เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R21128  CA3001
(3) 11,
L0
  CA3001
(3) 21,
L0
    
  FM.314
(3) 11,
L0
  FM.314
(3) 21,
L0
    
    R21208  NU.2203
(3) 10,
L0
         
    R21212  FM.306
(3) 10,
L0
  FM.306
(3) 20,
L0
    
  CA3007
(3) 11,
L0
  CA3007
(3) 21,
L0
    
    R2206  LA3702
(3) 10,
L0
  LA.412
(2) 10,
L0
      
  LA.402
(3) 10,
L0
         
    R2223  GE1504
(3) 10,
L0
         
  IGE204
(3) 10,
L0
         
  IGE114
(3) 10,
L0
         
    R2228  IEL234
(3) 11,
L0
  IEN446
(3) 10,
L0
    
  EL1335
(3) 11,
L0
  IEL332
(3) 11,
L0
    
    R2303       FS.332
(3) 10,
L0
     
       FS.3202
(3) 11,
L0
 FS.3202
(3) 11,
L0
    
    R2315  ID.413
(8) 11,
L0
  ID.402
(8) 11,
L0
    
  ID.402
(8) 11,
L0
  ID.413
(8) 11,
L0
    
    R2335      AR.461
(3) 11,
L0
   
      AR.461
(3) 11,
L0
   
    R2337       AR.335
(2) 10,
L0
     
    R2339  FS.1104
(3) 11,
L0
           
  FS.107
(2) 11,
L0
 FS.107
(2) 11,
L0
          
    FS.1104
(3) 11,
L0
         
    R2340M   FS.338
(3) 11,
L0
 FS.338
(3) 11,
L0
  FS.338
(3) 11,
L0
     
    R2402      IP.252
(3) 11,
L0
    
    R2418  LM4432
(3) 10,
L0
  LM4432
(3) 20,
L0
     
    R2426   MK.201
(3) 10,
L0
         
   MK1201
(3) 10,
L0
         
    R2427  PD.113
(3) 11,
L0
       
  IP.115
(3) 11,
L0
       
    R2431M      PD.332
(3) 11,
L0
    
      IP.363
(3) 11,
L0
    
      VD.366
(3) 11,
L0
    
    R2432M  PD.424
(8) 11,
L0
  PD.424
(8) 11,
L0
    
  IP.424
(8) 11,
L0
  IP.424
(8) 11,
L0
    
    R2433M  AR.351
(5) 11,
L0
         
  AR.351
(5) 11,
L0
         
    R2502  MA.109
(3) 310,
L0
  HR4001
(3) 10,
L0
     
    R2503      PY.303
(3) 10,
L0
     
    R2504      MG.300
(3) 10,
L0
     
    R2505      MK3308
(3) 10,
L0
     
      MK.308
(3) 10,
L0
     
    R2506   MG.435
(3) 10,
L0
  GE1102
(3) 11,
L0
      
   MM4003
(3) 10,
L0
         
    R2508   LA2802
(1) 10,
L0
   LA3106
(3) 10,
L0
     
      LA.304
(3) 10,
L0
     
    R2510  RE.1410
(3) 10,
L0
  DTI003
(3) 310,
L0
     
    R2512      BI3303
(3) 10,
L0
     
    R2528  TR.456
(3) 10,
L0
  TR.456
(3) 20,
L0
     
    R2601  TM.316
(3) 10,
L0
  TM.318
(3) 10,
L0
     
  TM.3216
(3) 10,
L0
         
    R2602  CS.535
(3) 10,
L0
  CS.003
(3) 310,
L0
     
    R2608      GE.152
(1) 301,
L0
      
    R2620  CT.330
(3) 10,
L0
         
    R2623      CS.522
(3) 10,
L0
     
    R2626      DB1100
(3) 711,
L0
     
      DB1100
(3) 712,
L0
     
    R2631M   GEN308
(2) 51,
L0
    DB1202
(3) 11,
L0
    
    R2633M   GEN308
(2) 11,
L0
    GE1102
(3) 11,
L0
    
    R2634M       GEN308
(2) 21,
L0
     
    R2636M  DB4101
(3) 1,
L0
    DB2202
(3) 11,
L0
    
    R2701  ALB207
(2) 11,
L0
         
    R2711A  GEN308
(2) 11,
L0
    GEN308
(2) 21,
L0
       
    R2716  DB1100
(3) 711,
L0
         
  DB1100
(3) 712,
L0
         
    R2720  GEN308
(2) 51,
L0
    SR.202
(3) 10,
L0
     
    R2721  TH.3001
(3) 10,
L0
         
    R2722  SR.313
(3) 10,
L0
  SR.317
(3) 10,
L0
     
      HA.432
(3) 10,
L0
     
    R2724  ME.202
(3) 10,
L0
  DB1202
(3) 11,
L0
      
    R2725      GE.131
(3) 300,
L0
     
    R2727      DB2202
(3) 11,
L0
      
    R2730   MK.201
(3) 20,
L0
         
   MK1201
(3) 20,
L0
         
    R2732  AL.322
(3) 10,
L0
  AL.322
(3) 20,
L0
     
    R2735M  GEN307
(2) 340,
L0
  ME.305
(3) 10,
L0
     
  DTI004
(3) 310,
L0
         
  CS.004
(3) 310,
L0
         
    R2736M  IMA201
(3) 10,
L0
  ME.405
(3) 10,
L0
     
  AIM301
(3) 10,
L0
         
  BA1102
(3) 10,
L0
         
    R2737M  PY.401
(3) 11,
L0
  GEN603
(2) 31,
L0
       
    R2738M      GE.141
(2) 30,
L0
      
      GEN306
(2) 30,
L0
      
    R2814  AL.451
(3) 10,
L0
  AL.451
(3) 20,
L0
     
    R2822  IGE112
(3) 10,
L0
  GEN111
(3) 20,
L0
     
  GE1502
(3) 10,
L0
  GE.214
(3) 20,
L0
     
  IGE102
(3) 10,
L0
         
    R2826  GEN102
(3) 30,
L0
  GEN102
(3) 40,
L0
     
    R2827  ES.302
(2) 11,
L0
  GEN102
(3) 340,
L0
     
      IEN222
(3) 10,
L0
     
      IEL209
(3) 10,
L0
     
      EL1209
(3) 10,
L0
     
    R2828  BE.302
(3) 30,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
     
  BE3302
(3) 30,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
     
    R2829  BE.302
(3) 20,
L0
  BE.302
(3) 40,
L0
     
  BE3302
(3) 20,
L0
  BE3302
(3) 40,
L0
     
    R2830      HRM2106
(3) 10,
L0
     
      HM.207
(3) 10,
L0
     
      TM.2105
(3) 10,
L0
     
    R2831      IMG315
(3) 10,
L0
     
    R2833      GEN101
(3) 20,
L0
     
      GE.101
(2) 20,
L0
     
    R2834      ES.304
(1) 1,
L0
     
    R2835  PR.427
(3) 10,
L0
         
  OB3163
(3) 10,
L0
         
    R2836  AC.307
(3) 11,
L0
 AC3007
(3) 11,
L0
         
  AC3007
(3) 11,
L0
 AC.307
(3) 11,
L0
         
    R2837  MG.316
(3) 10,
L0
         
  AC4007
(3) 10,
L0
         
  AC.407
(3) 10,
L0
         
    R2839      AL.479
(2) 21,
L0
     
    R2841  AL.479
(2) 11,
L0
  AL.341
(3) 10,
L0
     
      ALB208
(3) 10,
L0
     
    R2842M      IAV450
(3) 10,
L0
     
      AIM303
(3) 10,
L0
     
    R2843M  PS.110
(4) 711,
L0
  RE.1214
(3) 10,
L0
     
    R2845M  PS.111
(4) 11,
L0
         
    R2847M  DTI003
(3) 10,
L0
  IE.211
(3) 710,
L0
     
    R2853M  GE.100
(3) 300,
L0
         
    R2902  BS.412
(3) 10,
L0
  ME.403
(3) 10,
L0
     
    R2904  GE.123
(3) 40,
L0
         
    R2905  GE.121
(3) 20,
L0
         
  GEN401
(3) 20,
L0
         
    R2907  GE.123
(3) 50,
L0
         
    R2911  GEN105
(3) 30,
L0
         
    R2912  GEN303
(2) 10,
L0
   GEN303
(2) 20,
L0
      
    R2916  GEN501
(3) 30,
L0
  GEN501
(3) 40,
L0
     
    R2917  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
 GEN402
(3) 50,
L0
     
  AC1000
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
        
    R2925      AC1000
(3) 21,
L0
 AC.100
(3) 21,
L0
     
      AC.100
(3) 21,
L0
 AC1000
(3) 21,
L0
     
    R2926      AC.100
(3) 31,
L0
 AC1000
(3) 31,
L0
     
      AC1000
(3) 31,
L0
 AC.100
(3) 31,
L0
     
    R2927   MK.419
(3) 10,
L0
  MK4435
(3) 10,
L0
     
   MK4419
(3) 10,
L0
  MK.435
(3) 10,
L0
     
    R2929      AC.204
(3) 11,
L0
 AC.204
(3) 11,
L0
     
      AC2004
(3) 11,
L0
 AC2004
(3) 11,
L0
     
    R2930  AC.315
(3) 10,
L0
  AC3015
(3) 20,
L0
     
  AC3015
(3) 10,
L0
  AC.315
(3) 20,
L0
     
    R2931M       MG.430
(3) 10,
L0
     
    R2932M  PS.110
(4) 11,
L0
  PS.210
(3) 11,
L0
      
    R2933M  GE.135
(3) 10,
L0
         
  GEN507
(3) 10,
L0
         
    R3902  SS.104
(3) 10,
L0
  SS.104
(3) 20,
L0
     
    R3903  SS.223
(2) 11,
L0
 SS.223
(2) 11,
L0
         
    R4104      CE.212
(1) 1,
L0
     
    R4106A  CE.211
(3) 10,
L0
         
    R4208      IE.481
(3) 10,
L0
     
    R4211  PS.210
(3) 11,
L0
  PS.110
(4) 11,
L0
     
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
     
    RSport12  SS.365
(2) 11,
L0
 SS.365
(2) 11,
L0
         
    Raerobic       GEN603
(2) 31,
L0
     
อ.    2311-1      EE.359
(1) 1,
L0
     
    2710  EE.358
(3) 10,
L0
         
    R.C 107  HM.315
(3) 11,
L0
    HM.315
(3) 21,
L0
      
    R21114  BC.419
(3) 11,
L0
  CA3006
(3) 21,
L0
    
  CA3006
(3) 11,
L0
         
    R21127      OB2044
(3) 11,
L0
     
    R21128      MD1024
(3) 11,
L0
     
    R21131  CA2001
(3) 10,
L0
  MD4143
(3) 10,
L0
     
  BC.214
(3) 10,
L0
         
    R21136  BC2044
(3) 11,
L0
  BC2044
(3) 21,
L0
    
  BC.312
(3) 11,
L0
  BC.312
(3) 21,
L0
    
    R21208  CA1209
(3) 10,
L0
  FM3134
(3) 11,
L0
    
  CA.209
(3) 10,
L0
  FM.307
(3) 11,
L0
    
   NU.2207
(2) 10,
L0
  NU.2205
(2) 10,
L0
     
    R21211      PF2054
(3) 11,
L0
    
      PF.212
(3) 11,
L0
    
    R2206  LA.418
(2) 10,
L0
   LA.105
(3) 10,
L0
     
      LA1201
(2) 10,
L0
      
    R2211  IGE107
(3) 20,
L0
         
    R2212  BA1304
(3) 10,
L0
   EN2403
(3) 11,
L0
 EN.2450
(3) 11,
L0
    
  IMG303
(3) 10,
L0
   EN.243
(3) 11,
L0
 EN2403
(3) 11,
L0
    
       EN.2450
(3) 11,
L0
 EN.243
(3) 11,
L0
    
    R2217  EN.1448
(3) 11,
L0
 EN.1448
(3) 11,
L0
         
  EN.141
(3) 11,
L0
 EN.141
(3) 11,
L0
         
  EN1401
(3) 11,
L0
 EN1401
(3) 11,
L0
         
    R2218  IMG205
(3) 10,
L0
  IMK326
(3) 10,
L0
     
  BA1208
(3) 10,
L0
  IMG310
(3) 10,
L0
     
      BA1207
(3) 10,
L0
     
      CS.321
(3) 310,
L0
     
    R2303  FS.2101
(2) 11,
L0
 FS.112
(2) 11,
L0
  FS.308
(3) 10,
L0
     
  FS.112
(2) 11,
L0
 FS.2101
(2) 11,
L0
  FS.1307
(3) 10,
L0
     
    R2306  VD.403
(8) 11,
L0
  VD.403
(8) 11,
L0
    
  VD.441
(8) 11,
L0
  VD.441
(8) 11,
L0
    
    R2308  VIS222
(3) 11,
L0
  VIS222
(3) 11,
L0
     
    R2315  AR.506
(8) 11,
L0
  AR.509
(9) 11,
L0
    
  AR.509
(9) 11,
L0
  AR.506
(8) 11,
L0
    
    R2335  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.551
(5) 11,
L0
    
    R2337  AR.451
(5) 11,
L0
  AR.451
(5) 11,
L0
    
    R2338  VIS115
(3) 11,
L0
       
    R2339      FS.1106
(3) 11,
L0
 FS.1106
(3) 11,
L0
    
    R2340M  FS.2311
(3) 10,
L0
         
  FS.330
(3) 10,
L0
         
    R2403  VD.364
(3) 11,
L0
       
    R2405  INT123
(3) 11,
L0
         
    R2421      GE.165
(2) 10,
L0
     
      GEN120
(3) 10,
L0
     
    R2425  CH1401
(3) 11,
L0
 CH.141
(3) 11,
L0
  CH2403
(3) 11,
L0
 CH.2450
(3) 11,
L0
    
  CH.1448
(3) 11,
L0
 CH.1448
(3) 11,
L0
  CH.2450
(3) 11,
L0
 CH.243
(3) 11,
L0
    
  CH.141
(3) 11,
L0
 CH1401
(3) 11,
L0
  CH.243
(3) 11,
L0
 CH2403
(3) 11,
L0
    
    R2427  PD.115
(3) 11,
L0
        
  IP.113
(3) 11,
L0
        
    R2429      INT140
(3) 11,
L0
     
    R2431M  IP.322
(4) 11,
L0
  IP.322
(4) 11,
L0
    
    R2432M  IP.222
(3) 11,
L0
        
    R2433M  AR.351
(5) 11,
L0
  AR.351
(5) 11,
L0
   
  AR.351
(5) 11,
L0
  AR.351
(5) 11,
L0
   
    R2434M  ID.301
(4) 11,
L0
  ID.301
(4) 11,
L0
    
    R2435M  AR.251
(5) 11,
L0
  AR.251
(5) 11,
L0
    
    R2436M  ID.201
(4) 11,
L0
  ID.201
(4) 11,
L0
    
  INT211
(4) 11,
L0
  INT211
(4) 11,
L0
    
  ID.212
(4) 11,
L0
  ID.212
(4) 11,
L0
    
    R2502  HR3001
(3) 10,
L0
  TR.211
(3) 10,
L0
     
    R2503  PY.437
(3) 10,
L0
  PY.402
(3) 10,
L0
     
    R2504  PY.408
(3) 10,
L0
   FI3005
(3) 10,
L0
     
    R2505   MK.307
(3) 10,
L0
         
   MK3307
(3) 10,
L0
         
    R2506  ME.306
(3) 10,
L0
  LA2203
(2) 10,
L0
      
      LA.206
(3) 10,
L0
     
    R2508  LA2404
(2) 10,
L0
   LA.404
(3) 10,
L0
     
  LA.209
(2) 10,
L0
          
    R2510      DTI001
(3) 10,
L0
     
    R2512      MM1001
(3) 40,
L0
     
    R2528  MA3201
(3) 11,
L0
  LM4472
(3) 10,
L0
     
  MA.201
(3) 11,
L0
  TR.314
(3) 10,
L0
     
    R2601  TM.3215
(3) 10,
L0
  TM.207
(3) 11,
L0
      
  TM.319
(3) 10,
L0
  TM.1104
(3) 11,
L0
      
    R2602   DTI224
(3) 11,
L0
  CS.322
(3) 11,
L0
     
   CS.322
(3) 11,
L0
  DTI224
(3) 11,
L0
      
    R2620  CT.309
(3) 10,
L0
         
    R2621      CT.307
(3) 11,
L0
      
    R2633M        TM.207
(3) 11,
L0
    
        TM.1104
(3) 11,
L0
    
    R2634M  OB1024
(3) 11,
L0
         
    R2636M  DB4101
(3) 1,
L0
    DB3005
(3) 11,
L0
    
    R2701  AL.331
(3) 11,
L0
         
    R2722  SR.316
(2) 11,
L0
  SR.314
(3) 10,
L0
     
    R2724  TM.2211
(3) 10,
L0
  DB3005
(3) 11,
L0
      
    R2725   GE.142
(2) 300,
L0
  TH.2001
(3) 10,
L0
    
    R2727      ME.305
(3) 710,
L0
     
    R2733      ES.204
(1) 1,
L0
     
    R2735M  AIM211
(3) 10,
L0
         
  IAV200
(3) 10,
L0
         
    R2736M  EB.220
(3) 10,
L0
  IN.321
(3) 10,
L0
     
  ESP103
(2) 11,
L0
         
    R2814  ES.202
(2) 11,
L0
  ALB206
(2) 11,
L0
     
  EAB202
(1) 1,
L0
         
    R2815  AL.202
(3) 10,
L0
         
  ALB102
(3) 10,
L0
         
    R2816  AL.451
(3) 30,
L0
  AL.451
(3) 40,
L0
     
    R2820  AL.479
(2) 31,
L0
  AL.479
(2) 41,
L0
     
    R2822  GE1502
(3) 20,
L0
  GE1302
(3) 20,
L0
     
  IGE102
(3) 20,
L0
  IGE113
(3) 20,
L0
     
  IGE112
(3) 20,
L0
         
    R2826  GE.110
(3) 20,
L0
  ES.302
(2) 21,
L0
     
    R2827  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 40,
L0
     
    R2828  GE.110
(3) 30,
L0
  GE.110
(3) 50,
L0
     
    R2829  IGE113
(3) 10,
L0
  BA1407
(3) 10,
L0
     
  GE.131
(3) 310,
L0
  IMK428
(3) 10,
L0
     
  GE.133
(3) 310,
L0
  IEL338
(3) 11,
L0
    
  GEN502
(3) 310,
L0
  EL1338
(3) 11,
L0
    
  GE1302
(3) 10,
L0
         
  IGE133
(3) 10,
L0
         
    R2830  ME.205
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 770,
L0
     
      GEN101
(3) 780,
L0
     
    R2831  IEL315
(3) 10,
L0
  ES.404
(1) 2,
L0
     
  EL1315
(3) 10,
L0
         
    R2833  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN405
(2) 10,
L0
      
  GE.101
(2) 10,
L0
  GE.142
(2) 10,
L0
      
    R2834  BE.302
(3) 50,
L0
  IMK403
(3) 10,
L0
     
  BE3302
(3) 50,
L0
  IMG316
(3) 10,
L0
     
    R2835  GEN605
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 10,
L0
     
  GE.144
(2) 10,
L0
   GE.121
(3) 10,
L0
     
    R2836      AC4021
(3) 10,
L0
     
      AC.421
(3) 10,
L0
     
    R2840  IAV480
(3) 10,
L0
         
    R2841  ES.404
(1) 1,
L0
  AL.205
(3) 10,
L0
     
      ALB105
(2) 11,
L0
     
    R2842M  ME.205
(3) 710,
L0
  AIM110
(3) 10,
L0
     
    R2843M  IEN242
(3) 10,
L0
         
    R2844M  BE3302
(3) 60,
L0
         
  BE.302
(3) 60,
L0
         
    R2845M  IHM232
(3) 11,
L0
         
    R2846M  OB3093
(3) 10,
L0
         
    R2847M  BC.418
(3) 10,
L0
  IHM411
(3) 11,
L0
 IHM411
(3) 11,
L0
    
  CA.212
(3) 10,
L0
         
  BC3183
(3) 10,
L0
         
  BC.305
(3) 11,
L0
         
    R2849M  TR.432
(3) 10,
L0
  PR.322
(3) 10,
L0
    
      AD.414
(3) 11,
L0
    
      AD.307
(3) 11,
L0
    
    R2851M  TH.1004
(3) 10,
L0
  TH.1002
(3) 10,
L0
    
  GEN101
(3) 340,
L0
         
    R2853M  TH.1007
(3) 10,
L0
         
    R2901  FM3154
(3) 11,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
     
  FM.309
(3) 11,
L0
         
    R2902  HM.102
(3) 10,
L0
   MM3002
(3) 10,
L0
     
    R2903      GE.123
(3) 20,
L0
     
    R2904  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
     
    R2905  GEN306
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 20,
L0
         
  GE.141
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 20,
L0
         
    R2906  GE.145
(2) 10,
L0
   GE.145
(2) 20,
L0
      
    R2911  GEN105
(3) 10,
L0
  MK3305
(3) 10,
L0
     
      MK.305
(3) 10,
L0
     
    R2912  GEN501
(3) 10,
L0
  GEN501
(3) 20,
L0
     
    R2916  GEN504
(3) 10,
L0
  GE.134
(3) 20,
L0
     
  GE.134
(3) 10,
L0
  GEN504
(3) 20,
L0
     
    R2917  AC1000
(3) 41,
L0
   LA.214
(3) 10,
L0
     
  AC.100
(3) 41,
L0
   LA2014
(3) 10,
L0
     
    AC1000
(3) 41,
L0
         
    AC.100
(3) 41,
L0
         
    R2925  MM1001
(3) 30,
L0
         
  MG.200
(3) 30,
L0
         
    R2926  GE.102
(2) 10,
L0
 GE.102
(2) 20,
L0
         
    R2927   MM3005
(3) 10,
L0
  BI.403
(3) 11,
L0
     
      BI4403
(3) 10,
L0
     
    R2929  MM4001
(3) 10,
L0
         
    R2930  MM4001
(3) 20,
L0
         
  MG.401
(3) 20,
L0
         
    R2931M  PF1023
(3) 10,
L0
  CA2006
(3) 10,
L0
     
    R2933M  CA1209
(3) 20,
L0
  CA1209
(3) 30,
L0
     
  CA.209
(3) 20,
L0
  CA.209
(3) 30,
L0
     
    R2934M      BC1023
(3) 10,
L0
     
      BC.211
(3) 10,
L0
     
    R2935M       MM4002
(3) 10,
L0
     
    R2936M  CA1214
(3) 10,
L0
  CA1214
(3) 20,
L0
     
  CA.214
(3) 10,
L0
  CA.214
(3) 20,
L0
     
    R3903  SS.352
(2) 11,
L0
 SS.352
(2) 11,
L0
         
    R3909      SS.336
(3) 11,
L0
 SS.336
(3) 11,
L0
    
    R4106A  CE.315
(3) 10,
L0
  CE.214
(2) 11,
L0
       
    R4106B       CE.214
(2) 11,
L0
    
    R4208  IE.482
(3) 10,
L0
  SC.202
(3) 10,
L0
     
    Rป.อาฯ1    HM.315
(3) 11,
L0
    HM.315
(3) 21,
L0
    
พ.    2312      EE.367
(1) 1,
L0
     
    2709       EE.361
(1) 1,
L0
     
    2710  EE.356
(3) 11,
L0
           
    2711    EE.356
(3) 11,
L0
        
    R.C 105  HM.433
(3) 11,
L0
           
    R21126  OB2053
(3) 10,
L0
         
    R21127      CA1211
(3) 11,
L0
    
      CA.211
(3) 11,
L0
    
    R21128  FM.102
(3) 11,
L0
  FM1024
(3) 21,
L0
    
  FM1024
(3) 11,
L0
  FM.102
(3) 21,
L0
    
    R21129      MD4164
(3) 11,
L0
    
      MD.405
(3) 11,
L0
    
    R21131  MD2053
(3) 10,
L0
  MD.402
(3) 10,
L0
     
    R21133  CA.108
(3) 10,
L0
         
  BC.307
(3) 11,
L0
         
  CA3002
(3) 11,
L0
         
    R21134  FM.300
(3) 10,
L0
         
    R21136      PF.327
(3) 11,
L0
    
      PF3094
(3) 11,
L0
    
    R21208  MD2063
(3) 10,
L0
         
  MD.302
(3) 10,
L0
         
    R2206  LA.103
(3) 10,
L0
  LA.104
(3) 10,
L0
     
  LA1301
(3) 10,
L0
  LA1101
(3) 10,
L0
     
    R2211      BA1103
(3) 10,
L0
     
    R2212  GEN607
(3) 310,
L0
  IHM214
(3) 10,
L0
     
  GE1401
(3) 10,
L0
  HRM3108
(3) 340,
L0
     
      HRM308
(3) 340,
L0
     
      BA1206
(3) 10,
L0
     
    R2217      DTI311
(3) 310,
L0
     
      IMG319
(3) 10,
L0
     
    R2228  DTI222
(3) 10,
L0
  IEN242
(3) 10,
L0
     
      IEL228
(3) 10,
L0
     
      EL1227
(3) 10,
L0
     
    R2303       FS.216
(3) 10,
L0
     
       FS.2102
(3) 10,
L0
     
    R2306  VIS232
(3) 11,
L0
       
    R2308  VIS151
(3) 11,
L0
       
    R2309   FS.319
(3) 11,
L0
 FS.319
(3) 11,
L0
  FS.319
(3) 11,
L0
     
    R2337  AR.341
(3) 10,
L0
  AR.444
(3) 11,
L0
    
  AR.341
(3) 10,
L0
         
    R2339  FS.218
(3) 11,
L0
 FS.218
(3) 11,
L0
         
  FS.2206
(3) 11,
L0
 FS.2206
(3) 11,
L0
         
    R2340M  FS.1105
(3) 11,
L0
 FS.1105
(3) 11,
L0
         
    R2403  VD.322
(4) 11,
L0
  VD.322
(4) 11,
L0
    
    R2405  INT124
(3) 11,
L0
        
    R2418  LM3401
(3) 10,
L0
  LM3401
(3) 20,
L0
     
    R2421       KH.345
(3) 11,
L0
 KH.345
(3) 11,
L0
    
       KR.304
(3) 11,
L0
 KR.304
(3) 11,
L0
    
    R2429        INT140
(3) 11,
L0
     
    R2432M  IP.100
(3) 10,
L0
          
    R2433M  AR.213
(3) 10,
L0
  AR.200
(2) 10,
L0
  AR.344
(2) 10,
L0
    
    R2434M  ID.382
(3) 11,
L0
       
    R2436M  INT226
(3) 11,
L0
         
  ID.221
(3) 11,
L0
         
    R2502  HR4002
(3) 10,
L0
  IMG432
(3) 10,
L0
     
    R2503      AC2012
(3) 11,
L0
       
      BS.212
(3) 11,
L0
       
    R2504   FI4003
(3) 10,
L0
  FI3004
(3) 10,
L0
     
    R2505       MM3003
(3) 10,
L0
     
       HR3006
(3) 10,
L0
     
    R2506  HRM2105
(3) 10,
L0
   JP.304
(3) 11,
L0
 JP.345
(3) 11,
L0
    
  HM.206
(3) 10,
L0
   JP.345
(3) 11,
L0
 JP.304
(3) 11,
L0
    
    R2508   MG.437
(3) 10,
L0
  BS.411
(3) 11,
L0
      
    R2510  ME.470
(3) 10,
L0
         
    R2512  BA1305
(3) 10,
L0
  LA.208
(2) 10,
L0
      
  IBA106
(3) 10,
L0
  LA2403
(2) 10,
L0
      
  HRM2105
(3) 340,
L0
         
    R2528  MM4021
(3) 10,
L0
         
  MG.421
(3) 10,
L0
         
    R2601  TM.2212
(3) 10,
L0
  TM.1103
(3) 10,
L0
     
    R2602  CS.325
(3) 310,
L0
  CS.325
(3) 10,
L0
     
    R2618      CT.435
(3) 10,
L0
     
    R2620  CT.348
(3) 10,
L0
         
    R2621  CT.307
(3) 11,
L0
  CT.102
(3) 12,
L0
     
      CT.102
(3) 12,
L0
     
    R2623  CS.321
(3) 10,
L0
  DTI221
(3) 10,
L0
     
    R2625        BS.411
(3) 11,
L0
    
    R2626  NU.1202
(2) 11,
L0
  EE.219
(1) 1,
L0
     
    R2631M  CA3002
(3) 21,
L0
 CA1206
(3) 21,
L0
     
    R2633M      CA1206
(3) 31,
L0
     
    R2634M      CA1206
(3) 11,
L0
     
    R2636M    BS.300
(3) 11,
L0
   AC2012
(3) 11,
L0
     
    DB1201
(3) 11,
L0
   BS.212
(3) 11,
L0
     
    R2701  AL.331
(3) 21,
L0
         
    R2710  ALB103
(2) 11,
L0
         
    R2711  AL.203
(3) 11,
L0
         
    R2711A  GEN603
(2) 11,
L0
    GEN603
(2) 21,
L0
       
    R2715  LM4441
(3) 10,
L0
  LM4441
(3) 20,
L0
     
    R2716  BS.300
(3) 11,
L0
           
  DB1201
(3) 11,
L0
           
    R2721  TH.2005
(3) 10,
L0
  TH.4001
(3) 10,
L0
    
    R2722  SS.312
(3) 10,
L0
         
    R2723  GE.106
(3) 300,
L0
  TH.2004
(3) 10,
L0
    
    R2724  ME.202
(3) 710,
L0
  ME.319
(3) 710,
L0
     
    R2725  TH.4004
(3) 10,
L0
         
    R2727  ME.301
(3) 10,
L0
  PY.442
(2) 11,
L0
     
    R2728  ME.316
(1) 701,
L0
         
    R2732  KO.113
(3) 11,
L0
         
    R2733      ES.102
(2) 11,
L0
     
      EAB102
(1) 1,
L0
     
    R2735M  DTI311
(3) 10,
L0
         
    R2736M      IAV363
(3) 10,
L0
     
      AIM350
(3) 10,
L0
     
    R2737M      GE.152
(1) 1,
L0
 GE.152
(1) 2,
L0
     
    R2738M  GEN604
(2) 11,
L0
    GEN604
(2) 21,
L0
       
    R2814      ALB209
(3) 10,
L0
     
    R2816  ES.324
(2) 11,
L0
  ES.324
(2) 21,
L0
     
    R2820  GE.125
(3) 10,
L0
  GE.125
(3) 20,
L0
     
  GEN606
(3) 10,
L0
  GEN606
(3) 20,
L0
     
    R2822  GE.100
(3) 10,
L0
  GE.214
(3) 710,
L0
     
  GEN102
(3) 10,
L0
  GEN111
(3) 10,
L0
     
      GE.214
(3) 10,
L0
     
    R2826  GE.110
(3) 60,
L0
         
    R2827  GE.110
(3) 70,
L0
  GE.110
(3) 80,
L0
     
    R2828  GEN109
(3) 10,
L0
         
    R2829  IEL322
(3) 10,
L0
  IEN116
(3) 10,
L0
     
  EL1321
(3) 10,
L0
  EL1102
(3) 10,
L0
     
  IEN334
(3) 10,
L0
  IEL102
(3) 10,
L0
     
    R2830  CH.345
(3) 11,
L0
 CH.345
(3) 11,
L0
 GEN102
(3) 780,
L0
     
  CH.304
(3) 11,
L0
 CH.304
(3) 11,
L0
 GEN102
(3) 770,
L0
     
    R2831  EFC129
(3) 10,
L0
  ES.304
(1) 2,
L0
     
    R2833  GE.102
(2) 30,
L0
 GE.102
(2) 40,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
     
    GE.102
(2) 40,
L0
  GEN302
(3) 10,
L0
     
    R2834       EN.345
(3) 11,
L0
 EN.345
(3) 11,
L0
    
    R2835      HRM4338
(3) 11,
L0
    
      HM.422
(3) 11,
L0
    
    R2837  AC4014
(3) 10,
L0
         
  AC.414
(3) 10,
L0
         
    R2839  AIM312
(3) 10,
L0
  IAV490
(2) 11,
L0
     
  IAV330
(3) 10,
L0
         
    R2841  ES.404
(1) 3,
L0
  ES.404
(1) 4,
L0
     
    R2842M  IAV313
(3) 10,
L0
  ESP101
(2) 11,
L0
     
  AIM231
(3) 10,
L0
         
    R2843M  IHM412
(3) 10,
L0
  TM.3217
(3) 10,
L0
     
    R2844M  HM.212
(3) 10,
L0
  HRM3216
(3) 10,
L0
     
      HM.316
(3) 10,
L0
     
    R2845M  IGE115
(3) 10,
L0
         
  GE.141
(2) 310,
L0
         
    R2847M  AIM101
(3) 10,
L0
  ME.415
(3) 10,
L0
     
    R2851M  TH.1000
(0) 10,
L0
         
    R2853M  TH.1006
(3) 10,
L0
  TH.1008
(3) 10,
L0
    
  GEN103
(3) 340,
L0
         
    R2901   MM4006
(3) 10,
L0
  MG.436
(3) 10,
L0
     
    R2902  JP1401
(3) 11,
L0
 JP.1448
(3) 11,
L0
         
  JP.100
(3) 11,
L0
 JP.100
(3) 11,
L0
         
  JP.1448
(3) 11,
L0
 JP1401
(3) 11,
L0
         
    R2903  HM.432
(3) 10,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
     
  HRM4319
(3) 10,
L0
  MK4417
(3) 10,
L0
     
    R2904  BC.317
(3) 10,
L0
  BC3073
(3) 10,
L0
     
  BC2053
(3) 10,
L0
  BC.411
(3) 10,
L0
     
    R2905      GE.145
(2) 30,
L0
      
    R2906  GE.142
(2) 20,
L0
   GEN201
(3) 10,
L0
     
  GEN405
(2) 20,
L0
          
    R2911  GE.123
(3) 30,
L0
  GE.102
(2) 50,
L0
 GE.102
(2) 60,
L0
     
    R2912  GE.131
(3) 30,
L0
  GE.131
(3) 40,
L0
     
    R2916  GEN105
(3) 20,
L0
  GE.142
(2) 30,
L0
      
      IGE116
(3) 30,
L0
     
      GEN405
(2) 30,
L0
      
    R2917  GEN402
(3) 10,
L0
  GEN402
(3) 30,
L0
     
    R2925  GEN402
(3) 20,
L0
  GEN402
(3) 40,
L0
     
    R2926  GE.140
(2) 10,
L0
 GE.140
(2) 20,
L0
         
  GEN307
(2) 10,
L0
 GEN307
(2) 20,
L0
         
    R2927  EC2003
(3) 720,
L0
  MK.301
(3) 10,
L0
     
  EC2003
(3) 710,
L0
  MK3301
(3) 10,
L0
     
    R2931M  PF.122
(3) 11,
L0
  MD2033
(3) 10,
L0
     
  PF2064
(3) 11,
L0
  CA.109
(3) 10,
L0
     
      MD.201
(3) 10,
L0
     
      JM.203
(3) 10,
L0
     
    R2932M      BI3301
(3) 10,
L0
     
    R2933M  CA1214
(3) 30,
L0
  CA.214
(3) 40,
L0
     
  CA.214
(3) 30,
L0
  CA1214
(3) 40,
L0
     
    R2934M      DB2201
(3) 10,
L0
     
    R4106A      CE.217
(3) 311,
L0
       
    R4106B        CE.217
(3) 311,
L0
    
    R4208  IE.386
(3) 10,
L0
         
    R4211  PS.110
(4) 311,
L0
         
    RSport12       SR.213
(2) 11,
L0
     
    Raerobic   GEN604
(2) 11,
L0
   GEN604
(2) 21,
L0
     
   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
     
    Rป.ครัว1    HM.433
(3) 11,
L0
         
พฤ.    2711  ME.462
(1) 701,
L0
         
    R21131  MD.409
(3) 11,
L0
         
  MD4194
(3) 11,
L0
         
    R21133  AD.415
(3) 11,
L0
         
    R21208  FM.411
(3) 11,
L0
         
    R21211  PF3104
(3) 11,
L0
         
  PF.223
(3) 11,
L0
         
    R2223  GE.110
(3) 310,
L0
         
  IGE204
(3) 20,
L0
         
  IGE114
(3) 20,
L0
         
  GE1504
(3) 20,
L0
         
    R2303  FS.410
(6) 11,
L0
 FS.410
(6) 11,
L0
         
    R2308  VIS233
(3) 11,
L0
        
    R2315  AR.509
(9) 11,
L0
        
  AR.506
(8) 11,
L0
        
    R2335  AR.503
(3) 11,
L0
        
    R2338  VIS100
(3) 10,
L0
         
    R2402  IP.223
(3) 11,
L0
        
  PD.225
(3) 11,
L0
        
    R2421  KO.111
(3) 11,
L0
 KH1401
(3) 11,
L0
         
  KH.141
(3) 11,
L0
 KR.1448
(3) 11,
L0
         
  KH1401
(3) 11,
L0
 KH.141
(3) 11,
L0
         
  KR.1448
(3) 11,
L0
 KO.111
(3) 11,
L0
         
    R2427  IP.112
(3) 11,
L0
        
    R2429  INT250
(3) 11,
L0
       
    R2431M  IP.323
(3) 11,
L0
        
  VD.323
(3) 10,
L0
          
    R2434M  ID.381
(3) 11,
L0
        
    R2435M  AR.122
(3) 11,
L0
        
    R2436M  ID.241
(3) 11,
L0
        
    R2502  HR4009
(3) 10,
L0
         
    R2503   MM3001
(3) 10,
L0
         
    R2504  IEN345
(3) 11,
L0
         
    R2506  BI4404
(3) 10,
L0
         
  BI.404
(3) 10,
L0
         
    R2508  DB4201
(3) 10,
L0
         
    R2510    PY.441
(1) 10,
L0
         
    R2512  TR.405
(3) 10,
L0
         
    R2528  PY.103
(3) 10,
L0
         
    R2602  DTI321
(3) 10,
L0
         
    R2608  CS.324
(3) 10,
L0
         
    R2618  CT.202
(3) 11,
L0
 CT.202
(3) 11,
L0
        
    R2621  CT.102
(3) 11,
L0
         
  CT.102
(3) 11,
L0
         
    R2623  CS.413
(3) 310,
L0
         
    R2633M  ME.216
(1) 701,
L0
         
    R2634M    DB2203
(3) 11,
L0
         
    R2716  DB2203
(3) 11,
L0
           
  BS.303
(3) 10,
L0
         
    R2720  SR.424
(2) 11,
L0
         
    R2722  SR.102
(3) 10,
L0
         
    R2725  GE.121
(3) 300,
L0
         
    R2822  EN.304
(3) 11,
L0
 EN.304
(3) 11,
L0
         
  EN.3454
(3) 11,
L0
 EN.3454
(3) 11,
L0
         
    R2826  IEN111
(3) 10,
L0
         
  EL1103
(3) 10,
L0
         
  IEL101
(3) 10,
L0
         
    R2827  EL1314
(3) 10,
L0
         
  IEL314
(3) 10,
L0
         
    R2828  IGEN507
(3) 340,
L0
         
  GEN507
(3) 340,
L0
         
  BE3301
(3) 10,
L0
         
    R2836  AC1002
(3) 11,
L0
 AC1002
(3) 11,
L0
         
    R2837  AC4012
(3) 10,
L0
         
  AC.412
(3) 10,
L0
         
    R2843M  RE.1202
(3) 10,
L0
         
    R2845M  MA.210
(3) 10,
L0
         
    R2847M  EE.317
(1) 1,
L0
         
    R2849M  BE.301
(3) 20,
L0
         
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
         
    R2902   MG.420
(3) 10,
L0
         
    R2907  CA1101
(3) 10,
L0
         
  CA.110
(3) 10,
L0
         
    R2911  MM1001
(3) 10,
L0
         
  MG.200
(3) 10,
L0
         
    R2916  EC2003
(3) 10,
L0
         
  EC.201
(3) 10,
L0
         
    R2917  FB.201
(3) 11,
L0
         
  FI2001
(3) 11,
L0
         
    R2925  FB.201
(3) 31,
L0
         
  FI2001
(3) 31,
L0
         
    R2926  HM.400
(0) 10,
L0
         
    R2929  MG.401
(3) 30,
L0
         
  MM4001
(3) 30,
L0
         
    R2931M  MA.110
(3) 20,
L0
         
    R2932M  PR.426
(3) 10,
L0
         
    R2933M  CA1101
(3) 20,
L0
         
    R2934M  CA1101
(3) 30,
L0
         
    R2935M  BC.415
(3) 11,
L0
         
  BC.403
(3) 11,
L0
         
    R3902  SS.351
(2) 11,
L0
 SS.351
(2) 11,
L0
         
    R3910  SS.207
(3) 10,
L0
         
    R4106A  PS.110
(4) 311,
L0
         
    R4106B  CE.449
(1) 1,
L0
         
    R4208  IE.389
(3) 10,
L0
         
ศ.    2711  ME.462
(1) 1,
L0
         
    R.C 106      HRM102
(3) 341,
L0
      
      HRM1102
(3) 341,
L0
      
    R.C 107  HM.318
(3) 10,
L0
  HRM3217
(3) 20,
L0
     
      HM.318
(3) 20,
L0
     
    R21114  BC.215
(3) 11,
L0
         
  BC3164
(3) 11,
L0
         
    R21127      CA.211
(3) 21,
L0
     
      CA1211
(3) 21,
L0
     
    R21201    BC3084
(3) 900,
L0
         
    R21208  NU.2206
(3) 10,
L0
  FM.308
(3) 11,
L0
    
  FM3144
(3) 900,
L0
  FM3144
(3) 11,
L0
    
    R2206  LA3504
(3) 10,
L0
  LA2102
(3) 10,
L0
     
  LA.310
(3) 10,
L0
  LA.207
(3) 10,
L0
     
    R2223  IEN141
(3) 11,
L0
        
  IEN329
(3) 10,
L0
         
  IEL316
(3) 10,
L0
         
    R2303  FS.410
(6) 11,
L0
  FS.410
(6) 11,
L0
    
    R2306  VD.441
(8) 11,
L0
  VD.441
(8) 11,
L0
    
  VD.403
(8) 11,
L0
  VD.403
(8) 11,
L0
    
    R2309   FS.335
(3) 11,
L0
 FS.335
(3) 11,
L0
  FS.335
(3) 11,
L0
     
    R2315  ID.413
(8) 11,
L0
  ID.402
(8) 11,
L0
    
  ID.402
(8) 11,
L0
  ID.413
(8) 11,
L0
    
    R2335  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.406
(2) 11,
L0
    
    R2337  AR.451
(5) 11,
L0
   AR.332
(2) 10,
L0
    
    R2403  VD.324
(3) 10,
L0
  VD.370
(3) 11,
L0
    
    R2418  LM3371
(3) 10,
L0
  TR.455
(3) 10,
L0
     
    R2431M  IP.365
(3) 11,
L0
        
  PD.336
(3) 11,
L0
        
    R2432M  PD.424
(8) 11,
L0
  IP.424
(8) 11,
L0
    
  IP.424
(8) 11,
L0
  PD.424
(8) 11,
L0
    
    R2433M      AR.342
(3) 11,
L0
    
    R2434M      ID.341
(3) 11,
L0
    
    R2435M  AR.251
(5) 11,
L0
  AR.131
(2) 10,
L0
 AR.242
(2) 10,
L0
    
    R2502  MA.110
(3) 710,
L0
  CM.105
(4) 711,
L0
     
    R2503   MK.309
(3) 10,
L0
  MK.425
(3) 10,
L0
     
   MK3309
(3) 10,
L0
         
    R2504      IEL235
(3) 11,
L0
    
    R2505  PY.103
(3) 20,
L0
         
    R2506  ME.321
(3) 711,
L0
    ME.201
(3) 10,
L0
     
    R2508  ME.413
(3) 10,
L0
   ME.316
(1) 1,
L0
    
    R2512  CM.105
(4) 11,
L0
  TR.421
(3) 10,
L0
     
    R2521  LM4467
(3) 10,
L0
  LM4467
(3) 20,
L0
     
  TR.311
(3) 10,
L0
  TR.311
(3) 20,
L0
     
    R2528  LM4461
(3) 10,
L0
  PY.202
(3) 10,
L0
     
    R2601  TM.3333
(3) 11,
L0
 TM.3333
(3) 11,
L0
  TM.317
(3) 10,
L0
     
  TM.354
(3) 11,
L0
 TM.354
(3) 11,
L0
  TM.2108
(3) 10,
L0
     
    R2602     DTI223
(3) 11,
L0
     
    R2608   DTI224
(3) 311,
L0
  DTI224
(3) 311,
L0
      
   CS.322
(3) 311,
L0
  CS.322
(3) 311,
L0
     
    R2618  CT.205
(3) 10,
L0
         
    R2621  CT.484
(3) 10,
L0
         
    R2623  DTI411
(3) 11,
L0
  DTI412
(3) 11,
L0
    
      DB3012
(3) 10,
L0
     
      CS.532
(3) 10,
L0
     
    R2631M    DB1100
(3) 11,
L0
    BS.211
(3) 22,
L0
    
        DB1100
(3) 22,
L0
    
    R2633M    ME.321
(3) 711,
L0
        
    R2634M   GEN308
(2) 31,
L0
   GEN308
(2) 41,
L0
     
    R2636M    DB1100
(3) 12,
L0
    BS.211
(3) 21,
L0
    
        DB1100
(3) 21,
L0
    
    R2711A  CT.102
(3) 12,
L0
          
  CT.102
(3) 12,
L0
          
  CT.102
(3) 11,
L0
          
  CT.102
(3) 11,
L0
          
    R2715  TR.453
(3) 10,
L0
  LM3361
(3) 10,
L0
     
    R2716  GEN308
(2) 31,
L0
    GEN308
(2) 41,
L0
       
    R2721       GE.101
(2) 300,
L0
     
    R2722  GEN602
(1) 1,
L0
          
    R2723  TH.3002
(3) 10,
L0
         
    R2724  HR3004
(3) 10,
L0
  PY.444
(3) 10,
L0
     
  PY.410
(3) 10,
L0
  HR4003
(3) 10,
L0
     
    R2725      TH.3404
(3) 10,
L0
     
    R2727  PY.435
(3) 10,
L0
  PY.436
(3) 10,
L0
     
    R2730  DB1100
(3) 12,
L0
    BS.211
(3) 22,
L0
      
  DB1100
(3) 11,
L0
    DB1100
(3) 22,
L0
      
      BS.211
(3) 21,
L0
      
      DB1100
(3) 21,
L0
      
    R2732  AL.329
(3) 10,
L0
  AL.411
(3) 10,
L0
     
    R2733  AL.357
(3) 10,
L0
  AL.357
(3) 20,
L0
     
    R2736M  IFB301
(3) 10,
L0
         
  BA1202
(3) 10,
L0
         
    R2737M  PY.204
(3) 10,
L0
  GE.152
(1) 3,
L0
      
      GEN604
(2) 31,
L0
       
    R2738M       ME.217
(3) 10,
L0
    
    R2814  AIM300
(3) 10,
L0
  ALB205
(3) 10,
L0
     
  IBA454
(3) 10,
L0
  AL.360
(3) 10,
L0
     
  IAV220
(3) 10,
L0
         
    R2815  AL.431
(3) 10,
L0
         
    R2822  GE.110
(3) 90,
L0
  GEN102
(3) 50,
L0
     
    R2826      ES.322
(2) 11,
L0
     
    R2827  IEN225
(3) 10,
L0
  EAB104
(1) 1,
L0
     
  EL1210
(3) 10,
L0
  ES.104
(0) 1,
L0
     
  GEN109
(3) 340,
L0
         
  IEL210
(3) 10,
L0
         
    R2828  SS.354
(2) 10,
L0
   IAV470
(3) 10,
L0
     
    R2830  GEN401
(3) 770,
L0
         
  GEN401
(3) 780,
L0
         
    R2831  ES.331
(2) 11,
L0
  ES.331
(2) 21,
L0
     
    R2834  GE1106
(3) 10,
L0
  ILA315
(3) 10,
L0
     
  GEN406
(3) 310,
L0
         
  IGE107
(3) 10,
L0
         
  GEN204
(3) 340,
L0
         
    R2835  GEN201
(3) 20,
L0
         
    R2836  AC.413
(3) 11,
L0
 AC.413
(3) 11,
L0
         
  AC4013
(3) 11,
L0
 AC4013
(3) 11,
L0
         
    R2837   AC.312
(3) 11,
L0
 AC.312
(3) 11,
L0
         
   AC3012
(3) 11,
L0
 AC3012
(3) 11,
L0
         
    R2839  EAB204
(1) 1,
L0
         
    R2841  AL.343
(3) 10,
L0
  AL.463
(3) 10,
L0
     
    R2842M  AL.413
(3) 10,
L0
         
    R2843M  RE.1203
(3) 10,
L0
  PF.422
(6) 11,
L0
    
      RE.1204
(3) 10,
L0
     
    R2845M  OB3083
(3) 10,
L0
         
  PR.325
(3) 10,
L0
         
    R2846M  GEN102
(3) 20,
L0
         
  GE.100
(3) 20,
L0
         
    R2847M  BC3084
(3) 900,
L0
    MM4007
(3) 10,
L0
     
       MG.408
(3) 10,
L0
     
    R2849M      BI4431
(3) 10,
L0
     
      BI.431
(3) 10,
L0
     
    R2851M  TH.1001
(3) 10,
L0
         
    R2904  GEN502
(3) 20,
L0
  GEN502
(3) 10,
L0
     
    R2905  HM.319
(3) 10,
L0
  HM.319
(3) 20,
L0
     
    R2906  GEN406
(3) 20,
L0
         
    R2907  GEN403
(3) 10,
L0
  GE.129
(3) 20,
L0
     
  GE.129
(3) 10,
L0
  GEN403
(3) 20,
L0
     
    R2911  GEN402
(3) 60,
L0
  GEN402
(3) 80,
L0
     
    R2912  GEN402
(3) 70,
L0
         
    R2916  GEN405
(2) 40,
L0
          
  GE.142
(2) 40,
L0
          
    R2917  FI2001
(3) 21,
L0
         
  FB.201
(3) 21,
L0
         
    R2925  MG.200
(3) 20,
L0
         
  MM1001
(3) 20,
L0
         
    R2927   MK4429
(3) 10,
L0
         
   MK.429
(3) 10,
L0
         
    R2930  AC.315
(3) 30,
L0
         
  AC3015
(3) 30,
L0
         
    R2932M  PF.421
(3) 11,
L0
  PF3154
(3) 11,
L0
    
      PF.329
(3) 11,
L0
    
    R2933M  CA1302
(3) 10,
L0
  CA1302
(3) 20,
L0
     
    R2934M  CA1302
(3) 30,
L0
  CA1302
(3) 40,
L0
     
    R2935M  FM3083
(3) 10,
L0
  MA.110
(3) 10,
L0
     
  FM.301
(3) 10,
L0
         
    R2936M  BC4113
(3) 10,
L0
         
  BC.414
(3) 10,
L0
         
  BC.402
(3) 10,
L0
         
    R3903  SS.232
(2) 11,
L0
      SS.334
(3) 11,
L0
    
    R3910      SS.334
(3) 11,
L0
      
    R4101A  IE.102
(1) 1,
L0
         
    R4106A   CE.217
(3) 11,
L0
         
    R4106B      CE.217
(3) 11,
L0
     
    R4208  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
     
    R4211      PS.110
(4) 711,
L0
     
    RSport12   SS.232
(2) 11,
L0
         
    Raerobic       GEN604
(2) 31,
L0
     
    Rป.อาฯ1        HRM102
(3) 341,
L0
    
        HRM1102
(3) 341,
L0
    
ส.    2312      EE.228
(1) 1,
L0
  EE.228
(1) 801,
L0
  
    2710      EE.393
(3) 810,
L0
     
    2711          EE.394
(1) 801,
L0
  
    R.C 105       IBA453
(3) 11,
L0
      
       IHM222
(3) 11,
L0
      
       HRM2209
(3) 341,
L0
      
       HRM209
(3) 341,
L0
      
    R.C 106  HM.435
(3) 11,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
     
    R.C 107  HM.211
(3) 11,
L0
           
  HRM2209
(3) 11,
L0
           
    R21201        BC.313
(3) 11,
L0
     
        BC3084
(3) 11,
L0
     
    R21208  FM3264
(3) 11,
L0
         
  FM.408
(3) 11,
L0
         
    R21212  PF.424
(3) 21,
L0
         
    R2206  LA.205
(3) 10,
L0
         
  LA2402
(2) 10,
L0
          
    R2218        CE.326
(3) 851,
L0
    
    R2219     CE.323
(3) 850,
L0
      
    R2223  TH 1902
(3) 520,
L8
  TH.901
(6) 520,
L8
     
  TH.901
(6) 520,
L8
  TH 1902
(3) 520,
L8
     
    R2243M  TH 1703
(3) 510,
L8
  TH.703
(3) 510,
L8
     
  TH.703
(3) 510,
L8
  TH 1502
(0) 510,
L8
     
  TH 1502
(0) 510,
L8
  TH 1703
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH.711
(3) 510,
L8
  TH.711
(3) 510,
L8
     
  TH 1710
(3) 510,
L8
  TH 1710
(3) 510,
L8
     
    R2308  VIS231
(3) 11,
L0
       
    R2315  AR.506
(8) 11,
L0
  AR.509
(9) 11,
L0
    
  AR.509
(9) 11,
L0
  AR.506
(8) 11,
L0
    
    R2335   AR.432
(2) 10,
L0
          
    R2337     AR.330
(2) 10,
L0
       
    R2406  INT225
(3) 811,
L0
  INT124
(3) 811,
L0
   
    R2410  INT210
(4) 811,
L0
  INT210
(4) 811,
L0
     
    R2429  ID.380
(3) 11,
L0
       
    R2433M       AR.232
(2) 10,
L0
     
    R2436M  INT231
(3) 11,
L0
        
  ID.331
(3) 11,
L0
        
    R2502  BI4401
(3) 10,
L0
         
  BI.401
(3) 11,
L0
         
    R2503  HM.104
(3) 11,
L0
    HRM2107
(3) 11,
L0
      
    R2504  GE.141
(2) 890,
L0
 GE.110
(3) 890,
L0
  GE.121
(3) 890,
L0
 GE.131
(3) 890,
L0
  GE.142
(2) 890,
L0
  
    R2505  HM.427
(3) 10,
L0
  TM.3336
(3) 10,
L0
     
      HM.430
(3) 10,
L0
     
    R2506  LA3505
(2) 10,
L0
   BI.402
(3) 10,
L0
     
  LA.311
(2) 10,
L0
   BI4402
(3) 10,
L0
     
    R2508  ME.403
(3) 710,
L0
  ME.301
(3) 710,
L0
     
    R2510  ME.402
(3) 10,
L0
  ME.321
(3) 11,
L0
       
    R2512  LA.421
(2) 10,
L0
   IE.385
(3) 10,
L0
     
    R2521 IE.385
(3) 890,
L0
 IE.207
(3) 890,
L0
 IE.325
(1) 809,
L0
 MA.110
(3) 890,
L0
 IE.213
(3) 890,
L0
 GEN110
(3) 890,
L0
 PS.211
(3) 891,
L0
    R2608   DTI122
(3) 11,
L0
  DTI122
(3) 11,
L0
      
    R2626    HM.104
(3) 11,
L0
    HRM2107
(3) 11,
L0
    
    R2633M  ME.216
(1) 1,
L0
    ME.321
(3) 11,
L0
    
    R2721   GE.144
(2) 300,
L0
  TH.4402
(3) 10,
L0
     
    R2814  AL.361
(3) 10,
L0
         
    R2822  IGE116
(3) 10,
L0
         
    R2828  CH.113
(3) 11,
L0
         
    R2829  EB.306
(3) 11,
L0
         
    R2833  BI3308
(3) 10,
L0
         
  BI.308
(3) 10,
L0
         
  MK4420
(3) 10,
L0
         
  MK.420
(3) 10,
L0
         
    R2837  AC3010
(3) 10,
L0
  AC4090
(3) 10,
L0
     
    R2843M  RE.1307
(3) 800,
L0
  RE.1302
(3) 800,
L0
     
  RE.1307
(3) 10,
L0
         
    R2845M  RE.1208
(3) 800,
L0
  RE.1207
(3) 800,
L0
     
    R2847M  RU.345
(3) 11,
L0
 RU.345
(3) 11,
L0
  AS.201
(3) 10,
L0
     
    R2851M  TH.1005
(3) 10,
L0
         
    R2901  CA.100
(3) 10,
L0
  BC3084
(3) 11,
L0
       
  CA1100
(3) 10,
L0
  BC.313
(3) 11,
L0
       
    R2912 PS.110
(4) 821,
L0
          
    R4101A     IE.102
(1) 802,
L0
       
    R4104    CE.327
(4) 851,
L0
       
    R4106A     MA.208
(3) 820,
L0
       
     CE.423
(3) 850,
L0
      
    R4106B  CE.214
(2) 851,
L0
      CE.326
(3) 851,
L0
 
  CE.218
(2) 851,
L0
         
    R4208 CE.218
(2) 851,
L0
      MA.210
(3) 820,
L0
   IE.211
(3) 820,
L0
 CT.102
(3) 821,
L0
      MA.110
(3) 850,
L0
 CE.113
(3) 850,
L0
    R4210B CE.214
(2) 851,
L0
     ME.107
(3) 311,
L0
      
    R4211        PS.110
(4) 821,
L0
    
    R4213  ME.107
(3) 311,
L0
         
    Rป.ครัว1    HM.211
(3) 11,
L0
    IHM222
(3) 11,
L0
    
    HRM2209
(3) 11,
L0
    IBA453
(3) 11,
L0
    
         HRM2209
(3) 341,
L0
    
         HRM209
(3) 341,
L0
    
อา.    2309  EEE.316
(1) 808,
L0
  EEE.315
(1) 808,
L0
        EEE.424
(1) 808,
L0
    2310  EEE.313
(1) 808,
L0
  EEE.412
(1) 808,
L0
        EEE.414
(1) 808,
L0
        EEE.324
(1) 808,
L0
    2311-1  EE.359
(1) 801,
L0
          
    2407  IET.373
(1) 901,
L0
  IET.373
(1) 902,
L0
 
    2510  EEE.322
(3) 880,
L0
       
    2511  EEE.415
(1) 808,
L0
  EEE.325
(1) 808,
L0
    2512  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.312
(3) 880,
L0
        EEE.314
(3) 880,
L0
    2513  EEE.426
(3) 880,
L0
  EEE.418
(3) 880,
L0
    2607  EEE.411
(3) 880,
L0
  EEE.417
(3) 880,
L0
  EEE.421
(3) 880,
L0
       
    2608  EEE.423
(3) 880,
L0
       
  EEE.413
(3) 880,
L0
       
    2702  IET.320
(2) 810,
L0
  IET.320
(2) 820,
L0
 
  IET.321
(2) 820,
L0
  IET.365
(2) 810,
L0
 
  IET.365
(2) 820,
L0
  IET.321
(2) 810,
L0
 
    2703  IET.366
(2) 820,
L0
  IET.366
(2) 810,
L0
 
    2704  IET.441
(2) 811,
L0
  IET.442
(2) 821,
L0
 
  IET.442
(2) 811,
L0
  IET.441
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.375
(2) 810,
L0
  IET.323
(3) 820,
L0
 
  IET.369
(3) 810,
L0
  IET.444
(3) 810,
L0
 
  IET.323
(3) 810,
L0
  IET.375
(2) 820,
L0
 
  IET.444
(3) 820,
L0
  IET.369
(3) 820,
L0
 
    2706  IET.324
(3) 810,
L0
  IET.449
(3) 820,
L0
 
  IET.449
(3) 810,
L0
  IET.371
(3) 820,
L0