เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2312      EE.218
(1) 1,
L0
     
      EE.218
(1) 801,
L0
     
    2603  VD.222
(4) 11,
L0
  VD.222
(4) 11,
L0
    
    2608  VD.364
(3) 11,
L0
       
    2710      EE.393
(3) 810,
L0
     
    2711          EE.394
(1) 801,
L0
  
    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
           
    R21131  MD.408
(3) 10,
L0
         
    R21136      BC.315
(3) 11,
L0
     
      BC.407
(3) 11,
L0
     
    R21208  FM.308
(3) 11,
L0
  FM.303
(3) 10,
L0
     
    R2206  LW.310
(3) 10,
L0
   LA.309
(2) 10,
L0
     
  LA.312
(3) 10,
L0
         
  LA3701
(3) 10,
L0
         
    R2211  EN.243
(3) 11,
L0
 EN.202
(3) 11,
L0
         
  EN.202
(3) 11,
L0
 EN.202
(3) 11,
L0
         
  EN.202
(3) 11,
L0
 EN.243
(3) 11,
L0
         
    R2212  LW.208
(3) 10,
L0
         
  LA2402
(2) 10,
L0
          
  LA.205
(3) 10,
L0
         
    R2217  LA.421
(2) 10,
L0
          
    R2245M  TH.705
(3) 510,
L8
  TH.709
(3) 510,
L8
     
    R2303   FS.106
(2) 10,
L0
         
    R2306    AR.432
(2) 10,
L0
        
    R2308  AR.251
(5) 11,
L0
       
    R2309   FS.319
(3) 11,
L0
 FS.319
(3) 11,
L0
  FS.319
(3) 11,
L0
     
    R2315  ID.380
(3) 11,
L0
       
    R2335  AR.509
(9) 11,
L0
  AR.509
(9) 11,
L0
    
    R2338  AR.330
(2) 10,
L0
     AR.232
(2) 10,
L0
    
  AR.330
(2) 10,
L0
          
    R2339   FS.213
(3) 11,
L0
 FS.213
(3) 11,
L0
  FS.213
(3) 11,
L0
     
    R2406  ID.241
(3) 11,
L0
        
  ID.331
(3) 11,
L0
        
    R2421  KH.141
(3) 11,
L0
 KH.141
(3) 11,
L0
         
  KR.100
(3) 11,
L0
 KR.100
(3) 11,
L0
         
    R2425      KH.243
(3) 11,
L0
 KR.202
(3) 11,
L0
    
      KR.202
(3) 11,
L0
 KH.243
(3) 11,
L0
    
    R2432M  IP.222
(3) 11,
L0
        
  PD.222
(3) 11,
L0
        
    R2433M  HM.206
(3) 10,
L0
  HM.206
(3) 20,
L0
     
    R2434M  AC.310
(3) 10,
L0
         
  AC.310
(3) 10,
L0
         
    R2503  BI.402
(3) 10,
L0
  BI.401
(3) 11,
L0
      
    R2504  RE.1307
(3) 10,
L0
         
  RE.309
(3) 10,
L0
         
  RE.1307
(3) 800,
L0
         
    R2506  RU.243
(3) 11,
L0
 RU.344
(3) 11,
L0
  RU.100
(3) 11,
L0
 RU.141
(3) 11,
L0
    
  RU.202
(3) 11,
L0
 RU.202
(3) 11,
L0
  RU.141
(3) 11,
L0
 RU.100
(3) 11,
L0
    
  RU.344
(3) 11,
L0
 RU.243
(3) 11,
L0
         
    R2508  IE.389
(3) 10,
L0
  IE.384
(3) 10,
L0
     
    R2510  ME.403
(3) 10,
L0
  IHM313
(3) 10,
L0
     
    R2512  ME.201
(3) 10,
L0
  ME.413
(3) 10,
L0
     
    R2602  CS.531
(3) 10,
L0
  CS.531
(3) 310,
L0
     
    R2608  CS.512
(3) 10,
L0
         
    R2720  TH.2004
(3) 10,
L0
  TH.4406
(3) 10,
L0
    
  TH.2009
(3) 10,
L0
  TH.3408
(3) 10,
L0
    
    R2735M  ES.102
(2) 21,
L0
  ES.102
(2) 31,
L0
     
    R2736M  GR.111
(3) 11,
L0
  GR.113
(3) 11,
L0
    
    R2814  EB.220
(3) 10,
L0
         
    R2815  AL.205
(3) 20,
L0
  AL.205
(3) 30,
L0
     
    R2816  AL.361
(3) 10,
L0
         
    R2820  TM.213
(3) 10,
L0
         
    R2822 GE.110
(3) 820,
L0
   EN.243
(3) 21,
L0
 EN.243
(3) 21,
L0
    
    R2826  EB.306
(3) 11,
L0
  EB.306
(3) 21,
L0
    
    R2827  CH.113
(3) 11,
L0
  CH.113
(3) 21,
L0
    
    R2828  IMG318
(3) 10,
L0
  IMG205
(3) 10,
L0
     
  IMK326
(3) 10,
L0
         
    R2829  IEL234
(3) 11,
L0
         
    R2830  IAC200
(3) 10,
L0
   ME.301
(3) 710,
L0
     
  IHM312
(3) 11,
L0
 IHM312
(3) 11,
L0
         
    R2831  IGE142
(3) 10,
L0
  IGE116
(3) 20,
L0
     
  GE.142
(2) 310,
L0
  IGE142
(3) 20,
L0
     
  IGE116
(3) 10,
L0
         
    R2834  CH.111
(3) 11,
L0
  CH.111
(3) 21,
L0
    
    R2842M       JP.113
(3) 11,
L0
    
    R2843M  IN.221
(3) 10,
L0
  US.201
(3) 10,
L0
     
    R2845M  FR.211
(3) 11,
L0
  FR.212
(3) 11,
L0
    
    R2847M      RE.1205
(3) 800,
L0
     
      RE.1205
(3) 10,
L0
     
    R2902  CA.100
(3) 10,
L0
         
  CA.110
(3) 10,
L0
         
  CA1100
(3) 10,
L0
         
    R2907      MG.300
(3) 20,
L0
     
    R2911  MG.300
(3) 10,
L0
         
    R2931M  HM.427
(3) 10,
L0
  HM.430
(3) 10,
L0
     
    R2932M  HM.435
(3) 11,
L0
 HM.435
(3) 11,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
     
    R4106B     CE.218
(2) 821,
L0
 CE.218
(2) 821,
L0
   CE.214
(2) 821,
L0
 CE.214
(2) 821,
L0
    R4205  IE.343
(3) 10,
L0
         
    R4208           MA.110
(3) 820,
L0
    R4210B       MA.210
(3) 820,
L0
     
    R4212 IE.206
(3) 890,
L0
 GE.214
(3) 890,
L0
      IE.325
(1) 809,
L0
 MA.110
(3) 890,
L0
 ME.217
(3) 890,
L0
 IE.207
(3) 890,
L0
    R4213         ME.107
(3) 821,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต