เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    2312  EE.367
(1) 701,
L0
  EE.228
(1) 1,
L0
     
    R21131      MD.404
(3) 10,
L0
     
      MD4153
(3) 10,
L0
     
    R2206  LA.302
(3) 10,
L0
  LA.312
(3) 10,
L0
     
  LA3405
(2) 10,
L0
   LA.416
(2) 10,
L0
      
    R2211  BA1205
(3) 10,
L0
  BA1101
(3) 10,
L0
     
  IMK431
(3) 10,
L0
  IGE115
(3) 10,
L0
     
      IMG318
(3) 10,
L0
     
    R2212  TM.213
(3) 10,
L0
  IFB301
(3) 10,
L0
     
  TM.2210
(3) 10,
L0
  BA1202
(3) 10,
L0
     
    R2217      IMK220
(3) 10,
L0
     
      BA1404
(3) 10,
L0
     
    R2219      IEL418
(3) 11,
L0
    
    R2223  IEL417
(3) 10,
L0
  GE1501
(3) 20,
L0
     
  IEL233
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 340,
L0
     
      IGE101
(3) 20,
L0
     
    R2228  IEL320
(3) 10,
L0
  IEN242
(3) 10,
L0
     
      IEL311
(3) 10,
L0
     
    R2242M  EN2402
(3) 340,
L0
           
    R2309   FS.227
(3) 11,
L0
 FS.227
(3) 11,
L0
  FS.227
(3) 11,
L0
     
    R2403  VD.263
(3) 11,
L0
       
    R2410   NU.1101
(2) 10,
L0
         
    R2418  LM4421
(3) 10,
L0
  TR.421
(3) 10,
L0
     
      TR.421
(3) 10,
L0
     
    R2426      MK.201
(3) 10,
L0
     
      MK1201
(3) 10,
L0
     
    R2427      PD.221
(3) 11,
L0
    
      IP.221
(3) 11,
L0
    
    R2429     INT241
(3) 11,
L0
    
    R2432M  IP.421
(4) 11,
L0
  IP.421
(4) 11,
L0
    
  PD.421
(4) 11,
L0
  PD.421
(4) 11,
L0
    
    R2502  BS.212
(3) 11,
L0
    MM4006
(3) 11,
L0
     
    R2503  DB1202
(3) 11,
L0
    DB2102
(3) 11,
L0
      
    R2504   CE.217
(3) 11,
L0
  LA3701
(3) 10,
L0
     
    R2505  GEN603
(2) 41,
L0
    IBA455
(3) 10,
L0
     
      IHM314
(3) 10,
L0
     
    R2508  IMK304
(3) 10,
L0
         
    R2510  ME.405
(3) 10,
L0
  ME.217
(3) 10,
L0
     
    R2512  IE.207
(3) 710,
L0
  PS.111
(4) 711,
L0
     
    R2521  PY.102
(3) 10,
L0
  PY.100
(3) 20,
L0
     
    R2528   MM3003
(3) 10,
L0
         
   MG.410
(3) 10,
L0
         
    R2602  CS.411
(3) 10,
L0
 DTI413
(3) 11,
L0
     
  DTI323
(3) 11,
L0
  CS.413
(3) 310,
L0
     
    R2608     DTI212
(3) 311,
L0
       
     CS.211
(3) 311,
L0
       
      DTI413
(3) 311,
L0
     
       DTI212
(3) 311,
L0
     
       CS.211
(3) 311,
L0
     
    R2618      CT.203
(3) 11,
L0
      
    R2620  CT.204
(3) 10,
L0
         
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
  CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
    
      CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
    
    R2623   CS.312
(3) 11,
L0
  CS.312
(3) 11,
L0
     
    R2626        CT.102
(3) 311,
L0
    
    R2631M    DB1202
(3) 11,
L0
         
    R2633M  ME.216
(1) 1,
L0
         
    R2634M    BS.212
(3) 11,
L0
    DB2102
(3) 11,
L0
    
    R2636M  BS.410
(3) 1,
L0
  BS.410
(3) 1,
L0
     
    R2701  AL.251
(3) 10,
L0
  AL.251
(3) 20,
L0
     
    R2710  ALB201
(2) 11,
L0
   AL.223
(3) 11,
L0
    
       TM.344
(3) 11,
L0
 TM.344
(3) 11,
L0
    
    R2711A  GEN603
(2) 31,
L0
           
    R2715  PY.102
(3) 20,
L0
  MM1001
(3) 30,
L0
     
      MK1201
(3) 30,
L0
     
    R2716      SR.201
(3) 10,
L0
     
    R2721      TH.4002
(3) 10,
L0
    
    R2725  TH.3405
(3) 10,
L0
         
    R2730  AC.204
(3) 11,
L0
 AC2004
(3) 11,
L0
  AC.204
(3) 21,
L0
 AC.204
(3) 21,
L0
    
  AC2004
(3) 11,
L0
 AC.204
(3) 11,
L0
  AC2004
(3) 21,
L0
 AC2004
(3) 21,
L0
    
    R2732  AL.321
(3) 11,
L0
  AL.321
(3) 21,
L0
    
    R2736M  IMA201
(3) 10,
L0
  CT.102
(3) 311,
L0
       
    R2737M  GEN401
(3) 60,
L0
  GE.121
(3) 60,
L0
     
    R2738M  GEN604
(2) 21,
L0
    GEN401
(3) 80,
L0
     
    R2815  AL.478
(2) 11,
L0
  AL.478
(2) 21,
L0
     
    R2820  GEN201
(3) 50,
L0
         
    R2821  GEN203
(3) 10,
L0
         
    R2826  GE.100
(3) 60,
L0
  GE.100
(3) 70,
L0
     
  GE.100
(3) 60,
L0
         
    R2827  GE.213
(3) 30,
L0
  GE.213
(3) 40,
L0
     
    R2828  GE.100
(3) 310,
L0
  GE.213
(3) 60,
L0
     
  IGE101
(3) 10,
L0
         
  GEN102
(3) 310,
L0
         
  GE1501
(3) 10,
L0
         
    R2829  GEN102
(3) 80,
L0
  GEN102
(3) 90,
L0
     
      GE.100
(3) 80,
L0
     
    R2830  IGE106
(3) 11,
L0
  SR.332
(2) 11,
L0
     
  GE1505
(3) 10,
L0
         
    R2831  BE.301
(3) 50,
L0
  BE.301
(3) 60,
L0
     
  BE3301
(3) 50,
L0
  BE3301
(3) 60,
L0
     
    R2833  GEN207
(3) 10,
L0
  GE.132
(3) 20,
L0
     
      GE.132
(3) 20,
L0
     
      GEN302
(3) 20,
L0
     
    R2834  BE3301
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 20,
L0
     
    R2835      GEN508
(3) 10,
L0
     
    R2836  AC.306
(3) 11,
L0
 AC3006
(3) 11,
L0
 TM.211
(3) 10,
L0
     
  AC3006
(3) 11,
L0
 AC.306
(3) 11,
L0
 TM.3213
(3) 10,
L0
     
    R2837  GEN208
(3) 10,
L0
         
    R2839  AL.452
(3) 10,
L0
  AL.452
(3) 20,
L0
     
    R2841  AL.422
(3) 10,
L0
  AL.422
(3) 20,
L0
     
    R2842M  ME.310
(3) 10,
L0
  ME.310
(3) 710,
L0
     
    R2843M  RE.1206
(3) 10,
L0
  RE.1213
(3) 10,
L0
     
    R2844M  GE.121
(3) 330,
L0
         
  GEN401
(3) 330,
L0
         
    R2845M  MA.210
(3) 310,
L0
         
    R2846M      GEN101
(3) 330,
L0
     
      GE.101
(2) 330,
L0
     
    R2847M  AIM100
(3) 10,
L0
  EE.366
(3) 10,
L0
     
    R2901  SS.101
(3) 10,
L0
  SS.101
(3) 20,
L0
     
      SS.101
(3) 20,
L0
     
    R2902   MM4007
(3) 10,
L0
         
   MG.408
(3) 10,
L0
         
    R2903   MK4435
(3) 10,
L0
  MG.407
(3) 10,
L0
     
   MK.435
(3) 10,
L0
  MM3007
(3) 10,
L0
     
    R2905  CA.300
(3) 10,
L0
  CA1300
(3) 20,
L0
     
  CA1300
(3) 10,
L0
  CA.300
(3) 20,
L0
     
    R2906  LA2014
(3) 720,
L0
         
  LA2014
(3) 710,
L0
         
    R2907  MA.109
(3) 10,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
     
    R2911  HM.317
(3) 10,
L0
  HM.317
(3) 20,
L0
     
    R2912  GEN101
(3) 50,
L0
  GEN604
(2) 31,
L0
       
    R2916  GEN101
(3) 60,
L0
  GEN101
(3) 70,
L0
     
    R2917  GEN105
(3) 10,
L0
  GEN105
(3) 20,
L0
     
      GE.121
(3) 90,
L0
     
    R2925  GE.101
(2) 310,
L0
  GEN401
(3) 310,
L0
     
  GEN101
(3) 310,
L0
  GEN401
(3) 70,
L0
     
      GE.121
(3) 310,
L0
     
    R2926  MA.201
(3) 31,
L0
  MK.416
(3) 10,
L0
     
  MA3201
(3) 31,
L0
  MK4416
(3) 10,
L0
     
    R2929  TR.405
(3) 10,
L0
  MG.200
(3) 10,
L0
     
      MM1001
(3) 10,
L0
     
    R2930  AC1000
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
  AC1000
(3) 21,
L0
 AC.100
(3) 21,
L0
    
  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
  AC.100
(3) 21,
L0
 AC1000
(3) 21,
L0
    
    R2934M  AC.431
(3) 11,
L0
  GEN507
(3) 20,
L0
     
  AC4031
(3) 11,
L0
         
    R2935M  GEN402
(3) 330,
L0
         
    R3902  SS.210
(3) 11,
L0
    SS.210
(3) 21,
L0
      
    R3903    SS.210
(3) 11,
L0
    SS.210
(3) 21,
L0
    
    R3910  SS.324
(3) 10,
L0
         
    R4104      ME.307
(1) 1,
L0
     
    R4106A  CE.113
(3) 10,
L0
  CE.313
(2) 10,
L0
      
    R4205  IE.486
(1) 1,
L0
         
    R4211      PS.210
(3) 11,
L0
     
    RSport12  SS.231
(2) 11,
L0
           
  SH.253
(2) 11,
L0
         
  SR.322
(2) 11,
L0
         
   SS.231
(2) 11,
L0
         
    Raerobic   GEN604
(2) 21,
L0
   GEN604
(2) 31,
L0
     
   GEN603
(2) 41,
L0
         
   GEN603
(2) 31,
L0
         
อ.    2311-1      EE.391
(1) 1,
L0
     
    R.C 107  HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
      
    R21127  CA1211
(3) 900,
L0
  CA.211
(3) 11,
L0
    
      CA1211
(3) 11,
L0
    
    R21128  OB3064
(3) 11,
L0
  AD.412
(3) 11,
L0
    
  AD.413
(3) 11,
L0
         
    R21131  MD3103
(3) 10,
L0
  MD3123
(3) 10,
L0
     
    R21136  BC.314
(3) 11,
L0
  OB3144
(3) 11,
L0
    
  BC3064
(3) 11,
L0
         
    R21201  BC.413
(3) 11,
L0
           
  BC4104
(3) 11,
L0
           
  BC.401
(3) 11,
L0
           
    R21208  FM3114
(3) 11,
L0
         
  FM.304
(3) 10,
L0
         
    R21212  PF2044
(3) 900,
L0
  PF3084
(3) 11,
L0
    
    R2206  LA3406
(3) 10,
L0
  LA2801
(1) 10,
L0
  LA3803
(1) 10,
L0
      
  LA.301
(3) 10,
L0
         
    R2211  BA1308
(3) 10,
L0
  BA1203
(3) 10,
L0
     
  IGE122
(3) 30,
L0
  IMG203
(3) 10,
L0
     
  IMG311
(3) 10,
L0
         
    R2212  ICP405
(3) 10,
L0
         
    R2217  PY.301
(3) 10,
L0
         
    R2218   MM4004
(3) 10,
L0
         
   MG.420
(3) 10,
L0
         
    R2223      GE1503
(3) 10,
L0
     
      IGE203
(3) 10,
L0
     
    R2228  EL1207
(3) 10,
L0
         
  IEL207
(3) 10,
L0
         
  IEL227
(3) 10,
L0
         
    R2242M  GEN603
(2) 340,
L0
           
    R2305      FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
    
    R2306  VD.422
(3) 11,
L0
       
    R2308  VIS251
(3) 11,
L0
       
    R2314   FS.320
(3) 11,
L0
 FS.320
(3) 11,
L0
  FS.320
(3) 11,
L0
     
    R2315  ID.411
(4) 11,
L0
  ID.411
(4) 11,
L0
     
  ID.400
(4) 11,
L0
  ID.400
(4) 11,
L0
     
    R2335  AR.361
(3) 11,
L0
  AR.452
(5) 11,
L0
    
  AR.361
(3) 11,
L0
        
    R2337  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
    
  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
    
    R2338  VIS111
(3) 11,
L0
  VIS111
(3) 11,
L0
    
    R2340M  FS.214
(3) 11,
L0
 FS.2203
(3) 11,
L0
         
  FS.2203
(3) 11,
L0
 FS.214
(3) 11,
L0
         
    R2402  IP.251
(3) 11,
L0
        
    R2403  VD.332
(2) 11,
L0
        
    R2406  INT120
(3) 11,
L0
        
    R2418   MG.310
(3) 10,
L0
         
   MM4002
(3) 10,
L0
         
    R2421  IKO243
(3) 11,
L0
  CH.2449
(3) 11,
L0
 CH.2449
(3) 11,
L0
    
       CH.242
(3) 11,
L0
 CH.242
(3) 11,
L0
    
    R2425      GE.165
(2) 10,
L0
     
      GEN120
(3) 10,
L0
     
    R2427  IP.114
(3) 11,
L0
        
  PD.116
(3) 11,
L0
        
    R2431M  IP.321
(4) 11,
L0
  IP.321
(4) 11,
L0
    
  PD.321
(4) 11,
L0
  PD.321
(4) 11,
L0
    
    R2432M  IP.422
(3) 11,
L0
        
    R2433M  AR.252
(5) 11,
L0
  AR.252
(5) 11,
L0
    
  AR.252
(5) 11,
L0
  AR.252
(5) 11,
L0
    
    R2434M  ID.300
(4) 11,
L0
  ID.311
(4) 11,
L0
    
  ID.311
(4) 11,
L0
  ID.300
(4) 11,
L0
    
    R2435M  AR.109
(3) 11,
L0
        
    R2436M  ID.211
(4) 11,
L0
  ID.200
(4) 11,
L0
    
  ID.200
(4) 11,
L0
  INT210
(4) 11,
L0
    
  INT210
(4) 11,
L0
  ID.211
(4) 11,
L0
    
    R2502  EC.202
(3) 10,
L0
  BS.406
(3) 10,
L0
     
    R2503  DB3101
(3) 11,
L0
    PY.402
(3) 10,
L0
     
    R2504  MG.300
(3) 10,
L0
  HRM2105
(3) 340,
L0
     
      IHM201
(3) 10,
L0
     
      IGE110
(3) 10,
L0
     
    R2505  GE1101
(3) 11,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
      
  IGE117
(3) 11,
L0
    GE1101
(3) 21,
L0
      
    R2506  MM1001
(3) 20,
L0
  IEL330
(3) 11,
L0
    
    R2508  IEL331
(3) 11,
L0
  LA4601
(2) 10,
L0
      
      LA.403
(3) 10,
L0
     
    R2510  ME.201
(3) 10,
L0
  ME.205
(3) 10,
L0
     
    R2512  PY.404
(3) 11,
L0
  ME.413
(3) 10,
L0
     
  ME.202
(3) 10,
L0
         
    R2601  TM.103
(3) 11,
L0
    TM.101
(3) 10,
L0
     
  TM.102
(3) 10,
L0
  TM.1101
(3) 10,
L0
     
  TM.1102
(3) 10,
L0
         
    TM.103
(3) 11,
L0
         
    R2602   CS.211
(3) 11,
L0
  DTI212
(3) 11,
L0
     
   DTI212
(3) 11,
L0
  CS.211
(3) 11,
L0
     
      CS.325
(3) 310,
L0
     
    R2618      CT.203
(3) 11,
L0
     
    R2620  CT.423
(3) 10,
L0
         
    R2621      CT.455
(3) 10,
L0
     
    R2623  CS.533
(3) 10,
L0
  CS.004
(3) 10,
L0
     
  DTI514
(3) 10,
L0
  DTI004
(3) 10,
L0
     
    R2634M    GE1101
(3) 11,
L0
    GE1101
(3) 21,
L0
    
    R2636M    DB3101
(3) 11,
L0
         
    R2702  PD.227
(3) 11,
L0
        
    R2711A  GEN603
(2) 11,
L0
    GEN603
(2) 21,
L0
       
    R2715      GEN201
(3) 40,
L0
     
    R2716  GEN604
(2) 11,
L0
           
    R2720      PY.434
(3) 10,
L0
     
    R2721  TH.3003
(3) 10,
L0
  TH.3002
(3) 10,
L0
    
    R2722  GEN202
(3) 10,
L0
         
    R2723  TH.1000
(0) 10,
L0
  TH.1007
(3) 10,
L0
    
    R2724  IHM214
(3) 10,
L0
  IE.309
(3) 10,
L0
     
    R2725  TH.1005
(3) 10,
L0
  TH.4004
(3) 10,
L0
    
    R2727  ME.404
(3) 710,
L0
  EAB101
(1) 3,
L0
     
    R2730      GEN101
(3) 40,
L0
     
    R2732  EAB101
(1) 3,
L0
  ES.301
(2) 21,
L0
     
    R2733  ES.301
(2) 11,
L0
  AL.241
(3) 10,
L0
     
      ALB202
(3) 10,
L0
     
    R2735M  BA1201
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 10,
L0
     
    R2736M   MG.316
(3) 10,
L0
  TM.3214
(3) 10,
L0
     
      TM.313
(3) 10,
L0
     
    R2737M  TM.2107
(3) 10,
L0
  MK.304
(3) 10,
L0
     
  TM.341
(3) 10,
L0
  MK3304
(3) 10,
L0
     
    R2738M       MG.436
(3) 10,
L0
     
       MM3004
(3) 10,
L0
     
    R2814  AL.452
(3) 30,
L0
  AL.452
(3) 40,
L0
     
    R2815  AL.478
(2) 31,
L0
  AL.478
(2) 41,
L0
     
    R2816  ALB101
(3) 10,
L0
  ALB101
(3) 20,
L0
     
  AL.201
(3) 10,
L0
  AL.201
(3) 20,
L0
     
  IAC200
(3) 10,
L0
         
    R2820  HRM1104
(3) 10,
L0
  HRM1104
(3) 20,
L0
     
  HM.208
(3) 10,
L0
  HM.208
(3) 20,
L0
     
    R2821  BE3301
(3) 80,
L0
  GE.213
(3) 710,
L0
     
      GE.213
(3) 20,
L0
     
    R2826  GE.100
(3) 20,
L0
  GE.100
(3) 50,
L0
     
    R2827  GE.100
(3) 710,
L0
  GE.100
(3) 10,
L0
     
  GE.100
(3) 30,
L0
         
    R2828  ES.403
(1) 1,
L0
  IJP141
(3) 21,
L0
     
      GEN119
(3) 20,
L0
     
    R2829  GE.213
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 40,
L0
     
      GE.100
(3) 40,
L0
     
    R2830  LM4432
(3) 10,
L0
  SR.312
(2) 10,
L0
      
    R2831  GEN110
(3) 10,
L0
  ES.303
(1) 2,
L0
     
    R2833      GEN307
(2) 10,
L0
       
    R2834  BE3301
(3) 70,
L0
  ES.403
(1) 2,
L0
     
    R2835  SS.443
(3) 11,
L0
        
    R2836  AC3011
(3) 11,
L0
 AC3011
(3) 11,
L0
  AC.309
(3) 10,
L0
     
  AC.311
(3) 11,
L0
 AC.311
(3) 11,
L0
  AC3009
(3) 10,
L0
     
    R2837  AC1000
(3) 710,
L0
  AC1000
(3) 710,
L0
       
  AC1000
(3) 720,
L0
  AC1000
(3) 720,
L0
       
    R2839  EAB203
(1) 1,
L0
  ESP102
(2) 11,
L0
     
    R2840  ES.203
(1) 1,
L0
         
    R2841  ES.303
(1) 1,
L0
         
    R2842M  SC.203
(3) 10,
L0
  PY.443
(3) 11,
L0
    
    R2843M  RE.1305
(3) 10,
L0
  RE.1301
(3) 10,
L0
     
    R2844M  CA.212
(3) 20,
L0
  OB3163
(3) 10,
L0
     
  CA1212
(3) 20,
L0
         
    R2845M  IEN345
(3) 11,
L0
  SH.356
(2) 11,
L0
     
    R2846M  CA3007
(3) 11,
L0
         
    R2847M  PR.418
(3) 10,
L0
  TM.1101
(3) 20,
L0
     
    R2849M  EE.227
(3) 10,
L0
         
    R2901  FM2064
(3) 11,
L0
  CA1212
(3) 10,
L0
     
  FM.205
(3) 11,
L0
  CA.212
(3) 10,
L0
     
    R2902  AC.409
(3) 10,
L0
  GEN507
(3) 10,
L0
     
  AC4009
(3) 10,
L0
         
    R2903  HM.206
(3) 10,
L0
  CA.212
(3) 40,
L0
     
      CA1212
(3) 40,
L0
     
    R2904  FI2001
(3) 31,
L0
  BC.412
(3) 10,
L0
     
    R2905  FI2001
(3) 41,
L0
  CA.109
(3) 40,
L0
     
      CA1109
(3) 40,
L0
     
    R2906  GEN201
(3) 10,
L0
  CS.412
(3) 10,
L0
     
    R2907  GEN201
(3) 20,
L0
         
    R2911  GEN401
(3) 20,
L0
  GE.121
(3) 710,
L0
     
  GE.121
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 30,
L0
     
    R2912  GE.121
(3) 20,
L0
  GE.121
(3) 40,
L0
     
    R2916  GE.123
(3) 10,
L0
  GEN302
(3) 10,
L0
     
      GE.132
(3) 10,
L0
     
    R2917  GE.141
(2) 10,
L0
           
    R2925  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 30,
L0
     
  GEN101
(3) 310,
L0
  GEN401
(3) 310,
L0
     
  GE.101
(2) 310,
L0
  GE.121
(3) 310,
L0
     
    R2926  GEN101
(3) 20,
L0
  MG.401
(3) 10,
L0
     
      MM4001
(3) 10,
L0
     
    R2927   MK4424
(3) 10,
L0
         
   MK.424
(3) 10,
L0
         
    R2929  GEN401
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 30,
L0
     
    R2930  GE.123
(3) 20,
L0
  GEN401
(3) 40,
L0
     
    R2931M  HR4007
(3) 10,
L0
  HR3002
(3) 10,
L0
     
    R2932M    BC.401
(3) 11,
L0
  MG.317
(3) 10,
L0
     
    BC4104
(3) 11,
L0
         
    BC.413
(3) 11,
L0
         
    R2933M  HM.101
(3) 10,
L0
         
  HRM1101
(3) 10,
L0
         
    R2934M  CA1109
(3) 10,
L0
  CA1109
(3) 30,
L0
     
  CA.109
(3) 10,
L0
  CA.109
(3) 30,
L0
     
    R2935M  CA1109
(3) 20,
L0
  PF.414
(3) 11,
L0
    
  CA.109
(3) 20,
L0
         
    R2936M  CA1212
(3) 30,
L0
  GEN201
(3) 60,
L0
     
  CA.212
(3) 30,
L0
         
    R3902  SS.326
(3) 11,
L0
    SR.101
(3) 20,
L0
     
  SR.101
(3) 20,
L0
         
    SS.326
(3) 11,
L0
         
    R3903      SS.102
(3) 20,
L0
     
    R3909  SS.102
(3) 20,
L0
  SS.335
(3) 21,
L0
    
    R3910  SS.205
(3) 11,
L0
 SS.205
(3) 11,
L0
         
    R4104      ME.307
(1) 701,
L0
     
    R4106A   CE.326
(3) 11,
L0
         
    R4106B  CE.218
(2) 11,
L0
 CE.218
(2) 11,
L0
  CE.326
(3) 11,
L0
     
    R4208  CE.307
(3) 310,
L0
         
    RSport11      GEN601
(1) 304,
L0
      
      GE.152
(1) 301,
L0
      
      GE.156
(1) 1,
L0
      
      IGE419
(1) 1,
L0
      
    RSport12  SR.421
(2) 11,
L0
   SS.365
(2) 11,
L0
    
    Raerobic   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
     
   GEN604
(2) 11,
L0
         
   GEN603
(2) 340,
L0
         
    Rป.แม่ฯ    HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
    
พ.    2710     EE.336
(3) 11,
L0
       
    2711  EE.336
(3) 11,
L0
         
    R.C 105  IHM223
(3) 11,
L0
    HM.424
(3) 21,
L0
      
  HM.424
(3) 11,
L0
           
    R.C 106  HM.423
(3) 11,
L0
           
    R.C 107  HM.210
(3) 11,
L0
    HM.207
(3) 10,
L0
     
      HRM2106
(3) 10,
L0
     
    R21126  OB3073
(3) 10,
L0
  AD.411
(3) 10,
L0
     
    R21127  CA1211
(3) 21,
L0
  MD2044
(3) 11,
L0
    
  CA.211
(3) 21,
L0
         
    R21128  AD.213
(3) 11,
L0
  MD.101
(3) 10,
L0
     
  AD.112
(3) 11,
L0
  MD1013
(3) 10,
L0
     
    R21131  MD4143
(3) 10,
L0
         
  MD.403
(3) 10,
L0
         
    R21136  BC3064
(3) 21,
L0
         
  BC.314
(3) 21,
L0
         
    R21208  CA2004
(3) 10,
L0
  FM2053
(3) 10,
L0
     
      FM.204
(3) 10,
L0
     
    R21212  PF.121
(3) 11,
L0
  PF3074
(3) 11,
L0
    
  PF2044
(3) 11,
L0
         
    R2206  LA.201
(2) 10,
L0
   LA1002
(2) 10,
L0
      
  LA1003
(2) 10,
L0
          
    R2211  IMG204
(3) 10,
L0
  BA1207
(3) 10,
L0
     
  BA1204
(3) 10,
L0
  IGE122
(3) 20,
L0
     
  IGE122
(3) 10,
L0
  IMK225
(3) 10,
L0
     
      IMG310
(3) 10,
L0
     
    R2212  LA4004
(2) 10,
L0
   GE.121
(3) 320,
L0
     
  LA.406
(2) 10,
L0
   GE1500
(0) 10,
L0
     
      GE1405
(3) 10,
L0
     
      GEN401
(3) 320,
L0
     
    R2217  GE.100
(3) 330,
L0
         
  GEN102
(3) 330,
L0
         
    R2219      IEL424
(3) 10,
L0
     
      EN1401
(3) 340,
L0
     
    R2223      IGE203
(3) 20,
L0
     
      GE1503
(3) 20,
L0
     
    R2228  IEL314
(3) 10,
L0
  IEL208
(3) 10,
L0
     
      GE.110
(3) 310,
L0
     
      EL1208
(3) 10,
L0
     
    R2306  VD.363
(3) 11,
L0
       
    R2315  AR.334
(2) 10,
L0
          
    R2335   AR.452
(5) 11,
L0
  AR.502
(2) 10,
L0
      
      AR.502
(2) 10,
L0
      
    R2337       AR.360
(2) 11,
L0
    
    R2338  VIS113
(3) 11,
L0
  VIS113
(3) 11,
L0
    
    R2339  FS.102
(2) 11,
L0
            
  FS.1101
(3) 11,
L0
           
   FS.102
(2) 11,
L0
          
    FS.1101
(3) 11,
L0
         
    R2340M  FS.2204
(3) 11,
L0
           
  FS.215
(3) 11,
L0
 FS.215
(3) 11,
L0
        
    FS.2204
(3) 11,
L0
         
    R2403  VD.331
(3) 11,
L0
       
    R2405  INT121
(3) 11,
L0
       
    R2418  MG.421
(3) 20,
L0
  HM.101
(3) 40,
L0
     
  MM4021
(3) 20,
L0
         
  HM.101
(3) 30,
L0
         
    R2421       JP.344
(3) 11,
L0
 JP.303
(3) 11,
L0
    
       JP.303
(3) 11,
L0
 JP.344
(3) 11,
L0
    
    R2425       KH.344
(3) 11,
L0
 KR.303
(3) 11,
L0
    
       KR.303
(3) 11,
L0
 KH.344
(3) 11,
L0
    
    R2427  IP.111
(3) 11,
L0
        
  PD.112
(3) 11,
L0
        
    R2429      AR.119
(3) 11,
L0
    
    R2431M  IP.481
(3) 11,
L0
        
  PD.326
(3) 11,
L0
        
    R2432M  IP.423
(3) 11,
L0
        
  PD.423
(3) 11,
L0
        
    R2433M  AR.243
(2) 10,
L0
 AR.300
(2) 10,
L0
        
    R2434M  ID.302
(3) 11,
L0
         
    R2435M  AR.121
(2) 11,
L0
  AR.130
(2) 10,
L0
  AR.141
(2) 10,
L0
    
    R2436M  INT232
(3) 11,
L0
        
  ID.242
(3) 11,
L0
        
  ID.233
(3) 11,
L0
        
    R2502  HR.305
(3) 10,
L0
   MM3006
(3) 10,
L0
     
    R2503  MM4001
(3) 20,
L0
  PY.403
(2) 11,
L0
     
  MG.401
(3) 20,
L0
  PY.403
(3) 11,
L0
    
    R2504   FI3007
(3) 10,
L0
  BI4425
(3) 10,
L0
     
    R2505  DB3006
(3) 10,
L0
  DB3102
(3) 11,
L0
      
  BS.304
(3) 10,
L0
         
    R2506  IMK423
(3) 10,
L0
  BA1405
(3) 10,
L0
     
      IMK308
(3) 10,
L0
     
    R2508    PY.441
(1) 10,
L0
  EN.303
(3) 11,
L0
 EN.303
(3) 11,
L0
    
    R2510  DTI001
(3) 310,
L0
         
  CS.001
(3) 310,
L0
         
    R2512  RE.1310
(3) 10,
L0
  LA.204
(3) 10,
L0
     
      LA2401
(3) 10,
L0
     
    R2521  TR.432
(3) 10,
L0
  LM3431
(3) 10,
L0
     
    R2528  MG.421
(3) 10,
L0
         
  MM4021
(3) 10,
L0
         
    R2601  TM.334
(3) 10,
L0
  TM.2209
(3) 11,
L0
 TM.2209
(3) 11,
L0
    
    R2602      CS.222
(3) 310,
L0
     
      DTI223
(3) 311,
L0
     
      DTI513
(3) 311,
L0
     
    R2608  CS.543
(3) 10,
L0
  DTI111
(3) 311,
L0
      
  DTI519
(3) 10,
L0
  CS.413
(3) 10,
L0
     
   DTI111
(3) 311,
L0
         
    R2621      CT.353
(3) 10,
L0
     
      CT.318
(3) 10,
L0
     
    R2623  DTI211
(3) 11,
L0
 DTI211
(3) 11,
L0
  DTI324
(3) 11,
L0
     
      CS.531
(3) 10,
L0
     
    R2625        DB3102
(3) 11,
L0
    
    R2626      CA3003
(3) 21,
L0
     
    R2631M  MD3084
(3) 11,
L0
 MD.407
(3) 11,
L0
     
    R2633M      CA3003
(3) 11,
L0
     
    R2634M      GE.143
(2) 11,
L0
 DB1100
(3) 21,
L0
    
      GE.143
(2) 11,
L0
      
    R2636M    BS.305
(3) 11,
L0
  AC4016
(3) 11,
L0
     
      AC.416
(3) 11,
L0
     
    R2711A  BI3301
(3) 10,
L0
    GE.143
(2) 11,
L0
     
        GE.143
(2) 11,
L0
     
    R2716  BS.305
(3) 11,
L0
    DB1100
(3) 21,
L0
      
    R2721  TH.4003
(3) 10,
L0
  GE.109
(3) 300,
L0
     
    R2723  TH.3307
(3) 10,
L0
  TH.1004
(3) 10,
L0
    
    R2724  ME.304
(3) 710,
L0
  ME.304
(3) 10,
L0
     
    R2732  KR.201
(3) 11,
L0
  KO.213
(3) 11,
L0
    
  KO.112
(3) 11,
L0
         
    R2733      ES.301
(2) 31,
L0
     
    R2735M  ME.306
(3) 710,
L0
  ME.306
(3) 10,
L0
     
    R2736M  LA2202
(2) 10,
L0
          
    R2737M  GE.152
(1) 1,
L0
 GE.146
(2) 10,
L0
         
    R2738M  GE.152
(1) 2,
L0
 GEN405
(2) 10,
L0
  GE.142
(2) 40,
L0
      
    GE.142
(2) 20,
L0
  GEN405
(2) 20,
L0
      
    R2814  AL.204
(3) 10,
L0
  ALB104
(3) 20,
L0
     
  ALB104
(3) 10,
L0
  AL.204
(3) 20,
L0
     
    R2815      AL.328
(3) 10,
L0
     
    R2820  IE.211
(3) 10,
L0
  IE.213
(3) 10,
L0
     
    R2821  HRM1103
(3) 11,
L0
  BI3303
(3) 10,
L0
     
  HM.102
(3) 10,
L0
         
    R2822  GEN102
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 40,
L0
     
    R2826  GEN102
(3) 20,
L0
  GEN102
(3) 50,
L0
     
    R2827  GEN102
(3) 30,
L0
  GEN102
(3) 60,
L0
     
    R2828  IGE112
(3) 10,
L0
  IHM244
(3) 10,
L0
     
  GE1305
(3) 10,
L0
  IGE118
(3) 300,
L0
     
  GEN401
(3) 340,
L0
  GEN102
(3) 70,
L0
     
    R2829  IEL204
(3) 10,
L0
  GEN111
(3) 10,
L0
     
  EL1206
(3) 10,
L0
         
    R2830  GEN119
(3) 10,
L0
   CH.344
(3) 11,
L0
 CH.344
(3) 11,
L0
    
  IJP141
(3) 11,
L0
   CH.303
(3) 11,
L0
 CH.303
(3) 11,
L0
    
  GE.164
(2) 10,
L0
         
    R2831  IEN344
(3) 11,
L0
  EN.344
(3) 11,
L0
 EN.344
(3) 11,
L0
    
  IGE317
(3) 10,
L0
         
  IEL313
(3) 10,
L0
         
    R2833  BC.309
(3) 10,
L0
  GE.101
(2) 330,
L0
     
  BC.411
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 330,
L0
     
      HRM1103
(3) 21,
L0
    
    R2834    GE.162
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 10,
L0
       
    R2835  ME.404
(3) 10,
L0
         
    R2836  AC.411
(3) 11,
L0
 AC4011
(3) 11,
L0
         
  AC4011
(3) 11,
L0
 AC.411
(3) 11,
L0
         
    R2839  ALB106
(3) 10,
L0
  ALB204
(3) 10,
L0
     
  AL.206
(3) 10,
L0
         
    R2840  ES.404
(1) 1,
L0
  AL.479
(2) 11,
L0
     
    R2841  ES.403
(1) 3,
L0
  ES.403
(1) 4,
L0
     
    R2842M  DB3201
(3) 10,
L0
  CM.105
(4) 11,
L0
     
    R2843M  PR.317
(3) 1,
L0
         
  OB2033
(3) 10,
L0
         
    R2844M  ME.319
(3) 10,
L0
         
    R2845M  RE.1205
(3) 10,
L0
         
    R2846M  ES.203
(1) 2,
L0
  ALB106
(3) 20,
L0
     
  EAB203
(1) 2,
L0
         
    R2847M   PF.416
(3) 10,
L0
  CE.330
(3) 310,
L0
     
    R2849M      SR.204
(3) 10,
L0
     
    R2851M  TH.1008
(3) 10,
L0
         
    R2853M  TH.1001
(3) 10,
L0
         
    R2901   MK.419
(3) 10,
L0
  FM.101
(3) 20,
L0
     
   MK4419
(3) 10,
L0
  FM1013
(3) 20,
L0
     
    R2902  HR3003
(3) 10,
L0
   MM4005
(3) 10,
L0
     
       MG.430
(3) 10,
L0
     
    R2903  SR.315
(3) 10,
L0
         
    R2904  GEN608
(3) 10,
L0
         
  GE.122
(3) 10,
L0
         
  GE.122
(3) 10,
L0
         
    R2905  GEN301
(3) 10,
L0
         
  GE.131
(3) 10,
L0
         
    R2906  GE.142
(2) 10,
L0
    BC.112
(3) 10,
L0
     
    R2907  GEN403
(3) 10,
L0
  GEN403
(3) 20,
L0
     
  GE.129
(3) 10,
L0
  GE.129
(3) 20,
L0
     
    R2911  GE.101
(2) 10,
L0
 GE.101
(2) 40,
L0
  GE.121
(3) 50,
L0
     
    R2912  GE.101
(2) 20,
L0
 GE.101
(2) 30,
L0
   GE.101
(2) 50,
L0
     
    GE.101
(2) 710,
L0
         
    R2916      TR.403
(3) 10,
L0
     
    R2917  GE.141
(2) 710,
L0
 GE.141
(2) 30,
L0
  GE.142
(2) 30,
L0
      
  GE.141
(2) 20,
L0
           
    R2925  GEN402
(3) 330,
L0
         
  GEN402
(3) 10,
L0
         
    R2926  GEN605
(3) 10,
L0
         
    R2927   MK3309
(3) 10,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
     
   MK.309
(3) 10,
L0
  MK4417
(3) 10,
L0
     
    R2929   MM4003
(3) 10,
L0
         
   MG.435
(3) 10,
L0
         
    R2931M  TM.3319
(3) 10,
L0
  DTI002
(3) 10,
L0
     
  TM.222
(3) 10,
L0
  IE.211
(3) 20,
L0
     
      CS.002
(3) 10,
L0
     
    R2932M  MK1201
(3) 710,
L0
  MK.307
(3) 10,
L0
     
  MK1201
(3) 720,
L0
  MK3307
(3) 10,
L0
     
    R2933M  CA1100
(3) 40,
L0
  BC2033
(3) 10,
L0
     
  CA.100
(3) 40,
L0
  BC.213
(3) 11,
L0
    
    R2934M  CA.100
(3) 10,
L0
  PF1013
(3) 10,
L0
     
  CA1100
(3) 10,
L0
  PF.111
(3) 10,
L0
     
    R2935M  CA.100
(3) 20,
L0
  PF.211
(3) 10,
L0
     
  CA1100
(3) 20,
L0
  PF2033
(3) 10,
L0
     
    R2936M  CA1100
(3) 30,
L0
         
  CA.100
(3) 30,
L0
         
    R3902  SS.221
(3) 20,
L0
         
    R3910  SS.353
(2) 11,
L0
         
    R4106A  CE.447
(3) 10,
L0
  CE.323
(3) 10,
L0
     
    R4208  MA.208
(3) 20,
L0
  IE.483
(3) 10,
L0
     
    R4210B  CE.305
(3) 310,
L0
  CE.315
(3) 310,
L0
     
    RBAKERY    IHM223
(3) 11,
L0
    HM.424
(3) 21,
L0
    
    HM.424
(3) 11,
L0
         
    RSport12      SH.251
(2) 11,
L0
     
      SR.223
(2) 11,
L0
     
    Raerobic  GE.153
(1) 2,
L0
 GE.153
(1) 701,
L0
         
    GE.153
(1) 1,
L0
         
    Rป.อาฯ1    HM.210
(3) 11,
L0
         
    Rป.อาฯ2    HM.423
(3) 11,
L0
         
พฤ.    R21127  CA.211
(3) 31,
L0
         
  CA1211
(3) 31,
L0
         
    R21131  MD.304
(3) 10,
L0
         
  CA2002
(3) 10,
L0
         
    R21208  FM.201
(3) 10,
L0
         
  FM3073
(3) 10,
L0
         
    R2206  LA1001
(3) 20,
L0
         
    R2305  FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
         
    R2306  VD.421
(5) 11,
L0
        
    R2308  VIS200
(3) 10,
L0
         
    R2309  FS.324
(2) 11,
L0
 FS.324
(2) 11,
L0
         
    R2314  FS.2205
(3) 11,
L0
           
  FS.217
(2) 11,
L0
 FS.217
(2) 11,
L0
          
    FS.2205
(3) 11,
L0
         
    R2315  ID.461
(3) 11,
L0
       
    R2335   AR.452
(5) 11,
L0
        
    R2337  AR.343
(3) 11,
L0
        
  AR.417
(2) 11,
L0
        
  AR.343
(3) 11,
L0
        
    R2405  INT122
(3) 11,
L0
        
    R2418  LM4411
(3) 10,
L0
         
  TR.453
(3) 10,
L0
         
    R2425  IKO141
(3) 11,
L0
         
    R2427  IP.116
(3) 11,
L0
        
  PD.117
(3) 11,
L0
        
  PD.224
(3) 11,
L0
        
    R2429  ID.360
(3) 11,
L0
       
    R2431M  PD.422
(3) 10,
L0
          
  IP.480
(3) 10,
L0
          
    R2432M  IP.381
(3) 11,
L0
        
    R2433M  AR.241
(3) 11,
L0
        
    R2436M  IP.200
(3) 10,
L0
          
  INT225
(3) 11,
L0
         
  PD.223
(3) 10,
L0
          
  ID.220
(3) 11,
L0
         
    R2502  BI3308
(3) 10,
L0
         
  MK.420
(3) 10,
L0
         
    R2503  TM.3322
(3) 10,
L0
         
  TM.323
(3) 10,
L0
         
    R2504  RE.1201
(3) 10,
L0
         
    R2505  ME.424
(3) 10,
L0
         
    R2506  MM1001
(3) 20,
L0
         
    R2508  ME.415
(3) 710,
L0
         
    R2510  ME.417
(3) 10,
L0
         
    R2512  CT.102
(3) 711,
L0
           
    R2521  MM4021
(3) 40,
L0
         
    R2528  PY.100
(3) 10,
L0
         
    R2608  CS.311
(3) 10,
L0
         
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
          
    R2623  DTI112
(3) 11,
L0
          
  CS.223
(3) 10,
L0
         
    DTI112
(3) 11,
L0
        
    R2631M    DB2101
(3) 11,
L0
         
    R2633M    CT.102
(3) 711,
L0
        
    R2634M  CA1206
(3) 11,
L0
         
  CA.206
(3) 11,
L0
         
    R2636M  CA1206
(3) 21,
L0
         
  CA.206
(3) 21,
L0
         
    R2711A  DB2101
(3) 11,
L0
           
    R2723  TH.3004
(3) 10,
L0
         
    R2725  TH.1002
(3) 10,
L0
         
    R2822  GE1201
(3) 10,
L0
         
  IGE109
(3) 10,
L0
         
  GEN404
(3) 310,
L0
         
    R2826  BA1303
(3) 11,
L0
        
  IBA300
(3) 10,
L0
         
    R2827  IEL205
(3) 10,
L0
         
  EL1104
(3) 10,
L0
         
    R2829  EAB100
(0) 1,
L0
         
    R2830  TM.1101
(3) 20,
L0
         
    R2833  SR.302
(3) 10,
L0
         
    R2834  GE.142
(2) 310,
L0
          
    R2835  SS.355
(2) 10,
L0
          
    R2840  ES.404
(1) 2,
L0
         
    R2845M  HA.321
(2) 10,
L0
          
    R2847M  IAV315
(3) 10,
L0
         
  AIM330
(3) 10,
L0
         
    R2849M  IAV432
(3) 10,
L0
         
    R2853M  TH.1006
(3) 10,
L0
         
    R2901  FM1013
(3) 10,
L0
         
  FM.101
(3) 10,
L0
         
    R2902  TM.2106
(3) 10,
L0
         
    R2903  MM1001
(3) 710,
L0
         
  MM1001
(3) 720,
L0
         
    R2904  HM.432
(3) 10,
L0
         
    R2905  HM.428
(3) 10,
L0
         
    R2906  HRM4351
(3) 10,
L0
         
  HM.436
(3) 10,
L0
         
    R2907  CA1300
(3) 30,
L0
         
  CA.300
(3) 30,
L0
         
    R2911  BE.302
(3) 20,
L0
         
  BE3302
(3) 20,
L0
         
    R2912  EC2003
(3) 10,
L0
         
  EC.201
(3) 10,
L0
         
    R2916  LA2014
(3) 10,
L0
         
    R2917  FB.201
(3) 21,
L0
         
  FI2001
(3) 21,
L0
         
    R2925  MG.421
(3) 30,
L0
         
  LA2014
(3) 20,
L0
         
  MM4021
(3) 30,
L0
         
    R2926  MA3201
(3) 21,
L0
         
  MA.201
(3) 21,
L0
         
    R2927  PR.425
(3) 10,
L0
         
    R2929   PY.205
(2) 10,
L0
         
    R2931M  CA.110
(3) 10,
L0
         
    R2932M  OB1013
(3) 10,
L0
         
  PR.208
(3) 10,
L0
         
    R2933M  MA.208
(3) 10,
L0
         
    R2934M  BC.111
(3) 10,
L0
         
  BC1013
(3) 10,
L0
         
    R3902  SR.401
(3) 10,
L0
         
    R3909  SS.101
(3) 30,
L0
  SS.101
(3) 30,
L0
     
    R3910  SS.325
(3) 10,
L0
         
  SS.304
(3) 11,
L0
         
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
         
    R4106A  CE.423
(3) 10,
L0
         
    R4106B  CE.449
(1) 1,
L0
         
    R4212  PS.111
(4) 711,
L0
         
    R4213  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
        
    RSport12  SR.221
(2) 11,
L0
 SR.221
(2) 11,
L0
         
ศ.    2310  EE.232
(1) 1,
L0
         
    2312  EE.367
(1) 2,
L0
   EE.367
(1) 1,
L0
     
    2711  ME.436
(1) 1,
L0
  EE.394
(1) 1,
L0
     
  ME.462
(1) 1,
L0
         
    R21127      AD.314
(3) 11,
L0
    
    R21131      MD4173
(3) 10,
L0
     
      MD.406
(3) 10,
L0
     
    R21208  FM.409
(3) 10,
L0
         
    R2206  LA2103
(3) 10,
L0
  LA2104
(3) 10,
L0
     
      LA.202
(3) 10,
L0
     
    R2211  BA1104
(3) 10,
L0
         
    R2212  ILA214
(3) 10,
L0
         
  BA1301
(3) 10,
L0
         
  GEN205
(3) 310,
L0
         
    R2217      GEN102
(3) 330,
L0
     
      GE.100
(3) 330,
L0
     
    R2228  IEL312
(3) 10,
L0
         
    R2242M  GEN402
(3) 340,
L0
         
    R2303   FS.409
(3) 11,
L0
 FS.409
(3) 11,
L0
  FS.409
(3) 11,
L0
     
    R2306  VD.461
(3) 11,
L0
  VD.461
(3) 11,
L0
    
    R2315  ID.460
(3) 10,
L0
  ID.412
(3) 11,
L0
    
      ID.401
(3) 11,
L0
    
    R2335  AR.460
(3) 10,
L0
  AR.452
(5) 11,
L0
 AR.333
(2) 10,
L0
    
  AR.460
(3) 10,
L0
     AR.333
(2) 10,
L0
    
    R2337      AR.352
(5) 11,
L0
    
      AR.352
(5) 11,
L0
    
    R2340M   FS.321
(3) 11,
L0
 FS.321
(3) 11,
L0
  FS.321
(3) 11,
L0
     
    R2403  VD.351
(3) 11,
L0
       
    R2410  NU.1103
(3) 11,
L0
         
    R2418   MM3001
(3) 10,
L0
  LM2351
(3) 10,
L0
     
    R2426  EC.201
(3) 20,
L0
         
  EC2003
(3) 20,
L0
         
    R2431M  IP.367
(3) 11,
L0
        
    R2433M      AR.252
(5) 11,
L0
    
      AR.252
(5) 11,
L0
    
    R2434M      ID.320
(3) 11,
L0
    
    R2502   FI4006
(3) 10,
L0
  BI3305
(3) 10,
L0
     
    R2503      PY.406
(3) 10,
L0
     
    R2504  BI4430
(3) 10,
L0
   MM3005
(3) 10,
L0
     
    R2505      PY.433
(3) 10,
L0
     
    R2506  PS.210
(3) 11,
L0
          
    R2508  IHM104
(3) 10,
L0
  LA.401
(3) 10,
L0
     
  HRM1101
(3) 310,
L0
  LA4704
(3) 10,
L0
     
  IBA451
(3) 10,
L0
         
    R2510   LA3302
(2) 10,
L0
  IGE108
(3) 10,
L0
     
      IHM101
(3) 10,
L0
     
    R2512  LA.405
(3) 10,
L0
         
  LA4703
(3) 10,
L0
         
    R2521  PY.454
(3) 10,
L0
  PY.454
(3) 20,
L0
     
    R2528  LM2311
(3) 10,
L0
         
    R2532  HR3005
(3) 10,
L0
         
    R2602  DTI312
(3) 11,
L0
  CS.414
(3) 10,
L0
     
  CS.314
(3) 10,
L0
         
  CS.313
(3) 10,
L0
         
    R2618      CT.341
(3) 10,
L0
     
    R2620      CT.308
(3) 10,
L0
     
    R2623      CS.521
(3) 10,
L0
     
      DTI313
(3) 11,
L0
     
    R2625    HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
    
    R2626    IHM231
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
    
    HM.313
(3) 11,
L0
         
    R2631M  CA1301
(3) 11,
L0
 BS.211
(3) 11,
L0
    CA1301
(3) 21,
L0
    
    DB1100
(3) 11,
L0
         
    R2633M  CA1301
(3) 31,
L0
      CA1301
(3) 41,
L0
    
    R2634M  SR.203
(3) 11,
L0
    DB1101
(3) 11,
L0
    
  HA.111
(3) 10,
L0
         
    R2636M  EE.219
(1) 1,
L0
  DB1100
(3) 12,
L0
      
    R2701  ALB203
(2) 11,
L0
         
    R2711A  HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
      
  IHM231
(3) 11,
L0
           
    R2715   MK1201
(3) 20,
L0
  AC.315
(3) 10,
L0
     
   MK.201
(3) 20,
L0
  AC3015
(3) 10,
L0
     
    R2716  MA.208
(3) 710,
L0
  DB1101
(3) 11,
L0
      
    R2721  GE.123
(3) 300,
L0
  TH.4001
(3) 10,
L0
    
    R2724  ME.309
(3) 710,
L0
         
    R2732  AL.327
(3) 10,
L0
  AL.308
(3) 10,
L0
     
    R2733  AL.352
(3) 10,
L0
  AL.352
(3) 20,
L0
     
    R2736M  ME.305
(3) 10,
L0
         
    R2737M  DB1100
(3) 11,
L0
    SR.101
(3) 10,
L0
     
  BS.211
(3) 11,
L0
           
  DB1100
(3) 12,
L0
           
    R2738M  PY.201
(3) 10,
L0
         
    R2815  AL.334
(3) 10,
L0
  IAV340
(3) 10,
L0
     
      AIM310
(3) 10,
L0
     
    R2816      AL.453
(3) 10,
L0
     
    R2820  GEN207
(3) 20,
L0
  GEN207
(3) 40,
L0
     
    R2821      GE.142
(2) 50,
L0
       
    R2822  GE.213
(3) 70,
L0
  GEN102
(3) 110,
L0
     
    R2826  GEN102
(3) 100,
L0
  GEN102
(3) 120,
L0
     
    R2827  ESP100
(2) 11,
L0
  SS.209
(3) 10,
L0
     
  BE3301
(3) 30,
L0
  GEN102
(3) 140,
L0
     
  BE.301
(3) 30,
L0
         
    R2828  BE.301
(3) 40,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
     
  BE3301
(3) 40,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
     
      GEN102
(3) 150,
L0
     
    R2829  EL1101
(3) 10,
L0
  IEL206
(3) 10,
L0
     
  IEL103
(3) 10,
L0
  EL1105
(3) 10,
L0
     
  GEN105
(3) 310,
L0
         
    R2830  SR.301
(3) 10,
L0
   ME.206
(3) 710,
L0
    
    R2831      EL1234
(3) 11,
L0
    
      HRM4342
(3) 340,
L0
    
      IHM245
(3) 10,
L0
    
      IEL336
(3) 11,
L0
    
    R2833      GEN207
(3) 30,
L0
     
    R2834      EFC128
(3) 10,
L0
     
    R2835  GEN305
(2) 10,
L0
           
    R2836  AC.101
(3) 11,
L0
 AC.101
(3) 11,
L0
         
  AC1001
(3) 11,
L0
 AC1001
(3) 11,
L0
         
    R2839  AL.412
(3) 10,
L0
         
    R2842M  IAV430
(3) 10,
L0
  IAV442
(3) 10,
L0
     
    R2843M  EAB103
(1) 3,
L0
  EAB103
(1) 3,
L0
     
    R2844M  GE.121
(3) 330,
L0
         
  GEN401
(3) 330,
L0
         
    R2845M  LM3401
(3) 10,
L0
  TR.211
(3) 10,
L0
     
    R2847M  IAV130
(3) 10,
L0
  ESP090
(0) 11,
L0
     
  AIM210
(3) 10,
L0
         
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
         
    R2901  SS.442
(3) 10,
L0
  MK.301
(3) 10,
L0
     
      MK3301
(3) 10,
L0
     
    R2902  SR.411
(3) 11,
L0
  BC.212
(3) 10,
L0
     
    R2903    CA1301
(3) 11,
L0
  CA1301
(3) 21,
L0
      
    R2904    CA1301
(3) 31,
L0
  CA1301
(3) 41,
L0
      
    R2905  PY.305
(3) 10,
L0
  PS.211
(3) 11,
L0
      
    R2906  GEN406
(3) 10,
L0
  CM.205
(3) 12,
L0
      
      CM.205
(3) 11,
L0
      
    R2907  GEN403
(3) 30,
L0
         
  GE.129
(3) 30,
L0
         
    R2911  GEN104
(3) 10,
L0
    GE.141
(2) 50,
L0
     
        GEN306
(2) 20,
L0
     
    R2912  GEN101
(3) 90,
L0
         
  GE.101
(2) 60,
L0
          
    R2916      LA2014
(3) 30,
L0
     
    R2917  FI2001
(3) 11,
L0
  LM4441
(3) 10,
L0
     
  FB.201
(3) 11,
L0
  TR.441
(3) 10,
L0
     
    R2925      LA2014
(3) 40,
L0
     
      LA.214
(3) 40,
L0
     
    R2926  MA.201
(3) 11,
L0
  AC2004
(3) 31,
L0
 AC2004
(3) 31,
L0
    
  MA3201
(3) 11,
L0
  AC.204
(3) 31,
L0
 AC.204
(3) 31,
L0
    
    R2927  GEN201
(3) 780,
L0
 GEN201
(3) 770,
L0
     
    R2929  AL.335
(3) 10,
L0
   AL.432
(3) 11,
L0
    
    R2930  GEN505
(3) 10,
L0
  GEN506
(3) 10,
L0
     
    R2931M  TM.3325
(3) 10,
L0
 TM.324
(3) 11,
L0
         
  TM.324
(3) 11,
L0
 TM.3325
(3) 10,
L0
         
    R2932M  PF.413
(3) 10,
L0
   MA.109
(3) 710,
L0
    
    R2933M  PR.415
(3) 10,
L0
         
    R3902  SS.221
(3) 10,
L0
  SS.311
(3) 10,
L0
     
  SS.301
(3) 10,
L0
         
    R3903  SS.333
(3) 10,
L0
         
    R4101A      IE.102
(1) 1,
L0
     
    R4104  CE.217
(3) 11,
L0
   ME.307
(1) 2,
L0
    
    R4106A  CE.311
(3) 10,
L0
         
    R4106B      CE.312
(1) 1,
L0
     
    R4211      PS.110
(4) 11,
L0
     
    R4212  PS.211
(3) 11,
L0
  PS.111
(4) 12,
L0
     
    R4213  ME.107
(3) 711,
L0
 ME.107
(3) 711,
L0
        
    Raerobic  GE.155
(1) 1,
L0
   GEN601
(1) 2,
L0
 GEN601
(1) 3,
L0
     
  GEN601
(1) 1,
L0
   GE.155
(1) 2,
L0
 GE.155
(1) 3,
L0
     
      GE.155
(1) 2,
L0
       
ส.    2305  BA.5104IP
(3) 510,
L8
     
    2312  EE.226
(1) 801,
L0
         
    2709      EE.361
(1) 1,
L0
     
      EE.361
(1) 801,
L0
     
    2710    EE.336
(3) 811,
L0
        
    2711      EE.336
(3) 811,
L0
     
    2804     PS.210
(3) 811,
L0
      
    R.C 105      HM.425
(3) 11,
L0
      
    R.C 106  HM.426
(3) 11,
L0
           
  TH.3412
(3) 10,
L0
         
    R.C 107  HM.491
(3) 10,
L0
  HM.491
(3) 20,
L0
     
    R21208      FM.303
(3) 10,
L0
     
      FM3104
(3) 11,
L0
     
    R2206  LA.415
(2) 10,
L0
          
    R2211  IMG481
(2) 10,
L0
 IMG482
(1) 1,
L0
        
    R2212 CE.330
(3) 820,
L0
  CM.105
(4) 821,
L0
       
    R2223  TH.703
(3) 510,
L8
  TH.703
(3) 510,
L8
     
  TH 1703
(3) 510,
L8
  TH 1703
(3) 510,
L8
     
    R2243M  TH.901
(6) 510,
L8
  TH 1901
(3) 510,
L8
     
  TH 1901
(3) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
  TH.501
(3) 510,
L8
  TH 1603
(3) 510,
L8
     
  TH 1603
(3) 510,
L8
  TH.501
(3) 510,
L8
     
  TH 1501
(0) 510,
L8
  TH 1501
(0) 510,
L8
     
    R2245M  TH 1503
(0) 510,
L8
  TH 1902
(3) 510,
L8
     
  TH 1711
(3) 510,
L8
  TH.712
(3) 510,
L8
     
  TH 1902
(3) 510,
L8
  TH 1503
(0) 510,
L8
     
  TH.712
(3) 510,
L8
  TH 1711
(3) 510,
L8
     
    R2303  FS.1103
(3) 10,
L0
         
  FS.106
(2) 10,
L0
          
    R2306  VD.421
(5) 11,
L0
  VD.421
(5) 11,
L0
    
    R2308  VIS221
(3) 11,
L0
  VIS221
(3) 11,
L0
    
    R2309  FS.3201
(3) 11,
L0
 FS.3201
(3) 11,
L0
         
    R2335   AR.405
(2) 11,
L0