เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
ศ.    2311-1  EE.391
(1) 1,
L0
      
    2508  AR.551
(5) 11,
L0
     
    2606  VD.370
(3) 11,
L0
  VD.100
(2) 11,
L0
 
  VD.315
(3) 11,
L0
    
    2607  VD.370
(3) 21,
L0
    
    2711  ME.462
(1) 1,
L0
  EE.394
(1) 1,
L0
  
    2804       PS.110
(4) 12,
L0
  
    R.C 105  TH.3412
(3) 300,
L0
        
  HM.210
(3) 300,
L0
        
    R.C 107      HM.491
(3) 20,
L0
  
      HM.491
(3) 20,
L0
  
    R11103      NU.1431
(2) 10,
L0
 
    R21131  MD.302
(3) 10,
L0
      
  JM.302
(3) 10,
L0
      
    R21134      PR.419
(3) 10,
L0
  
      PR.419
(3) 10,
L0
  
    R21136  BC.312
(3) 11,
L0
  BC.312
(3) 21,
L0
 
  BC.310
(3) 11,
L0
  BC.310
(3) 21,
L0
 
    R21201    BC.413
(3) 11,
L0
      
    BC.401
(3) 11,
L0
      
    R21208  FM.409
(3) 10,
L0
      
  FM.409
(3) 10,
L0
      
    R2206  LA.405
(3) 10,
L0
  LA4704
(3) 10,
L0
  
  LA4703
(3) 10,
L0
  LA.401
(3) 10,
L0
  
  LW.210
(3) 10,
L0
  LW.404
(3) 10,
L0
  
    R2211  IMG200
(3) 10,
L0
  IMK201
(3) 10,
L0
  
    R2212  ILA214
(3) 10,
L0
  IGE317
(3) 10,
L0
  
    R2217  IEN434
(3) 10,
L0
      
    R2218      IHM101
(3) 10,
L0
  
    R2219  IHM213
(3) 10,
L0
      
  IHM213
(3) 10,
L0
      
    R2223  IEL206
(3) 10,
L0
  IEL227
(3) 10,
L0
  
    R2226      TH.2002
(3) 10,
L0
 
    R2228  IGE101
(3) 40,
L0
  IGE105
(3) 11,
L0
 
      GE.101
(2) 11,
L0
 
    R2303  FS.434
(3) 10,
L0
  FS.330
(3) 10,
L0
  
    R2306  AR.460
(3) 10,
L0
      
    R2315  PD.227
(3) 11,
L0
     
  IP.251
(3) 11,
L0
     
    R2335  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.333
(2) 10,
L0
 AR.332
(2) 10,
L0
 
  AR.352
(5) 11,
L0
     
    R2337  AR.252
(5) 11,
L0
     
    R2338      ID.401
(3) 11,
L0
 
      ID.412
(3) 11,
L0
 
    R2340M   FS.323
(3) 11,
L0
  FS.323
(3) 11,
L0
  
    R2403  VD.351
(3) 11,
L0
    
    R2404      ID.320
(3) 11,
L0
 
    R2410   MK.201
(3) 20,
L0
      
   MK1201
(3) 20,
L0
      
    R2414  MA.201
(3) 11,
L0
  GE.123
(3) 1070,
L0
  
  MA.201
(3) 11,
L0
  GE.123
(3) 1070,
L0
  
  MA3201
(3) 11,
L0
      
    R2418  GEN207
(3) 10,
L0
  AC.431
(3) 20,
L0
  
      GEN101
(3) 100,
L0
  
        GE.142
(2) 1160,
L0
  
    R2421    GE.165
(2) 20,
L0
  GE.163
(2) 10,
L0
   
    R2423  KH.344
(3) 11,
L0
 KH.344
(3) 11,
L0
  TM.323
(3) 10,
L0
  
    R2425  GE.162
(2) 10,
L0
  GE.162
(2) 10,
L0
 IKO243
(3) 11,
L0
 
      IKO243
(3) 11,
L0
   
    R2426  EC.203
(3) 30,
L0
  EC2003
(3) 20,
L0
  
  EC2003
(3) 30,
L0
  EC.201
(3) 20,
L0
  
  EC.201
(3) 30,
L0
      
    R2429  GE.135
(3) 30,
L0
  GE.131
(3) 310,
L0
  
  GE.135
(3) 30,
L0
      
    R2431M  IP.321
(4) 11,
L0
  IP.321
(4) 11,
L0
 
  PD.321
(4) 11,
L0
  PD.321
(4) 11,
L0
 
    R2433M  AL.412
(3) 10,
L0
  GE.108
(3) 10,
L0
  
    R2434M  GEN101
(3) 70,
L0
  GEN101
(3) 90,
L0
  
  AC.315
(3) 30,
L0
      
    R2502  TR.450
(3) 10,
L0
  TR.453
(3) 10,
L0
  
      RE.208
(3) 10,
L0
  
    R2503   MG.316
(3) 10,
L0
  BS.411
(3) 11,
L0
   
      DB1101
(3) 11,
L0
   
    R2504  CE.423
(3) 10,
L0
      
    R2506  ID.441
(3) 10,
L0
  ET.206
(3) 10,
L0
  
  ID.460
(3) 10,
L0
  EE.231
(3) 10,
L0
  
    R2508  IEL336
(3) 11,
L0
  BI.301
(3) 10,
L0
  
  IE.410
(3) 10,
L0
  BI3301
(3) 10,
L0
  
    R2510  GE.166
(2) 10,
L0
      
    R2512   FB.311
(3) 10,
L0
  GE.166
(2) 10,
L0
   
    R2521      GE.123
(3) 1080,
L0
  
    R2528  TR.403
(3) 10,
L0
  TR.441
(3) 10,
L0
  
  TR.403
(3) 10,
L0
      
    R2532  DB1100
(3) 12,
L0
    DB1100
(3) 22,
L0
   
  DB1100
(3) 11,
L0
    DB1100
(3) 23,
L0
   
  DB1100
(3) 13,
L0
    EC2003
(3) 40,
L0
  
      DB1100
(3) 21,
L0
   
      BS.211
(3) 21,
L0
   
    R2602  CS.314
(3) 10,
L0
  CS.323
(3) 10,
L0
  
  CS.313
(3) 10,
L0
  CS.412
(3) 10,
L0
  
    R2608  CS.411
(3) 10,
L0
  CS.413
(3) 310,
L0
  
    R2618      CT.205
(3) 10,
L0
  
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
   CT.326
(3) 10,
L0
  
    R2626        BS.411
(3) 11,
L0
 
        DB1101
(3) 11,
L0
 
    R2631M    DB1100
(3) 11,
L0
  EE.219
(1) 1,
L0
  
    R2633M    DB1100
(3) 12,
L0
    DB1100
(3) 22,
L0
 
    R2634M  SR.203
(3) 11,
L0
   GE.143
(2) 41,
L0
  
  HA.111
(3) 10,
L0
      
    R2636M    CT.102
(3) 711,
L0
   BS.211
(3) 21,
L0
 
        DB1100
(3) 21,
L0
 
    R2701       AL.432
(3) 11,
L0
 
    R2711A  GE.123
(3) 310,
L0
  PY.205
(2) 10,
L0
   
      PY.205
(3) 10,
L0
  
    R2715  GE.142
(2) 1120,
L0
 GE.142
(2) 1140,
L0
  GE.135
(3) 40,
L0
  
      GE.135
(3) 40,
L0
  
    R2716  PY.201
(3) 10,
L0
      
    R2721  TH.3103
(3) 10,
L0
  TH.3308
(3) 10,
L0
 
  TH.3108
(3) 10,
L0
  TH.3402
(3) 10,
L0
 
    R2722      TH.1002
(3) 10,
L0
 
    R2725  TH.2001
(3) 10,
L0
      
    R2727  TH.4003
(3) 10,
L0
      
  TH.3309
(3) 10,
L0
      
    R2730  GE.121
(3) 1130,
L0
  AL.412
(3) 20,
L0
  
    R2732  AL.462
(3) 10,
L0
      
    R2735M  AL.462
(3) 10,
L0
      
  AC.315
(3) 10,
L0
      
  AC3015
(3) 10,
L0
      
    R2736M  CT.102
(3) 711,
L0
     ME.201
(3) 710,
L0
 
    R2737M  PY.454
(3) 10,
L0
  GEN207
(3) 30,
L0
  
    R2738M   MG.420
(3) 10,
L0
      
    R2814  AL.352
(3) 10,
L0
  AL.354
(3) 10,
L0
  
    R2815  AL.334
(3) 10,
L0
  AL.334
(3) 20,
L0
  
    R2816  IAV431
(3) 10,
L0
  IAV200
(3) 10,
L0
  
    R2820  GE.140
(2) 20,
L0
 GE.100
(3) 230,
L0
  GE.123
(3) 1060,
L0
  
  GE.140
(2) 20,
L0
    GE.100
(3) 290,
L0
 GE.100
(3) 470,
L0
  
  GE.100
(3) 180,
L0
        
    R2821  GE.100
(3) 190,
L0
        
    R2822  GE.142
(2) 1130,
L0
    GE.100
(3) 410,
L0
    
  GEN102
(3) 330,
L0
  GEN102
(3) 330,
L0
  
  GE.100
(3) 200,
L0
 GE.100
(3) 250,
L0
  GE.100
(3) 1240,
L0
  
        GE.100
(3) 490,
L0
  
    R2826  GE.100
(3) 210,
L0
    GE.100
(3) 420,
L0
    
  GE.100
(3) 1170,
L0
  GE.100
(3) 1200,
L0
  
    GE.100
(3) 260,
L0
  GE.100
(3) 400,
L0
 GE.100
(3) 480,
L0
  
    GE.100
(3) 240,
L0
    GE.100
(3) 600,
L0
  
    R2827  GE.100
(3) 1180,
L0
  GE.100
(3) 1210,
L0
  
  GE.100
(3) 220,
L0
 GE.100
(3) 270,
L0
  GE.100
(3) 430,
L0
 GE.100
(3) 610,
L0
  
    R2828  GE.142
(2) 140,
L0
    GE.100
(3) 1220,
L0
  
  GE.100
(3) 1190,
L0
  GE.100
(3) 440,
L0
 GE.100
(3) 620,
L0
  
  GE.100
(3) 1190,
L0
      
    GE.100
(3) 280,
L0
      
    R2829  GE.213
(3) 80,
L0
  GE.100
(3) 450,
L0
    
      GE.100
(3) 1230,
L0
  
        GE.100
(3) 630,
L0
  
    R2830  GE.160
(2) 20,
L0
   GE.160
(2) 30,
L0
    
  PF.412
(3) 10,
L0
      
  PF.413
(3) 10,
L0
      
    R2831  BE3301
(3) 40,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
  
  BE.301
(3) 40,
L0
  GE.100
(3) 460,
L0
    
  GE.123
(3) 90,
L0
 GE.123
(3) 100,
L0
      
    R2833  GE.121
(3) 1140,
L0
  GEN101
(3) 80,
L0
  
  BE3301
(3) 50,
L0
  BE.301
(3) 50,
L0
  
    R2834  GE.162
(2) 80,
L0
    GE.213
(3) 90,
L0
  
  GE.100
(3) 330,
L0
  GE.100
(3) 330,
L0
  
    R2835  GEN207
(3) 20,
L0
  GE.123
(3) 110,
L0
 GE.123
(3) 120,
L0
  
    R2840  AL.308
(3) 10,
L0
  AL.308
(3) 20,
L0
  
      AL.207
(3) 20,
L0
  
    R2841  AL.328
(3) 10,
L0
      
    R2842M  TM.324
(3) 11,
L0
 TM.324
(3) 11,
L0
  TM.328
(3) 10,
L0
  
      TM.328
(3) 10,
L0
  
    R2844M  IEL424
(3) 10,
L0
      
    R2845M  RE.303
(3) 10,
L0
      
    R2846M  GE.100
(3) 1270,
L0
      
    R2847M  CE.211
(3) 310,
L0
   CE.329
(2) 310,
L0
  
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
  TH.1001
(3) 300,
L0
 
    R2853M      TH.1008
(3) 10,
L0
 
    R2901  GE.101
(2) 250,
L0
   GE.142
(2) 1150,
L0
 GE.101
(2) 430,
L0
  
  HA.322
(3) 10,
L0
  GE.101
(2) 410,
L0
 GE.142
(2) 1170,
L0
  
  SR.301
(3) 10,
L0
      
    GE.101
(2) 280,
L0
      
    R2902  MA.208
(3) 710,
L0
  IEN242
(3) 11,
L0
  
      IEN434
(3) 20,
L0
  
    R2903  GE.101
(2) 260,
L0
    GE.143
(2) 41,
L0
  GE.101
(2) 440,
L0
  
  GE.101
(2) 260,
L0
        
  SS.401
(3) 10,
L0
      
    GE.101
(2) 290,
L0
      
    GE.121
(3) 180,
L0
      
    R2904  PR.415
(3) 10,
L0
  GE.141
(2) 140,
L0
    
       IE.211
(3) 10,
L0
 
        GE.101
(2) 450,
L0
  
    R2905   RH.321
(2) 10,
L0
  GE.152
(1) 1006,
L0
 GE.142
(2) 170,
L0
  
    GE.142
(2) 150,
L0
 GE.142
(2) 160,
L0
 GE.152
(1) 1008,
L0
  
    R2906  CA.300
(3) 30,
L0
  MK4416
(3) 10,
L0
  
      MK.416
(3) 10,
L0
  
      MK.416
(3) 10,
L0
  
    R2907  GE.101
(2) 270,
L0
   GE.152
(1) 1007,
L0
 GE.152
(1) 1009,
L0
  
  SS.221
(3) 10,
L0
  GE.152
(1) 1007,
L0
    
  SS.301
(3) 10,
L0
      
    R2911  HM.432
(3) 10,
L0
  AC.315
(3) 20,
L0
  
      AC3015
(3) 20,
L0
  
    R2912  LA2014
(3) 60,
L0
      
    R2916  GE.101
(2) 1120,
L0
 GE.101
(2) 1140,
L0
  SS.209
(3) 10,
L0
  
      SS.208
(3) 11,
L0
 
      HA.201
(3) 10,
L0
  
    R2917  GE.101
(2) 1130,
L0
 GE.101
(2) 1150,
L0
  GE.121
(3) 200,
L0
    
  GE.101
(2) 1130,
L0
 GE.121
(3) 160,
L0
  SR.101
(3) 10,
L0
  
  GE.121
(3) 120,
L0
     GE.121
(3) 230,
L0
  
  GE.121
(3) 120,
L0
     GE.121
(3) 230,
L0
  
    R2925  GE.121
(3) 130,
L0
   GE.101
(2) 420,
L0
    
  LA2014
(3) 20,
L0
  GE.121
(3) 210,
L0
    
  LA.214
(3) 20,
L0
  LA2014
(3) 30,
L0
  
  LA.214
(3) 20,
L0
  LA.214
(3) 30,
L0
  
    GE.101
(2) 400,
L0
  LA.214
(3) 30,
L0
  
    GE.121
(3) 170,
L0
    GE.121
(3) 240,
L0
  
        GE.121
(3) 240,
L0
  
    R2926  AC1001
(3) 11,
L0
 AC.101
(3) 11,
L0
  LA2014
(3) 70,
L0
  
  AC.101
(3) 11,
L0
 AC.101
(3) 11,
L0
  GE.121
(3) 220,
L0
 GE.121
(3) 250,
L0
  
  AC.101
(3) 11,
L0
 AC1001
(3) 11,
L0
      
  GE.121
(3) 140,
L0
        
  GE.121
(3) 140,
L0
        
    R2927  BC.413
(3) 11,
L0
    GE.129
(3) 20,
L0
  
  BC.401
(3) 11,
L0
        
    R2929  GE.121
(3) 150,
L0
 GE.101
(2) 1160,
L0
  GE.121
(3) 1160,
L0
  
    GE.121
(3) 190,
L0
      
    R2930  GE.121
(3) 1120,
L0
  GE.121
(3) 1150,
L0
  
      TR.455
(3) 10,
L0
  
    R2931M  HM.421
(3) 11,
L0
    IE.383
(3) 10,
L0
  
  GE.163
(2) 10,
L0
      
    HM.421
(3) 11,
L0
      
    R2932M  IHM104
(3) 10,
L0
  AD.302
(3) 11,
L0
 
      AD.313
(3) 11,
L0
 
    R2933M  PS.111
(4) 12,
L0
      
  PS.111
(4) 11,
L0
      
    R2934M   HR.418
(3) 10,
L0
   MA.109
(3) 710,
L0
 
    R2935M   MK.419
(3) 10,
L0
  MG.430
(3) 10,
L0
  
   MK.419
(3) 10,
L0
      
   MK4419
(3) 10,
L0
      
    R2936M  TM.313
(3) 10,
L0
  HM.317
(3) 30,
L0
  
  TM.313
(3) 10,
L0
  HM.317
(3) 30,
L0
  
    R3902  SS.311
(3) 10,
L0
      
  SS.207
(3) 11,
L0
      
    R3903      SR.212
(3) 10,
L0
  
    R3909  SS.210
(3) 11,
L0
 SS.210
(3) 11,
L0
      
    R4101A  IE.102
(1) 1,
L0
  CE.111
(1) 1,
L0
  
      IE.102
(1) 2,
L0
  
      IE.102
(1) 4,
L0
  
    R4104      CE.212
(1) 301,
L0
  
    R4106B  CE.214
(2) 11,
L0
 CE.214
(2) 11,
L0
  CE.218
(2) 311,
L0
 CE.218
(2) 311,
L0
 
    R4208  CE.323
(3) 10,
L0
      
    R4210B      CE.320
(1) 1,
L0
  
    R4211      PS.110
(4) 11,
L0
  
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
  
      PS.111
(4) 21,
L0
  
    R4213  ME.107
(3) 21,
L0
 ME.107
(3) 21,
L0
     
    Raerobic  GE.155
(1) 10,
L0
 GE.155
(1) 11,
L0
 GE.155
(1) 14,
L0
 GE.155
(1) 15,
L0
  
  GE.155
(1) 9,
L0
 GE.155
(1) 12,
L0
 GE.155
(1) 13,
L0
 GE.155
(1) 16,
L0
  
      GE.155
(1) 1006,
L0
 GE.155
(1) 1009,
L0
  
      GE.155
(1) 1007,
L0
 GE.155
(1) 1008,
L0
  
    Rป.อาฯ1    HM.210
(3) 300,
L0
      
    TH.3412
(3) 300,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต