เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.    R11103  NU.4303
(3) 10,
L0
      
    R2228      IEL311
(3) 10,
L0
  
    R2431M  IP.322
(4) 11,
L0
  IP.322
(4) 11,
L0
 
  PD.322
(4) 11,
L0
  PD.322
(4) 11,
L0
 
    R2432M  PD.221
(3) 11,
L0
     
  IP.221
(3) 11,
L0
     
    R2504  MA.208
(3) 310,
L0
  MA.208
(3) 310,
L0
  
    R2506  IHM211
(3) 10,
L0
  IHM211
(3) 10,
L0
  
    R2602  CS.540
(3) 310,
L0
  GE.213
(3) 310,
L0
  
    R2822      GE.101
(2) 10,
L0
  
    R2903  GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
      
  GEN306
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 10,
L0
      
    R2904  GE.121
(3) 10,
L0
  GEN402
(3) 10,
L0
  
      GE.123
(3) 10,
L0
  
      GE.123
(3) 10,
L0
  
    R2911  GEN301
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
  
  GE.131
(3) 10,
L0
      
    R2912      GEN105
(3) 10,
L0
  
    R2916  GEN603
(2) 11,
L0
 GEN405
(2) 10,
L0
  GE.142
(2) 20,
L0
   
   GE.142
(2) 10,
L0
  GEN405
(2) 20,
L0
   
      GEN603
(2) 21,
L0
    
    R2925  GEN101
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
  
  GE.101
(2) 10,
L0
  GEN401
(3) 10,
L0
  
    R4106A      CT.102
(3) 311,
L0
    
    R4106B        CT.102
(3) 311,
L0
 
    R4208  CE.303
(3) 310,
L0
       
    Raerobic   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
  
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต