เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ.    2606  VD.261
(3) 11,
L0
   
    R.C 107  HM.426
(3) 11,
L0
     
    R2218  CE.320
(1) 301,
L0
  CE.320
(1) 301,
L0
 
    R2434M  GE.123
(3) 10,
L0
     
  GEN402
(3) 10,
L0
     
  GE.123
(3) 10,
L0
     
    R2508  IGE203
(3) 10,
L0
  IGE203
(3) 10,
L0
 
    R2602   GE.142
(2) 310,
L0
  CS.001
(3) 310,
L0
 
    R2721      TH.2011
(3) 10,
L0
      TH.3001
(3) 10,
L0
    R2826      GE.102
(2) 20,
L0
 GE.102
(2) 20,
L0
 
      GE.102
(2) 20,
L0
 GE.102
(2) 20,
L0
 
    R2827  GE.123
(3) 710,
L0
  GE.102
(2) 710,
L0
 GE.102
(2) 710,
L0
 
    R2828  GE.162
(2) 10,
L0
     
    R2906   MK.201
(3) 10,
L0
     
   MK1201
(3) 10,
L0
     
    R2916      GE.102
(2) 10,
L0
 GE.102
(2) 10,
L0
 
    R2917  GE.234
(3) 10,
L0
     
    R2925  GE.131
(3) 10,
L0
     
    R2926  GE.131
(3) 20,
L0
  GE.131
(3) 30,
L0
 
  GEN301
(3) 20,
L0
     
    R2929  GE.101
(2) 10,
L0
      
  GE.101
(2) 10,
L0
      
  GEN101
(3) 10,
L0
     
  GE.101
(2) 10,
L0
      
    R3903  RH.203
(2) 11,
L0
  RH.203
(2) 11,
L0
 
    Rป.ครัว1      HM.426
(3) 11,
L0
 
อ.
 
 
-
 
         
 
พ.
 
 
-
 
         
 
พฤ.
 
 
-
 
         
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต