เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จ.
 
 
-
 
        
 
อ.
 
 
-
 
        
 
พ.
 
 
-
 
        
พฤ.    2508  AR.508
(2) 10,
L0
   
  AR.503
(3) 11,
L0
   
    2603  VD.114
(2) 11,
L0
   
    2605  VD.422
(3) 11,
L0
  
  VD.402
(2) 11,
L0
  
    2606  VD.305
(3) 11,
L0
  
  VD.331
(3) 11,
L0
  
    2608  VD.232
(2) 11,
L0
   
  VD.204
(2) 11,
L0
   
    2809  CM.105
(4) 11,
L0
    
    R.C 105  HM.424
(3) 11,
L0
      
  HM.424
(3) 11,
L0
      
    R.C 106  HM.426
(3) 11,
L0
      
  HM.426
(3) 11,
L0
      
    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
      
    R21127  CA.211
(3) 31,
L0
    
  CA.211
(3) 31,
L0
    
    R21128  AD.201
(3) 11,
L0
    
  AD.111
(3) 11,
L0
    
    R21131  MD.302
(3) 10,
L0
    
    R21134  PR.419
(3) 10,
L0
    
    R21208  FM.201
(3) 10,
L0
    
    R21211  PF.212
(3) 11,
L0
    
  PF.311
(3) 11,
L0
    
    R2211  IBA300
(3) 10,
L0
    
    R2217  IEN332
(3) 10,
L0
    
  IEL320
(3) 10,
L0
    
    R2218  IEL103
(3) 10,
L0
    
    R2219  IGE203
(3) 30,
L0
    
    R2228  IEL208
(3) 20,
L0
    
    R2303  FD.333
(3) 10,
L0
    
  FD.332
(3) 10,
L0
    
  FS.216
(3) 10,
L0
    
    R2306   AR.141
(2) 10,
L0
    
    R2308  AR.241
(3) 11,
L0
   
  AR.241
(3) 11,
L0
   
    R2335  AR.451
(5) 11,
L0
   
  AR.413
(4) 11,
L0
   
  AR.415
(2) 11,
L0
   
    R2338  ID.442
(3) 11,
L0
  
  ID.461
(3) 11,
L0
  
    R2339   FS.104
(2) 10,
L0
    
   FD.117
(2) 10,
L0
    
    R2404  ID.302
(3) 11,
L0
    
    R2405  ID.122
(3) 11,
L0
   
    R2406  ID.220
(3) 11,
L0
    
    R2421  GE.165
(2) 10,
L0
    IMK325
(3) 300,
L0
  KH.141
(3) 11,
L0
      
  IMK325
(3) 300,
L0
    
    KH.141
(3) 11,
L0
    
    R2423  HM.422
(3) 11,
L0
 HM.422
(3) 11,
L0
    
  HM.422
(3) 11,
L0
 HM.422
(3) 11,
L0
    
    R2427  PD.116
(3) 11,
L0
   
  IP.114
(3) 11,
L0
   
    R2429  HM.208
(3) 30,
L0
    
    R2431M  IP.481
(3) 11,
L0
   
  PD.326
(3) 11,
L0
   
    R2432M  IP.221
(3) 21,
L0
   
    R2433M  MG.421
(3) 10,
L0
    
  MG.421
(3) 10,
L0
    
    R2434M  MA.201
(3) 21,
L0
    
  MA.201
(3) 51,
L0
    
  MA.201
(3) 21,
L0
    
    R2502   RE.308
(3) 10,
L0
    
    R2503   MK.305
(3) 10,
L0
    
   MK.305
(3) 10,
L0
    
    R2504  CH.345
(3) 11,
L0
 CH.345
(3) 11,
L0
    
  IHM202
(3) 11,
L0
      
    R2505  SS.221
(3) 10,
L0
    
    R2506  KH.242
(3) 11,
L0
 KH.242
(3) 11,
L0
    
  IHM206
(3) 11,
L0
      
    R2508  IHM100
(0) 1,
L0
    
    R2510  TM.101
(3) 20,
L0
    
    R2512  HM.101
(3) 50,
L0
    
    R2602  CS.112
(3) 20,
L0
    
    R2618  CT.202
(3) 11,
L0
 CT.202
(3) 11,
L0
   
    R2620  CT.308
(3) 10,
L0
    
    R2626    IHM202
(3) 11,
L0
    
    IHM206
(3) 11,
L0
    
    R2634M    BS.302
(3) 11,
L0
    
    BS.302
(3) 21,
L0
    
    R2711  IAV360
(3) 11,
L0
    
    R2711A  ES.200
(0) 1,
L0
    
    R2716  ES.200
(0) 2,
L0
    
    R2721  TH.2101
(3) 10,
L0
    
  TH.2101
(3) 10,
L0
    
    R2722  TH.0116
(2) 10,
L0
    
    R2724  TH.061
(3) 10,
L0
    
    R2725  TH.3401
(3) 10,
L0
    
    R2727  GE.123
(3) 300,
L0
    
  GE.123
(3) 300,
L0
    
    R2729  HT.080
(3) 300,
L0
    
    R2732  ES.100
(0) 1,
L0
    
  ES.100
(0) 2,
L0
    
    R2738M  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
    
    R2820   HA.321
(2) 10,
L0
    
    R2821  HA.442
(3) 10,
L0
    
    R2822  CS.222
(3) 10,
L0
    
  CS.212
(3) 10,
L0
    
    R2826  CS.112
(3) 10,
L0
    
  CS.121
(3) 10,
L0
    
    R2841  ES.401
(2) 11,
L0
    
    R2843M  RE.206
(3) 10,
L0
    
    R2844M  BE.302
(3) 30,
L0
    
    R2846M  BE.302
(3) 20,
L0
    
    R2847M  CE.209
(2) 310,
L0
     
    R2851M  TH.1004
(3) 10,
L0
    
    R2901  GE.121
(3) 313,
L0
    
  BC.111
(3) 10,
L0
    
  BC.100
(3) 10,
L0
    
    R2902  BC.303
(3) 21,
L0
    
  BC.212
(3) 20,
L0
    
    R2903  BS.302
(3) 11,
L0
      
  GE.121
(3) 314,
L0
    
    R2904  TM.222
(3) 10,
L0
    
  TM.222
(3) 10,
L0
    
    R2905  GE.121
(3) 315,
L0
    
   MK.301
(3) 10,
L0
    
   MK.301
(3) 10,
L0
    
    R2906  BS.406
(3) 10,
L0
    
    R2907  BS.302
(3) 21,
L0
      
    R2917  MG.200
(3) 60,
L0
    
    R2925  AC.100
(3) 41,
L0
 AC.100
(3) 41,
L0
    
    R2926   HR.301
(3) 20,
L0
    
   HR.301
(3) 20,
L0
    
    R2929  AC.311
(3) 11,
L0
 AC.311
(3) 11,
L0
    
  AC.311
(3) 11,
L0
 AC.311
(3) 11,
L0
    
    R2930  EC.201
(3) 10,
L0
    
  EC.201
(3) 10,
L0
    
    R2931M  PR.418
(3) 10,
L0
    
    R2932M  AD.402
(3) 11,
L0
    
  AD.413
(3) 11,
L0
    
    R2933M  FM.101
(3) 10,
L0
    
    R2934M  PR.317
(3) 10,
L0
    
  PR.317
(3) 10,
L0
    
    R2935M  PR.208
(3) 10,
L0
    
    R2936M  PR.427
(3) 10,
L0
    
    R3902  SS.306
(3) 11,
L0
      
    R3910  SS.304
(3) 11,
L0
    
    R4101A  IE.102
(1) 3,
L0
    
  IE.102
(1) 701,
L0
    
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
    
    R4208  IE.439
(3) 10,
L0
    
    R4210B  CM.105
(4) 311,
L0
  CM.105
(4) 311,
L0
    RBAKERY  HM.424
(3) 11,
L0
    
    HM.424
(3) 11,
L0
    
    RSport11   IGE419
(1) 300,
L0
    
   GE.156
(1) 300,
L0
    
    SS.306
(3) 11,
L0
    
    RSport12   HA.234
(2) 11,
L0
    
   SR.221
(2) 11,
L0
    
    Rป.ครัว1    HM.426
(3) 11,
L0
    
    HM.426
(3) 11,
L0
    
    Rป.อาฯ1    HM.433
(3) 11,
L0
    
 
ศ.
 
 
-
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต