เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    COM1        CT.102
(3) 31,
L0
    
    R1901  NU.1322
(3) 10,
L0
  NE.1002
(2) 20,
L0
     
   NU.1326
(3) 10,
L0
  NU.1318
(3) 10,
L0
     
    R1902  NU.1201
(3) 10,
L0
         
อ.    R11001  BA.1209
(3) 10,
L0
  BA.1211
(2) 11,
L0
 BA.1211
(2) 11,
L0
     
    R1901       NU.1326
(3) 10,
L0
     
    R1902  BA.1101
(3) 11,
L0
    NU.1401
(2) 11,
L0
     
    NU.2208
(1) 10,
L0
         
    BA.1101
(3) 11,
L0
         
พ.    R11001      BA.1208
(3) 10,
L0
     
    R1901  NU.1320
(3) 10,
L0
  NU.1322
(3) 10,
L0
     
       NE.1005
(2) 20,
L0
     
    R1902  NU.2202
(3) 11,
L0
         
    R1903      NU.1101
(2) 10,
L0
       
พฤ.    R1901   NE.1004
(2) 10,
L0
         
ศ.    R11001      BA.1207
(3) 10,
L0
     
    R1901  NU.1318
(3) 10,
L0
  NU.1320
(3) 10,
L0
     
    R1902  NU.2203
(3) 10,
L0
         
   NU.2201
(3) 11,
L0
      
    R1903  NU.1103
(3) 11,
L0
     
ส.    1603  GS 1000
(3) 510,
L9
  PPM 7004
(3) 510,
L9
   PPM 8002
(3) 510,
L9
    1605  PPM 7003
(3) 510,
L9
  PPM 8001
(3) 510,
L9
   PPM 7001
(3) 510,
L9
    COM3        ME.321
(3) 11,
L0
    
อา.    1506  BAC 1000
(0) 406,
L8
     
  BAC 2000
(0) 406,
L8
     
    1510  HM.319
(3) 800,
L0
   
  HM.317
(3) 800,
L0
   
  HM.318
(3) 800,
L0
   
  HM.491
(3) 800,
L0
   
  HM.492
(3) 800,
L0
   
    1603  PPM 7001
(3) 520,
L9
  PPM 7002
(3) 520,
L9
     
    1605  GS 1000
(3) 530,
L9
         
    COM1  BS.300
(3) 858,
L0
         
  BS.410
(3) 858,
L0
         
  BS.403
(3) 858,
L0
         
     EE.219
(1) 801,
L0
       
       BS.410
(3) 858,
L0
   
       BS.403
(3) 858,
L0
   
       BS.300
(3) 858,
L0
   
    COM2  DB2102
(3) 855,
L0
  DB2102
(3) 855,
L0
   
  DB2101
(3) 855,
L0
  DB2101
(3) 855,
L0
   
  DB1202
(3) 855,
L0
  DB1202
(3) 855,
L0
   
  DB1201
(3) 855,
L0
  DB1201
(3) 855,
L0
   
    COM3  DB1100
(3) 855,
L0
  DB1100
(3) 855,
L0
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต