เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R1903  NU.1401
(2) 11,
L0
 NU.1401
(2) 11,
L0
  NU.2101
(2) 10,
L0
      
 
อ.
 
 
-
 
             
พ.    R1903       NU.1105
(2) 11,
L0
 NU.1105
(2) 11,
L0
     
พฤ.    COM1  ME.216
(1) 701,
L0
         
ศ.    R1903  NU.1104
(3) 11,
L0
 NU.1104
(3) 11,
L0
         
ส.    1603  PPM 9000
(0) 510,
L9
  PPM 9001
(0) 510,
L9
     
    1604  PPM 9002
(36) 510,
L9
  PADT 9002
(0) 510,
L9
     
    1605  PPM 8003
(3) 510,
L9
  PPM 8101
(3) 510,
L9
   PPM 7002
(3) 510,
L9
    COM1  ME.216
(1) 1,
L0
         
    COM3        ME.321
(3) 11,
L0
    
    R1903   NU.1102
(2) 11,
L0
  NU.1102
(2) 12,
L0
     
อา.    1504  HM.208
(3) 810,
L0
     
    1506  EM.5801
(3) 510,
L8
 
  EM.5802
(3) 510,
L8
 
  EM.5103
(3) 510,
L8
 
  EM.5106
(3) 510,
L8
 
  EM.5112
(3) 510,
L8
 
  EM.5107
(3) 510,
L8
 
    1603  GS 1000
(3) 510,
L9
         
    1606 PA.7000
(3) 510,
L8
  
 PA.6000
(12) 510,
L8
  
 PA.5106
(3) 510,
L8
  
 PA.5105
(3) 510,
L8
  
 PA.5201
(3) 510,
L8
  
    COM3     CT.102
(3) 811,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต