เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
อ.    2710  EE.438
(3) 10,
L0
      
    R.C 105  TM.212
(3) 10,
L0
  TM.1103
(3) 10,
L0
  
    R.C 107  HM.315
(3) 11,
L0
    HM.315
(3) 21,
L0
   
    R21114  BC.215
(3) 11,
L0
      
    R21126  AD.305
(3) 10,
L0
      
  AD.315
(3) 10,
L0
      
    R21127      OB2044
(3) 11,
L0
  
    R21128  CA.108
(3) 10,
L0
  AD.414
(3) 11,
L0
 
  CA.108
(3) 10,
L0
      
    R21131  MD.409
(3) 11,
L0
      
  MD4194
(3) 11,
L0
      
    R21208  CA1209
(3) 10,
L0
  CA1209
(3) 20,
L0
  
   NU.2207
(2) 10,
L0
  NU.2205
(2) 10,
L0
  
    R21212  PF.222
(3) 11,
L0
  PF.328
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA.104
(3) 10,
L0
  LA1201
(2) 10,
L0
   
  LA1101
(3) 10,
L0
  LA.105
(3) 10,
L0
  
    R2211  IGE107
(3) 20,
L0
      
    R2212  IMG313
(3) 10,
L0
  BA1203
(3) 10,
L0
  
      IMG203
(3) 10,
L0
  
    R2217  IMK325
(3) 10,
L0
  IMK403
(3) 10,
L0
  
      IBA300
(3) 10,
L0
  
    R2218  HM.102
(3) 10,
L0
  HM.102
(3) 20,
L0
  
  HM.102
(3) 10,
L0
      
    R2303  FS.2101
(2) 11,
L0
 FS.2101
(2) 11,
L0
  FS.308
(3) 10,
L0
  
  FS.112
(2) 11,
L0
 FS.112
(2) 11,
L0
      
    R2308  VD.222
(4) 11,
L0
  VD.222
(4) 11,
L0
 
    R2315      INT140
(3) 11,
L0
  
    R2335  AR.501
(5) 11,
L0
  AR.551
(5) 11,
L0
 
  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.501
(5) 11,
L0
 
    R2337  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
  AR.451
(5) 11,
L0
  AR.451
(5) 11,
L0
 
    R2338  VD.364
(3) 11,
L0
    
    R2339  FS.330
(3) 10,
L0
  FS.126
(3) 11,
L0
 
    FS.126
(3) 11,
L0
  FS.1106
(3) 11,
L0
 FS.1106
(3) 11,
L0
 
    R2340M  FS.218
(3) 11,
L0
 FS.218
(3) 11,
L0
      
    R2403  VD.403
(8) 11,
L0
  VD.403
(8) 11,
L0
 
  VD.441
(8) 11,
L0
  VD.441
(8) 11,
L0
 
    R2404  AR.506
(8) 11,
L0
  AR.506
(8) 11,
L0
 
  AR.509
(9) 11,
L0
  AR.509
(9) 11,
L0
 
    R2405  ID.123
(3) 11,
L0
     
  INT123
(3) 11,
L0
  ID.140
(3) 11,
L0
 
    R2421      KR.304
(3) 11,
L0
 KR.304
(3) 11,
L0
 
    R2425  CH.304
(3) 11,
L0
 CH.304
(3) 11,
L0
  JP.202
(3) 11,
L0
 JP.202
(3) 11,
L0
 
       JP.243
(3) 11,
L0
 JP.243
(3) 11,
L0
 
    R2427  IP.113
(3) 11,
L0
     
  PD.115
(3) 11,
L0
     
    R2431M  PD.336
(3) 11,
L0
     
  IP.365
(3) 11,
L0
     
    R2432M  PD.222
(3) 11,
L0
     
  IP.222
(3) 11,
L0
     
    R2433M  AR.351
(5) 11,
L0
  AR.351
(5) 11,
L0
 
    R2434M  ID.301
(4) 11,
L0
  ID.301
(4) 11,
L0
 
  ID.312
(4) 11,
L0
  ID.312
(4) 11,
L0
 
    R2435M  AR.251
(5) 11,
L0
  AR.251
(5) 11,
L0
 
    R2436M  ID.212
(4) 11,
L0
  ID.201
(4) 11,
L0
 
  ID.201
(4) 11,
L0
  ID.212
(4) 11,
L0
 
    R2502  HR.304
(3) 10,
L0
  ME.319
(3) 10,
L0
  
    R2503  GEN603
(2) 11,
L0
        
    R2504  PY.408
(3) 10,
L0
  ME.402
(3) 10,
L0
  
    R2505  JP.141
(3) 11,
L0
 JP.141
(3) 11,
L0
      
  JP.1448
(3) 11,
L0
 JP.1448
(3) 11,
L0
      
    R2506  BS.301
(3) 11,
L0
    IMK428
(3) 10,
L0
  
      IEL338
(3) 11,
L0
 
    R2508  LA2404
(2) 10,
L0
   LA2203
(2) 10,
L0
   
  LA.209
(2) 10,
L0
   LA.206
(3) 10,
L0
  
    R2510  ME.206
(3) 10,
L0
  LA4602
(3) 10,
L0
  
      LA.404
(3) 10,
L0
  
    R2512  ME.205
(3) 10,
L0
  SC.202
(3) 10,
L0
  
    R2521  AC3015
(3) 30,
L0
  AC.315
(3) 40,
L0
  
  AC.315
(3) 30,
L0
  AC3015
(3) 40,
L0
  
    R2528  LM4469
(3) 10,
L0
  LM4472
(3) 10,
L0
  
  TR.313
(3) 10,
L0
  TR.314
(3) 10,
L0
  
    R2602      DTI514
(3) 310,
L0
  
      CS.533
(3) 310,
L0
  
      GE.123
(3) 310,
L0
  
    R2606   CS.211
(3) 311,
L0
  CS.211
(3) 311,
L0
  
    R2608  CS.121
(3) 11,
L0
     
  DTI122
(3) 11,
L0
     
    R2618      CT.304
(3) 11,
L0
   
    R2620  CT.330
(3) 10,
L0
  CT.473
(3) 10,
L0
  
    R2626    BS.301
(3) 11,
L0
  IMG316
(3) 10,
L0
  
    R2631M  OB1024
(3) 11,
L0
   GEN308
(2) 91,
L0
  
    R2633M   GEN308
(2) 61,
L0
   GEN308
(2) 81,
L0
  
    R2634M   GEN308
(2) 71,
L0
  MD1024
(3) 11,
L0
  
      MD.102
(3) 11,
L0
  
      JM.100
(3) 11,
L0
  
    R2636M  DB4101
(3) 1,
L0
  DB4101
(3) 1,
L0
  
    R2701  AL.331
(3) 21,
L0
      
    R2711      ALB103
(2) 11,
L0
  
       AL.203
(3) 11,
L0
 
    R2711A  GEN308
(2) 61,
L0
    GEN308
(2) 81,
L0
    
    R2715      GE.102
(2) 20,
L0
   
    R2716  GEN308
(2) 71,
L0
    GEN308
(2) 91,
L0
    
    R2721      TH.3004
(3) 10,
L0
 
    R2725  TH.3103
(3) 10,
L0
  TH.2005
(3) 10,
L0
 
    R2730  AL.322
(3) 10,
L0
  AL.322
(3) 20,
L0
  
    R2733  AL.360
(3) 10,
L0
  AL.360
(3) 20,
L0
  
    R2735M  IAV490
(2) 11,
L0
  IAV313
(3) 10,
L0
  
    R2736M  AL.479
(2) 31,
L0
  IAV330
(3) 10,
L0
  
    R2814  ALB102
(3) 10,
L0
      
  AL.202
(3) 10,
L0
      
    R2815  AL.206
(3) 10,
L0
  AL.206
(3) 20,
L0
  
    R2816  AL.451
(3) 30,
L0
  AL.451
(3) 40,
L0
  
    R2820  GEN306
(2) 10,
L0
 GEN303
(2) 30,
L0
 GEN306
(2) 20,
L0
 GEN307
(2) 10,
L0
  
    R2822  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 710,
L0
  
  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 30,
L0
  
    R2826  GE.110
(3) 20,
L0
  GE.110
(3) 40,
L0
  
    R2827  EN.416
(2) 10,
L0
  GE.110
(3) 50,
L0
  
  GE.214
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 50,
L0
  
    R2828  GEN112
(3) 10,
L0
  ES.302
(2) 21,
L0
  
  CE.442
(4) 311,
L0
      
    R2829  IGE102
(3) 20,
L0
  IEL207
(3) 10,
L0
  
  GE1502
(3) 20,
L0
  IEN215
(3) 10,
L0
  
  IGE112
(3) 20,
L0
      
    R2830  PF.412
(3) 10,
L0
  RE.1211
(3) 10,
L0
  
  PF.424
(3) 11,
L0
      
    R2831  IGE113
(3) 10,
L0
  GE1302
(3) 10,
L0
  
  IGE133
(3) 10,
L0
  IGE113
(3) 20,
L0
  
    R2833  GEN201
(3) 20,
L0
  PY.401
(3) 11,
L0
 
    R2834  IEL315
(3) 10,
L0
  IEL423
(6) 1,
L0
  
    R2835  GEN405
(2) 30,
L0
 GEN405
(2) 40,
L0
  GEN604
(2) 21,
L0
    
  GE.142
(2) 30,
L0
        
    R2836  AC.407
(3) 10,
L0
  AC4021
(3) 10,
L0
  
  MG.316
(3) 10,
L0
  AC.421
(3) 10,
L0
  
  AC4007
(3) 10,
L0
      
    R2839  ES.302
(2) 11,
L0
      
    R2840  ES.404
(1) 1,
L0
  ES.404
(1) 2,
L0
  
    R2842M  IES202
(3) 11,
L0
  IAV120
(3) 10,
L0
  
  ESP103
(2) 11,
L0
  AIM110
(3) 10,
L0
  
    R2843M  BI3301
(3) 10,
L0
   FB.405
(3) 10,
L0
  
  BI.301
(3) 10,
L0
      
    R2845M  CA.110
(3) 10,
L0
  IHM232
(3) 11,
L0
 IHM232
(3) 11,
L0
 
    R2847M  PY.437
(3) 10,
L0
  CE.442
(4) 311,
L0
  
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
      
    R2853M  TH.1005
(3) 10,
L0
  TH.1007
(3) 10,
L0
 
    R2901  GE.106
(3) 10,
L0
  PF2064
(3) 11,
L0
 
   FI3003
(3) 10,
L0
  PF.122
(3) 11,
L0
 
   FB.330
(3) 10,
L0
      
    R2902  ME.205
(3) 710,
L0
  SR.314
(3) 10,
L0
  
    R2903  GE.131
(3) 10,
L0
      
  GE.131
(3) 710,
L0
      
    R2904  MM3006
(3) 10,
L0
  GEN402
(3) 30,
L0
  
    R2905  GEN402
(3) 20,
L0
      
    R2906  GE.234
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
  
      GE.121
(3) 10,
L0
  
      GEN401
(3) 10,
L0
  
    R2907  CA1209
(3) 30,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
  
      GEN302
(3) 10,
L0
  
    R2911  GE.131
(3) 20,
L0
  GE.131
(3) 30,
L0
  
    R2912  MA.201
(3) 21,
L0
      
  MA3201
(3) 21,
L0
      
  MA.201
(3) 21,
L0
      
    R2916  HM.492
(3) 10,
L0
  HM.492
(3) 20,
L0
  
    R2917  GE.102
(2) 10,
L0
        
    R2925  GEN402
(3) 10,
L0
  GEN402
(3) 40,
L0
  
    R2927  BC.405
(3) 10,
L0
  CA.209
(3) 10,
L0
  
  BC.316
(3) 10,
L0
      
    R2929  HM.206
(3) 10,
L0
      
    R2931M   MK.435
(3) 10,
L0
  MK3307
(3) 10,
L0
  
      MK.307
(3) 10,
L0
  
    R2932M   MG.310
(3) 10,
L0
  MM3002
(3) 10,
L0
  
   MM4002
(3) 10,
L0
      
    R2933M  CA.214
(3) 10,
L0
  CA.214
(3) 20,
L0
  
  CA1214
(3) 10,
L0
  CA1214
(3) 20,
L0
  
    R2934M  PF1023
(3) 10,
L0
  BC.302
(3) 10,
L0
  
      BC1023
(3) 10,
L0
  
    R2935M  FM.307
(3) 11,
L0
  CH.202
(3) 11,
L0
 CH.202
(3) 11,
L0
 
       CH.243
(3) 11,
L0
 CH.202
(3) 11,
L0
 
       CH.202
(3) 11,
L0
 CH.243
(3) 11,
L0
 
    R2936M   MK.305
(3) 10,
L0
      
   MK3305
(3) 10,
L0
      
    R3902  SR.231
(2) 11,
L0
    SS.222
(3) 11,
L0
 
    R3903  SS.352
(2) 11,
L0
 SS.352
(2) 11,
L0
  SS.352
(2) 21,
L0
 SS.352
(2) 21,
L0
  
    R3909  SS.336
(3) 11,
L0
 SS.336
(3) 11,
L0
  SS.336
(3) 21,
L0
 SS.336
(3) 21,
L0
 
    R4106A  CE.315
(3) 10,
L0
  CE.214
(2) 11,
L0
    
    R4106B       CE.214
(2) 11,
L0
 
    R4208  ME.306
(3) 10,
L0
      
    Raerobic   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN604
(2) 21,
L0
  
    Rป.อาฯ1    HM.315
(3) 11,
L0
    HM.315
(3) 21,
L0
 
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต