300
(3) 851,
L0
  BS.300
(3) 851,
L0
 
  BS.307
(3) 851,
L0
  BS.307
(3) 851,
L0
 
  BS.212
(3) 851,
L0
  BS.212
(3) 851,
L0
 
  BS.216
(3) 851,
L0
  BS.216
(3) 851,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต