เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
 
พ.
 
 
-
 
         
 
พฤ.
 
 
-
 
         
ศ.    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
     
    R11103  NU.4303
(3) 10,
L0
     
    R2431M      IP.321
(4) 11,
L0
      PD.321
(4) 11,
L0
    R2505  PY.440
(3) 10,
L0
  PY.440
(3) 10,
L0
 
    R2506  IEN141
(3) 11,
L0
  IEN141
(3) 11,
L0
    R2508  IHM244
(3) 10,
L0
  IHM244
(3) 10,
L0
 
    R2510  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
     
    R2821  HM.436
(3) 10,
L0
  HM.436
(3) 10,
L0
 
    R2826  GE.100
(3) 10,
L0
     
  GEN102
(3) 10,
L0
     
  GE.100
(3) 10,
L0
     
    R2827  BE.302
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 10,
L0
 
  BE3302
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 10,
L0
 
    R2911  GEN301
(3) 20,
L0
  GEN301
(3) 30,
L0
 
    R2912  GEN105
(3) 20,
L0
  GEN105
(3) 30,
L0
 
    R2916   GE.142
(2) 30,
L0
  GEN501
(3) 10,
L0
 
   GEN405
(2) 30,
L0
     
    R2917      GEN603
(2) 31,
L0
   
    R4210B  CM.105
(4) 311,
L0
     
    Raerobic       GEN603
(2) 31,
L0
 
    Rป.ครัว1      HM.433
(3) 11,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต