เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
อ.    2512       FB.308
(3) 10,
L0
  
    R.C 107  HM.424
(3) 11,
L0
      
    R2431M  IP.321
(4) 11,
L0
      
  PD.321
(4) 11,
L0
      
    R2503  HM.428
(3) 10,
L0
  HM.428
(3) 10,
L0
  
  HM.428
(3) 10,
L0
  HM.428
(3) 10,
L0
  
    R2506  IHM102
(3) 10,
L0
  IHM102
(3) 10,
L0
  
    R2508  MA.201
(3) 11,
L0
  MA.201
(3) 11,
L0
 
    R2512   FB.308
(3) 10,
L0
      
    R2602  GE.213
(3) 310,
L0
  CS.540
(3) 310,
L0
  
    R2822      GE.101
(2) 10,
L0
  
    R2842M  AL.451
(3) 10,
L0
  AL.451
(3) 10,
L0
  
    R2904  GE.121
(3) 10,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
  
      GE.123
(3) 10,
L0
  
      GEN402
(3) 10,
L0
  
    R2911  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
  
  GEN301
(3) 10,
L0
      
    R2912  GE.152
(1) 1,
L0
 GE.152
(1) 1,
L0
  GEN105
(3) 10,
L0
  
    R2916  GEN603
(2) 11,
L0
 GEN405
(2) 10,
L0
  GEN603
(2) 21,
L0
    
   GE.142
(2) 10,
L0
  GEN405
(2) 20,
L0
   
      GE.142
(2) 20,
L0
   
    R2925  GE.101
(2) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
  
  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 10,
L0
  
    R4106A      CT.102
(3) 311,
L0
    
    R4106B        CT.102
(3) 311,
L0
 
    R4208  CE.303
(3) 310,
L0
       
    RBAKERY      HM.424
(3) 11,
L0
 
    Raerobic   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
  
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต