เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2310  EEE.412
(1) 808,
L0
  EEE.315
(1) 808,
L0
  EEE.314
(3) 880,
L0
  EEE.315
(1) 881,
L0
  EEE.316
(1) 808,
L0
       
  EEE.316
(1) 881,
L0
       
    2311-1  EE.391
(1) 1,
L0
          
  EE.391
(1) 801,
L0
          
    2407  IET.348
(1) 902,
L0
  IET.348
(1) 901,
L0
 
    2702  IET.340
(2) 810,
L0
  IET.312
(3) 820,
L0
 
  IET.341
(3) 820,
L0
  EE.365
(2) 811,
L0
 
  IET.312
(3) 810,
L0
  IET.340
(2) 820,
L0
 
  EE.365
(2) 821,
L0
  IET.341
(3) 810,
L0
 
    2703  IET.310
(1) 902,
L0
  IET.310
(1) 901,
L0
 
    2704  IET.423
(2) 811,
L0
  IET.423
(2) 821,
L0
 
  IET.422
(2) 811,
L0
  IET.422
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.350
(3) 810,
L0
  IET.350
(3) 820,
L0
 
  IET.344
(3) 810,
L0
  IET.344
(3) 820,
L0
 
  IET.428
(3) 810,
L0
  IET.428
(3) 820,
L0
 
    2706  IET.347
(3) 810,
L0
  IET.342
(3) 820,
L0
 
  IET.342
(3) 810,
L0
  IET.347
(3) 820,
L0
 
  IET.425
(3) 810,
L0
  IET.425
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.343
(3) 820,
L0
  IET.343
(3) 810,
L0
 
  IET.346
(3) 820,
L0
  IET.346
(3) 810,
L0
 
    2710     EE.390
(3) 810,
L0
      
     EE.390
(3) 10,
L0
      
    2802  IET.424
(2) 811,
L0
  IET.424
(2) 821,
L0
 
    2803  IET.421
(2) 821,
L0
  IET.421
(2) 811,
L0
 
  IET.313
(3) 820,
L0
  IET.313
(3) 810,
L0
 
    2806  IET.431
(3) 810,
L0
  IET.311
(2) 820,
L0
 
  IET.311
(2) 810,
L0
  IET.314
(3) 820,
L0
 
  IET.314
(3) 810,
L0
       
    2808  IET.431
(3) 820,
L0
  IET.345
(2) 810,
L0
 
  IET.345
(2) 820,
L0
       
    R2218  CET.430
(2) 810,
L0
  CET.381
(1) 801,
L0
 CET.440
(2) 810,
L0
 CET.403
(1) 801,
L0
  CET.381
(1) 801,
L0
  CET.430
(2) 810,
L0
 CET.401
(1) 801,
L0
    
    R2243M            TH.602
(3) 510,
L8
    R2245M  TH.901
(6) 510,
L8
  TH.712
(3) 510,
L8
     
    R2320  BA.5407
(3) 511,
L8
    
  BA.5302
(3) 511,
L8
    
  BA.5402
(3) 511,
L8
    
  BA.5207
(3) 511,
L8
    
  BA.5201
(3) 511,
L8
    
  BA.5105
(3) 511,
L8
    
  BA.5104
(3) 511,
L8
    
  BA.5106
(3) 511,
L8
    
  BA.5301
(3) 511,
L8
    
  BA.5501
(3) 511,
L8
    
  BA.5503
(3) 511,
L8
    
    R2410  MK3305
(3) 824,
L0
  AC.204
(3) 824,
L0
   
  AC2004
(3) 824,
L0
  FB.201
(3) 824,
L0
   
  FI2001
(3) 824,
L0
  MK.301
(3) 824,
L0
   
  MK.305
(3) 824,
L0
  MK.305
(3) 824,
L0
   
  MK3301
(3) 824,
L0
  FI2001
(3) 824,
L0
   
  FB.201
(3) 824,
L0
  AC2004
(3) 824,
L0
   
  AC.204
(3) 824,
L0
  MK3305
(3) 824,
L0
   
  MK3307
(3) 824,
L0
  MK3307
(3) 824,
L0
   
  MK3309
(3) 824,
L0
  MK3309
(3) 824,
L0
   
  MK.301
(3) 824,
L0
  MK3301
(3) 824,
L0
   
    R2414  LM4432
(3) 877,
L0
  TR.432
(3) 877,
L0
   
  MM4021
(3) 877,
L0
  MM4021
(3) 877,
L0
   
  LM3431
(3) 877,
L0
  LM4432
(3) 877,
L0
   
  TR.421
(3) 877,
L0
  LM3431
(3) 877,
L0
   
  LM3401
(3) 877,
L0
  LM4421
(3) 877,
L0
   
  FB.201
(3) 877,
L0
  LM3401
(3) 877,
L0
   
  TR.432
(3) 877,
L0
  FB.201
(3) 877,
L0
   
  LM4421
(3) 877,
L0
  TR.421
(3) 877,
L0
   
    R2418  AC.306
(3) 811,
L0
  AC.306
(3) 811,
L0
   
    R2426  AC4031
(3) 819,
L0
  AC4013
(3) 819,
L0
   
  AC4013
(3) 819,
L0
  AC4012
(3) 819,
L0
   
  AC4012
(3) 819,
L0
  AC4011
(3) 819,
L0
   
  AC4011
(3) 819,
L0
  AC3010
(3) 819,
L0
   
  AC3010
(3) 819,
L0
  AC3015
(3) 819,
L0
   
  AC3015
(3) 819,
L0
  MA3201
(3) 819,
L0
   
  MA3201
(3) 819,
L0
  AC4031
(3) 819,
L0
   
    R2433M  HR3002
(3) 885,
L0
  HR3002
(3) 885,
L0
   
    R2503  FI4006
(3) 892,
L0
  MM4021
(3) 892,
L0
   
  MM4021
(3) 892,
L0
  FI2003
(3) 892,
L0
   
  FI3003
(3) 892,
L0
  FI3003
(3) 892,
L0
   
  FI3004
(3) 892,
L0
  FI3004
(3) 892,
L0
   
  FI2003
(3) 892,
L0
  FI4006
(3) 892,
L0
   
    R2505  HM.315
(3) 810,
L0
   
  HM.212
(3) 810,
L0
   
  HM.207
(3) 810,
L0
   
  EN.344
(3) 810,
L0
   
  HM.317
(3) 810,
L0
   
    R2506  RE.1212
(3) 10,
L0
  RE.1304
(3) 800,
L0
     
  RE.1212
(3) 800,
L0
  RE.1304
(3) 10,
L0
     
    R2508      RE.1302
(3) 800,
L0
     
    R2528  AC4031
(3) 860,
L0
  MG.316
(3) 813,
L0
   
  MG.316
(3) 813,
L0
  AC.412
(3) 860,
L0
   
  AC3010
(3) 860,
L0
  MM4021
(3) 860,
L0
   
  AC.412
(3) 860,
L0
  AC3015
(3) 860,
L0
   
  AC3015
(3) 860,
L0
  AC3010
(3) 860,
L0
   
  MM4021
(3) 860,
L0
  AC4011
(3) 860,
L0
   
  AC4011
(3) 860,
L0
  AC4013
(3) 860,
L0
   
  AC4013
(3) 860,
L0
  AC4012
(3) 860,
L0
   
  AC4012
(3) 860,
L0
  AC4031
(3) 860,
L0
   
    R2532  AC.310
(3) 811,
L0
  AC.411
(3) 811,
L0
   
  AC.411
(3) 811,
L0
  AC.310
(3) 811,
L0
   
    R2631M  DB3101
(3) 854,
L0
  DB3101
(3) 854,
L0
   
  DB2203
(3) 854,
L0
  DB1101
(3) 854,
L0
   
  DB2202
(3) 854,
L0
  DB2202
(3) 854,
L0
   
  DB1101
(3) 854,
L0
  DB2203
(3) 854,
L0
   
    R2716  IE.483
(3) 910,
L0
  IE.386
(3) 910,
L0
  IE.384
(3) 910,
L0
  IE.325
(1) 901,
L0
    R2722        IE.387
(3) 910,
L0
        IE.412
(3) 910,
L0
    R2723  CM.105
(4) 921,
L0
  IE.213
(3) 910,
L0
  IE.321
(3) 911,
L0
    MA.110
(3) 910,
L0
  ME.217
(3) 910,
L0
       
    R2729  IE.206
(3) 910,
L0
  PS.111
(4) 911,
L0
  IE.207
(3) 910,
L0
  GE.213
(3) 910,
L0
        IE.307
(3) 910,
L0
    R2730  PS.110
(4) 911,
L0
       
  HR4001
(3) 884,
L0
  HR4001
(3) 884,
L0
   
        MA.109
(3) 910,
L0
    R2736M  MG.200
(3) 800,
L0
  MG.200
(3) 800,
L0
   
  AC.315
(3) 800,
L0
  LA.214
(3) 800,
L0
   
  LA.214
(3) 800,
L0
  EC.201
(3) 800,
L0
   
  MA.201
(3) 800,
L0
  AC.315
(3) 800,
L0
   
  EC.201
(3) 800,
L0
  MA.201
(3) 800,
L0
   
    R2738M  BE3301
(3) 828,
L0
  BE3301
(3) 828,
L0
   
  MK.308
(3) 828,
L0
  MK.308
(3) 828,
L0
   
  MK.307
(3) 828,
L0
  MK.307
(3) 828,
L0
   
  MK.201
(3) 828,
L0
  MK.201
(3) 828,
L0
   
    R2902  DB2201
(3) 854,
L0
  DB2201
(3) 854,
L0
   
    R2906  AC.204
(3) 884,
L0
  MM4001
(3) 884,
L0
   
  MM4021
(3) 884,
L0
  MM4021
(3) 884,
L0
   
  AC2004
(3) 884,
L0
  AC2004
(3) 884,
L0
   
  HR3005
(3) 884,
L0
  HR3005
(3) 884,
L0
   
  MM4001
(3) 884,
L0
  AC.204
(3) 884,
L0
   
  HR3004
(3) 884,
L0
  HR3004
(3) 884,
L0
   
    R2907  MG.421
(3) 859,
L0
  MG.421
(3) 859,
L0
   
    R2911  MA.201
(3) 818,
L0
  MG.421
(3) 818,
L0
   
  MG.421
(3) 818,
L0
  MA.201
(3) 818,
L0
   
  MG.316
(3) 818,
L0
  MG.316
(3) 818,
L0
   
  AC.406
(3) 818,
L0
  AC.416
(3) 818,
L0
   
  AC.416
(3) 818,
L0
  AC.406
(3) 818,
L0
   
  AC.431
(3) 818,
L0
  AC.407
(3) 817,
L0
   
  AC.407
(3) 817,
L0
  AC.407
(3) 818,
L0
   
  AC.407
(3) 818,
L0
  AC.431
(3) 818,
L0
   
    R2917  BE.301
(3) 878,
L0
  TR.403
(3) 878,
L0
   
  TR.403
(3) 878,
L0
  BE.301
(3) 878,
L0
   
    R2925  MK3308
(3) 822,
L0
  MK4416
(3) 822,
L0
   
  MK4435
(3) 822,
L0
  MK3308
(3) 822,
L0
   
  MK4416
(3) 822,
L0
  MK.417
(3) 822,
L0
   
  MK.417
(3) 822,
L0
  MK4435
(3) 822,
L0
   
    R2926  MG.401
(3) 846,
L0
  MG.401
(3) 846,
L0
   
    R2929  MM4002
(3) 842,
L0
  MM3001
(3) 842,
L0
   
  MM4004
(3) 842,
L0
  MM4004
(3) 842,
L0
   
  MM4006
(3) 842,
L0
  MM4006
(3) 842,
L0
   
  MM4001
(3) 842,
L0
  MM4001
(3) 842,
L0
   
  MM3001
(3) 842,
L0
  MM4021
(3) 842,
L0
   
  MM4021
(3) 842,
L0
  MM4002
(3) 842,
L0
   
    R2930  MM3003
(3) 831,
L0
  MM3003
(3) 831,
L0
   
  MM3004
(3) 831,
L0
  MM3004
(3) 831,
L0
   
  BE3301
(3) 831,
L0
  BE3301
(3) 831,
L0
   
    R2936M  MG.407
(3) 848,
L0
  MG.407
(3) 848,
L0
   
    R4101A        IE.102
(1) 901,
L0
    R4207  EEE.322
(3) 882,
L0
  EEE.322
(3) 880,
L0
    R4208 PS.111
(4) 822,
L0
          
 PS.111
(4) 821,
L0
          
  IE.486
(1) 901,
L0
       
    R4210B GE.131
(3) 820,
L0
  CE.323
(3) 820,
L0
 CE.303
(3) 820,
L0
    
        CE.113
(3) 820,
L0
    
    R4211        PS.110
(4) 911,
L0
    R4212  PS.111
(4) 911,
L0
 PS.111
(4) 822,
L0
    
     PS.111
(4) 821,
L0
       
    R4213           ME.107
(3) 821,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต