เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2305  BA.5104IP
(3) 510,
L8
     
    2312  EE.226
(1) 801,
L0
         
    2709      EE.361
(1) 801,
L0
     
      EE.361
(1) 1,
L0
     
    2710    EE.336
(3) 811,
L0
        
    2711      EE.336
(3) 811,
L0
     
    2804     PS.210
(3) 811,
L0
      
    R.C 105      HM.425
(3) 11,
L0
      
    R.C 106  HM.426
(3) 11,
L0
           
  TH.3412
(3) 10,
L0
         
    R.C 107  HM.491
(3) 10,
L0
  HM.491
(3) 20,
L0
     
    R21208      FM.303
(3) 10,
L0
     
      FM3104
(3) 11,
L0
     
    R2206  LA.415
(2) 10,
L0
          
    R2211  IMG481
(2) 10,
L0
 IMG482
(1) 1,
L0
        
    R2212 CE.330
(3) 820,
L0
  CM.105
(4) 821,
L0
       
    R2223  TH 1703
(3) 510,
L8
  TH.703
(3) 510,
L8
     
  TH.703
(3) 510,
L8
  TH 1703
(3) 510,
L8
     
    R2243M  TH 1603
(3) 510,
L8
  TH.501
(3) 510,
L8
     
  TH.501
(3) 510,
L8
  TH 1901
(3) 510,
L8
     
  TH.901
(6) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
  TH 1901
(3) 510,
L8
  TH 1603
(3) 510,
L8
     
  TH 1501
(0) 510,
L8
  TH 1501
(0) 510,
L8
     
    R2245M  TH 1711
(3) 510,
L8
  TH 1902
(3) 510,
L8
     
  TH.712
(3) 510,
L8
  TH.712
(3) 510,
L8
     
  TH 1902
(3) 510,
L8
  TH 1711
(3) 510,
L8
     
  TH 1503
(0) 510,
L8
  TH 1503
(0) 510,
L8
     
    R2303  FS.106
(2) 10,
L0
          
  FS.1103
(3) 10,
L0
         
    R2306  VD.421
(5) 11,
L0
  VD.421
(5) 11,
L0
    
    R2308  VIS221
(3) 11,
L0
  VIS221
(3) 11,
L0
    
    R2309  FS.3201
(3) 11,
L0
 FS.3201
(3) 11,
L0
         
    R2335   AR.405
(2) 11,
L0
  AR.331
(2) 10,
L0
     
   AR.405
(2) 11,
L0
  AR.331
(2) 10,
L0
     
    R2338  VIS114
(3) 11,
L0
       
    R2339      FS.1102
(3) 11,
L0
       
      FS.103
(2) 11,
L0
 FS.103
(2) 11,
L0
      
        FS.1102
(3) 11,
L0
     
    R2340M   FS.331
(3) 11,
L0
 FS.331
(3) 11,
L0
  FS.331
(3) 11,
L0
     
    R2402  IP.351
(3) 11,
L0
        
  PD.337
(3) 11,
L0
        
    R2403  VD.321
(4) 11,
L0
  VD.321
(4) 11,
L0
    
    R2406  INT120
(3) 811,
L0
  INT121
(3) 811,
L0
  
    R2410  INT232
(3) 811,
L0
  INT226
(3) 811,
L0
   
    R2429      AR.220
(3) 11,
L0
    
      AR.220
(3) 11,
L0
    
    R2433M     AR.231
(2) 10,
L0
        
    R2434M  ID.340
(3) 10,
L0
          
    R2436M  INT230
(3) 11,
L0
       
  ID.232
(3) 11,
L0
       
  ID.240
(3) 11,
L0
       
    R2502  IMK481
(2) 10,
L0
 IMK482
(1) 1,
L0
 RE.1307
(3) 800,
L0
     
    R2503  PS.110
(4) 11,
L0
         
    R2504  RE.1212
(3) 10,
L0
  RE.1308
(3) 10,
L0
     
  RE.1212
(3) 800,
L0
  RE.1208
(3) 800,
L0
     
    R2505      PS.111
(4) 12,
L0
   MA.208
(3) 820,
L0
      PS.111
(4) 11,
L0
     
    R2506  RE.1207
(3) 800,
L0
         
    R2508  ME.206
(3) 10,
L0
  ME.402
(3) 10,
L0
     
    R2510  RU.344
(3) 11,
L0
    ME.201
(3) 710,
L0
     
    R2512  ME.309
(3) 10,
L0
  ME.321
(3) 11,
L0
 MA.109
(3) 830,
L0
    
    R2521 IE.206
(3) 890,
L0
 MA.109
(3) 890,
L0
 CM.205
(3) 891,
L0
  CM.205
(3) 891,
L0
     PS.210
(3) 891,
L0
 IE.211
(3) 890,
L0
    R2528 IE.412
(3) 890,
L0
 IE.481
(3) 890,
L0
     IE.420
(3) 890,
L0
 IE.483
(3) 890,
L0
 IE.388
(3) 890,
L0
    R2608   DTI111
(3) 11,
L0
  DTI111
(3) 11,
L0
     
    R2633M        ME.321
(3) 11,
L0
    
    R2711A       GR.213
(3) 11,
L0
    
    R2721      TH.4005
(3) 10,
L0
    
    R2815  EB.321
(3) 10,
L0
         
    R2816  AL.361
(3) 10,
L0
  AL.361
(3) 20,
L0
     
    R2822  DTI222
(3) 310,
L0
   EB.305
(3) 11,
L0
    
  CS.543
(3) 310,
L0
          
    R2826  GE1506
(3) 10,
L0
         
  IGE105
(3) 11,
L0
         
  GEN101
(3) 320,
L0
         
  GE.101
(2) 320,
L0
         
  GEN101
(3) 340,
L0
         
    R2827  IEL319
(3) 10,
L0
  IEL337
(3) 11,
L0
    
    R2828  EN.201
(3) 11,
L0
    EAB101
(1) 2,
L0
     
  EN.2449
(3) 11,
L0
    ES.101
(2) 21,
L0
     
  EN.242
(3) 11,
L0
           
  EAB101
(1) 1,
L0
         
  ES.101
(2) 11,
L0
         
    EN.242
(3) 11,
L0
         
    EN.2449
(3) 11,
L0
         
    EN.201
(3) 11,
L0
         
    R2829  EAB103
(1) 1,
L0
  EAB103
(1) 2,
L0
     
  ES.103
(0) 1,
L0
  ES.103
(0) 2,
L0
     
    R2830  CA1109
(3) 50,
L0
  CA1109
(3) 50,
L0
     
    R2831  CH.112
(3) 11,
L0
         
    R2834  CH.213
(3) 11,
L0
  CH.213
(3) 21,
L0
    
    R2837  AC.402
(3) 10,
L0
  AC4006
(3) 10,
L0
     
  AC4002
(3) 10,
L0
  AC.406
(3) 10,
L0
     
    R2839  ES.201
(2) 11,
L0
  EAB201
(1) 21,
L0
     
  EAB201
(1) 11,
L0
  ES.201
(2) 21,
L0
     
    R2842M   CE.329
(2) 10,
L0
  ME.418
(3) 10,
L0
     
    R2843M  RE.1311
(3) 10,
L0
         
    R2847M  HRM4356
(3) 340,
L0
         
  IHM213
(3) 10,
L0
         
    R2911 PS.110
(4) 822,
L0
  GE.100
(3) 820,
L0
 MA.109
(3) 820,
L0
    
 PS.110
(4) 821,
L0
          
    R2912  BI3306
(3) 10,
L0
  BI3307
(3) 10,
L0
     
    R2916 CE.206
(3) 820,
L0
          
    R4101A     IE.102
(1) 802,
L0
     IE.102
(1) 803,
L0
    R4106A CE.327
(4) 821,
L0
  CE.327
(4) 821,
L0
  CE.326
(3) 821,
L0
    
    R4106B           CE.326
(3) 821,
L0
    R4208 MA.210
(3) 820,
L0
  CE.320
(1) 803,
L0
     CE.113
(3) 820,
L0
    R4210B  CE.329
(2) 820,
L0
  MA.208
(3) 850,
L0
       
    R4211     PS.110
(4) 822,
L0
     PS.110
(4) 821,
L0
    R4212  PS.111
(4) 11,
L0
    PS.111
(4) 821,
L0
   
    R4213          ME.107
(3) 891,
L0
   
    Rป.ครัว1    HM.426
(3) 11,
L0
    HM.425
(3) 11,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต