เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จ.    COM1        CT.102
(3) 11,
L0
  
        CT.102
(3) 11,
L0
  
        CT.102
(3) 31,
L0
  
    R11001  NU.1213
(2) 11,
L0
 NU.1213
(2) 11,
L0
  NU.1205
(1) 10,
L0
    
อ.    COM1       GE.143
(2) 11,
L0
   
       GE.143
(2) 11,
L0
   
    R11001  BA.1209
(3) 10,
L0
  BA.1211
(2) 11,
L0
 BA.1211
(2) 11,
L0
   
    R1902  BA.1101
(3) 11,
L0
 BA.1101
(3) 11,
L0
       
พ.    R11001  NU.1204
(2) 11,
L0
 NU.1204
(2) 11,
L0
  BA.1208
(3) 10,
L0
   
 
พฤ.
 
 
-
 
           
ศ.    COM1    BS.403
(3) 11,
L0
       
    R11001      BA.1207
(3) 10,
L0
   
ส.    1603  PPM 8001
(3) 510,
L9
   
  PPM 8003
(3) 510,
L9
   
  PPM 8002
(3) 510,
L9
   
  PPM 9002
(36) 520,
L9
   
    COM3        ME.321
(3) 11,
L0
  
อา.    1509  HM.212
(3) 800,
L0
 
  HM.104
(3) 800,
L0
 
  HM.316
(3) 800,
L0
 
  HM.313
(3) 800,
L0
 
  EN.141
(3) 800,
L0
 
    1603  PPM 9002
(36) 520,
L9
   
  PPM 8001
(3) 510,
L9
   
  PPM 8003
(3) 510,
L9
   
  PPM 8002
(3) 510,
L9
   
    COM1  BS.307
(3) 858,
L0
  BS.307
(3) 858,
L0
 
  BS.216
(3) 858,
L0
  AC.416
(3) 810,
L0
 
  BS.300
(3) 858,
L0
  BS.216
(3) 858,
L0
 
  AC.416
(3) 810,
L0
  BS.212
(3) 817,
L0
 
  BS.212
(3) 858,
L0
  BS.300
(3) 858,
L0
 
  BS.212
(3) 817,
L0
  BS.212
(3) 858,
L0
 
  BS.301
(3) 858,
L0
  BS.301
(3) 858,
L0
 
    COM2  BS.403
(3) 851,
L0
  BS.403
(3) 851,
L0
 
  BS.410
(3) 851,
L0
  BS.410
(3) 851,
L0
 
  BS.300
(3) 855,
L0
  BS.300
(3) 855,
L0
 
    COM3     EE.219
(1) 801,
L0
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต