เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จ.
 
 
-
 
       
อ.    R.C 107 HM.429
(3) 10,
L0
  HM.429
(3) 10,
L0
 HRM4348
(3) 10,
L0
  HRM4348
(3) 10,
L0
    R2414  NU.2305
(2) 10,
L0
 
    R2502 HR.304
(3) 10,
L0
  HR.304
(3) 10,
L0
    R2503 GE.123
(3) 10,
L0
  MK4424
(3) 10,
L0
 GEN402
(3) 10,
L0
  MK.424
(3) 10,
L0
    R2505     BI.430
(3) 10,
L0
     BI4430
(3) 10,
L0
    R2506 MK.435
(3) 10,
L0
    
    R2508 MG.300
(3) 10,
L0
  MG.300
(3) 10,
L0
    R2602 GE.143
(2) 311,
L0
 GE.143
(2) 311,
L0
  GE.143
(2) 311,
L0
 GE.143
(2) 311,
L0
    R2814 ES.403
(1) 1,
L0
  ES.403
(1) 1,
L0
    R2822     GEN105
(3) 10,
L0
    R2828 BE3301
(3) 10,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
 BE.301
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
    R2844M GE.131
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
 GEN301
(3) 10,
L0
  GEN301
(3) 20,
L0
 GE.131
(3) 10,
L0
    
    R2846M GEN501
(3) 10,
L0
  MK1201
(3) 10,
L0
     MK.201
(3) 10,
L0
    R4106A CE.327
(4) 311,
L0
    
 
พ.
 
 
-
 
       
 
พฤ.
 
 
-
 
       
 
ศ.
 
 
-
 
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต