เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:00
 
จ.
 
 
-
 
      
 
อ.
 
 
-
 
      
 
พ.
 
 
-
 
      
พฤ.    2406  ME.316
(1) 1,
L0
  
    2605  VD.121
(3) 11,
L0
    2608  VD.311
(3) 11,
L0
  VD.362
(3) 11,
L0
    R.C 107  HM.424
(3) 11,
L0
    
    R21128  AD.404
(3) 11,
L0
  
  AD.415
(3) 11,
L0
  
    R21208  FM.411
(3) 11,
L0
  
    R2211  IMA201
(3) 10,
L0
  
    R2212  TM.102
(3) 10,
L0
  
  IMK225
(3) 10,
L0
  
    R2217  CE.418
(3) 310,
L0
  
    R2223  IEN111
(3) 10,
L0
  
  IEL101
(3) 10,
L0
  
    R2228  IGE204
(3) 30,
L0
  
  IGE114
(3) 30,
L0
  
    R2303  FS.410
(6) 11,
L0
  
    R2306  AR.444
(3) 11,
L0
 
  AR.444
(3) 11,
L0
 
    R2308  AR.122
(3) 11,
L0
 
    R2314  FS.217
(2) 11,
L0
 FS.217
(2) 11,
L0
  
    R2315  ID.260
(3) 11,
L0
    R2335  AR.461
(3) 11,
L0
 
  AR.509
(9) 11,
L0
 
    R2337   AR.213
(3) 10,
L0
 
    R2339  FS.107
(2) 11,
L0
 FS.107
(2) 11,
L0
  
    R2404  ID.353
(3) 11,
L0
 
  ID.381
(3) 11,
L0
 
    R2405  ID.124
(3) 11,
L0
 
    R2421  KO.111
(3) 11,
L0
  
    R2425  KH.345
(3) 11,
L0
 KH.345
(3) 11,
L0
  
  IKO242
(3) 11,
L0
 KH.345
(3) 11,
L0
  
  KH.345
(3) 11,
L0
    
    R2427  IP.115
(3) 11,
L0
 
  PD.117
(3) 11,
L0
 
    R2431M  IP.363
(3) 11,
L0
 
  PD.332
(3) 11,
L0
 
    R2432M  IP.223
(3) 11,
L0
 
  PD.228
(3) 10,
L0
  
    R2503   MG.316
(3) 10,
L0
  
    R2504  IEN344
(3) 11,
L0
 IEN344
(3) 11,
L0
  
    R2505  SR.102
(3) 10,
L0
  
  SH.233
(3) 10,
L0
  
    R2506  RE.1210
(3) 10,
L0
  
  RE.326
(3) 10,
L0
  
    R2508  BS.305
(3) 11,
L0
    
    R2510  IEN242
(3) 20,
L0
  
    R2512  EE.317
(1) 1,
L0
  
    R2606  CS.523
(3) 310,
L0
  
  CS.532
(3) 10,
L0
  
    R2608  CS.321
(3) 10,
L0
  
    R2618  CT.307
(3) 11,
L0
 CT.307
(3) 11,
L0
 
    R2621  CT.102
(3) 11,
L0
  
  CT.102
(3) 11,
L0
  
    R2631M  BS.211
(3) 13,
L0
 BS.305
(3) 11,
L0
  
    R2633M  MD.405
(3) 11,
L0
  
    R2634M  ME.216
(1) 701,
L0
  
    R2636M  CA.206
(3) 41,
L0
  
    R2715  EC.201
(3) 10,
L0
  
  EC.203
(3) 10,
L0
  
  EC2003
(3) 10,
L0
  
    R2721  TH.3001
(3) 10,
L0
  
  TH.2011
(3) 10,
L0
  
    R2725  TH.2001
(3) 10,
L0
  
    R2737M  BC.403
(3) 11,
L0
  
  BC.415
(3) 11,
L0
  
    R2821  HM.422
(3) 11,
L0
 HM.422
(3) 11,
L0
  
    R2822  BE.301
(3) 30,
L0
  
  BE3301
(3) 30,
L0
  
    R2826  BE.301
(3) 20,
L0
  
  BE3301
(3) 20,
L0
  
    R2830   MK.429
(3) 10,
L0
  
   MK4429
(3) 10,
L0
  
    R2831  IGE133
(3) 20,
L0
  
  IGE113
(3) 20,
L0
  
    R2837  AC.412
(3) 10,
L0
  
    R2842M  TM.323
(3) 10,
L0
  
    R2843M  AL.424
(3) 10,
L0
  
    R2845M  MA.210
(3) 10,
L0
  
    R2847M  IN.311
(3) 10,
L0
  
    R2901  DB3201
(3) 10,
L0
  
    R2902  PR.426
(3) 10,
L0
  
    R2903  CA1101
(3) 10,
L0
  
    R2904  CA1101
(3) 20,
L0
  
    R2905  CA1101
(3) 30,
L0
  
    R2906  CA1101
(3) 40,
L0
  
    R2907  MA.110
(3) 20,
L0
  
    R2911  HM.400
(0) 10,
L0
  
    R2925  FB.201
(3) 11,
L0
  
  FI2001
(3) 11,
L0
  
    R2926  FB.201
(3) 21,
L0
  
    R2927  HM.429
(3) 10,
L0
  
    R2929  MM1001
(3) 10,
L0
  
  MG.200
(3) 10,
L0
  
    R2930  MG.200
(3) 20,
L0
  
  MM1001
(3) 20,
L0
  
    R2931M  PF.329
(3) 11,
L0
  
    R2932M  HR.304
(3) 10,
L0
  
    R2933M  PF.412
(3) 10,
L0
  
  PF.224
(3) 10,
L0
  
    R2934M  HM.436
(3) 20,
L0
  
    R3902  SS.351
(2) 11,
L0
    
    R3903  SS.221
(3) 10,
L0
  
    R3909  SR.211
(3) 11,
L0
    
  SH.331
(3) 10,
L0
  
    SR.211
(3) 11,
L0
  
    R3910  SS.207
(3) 10,
L0
  
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
  
    R4106B  CE.218
(2) 311,
L0
 CE.218
(2) 311,
L0
 
    R4208  IE.307
(3) 10,
L0
  
    R4213  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
 
    RBAKERY    HM.424
(3) 11,
L0
  
    RSport11   SS.351
(2) 11,
L0
  
    Raerobic   GE.153
(1) 300,
L0
  
   GE.153
(1) 300,
L0
  
 
ศ.
 
 
-
 
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต