เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    1608           MC.5107
(3) 510,
L8
           MC.5107
(3) 510,
L8
    COM3  ME.216
(1) 10,
L0
         
    R1901  NU.2303
(3) 10,
L0
         
    R1902   NU.1101
(2) 10,
L0
         
อ.    1608           MC.5202
(3) 510,
L8
           MC.5202
(3) 510,
L8
    R1901  NU.2301
(3) 10,
L0
         
    R1903  NU.1201
(3) 10,
L0
   NU.2202
(3) 11,
L0
    
พ.    1608           MC.5102
(3) 510,
L8
           MC.5102
(3) 510,
L8
    R1901  NU.2204
(3) 10,
L0
         
พฤ.    1608           MC.5213
(3) 510,
L8
    R1903    NU.2208
(1) 10,
L0
         
ศ.    R1902  NU.1103
(3) 11,
L0
        
    R1903   NU.2201
(3) 11,
L0
        
ส.    1603  PPM 7003
(3) 510,
L9
  PPM 8001
(3) 510,
L9
   PPM 7001
(3) 510,
L9
    1604  PPM 9002
(36) 510,
L9
  PPM 9001
(0) 510,
L9
     
  PPM 9000
(0) 510,
L9
         
  PADT 9002
(0) 510,
L9
         
    1605  PPM 8003
(3) 510,
L9
  PPM 8101
(3) 510,
L9
   GS 2000
(3) 510,
L9
อา.    COM1     EE.219
(1) 801,
L0
       
    COM2  DB4201
(3) 855,
L0
  DB4101
(3) 855,
L0
   
  DB3102
(3) 855,
L0
  DB3102
(3) 855,
L0
   
  DB4101
(3) 855,
L0
  DB4201
(3) 855,
L0
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต