เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
ศ.    R.C 105  HM.434
(3) 10,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
  
    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
  HM.436
(3) 10,
L0
  
  HM.436
(3) 10,
L0
      
    R2206  LA.307
(3) 10,
L0
      
  LW.304
(3) 10,
L0
      
    R2218   CE.423
(3) 310,
L0
      
    R2219  GE.134
(3) 310,
L0
  GE.109
(3) 310,
L0
  
  GE.134
(3) 310,
L0
      
    R2502  PY.404
(3) 11,
L0
  PY.404
(3) 11,
L0
 
    R2508  TR.211
(3) 10,
L0
  TR.211
(3) 10,
L0
  
    R2510      GE.100
(3) 10,
L0
  
      GE.100
(3) 10,
L0
  
    R2822  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.107
(3) 10,
L0
  
    R2826  GE.110
(3) 20,
L0
      
  GE.110
(3) 20,
L0
      
    R2827  GE.110
(3) 30,
L0
      
  GEN109
(3) 20,
L0
      
    R2831  BE3302
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 20,
L0
  
  BE.302
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 20,
L0
  
    R2834  BE.301
(3) 10,
L0
      
  BE3301
(3) 10,
L0
      
    R2847M  ES.103
(0) 1,
L0
  ES.103
(0) 1,
L0
  
    R2902  PS.111
(4) 11,
L0
      
    R2904  MA.208
(3) 10,
L0
  MA.208
(3) 10,
L0
  
    R2926      GE.132
(3) 10,
L0
  
      GE.132
(3) 10,
L0
  
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
  
    Rป.ครัว1      HM.433
(3) 11,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต