เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R1902  NU.2203
(3) 10,
L0
         
อ.    COM2    BS.403
(3) 11,
L0
        
    R1902   NU.2207
(2) 10,
L0
  NU.2205
(2) 10,
L0
     
พ.    R1902  NU.1202
(2) 11,
L0
         
    R1903   NU.1401
(2) 11,
L0
  NU.1105
(2) 11,
L0
     
พฤ.    R1903    NU.2101
(2) 10,
L0
         
ศ.    COM1  EE.219
(1) 1,
L0
         
    R1902  NU.2206
(3) 10,
L0
         
    R1903  NU.1104
(3) 11,
L0
        
ส.    1603  PPM 7003
(3) 520,
L9
       PPM 8101
(3) 510,
L9
  PPM 8003
(3) 510,
L9
         
    1605  PPM 7004
(3) 510,
L9
  PPM 8002
(3) 510,
L9
   PPM 7002
(3) 510,
L9
      PPM 8001
(3) 510,
L9
     
    COM3        ME.321
(3) 11,
L0
    
    R1903   NU.1102
(2) 11,
L0
  NU.1102
(2) 12,
L0
     
อา.    1504  BA.5108
(3) 540,
L8
    
  BA.5301
(3) 540,
L8
    
  BA.5207
(3) 540,
L8
    
  BAC 1000
(0) 402,
L8
     
  BAC 1000
(0) 409,
L8
     
  BAC 1000
(0) 202,
L8
     
  BAC 1000
(0) 209,
L8
     
    1506  BA.5402
(3) 540,
L8
    
  BA.4001
(3) 540,
L8
     
  BAC 2000
(0) 202,
L8
     
  BAC 2000
(0) 209,
L8
     
    1507  BA.5107
(3) 540,
L8
    
    1510  HM.316
(3) 800,
L0
   
  EN.141
(3) 800,
L0
   
  HM.313
(3) 800,
L0
   
  HM.212
(3) 800,
L0
   
  HM.104
(3) 800,
L0
   
    1603  GS 2000
(3) 510,
L9
         
    COM2  DB1101
(3) 855,
L0
  DB3101
(3) 855,
L0
   
  DB2203
(3) 855,
L0
  DB1101
(3) 855,
L0
   
  DB3101
(3) 855,
L0
  DB2203
(3) 855,
L0
   
  DB2202
(3) 855,
L0
  DB2202
(3) 855,
L0
   
    COM3     CT.102
(3) 811,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต