เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2709      EE.361
(1) 801,
L0
     
    2710      EE.336
(3) 811,
L0
      
    2711  EE.336
(3) 811,
L0
         
    2804     PS.210
(3) 811,
L0
      
    R.C 105  HM.435
(3) 11,
L0
 HM.435
(3) 11,
L0
         
    R.C 106      HM.426
(3) 11,
L0
      
    R.C 107  HM.491
(3) 10,
L0
  HM.491
(3) 20,
L0
     
    R21208  FM.408
(3) 11,
L0
  FM.203
(3) 10,
L0
     
    R2206  LA.415
(2) 10,
L0
          
    R2212  EN.242
(3) 11,
L0
   MA.109
(3) 820,
L0
    
  EN.202
(3) 11,
L0
         
  EN.201
(3) 11,
L0
         
    R2217  EN.141
(3) 11,
L0
  IHM221
(3) 11,
L0
 IHM221
(3) 11,
L0
    
  IHM203
(3) 10,
L0
         
    R2218  GE.133
(3) 310,
L0
  CE.315
(3) 310,
L0
     
    R2219  GE.140
(2) 820,
L0
  GE.144
(2) 820,
L0
   
    R2223  TH.701
(3) 520,
L8
  TH.701
(3) 520,
L8
     
  TH 1701
(3) 520,
L8
  TH 1701
(3) 520,
L8
     
    R2226  TH.2003
(3) 10,
L0
         
    R2243M  TH 1501
(0) 510,
L8
  TH.603
(3) 510,
L8
     
  TH.603
(3) 510,
L8
  TH.501
(3) 510,
L8
     
  TH 1603
(3) 510,
L8
  TH 1501
(0) 510,
L8
     
  TH 1503
(0) 510,
L8
  TH 1503
(0) 510,
L8
     
  TH.501
(3) 510,
L8
  TH 1603
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH.701
(3) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
  TH.901
(6) 510,
L8
  TH.701
(3) 510,
L8
     
  TH 1701
(3) 510,
L8
  TH 1701
(3) 510,
L8
     
    R2303  FS.1103
(3) 10,
L0
         
  FS.106
(2) 10,
L0
          
    R2306  VIS114
(3) 11,
L0
       
    R2308  VD.221
(4) 11,
L0
  VD.221
(4) 11,
L0
    
    R2309  FS.324
(2) 11,
L0
 FS.324
(2) 11,
L0
         
    R2315  AR.473
(3) 11,
L0
  AR.220
(3) 11,
L0
    
  AR.473
(3) 11,
L0
       
    R2337  AR.300
(2) 10,
L0
          
  AR.300
(2) 10,
L0
          
    R2338  VD.321
(4) 11,
L0
  VD.321
(4) 11,
L0
    
    R2339   FS.213
(3) 11,
L0
 FS.213
(3) 11,
L0
  FS.213
(3) 11,
L0
     
    R2340M   FS.321
(3) 11,
L0
  FS.321
(3) 11,
L0
     
    R2402  IP.351
(3) 11,
L0
        
  PD.337
(3) 11,
L0
        
    R2403  VD.421
(5) 11,
L0
  VD.421
(5) 11,
L0
    
    R2421  KR.201
(3) 11,
L0
         
  KH.242
(3) 11,
L0
         
  KR.201
(3) 11,
L0
         
    R2433M  AR.231
(2) 10,
L0
          
  HM.208
(3) 40,
L0
         
    R2434M  ID.340
(3) 10,
L0
          
  ID.332
(3) 10,
L0
         
    R2436M  ID.240
(3) 11,
L0
       
  ID.232
(3) 11,
L0
       
    R2502    PY.441
(1) 1,
L0
         
    R2503  HM.427
(3) 10,
L0
  HM.430
(3) 10,
L0
     
      HM.430
(3) 10,
L0
     
    R2504  RU.242
(3) 11,
L0
         
  RS.112
(3) 11,
L0
         
    R2505  HM.104
(3) 11,
L0
    HM.104
(3) 21,
L0
      
    R2506  PS.110
(4) 11,
L0
  RU.344
(3) 11,
L0
    
      RU.303
(3) 11,
L0
    
    R2508  BI3306
(3) 10,
L0
  BI3307
(3) 10,
L0
     
  BI.306
(3) 10,
L0
  BI.307
(3) 10,
L0
     
    R2510  RE.1302
(3) 10,
L0
  RE.1204
(3) 10,
L0
     
  RE.1302
(3) 800,
L0
         
    R2512  RE.1201
(3) 800,
L0
  RE.1209
(3) 800,
L0
     
    R2528  AC4002
(3) 10,
L0
  AC4006
(3) 10,
L0
     
  AC.402
(3) 10,
L0
  AC.406
(3) 10,
L0
     
    R2602  CS.532
(3) 10,
L0
  CS.532
(3) 310,
L0
     
    R2608   CS.111
(3) 311,
L0
  CS.111
(3) 311,
L0
     
   DTI111
(3) 311,
L0
  DTI111
(3) 311,
L0
     
    R2625    HM.104
(3) 11,
L0
    HM.104
(3) 21,
L0
    
    R2626    HM.104
(3) 11,
L0
    HM.104
(3) 21,
L0
    
    R2634M    TM.344
(3) 11,
L0
         
    R2705  EAB101
(1) 4,
L0
  EAB101
(1) 4,
L0
     
    R2711  AL.203
(3) 31,
L0
  AL.203
(3) 41,
L0
    
    R2711A  TM.344
(3) 11,
L0
           
    R2716  AS.201
(3) 10,
L0
  AS.201
(3) 20,
L0
     
    R2720      TH.4412
(3) 10,
L0
     
      GE.122
(3) 300,
L0
    
      GE.122
(3) 300,
L0
     
    R2736M  IE.384
(3) 10,
L0
         
    R2738M  AL.361
(3) 10,
L0
  AL.361
(3) 20,
L0
     
    R2814  ALB104
(3) 30,
L0
  AL.204
(3) 30,
L0
     
  AL.204
(3) 20,
L0
  ALB104
(3) 40,
L0
     
    R2822  IEL319
(3) 10,
L0
  IEL337
(3) 11,
L0
    
    R2826  IMK481
(2) 10,
L0
 IMK482
(1) 1,
L0
 EB.321
(3) 10,
L0
     
    R2827  IMG481
(2) 10,
L0
 IMG482
(1) 1,
L0
        
    R2828  ES.103
(0) 3,
L0
  ES.103
(0) 4,
L0
     
  EAB103
(1) 3,
L0
  EAB103
(1) 4,
L0
     
    R2829  EB.201
(3) 10,
L0
         
    R2830  GR.213
(3) 11,
L0
  GR.112
(3) 11,
L0
    
    R2831  CH.112
(3) 11,
L0
  CH.112
(3) 21,
L0
    
    R2834  CH.213
(3) 11,
L0
  CH.213
(3) 21,
L0
    
    R2839  IAV340
(3) 10,
L0
         
    R2847M  JP.213
(3) 11,
L0
         
    R2902  ME.309
(3) 10,
L0
  ME.418
(3) 10,
L0
     
    R2931M  ME.201
(3) 10,
L0
  ME.201
(3) 710,
L0
     
    R2932M  ME.309
(3) 710,
L0
    MA.109
(3) 830,
L0
    
    R4104           CE.212
(1) 802,
L0
    R4106B CE.209
(2) 820,
L0
 CE.305
(3) 820,
L0
  CE.311
(3) 820,
L0
  CE.312
(1) 821,
L0
 
    R4205      IE.486
(1) 1,
L0
     
    R4208 PS.110
(4) 822,
L0
   PS.111
(4) 12,
L0
   IE.211
(3) 820,
L0
 PS.110
(4) 821,
L0
   PS.111
(4) 11,
L0
     
    R4210B CM.105
(4) 821,
L0
     CE.211
(3) 820,
L0
    
    R4211     PS.110
(4) 821,
L0
       
    R4212 CM.105
(4) 891,
L0
   EE.366
(3) 890,
L0
 IE.433
(3) 890,
L0
 IE.385
(3) 890,
L0
 PS.111
(4) 891,
L0
 MA.208
(3) 890,
L0
  PS.111
(4) 11,
L0
         
    EE.366
(3) 890,
L0
         
    R4213  ME.107
(3) 831,
L0
 ME.107
(3) 831,
L0
       
    Rป.ครัว1        HM.426
(3) 11,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต