เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จ.    R1902  NU.2203
(3) 10,
L0
       
    R1903  NU.1102
(2) 11,
L0
  NU.1102
(2) 12,
L0
   
  GE.143
(2) 12,
L0
  GE.143
(2) 11,
L0
   
อ.    R1902   NU.2207
(2) 10,
L0
  NU.2205
(2) 10,
L0
   
พ.    R1902  NU.1202
(2) 11,
L0
       
    R1903  NU.2101
(2) 10,
L0
 NU.2101
(2) 20,
L0
  NU.1401
(2) 11,
L0
   
พฤ.    R1903   NU.1105
(2) 11,
L0
       
ศ.    R1902  NU.2206
(3) 10,
L0
       
    R1903  NU.1104
(3) 11,
L0
       
ส.    1603  PPM 9002
(6) 510,
L9
  PPM 9001
(6) 510,
L9
   
    1604  PPM 9002
(36) 510,
L9
  PADT 9002
(0) 510,
L9
   
    1605  PPM 8004
(3) 510,
L9
  PPM 8002
(3) 510,
L9
   
อา.    1603      PPM 9000
(0) 510,
L9
   
    1605  GS 1000
(3) 510,
L9
       
    COM1  EEE.424
(1) 808,
L0
     
  DB2202
(3) 851,
L0
  DB2202
(3) 851,
L0
 
  DB2203
(3) 851,
L0
  DB2203
(3) 851,
L0
 
  DB3102
(3) 851,
L0
  DB3102
(3) 851,
L0
 
    COM3    CT.102
(3) 811,
L0
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต