เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
อ.    2312      EE.218
(1) 1,
L0
  
    2404      ME.307
(1) 1,
L0
  
    2710  EE.356
(3) 11,
L0
        
    2711    EE.356
(3) 11,
L0
     
    R.C 105      HM.425
(3) 11,
L0
   
    R.C 107  HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
   
    R21127  CA1211
(3) 900,
L0
  CA.211
(3) 11,
L0
 
      CA1211
(3) 11,
L0
 
    R21128  AD.303
(3) 10,
L0
   AD.413
(3) 11,
L0
 
  AD.412
(3) 11,
L0
      
    R21131  MD.304
(3) 10,
L0
  MD.311
(3) 10,
L0
  
    R21134      PR.425
(3) 10,
L0
  
    R21201    BC.313
(3) 11,
L0
      
    BC.306
(3) 11,
L0
      
    R21208  FM.304
(3) 10,
L0
      
    R21212      PF.317
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA2202
(2) 10,
L0
       
    R2211  IGE122
(3) 30,
L0
  IFB301
(3) 10,
L0
  
  IAC100
(3) 10,
L0
      
  IGE108
(3) 30,
L0
      
  IAC200
(3) 10,
L0
      
    R2212  GE.121
(3) 360,
L0
    GE1101
(3) 21,
L0
   
  IGE143
(3) 11,
L0
    ICP205
(3) 20,
L0
   
  ICP205
(3) 10,
L0
  IGE143
(3) 21,
L0
   
  GE1101
(3) 11,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
   
    R2217  CS.321
(3) 310,
L0
      
  ICP405
(3) 10,
L0
      
  DTI538
(3) 10,
L0
      
    R2219  IMK304
(3) 10,
L0
      
  IMK304
(3) 10,
L0
      
    R2223  IEL418
(3) 11,
L0
      
    R2228  IEL227
(3) 10,
L0
      
    R2305      FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
 
    R2306  VIS111
(3) 11,
L0
  VIS111
(3) 11,
L0
 
    R2308  VD.400
(2) 11,
L0
     
  VD.421
(5) 11,
L0
     
    R2314   FS.320
(3) 11,
L0
 FS.320
(3) 11,
L0
  FS.320
(3) 11,
L0
  
    R2335       AR.452
(5) 11,
L0
 
    R2337  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
    R2338  VD.332
(2) 11,
L0
     
    R2339  FS.103
(2) 11,
L0
 FS.1102
(3) 11,
L0
      
  FS.1102
(3) 11,
L0
 FS.103
(2) 11,
L0
       
    R2340M  FS.214
(3) 11,
L0
        
   FS.126
(3) 11,
L0
       
    FS.214
(3) 11,
L0
      
     FS.126
(3) 11,
L0
  
    R2403  VD.251
(3) 11,
L0
    
    R2405  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.551
(5) 11,
L0
 
  AR.507
(4) 11,
L0
  AR.507
(4) 11,
L0
 
    R2406  IP.111
(3) 11,
L0
     
  INT120
(3) 11,
L0
     
  PD.112
(3) 11,
L0
     
  ID.120
(3) 11,
L0
     
    R2410  TR.312
(3) 10,
L0
      
    R2414      TR.405
(3) 10,
L0
  
    R2418  HM.101
(3) 10,
L0
  HM.101
(3) 20,
L0
  
    R2421  CH.242
(3) 11,
L0
 CH.242
(3) 11,
L0
  CH.201
(3) 21,
L0
 CH.201
(3) 21,
L0
 
      CH.242
(3) 21,
L0
 CH.201
(3) 21,
L0
 
      CH.201
(3) 21,
L0
 CH.242
(3) 21,
L0
 
    R2423  HM.317
(3) 30,
L0
      
    R2425  IKO242
(3) 11,
L0
 IKO242
(3) 11,
L0
  JP.242
(3) 11,
L0
 
      JP.201
(3) 11,
L0
 
    R2429  GEN401
(3) 20,
L0
  GEN507
(3) 10,
L0
  
    R2431M  PD.326
(3) 11,
L0
 IP.480
(3) 10,
L0
  
  IP.481
(3) 11,
L0
 PD.422
(3) 10,
L0
  
    R2432M  IP.221
(3) 11,
L0
     
  PD.221
(3) 11,
L0
     
    R2433M  AR.252
(5) 11,
L0
  AR.252
(5) 11,
L0
 
      HM.208
(3) 20,
L0
  
    R2434M  ID.300
(4) 11,
L0
  ID.311
(4) 11,
L0
 
  ID.311
(4) 11,
L0
  ID.300
(4) 11,
L0
 
    R2435M      AR.109
(3) 11,
L0
 
    R2436M  AR.361
(3) 11,
L0
     
  ID.211
(4) 11,
L0
  ID.211
(4) 11,
L0
 
  ID.200
(4) 11,
L0
  ID.200
(4) 11,
L0
 
    R2502  DB2202
(3) 11,
L0
    PY.443
(3) 10,
L0
 
    R2503  AC2012
(3) 11,
L0
    PY.402
(3) 10,
L0
  
    R2504  RE.1303
(3) 10,
L0
  RE.1306
(3) 10,
L0
  
    R2505  GEN604
(2) 11,
L0
    GEN603
(2) 2,
L0
    
  GEN604
(2) 1,
L0
    GEN603
(2) 21,
L0
    
    R2506  ME.402
(3) 10,
L0
  IEL330
(3) 11,
L0
 
    R2508  LA3105
(3) 10,
L0
  LA4303
(3) 10,
L0
  
  LA.303
(3) 10,
L0
  LA.305
(3) 10,
L0
  
    R2510  HR.401
(3) 10,
L0
  HR.412
(3) 10,
L0
  
    R2512  IMG311
(3) 10,
L0
   FB.400
(3) 10,
L0
  
    R2521  HM.208
(3) 10,
L0
      
    R2528  GEN401
(3) 30,
L0
      
    R2602  CS.004
(3) 10,
L0
  CS.414
(3) 10,
L0
  
  DTI004
(3) 10,
L0
  DTI322
(3) 11,
L0
 
    R2608   CS.111
(3) 11,
L0
  DTI111
(3) 11,
L0
   
   DTI111
(3) 11,
L0
  CS.111
(3) 11,
L0
  
    R2618      CT.303
(3) 11,
L0
  
    R2620  CT.423
(3) 10,
L0
      
    R2621      CT.102
(3) 21,
L0
 CT.102
(3) 21,
L0
 
      CT.102
(3) 21,
L0
 CT.102
(3) 21,
L0
 
    R2625    DB2202
(3) 11,
L0
      
    R2631M    AC2012
(3) 11,
L0
 AD.321
(3) 11,
L0
  
    R2633M  BS.410
(3) 1,
L0
  BS.410
(3) 1,
L0
  
    R2634M    GE.121
(3) 360,
L0
    IGE117
(3) 11,
L0
 
    GE1101
(3) 11,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
 
    IGE143
(3) 11,
L0
      
    R2636M  PR.300
(3) 11,
L0
    GE1101
(3) 21,
L0
 
        ICP205
(3) 20,
L0
 
        IGE143
(3) 21,
L0
 
    R2701  AL.251
(3) 30,
L0
  AL.251
(3) 40,
L0
  
    R2705  ALB101
(3) 50,
L0
  ALB101
(3) 50,
L0
  
    R2711A  ES.201
(2) 11,
L0
  PY.434
(3) 10,
L0
  
    R2715      GEN302
(3) 10,
L0
  
      GE.132
(3) 10,
L0
  
    R2716  TM.103
(3) 11,
L0
    GE.143
(2) 311,
L0
   
  TM.1102
(3) 10,
L0
  IGE117
(3) 11,
L0
   
    TM.103
(3) 11,
L0
      
    R2721  TH.2005
(3) 10,
L0
  TH.4409
(3) 10,
L0
  
    R2725  TH.2001
(3) 10,
L0
      
    R2730  ALB101
(3) 10,
L0
  AL.201
(3) 20,
L0
  
  AL.201
(3) 10,
L0
  ALB101
(3) 20,
L0
  
    R2732  AL.321
(3) 31,
L0
  AL.321
(3) 41,
L0
 
    R2733  AL.241
(3) 10,
L0
      
    R2735M  TM.102
(3) 10,
L0
  AL.201
(3) 50,
L0
  
  HM.102
(3) 10,
L0
  TM.101
(3) 10,
L0
  
      TM.1101
(3) 10,
L0
  
    R2736M  ES.403
(1) 1,
L0
  ES.403
(1) 2,
L0
  
    R2737M  GEN201
(3) 10,
L0
  GEN201
(3) 30,
L0
  
    R2738M  GEN201
(3) 20,
L0
  GEN201
(3) 40,
L0
  
      GEN401
(3) 10,
L0
  
    R2814  AL.452
(3) 30,
L0
  AL.452
(3) 40,
L0
  
    R2815  AL.478
(2) 31,
L0
  AL.478
(2) 41,
L0
  
    R2816  ES.101
(2) 11,
L0
  ES.101
(2) 21,
L0
  
  EAB101
(1) 1,
L0
  EAB101
(1) 2,
L0
  
    R2820  IHM102
(3) 10,
L0
      
    R2821      GE.213
(3) 720,
L0
  
      GEN102
(3) 80,
L0
  
    R2822      GE.100
(3) 10,
L0
  
    R2826  GE.100
(3) 20,
L0
  GE.100
(3) 710,
L0
  
      GE.100
(3) 60,
L0
  
    R2827  GE.100
(3) 30,
L0
  GE.100
(3) 720,
L0
  
      GE.100
(3) 40,
L0
  
    R2828  CE.303
(3) 310,
L0
  GE.213
(3) 10,
L0
  
      GE.213
(3) 710,
L0
  
      GE.113
(2) 10,
L0
  
    R2829  GE.100
(3) 50,
L0
  IMK220
(3) 10,
L0
  
  GE.100
(3) 50,
L0
      
    R2830  TM.328
(3) 10,
L0
  TM.313
(3) 10,
L0
  
      TM.3214
(3) 10,
L0
  
    R2831  PY.301
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 90,
L0
  
    R2833  GEN603
(2) 1,
L0
    GEN604
(2) 21,
L0
    
  GEN603
(2) 11,
L0
    GEN604
(2) 2,
L0
    
    R2834  GEN110
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 10,
L0
  
      BE.301
(3) 10,
L0
  
    R2835  SR.424
(2) 11,
L0
  SR.312
(2) 10,
L0
   
  SH.456
(2) 11,
L0
  HA.328
(2) 10,
L0
   
    R2836      AC4090
(3) 11,
L0
  
      AC4009
(3) 10,
L0
  
    R2837  AC1001
(3) 21,
L0
 AC1001
(3) 21,
L0
  AC1001
(3) 21,
L0
 AC1001
(3) 21,
L0
 
    R2839      AL.241
(3) 20,
L0
  
    R2840  ES.203
(1) 1,
L0
  ES.201
(2) 21,
L0
  
    R2841  ES.303
(1) 3,
L0
  ES.303
(1) 4,
L0
  
    R2842M  ME.202
(3) 10,
L0
  ES.203
(1) 2,
L0
  
    R2843M  IEN141
(3) 11,
L0
 IEN141
(3) 11,
L0
  TM.1101
(3) 20,
L0
  
    R2844M  SR.315
(3) 10,
L0
      
  HA.326
(3) 10,
L0
      
    R2845M  HA.321
(2) 10,
L0
   MA.109
(3) 400,
L0
  
  MA.109
(3) 400,
L0
      
    R2846M  ALB106
(3) 10,
L0
  ALB106
(3) 20,
L0
  
    R2847M  AD.311
(3) 10,
L0
  PR.323
(3) 10,
L0
  
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
      
    R2853M      TH.1005
(3) 10,
L0
 
    R2901  BC.313
(3) 11,
L0
        
    R2902   MG.431
(3) 10,
L0
  MG.420
(3) 10,
L0
  
   MM4011
(3) 10,
L0
  MM4004
(3) 10,
L0
  
    R2903  PY.454
(3) 20,
L0
  GE.142
(2) 10,
L0
    
  GEN501
(3) 10,
L0
      
    R2904  FM2064
(3) 11,
L0
 GE.142
(2) 20,
L0
    
      PY.454
(3) 20,
L0
  
    R2905  GE.121
(3) 40,
L0
  MM1001
(3) 30,
L0
  
  MM1001
(3) 30,
L0
  GEN203
(3) 10,
L0
  
    R2906  CA1212
(3) 20,
L0
  CA1212
(3) 40,
L0
  
    R2907  CA1212
(3) 30,
L0
  CA1212
(3) 10,
L0
  
    R2911  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 40,
L0
  
    R2912  GEN101
(3) 20,
L0
  GEN101
(3) 50,
L0
  
    R2916  GEN101
(3) 30,
L0
  GEN101
(3) 60,
L0
  
    R2917  GE.141
(2) 10,
L0
        
    R2925  GE.123
(3) 10,
L0
      
  GE.123
(3) 10,
L0
      
    R2926  MG.401
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 50,
L0
  
    R2927  SS.405
(3) 10,
L0
     
  SS.443
(3) 11,
L0
     
    R2929  EC.202
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 30,
L0
  
    R2930  GEN101
(3) 310,
L0
  GEN401
(3) 40,
L0
  
  GE.121
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 310,
L0
  
  GE.121
(3) 710,
L0
  GE.121
(3) 20,
L0
  
  GE.101
(2) 310,
L0
   GEN401
(3) 310,
L0
  
    R2931M  PF.318
(3) 10,
L0
  MD.101
(3) 10,
L0
  
      JM.104
(3) 10,
L0
  
    R2932M  PF.414
(3) 11,
L0
  ME.205
(3) 10,
L0
  
    R2933M   MK4424
(3) 10,
L0
  ME.319
(3) 10,
L0
  
   MK.424
(3) 10,
L0
      
    R2934M  CA.109
(3) 10,
L0
  CA1109
(3) 30,
L0
  
  CA1109
(3) 10,
L0
  CA.109
(3) 30,
L0
  
    R2935M  CA1109
(3) 20,
L0
  CA1109
(3) 40,
L0
  
  CA.109
(3) 20,
L0
  CA.109
(3) 40,
L0
  
    R2936M  BC.412
(3) 10,
L0
  FM.301
(3) 10,
L0
  
    R3902  SR.101
(3) 20,
L0
  SR.101
(3) 20,
L0
  
    R3903  HA.234
(2) 11,
L0
    SS.102
(3) 20,
L0
  
  SR.221
(2) 11,
L0
        
    R3909  SS.102
(3) 20,
L0
  SS.335
(3) 21,
L0
 
    R3910  SS.333
(3) 10,
L0
      
  SS.307
(3) 10,
L0
      
    R4101A  ME.395
(3) 710,
L0
  ME.492
(3) 710,
L0
  
    R4102  ME.303
(1) 1,
L0
      
    R4104  CE.217
(3) 11,
L0
      
    R4106A       CE.312
(1) 301,
L0
  
    R4106B  CE.218
(2) 11,
L0
 CE.218
(2) 11,
L0
  CE.326
(3) 11,
L0
  
   CE.326
(3) 11,
L0
      
    R4208  SC.202
(3) 10,
L0
      
    RSport11      IGE419
(1) 1,
L0
   
    RSport12   SR.221
(2) 11,
L0
   SS.365
(2) 11,
L0
 
   HA.234
(2) 11,
L0
      
    Raerobic  GE.153
(1) 701,
L0
     GEN603
(2) 21,
L0
  
  GE.153
(1) 1,
L0
     GEN603
(2) 2,
L0
  
   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN604
(2) 21,
L0
  
    GEN604
(2) 11,
L0
   GEN604
(2) 2,
L0
  
    Rป.ครัว1        HM.425
(3) 11,
L0
 
    Rป.อาฯ1        IHM233
(3) 11,
L0
 
    Rป.แม่ฯ    HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
 
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต