เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2312      EE.228
(1) 801,
L0
     
    2710      EE.393
(3) 810,
L0
     
      EE.393
(3) 10,
L0
     
    2711          EE.394
(1) 801,
L0
  
          EE.394
(1) 1,
L0
  
    R.C 105  HM.433
(3) 11,
L0
    HM.433
(3) 21,
L0
      
    R.C 107  HM.211
(3) 11,
L0
    HM.211
(3) 21,
L0
      
    R21136      BC.407
(3) 11,
L0
     
      BC.315
(3) 11,
L0
     
      BC4093
(3) 10,
L0
     
    R21212  PF.424
(3) 21,
L0
         
    R2206  LA2402
(2) 10,
L0
   LA.309
(2) 10,
L0
      
  LA.205
(3) 10,
L0
         
    R2211  LA.312
(3) 10,
L0
         
  LA3701
(3) 10,
L0
         
    R2212  LA.421
(2) 10,
L0
          
    R2217  HM.427
(3) 10,
L0
  HM.430
(3) 10,
L0
     
    R2243M  TH 1901
(3) 520,
L8
  TH 1901
(3) 520,
L8
     
  TH.703
(3) 510,
L8
  TH.703
(3) 510,
L8
     
  TH 1703
(3) 510,
L8
  TH 1703
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH.711
(3) 510,
L8
  TH 1502
(0) 510,
L8
     
  TH 1710
(3) 510,
L8
  TH 1710
(3) 510,
L8
     
  TH 1502
(0) 510,
L8
  TH.711
(3) 510,
L8
     
    R2306  VIS115
(3) 11,
L0
       
  IP.112
(3) 11,
L0
       
    R2308  VD.252
(3) 11,
L0
       
    R2315  ID.380
(3) 11,
L0
       
  ID.352
(3) 11,
L0
       
    R2335    AR.432
(2) 10,
L0
        
    R2337       AR.330
(2) 10,
L0
      
       AR.330
(2) 10,
L0
      
    R2338  VD.362
(3) 11,
L0
       
  VD.311
(3) 11,
L0
       
    R2405  AR.509
(9) 11,
L0
  AR.509
(9) 11,
L0
    
  AR.506
(8) 11,
L0
  AR.506
(8) 11,
L0
    
    R2406  INT120
(3) 811,
L0
  INT121
(3) 811,
L0
  
    R2412        IE.309
(3) 890,
L0
     
    R2421  KO.111
(3) 11,
L0
 KR.1448
(3) 11,
L0
  KR.202
(3) 11,
L0
 KR.202
(3) 11,
L0
    
  KR.1448
(3) 11,
L0
 KH.141
(3) 11,
L0
  KH.243
(3) 11,
L0
 KH.243
(3) 11,
L0
    
  KH.141
(3) 11,
L0
 KO.111
(3) 11,
L0
         
    R2425  CH.345
(3) 11,
L0
 CH.345
(3) 11,
L0
         
    R2433M         AR.232
(2) 10,
L0
    
    R2435M  AR.251
(5) 11,
L0
       
    R2436M  ID.331
(3) 11,
L0
        
  ID.241
(3) 11,
L0
        
    R2504  RU.141
(3) 11,
L0
 RU.141
(3) 11,
L0
  RU.243
(3) 11,
L0
 RU.243
(3) 11,
L0
    
  RU.1448
(3) 11,
L0
 RU.1448
(3) 11,
L0
         
    R2506  RE.208
(3) 10,
L0
  RE.1208
(3) 800,
L0
     
  RE.1207
(3) 10,
L0
  RE.1208
(3) 10,
L0
     
  RE.1207
(3) 800,
L0
         
    R2508      IE.385
(3) 10,
L0
     
    R2510  RE.1206
(3) 800,
L0
  RE.1306
(3) 800,
L0
     
    R2512  IHM312
(3) 11,
L0
 IHM312
(3) 11,
L0
  IHM313
(3) 10,
L0
     
    R2608  CS.121
(3) 311,
L0
        
  DTI122
(3) 311,
L0
        
    R2725  TH.4403
(3) 10,
L0
  TH.4005
(3) 10,
L0
    
    R2814  AL.361
(3) 10,
L0
         
    R2822  GE1108
(3) 11,
L0
  CH.113
(3) 21,
L0
    
  GEN405
(2) 310,
L0
         
  IGE116
(3) 10,
L0
         
  IGE142
(3) 10,
L0
         
  GE.142
(2) 310,
L0
          
    R2826  IEL234
(3) 11,
L0
  GR.113
(3) 11,
L0
    
    R2827  EAB104
(1) 1,
L0
  EAB104
(1) 2,
L0
     
  ES.104
(0) 1,
L0
  ES.104
(0) 2,
L0
     
    R2828  IMK326
(3) 10,
L0
  IMG205
(3) 10,
L0
     
  IMG318
(3) 10,
L0
  IMK414
(3) 10,
L0
     
      BA1208
(3) 10,
L0
     
    R2829  EN.1448
(3) 11,
L0
 EN.141
(3) 11,
L0
  EN.203
(3) 11,
L0
 EN.203
(3) 11,
L0
    
  EN.101
(3) 11,
L0
 EN.101
(3) 11,
L0
  EN.202
(3) 11,
L0
 EN.202
(3) 11,
L0
    
  EN.101
(3) 11,
L0
 EN.101
(3) 11,
L0
  EN.243
(3) 11,
L0
 EN.243
(3) 11,
L0
    
  EN.141
(3) 11,
L0
 EN.1448
(3) 11,
L0
         
    R2831  ES.204
(1) 1,
L0
  ES.204
(1) 2,
L0
     
    R2834  EB.220
(3) 10,
L0
   CH.111
(3) 11,
L0
    
    R2837  AC3010
(3) 10,
L0
  AC4090
(3) 10,
L0
     
  AC.310
(3) 10,
L0
         
    R2839  CH.113
(3) 11,
L0
         
    R2901  CA1100
(3) 10,
L0
         
  CA.100
(3) 10,
L0
         
    R2902  ME.403
(3) 10,
L0
  ME.301
(3) 710,
L0
     
    R2903  ME.424
(3) 10,
L0
         
    R2904  CM.105
(4) 711,
L0
         
    R2911 GE.110
(3) 820,
L0
          
    R2912 PS.110
(4) 821,
L0
  GE.100
(3) 820,
L0
       
    R2931M  ME.201
(3) 10,
L0
  ME.413
(3) 10,
L0
     
    R2932M  ME.403
(3) 710,
L0
         
    R4101A     IE.102
(1) 802,
L0
       
    R4106A CE.423
(3) 820,
L0
  MA.208
(3) 820,
L0
  CE.418
(3) 820,
L0
  CE.313
(2) 820,
L0
    R4106B      CE.218
(2) 821,
L0
   CE.214
(2) 821,
L0
 CE.214
(2) 821,
L0
    R4208 CT.102
(3) 821,
L0
   CE.218
(2) 821,
L0
  MA.210
(3) 820,
L0
   IE.211
(3) 820,
L0
    R4211        PS.110
(4) 821,
L0
    
    R4212    IE.389
(3) 890,
L0
  IE.213
(3) 890,
L0
   IE.323
(3) 890,
L0
  IE.383
(3) 890,
L0
 IE.384
(3) 890,
L0
    R4213         ME.107
(3) 821,
L0
  ME.107
(3) 821,
L0
    Rป.ครัว1    HM.433
(3) 11,
L0
    HM.433
(3) 21,
L0
    
    HM.211
(3) 11,
L0
         
    Rป.ครัว2        HM.211
(3) 21,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต