เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2310  EEE.316
(1) 808,
L0
  EEE.414
(1) 808,
L0
        EEE.315
(1) 808,
L0
        EEE.313
(1) 808,
L0
    2407  IET.373
(1) 901,
L0
  IET.373
(1) 902,
L0
 
    2510  EEE.323
(3) 880,
L0
  EEE.425
(1) 808,
L0
    2511  EEE.325
(1) 808,
L0
  EEE.413
(3) 880,
L0
  EEE.415
(1) 808,
L0
       
    2512  EEE.418
(3) 880,
L0
  EEE.426
(3) 880,
L0
    2513  EEE.423
(3) 880,
L0
       
    2609  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.314
(3) 880,
L0
  EEE.312
(3) 880,
L0
       
    2702  IET.365
(2) 820,
L0
       
  IET.361
(2) 810,
L0
 
  IET.320
(2) 810,
L0
       
  IET.321
(2) 820,
L0
       
  IET.360
(1) 810,
L0
 
  IET.364
(1) 810,
L0
 
  IET.363
(2) 810,
L0
 
  IET.362
(2) 810,
L0
 
        IET.320
(2) 820,
L0
 
        IET.321
(2) 810,
L0
 
        IET.365
(2) 810,
L0
 
    2703  IET.366
(2) 820,
L0
  IET.366
(2) 810,
L0
 
    2704  IET.441
(2) 811,
L0
  IET.441
(2) 821,
L0
 
  IET.442
(2) 811,
L0
  IET.442
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.375
(2) 810,
L0
  IET.323
(3) 820,
L0
 
  IET.444
(3) 820,
L0
  IET.375
(2) 820,
L0
 
  IET.323
(3) 810,
L0
  IET.369
(3) 820,
L0
 
  IET.369
(3) 810,
L0
  IET.444
(3) 810,
L0
 
    2706  IET.449
(3) 810,
L0
  IET.324
(3) 820,
L0
 
  IET.324
(3) 810,
L0
  IET.449
(3) 820,
L0
 
  IET.371
(3) 810,
L0
  IET.371
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.368
(3) 820,
L0
  IET.368
(3) 810,
L0
 
  IET.367
(3) 820,
L0
  IET.367
(3) 810,
L0
 
    2710     EE.336
(3) 811,
L0
       
    2711       EE.336
(3) 811,
L0
    
    2802  IET.443
(2) 811,
L0
  IET.443
(2) 821,
L0
 
    2803  IET.440
(2) 821,
L0
  IET.440
(2) 811,
L0
 
  IET.376
(2) 820,
L0
  IET.376
(2) 810,
L0
 
    2806  IET.322
(2) 810,
L0
  IET.322
(2) 820,
L0
 
  IET.370
(2) 810,
L0
  IET.447
(3) 810,
L0
 
        IET.370
(2) 820,
L0
 
    2808  IET.447
(3) 820,
L0
  IET.372
(3) 810,
L0
 
  IET.372
(3) 820,
L0
       
    R2212 CE.326
(3) 851,
L0
 CE.423
(3) 850,
L0
     IE.211
(3) 850,
L0
 
    R2217        CE.320
(1) 806,
L0
   
    R2243M  TH 1901
(3) 510,
L8
  TH 1901
(3) 510,
L8
     
  TH.901
(6) 520,
L8
  TH.503
(3) 510,
L8
     
  TH.503
(3) 510,
L8
  TH.604
(3) 510,
L8
     
  TH.604
(3) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
  TH.901
(6) 510,
L8
  TH 1604
(3) 510,
L8
     
  TH 1902
(3) 510,
L8
  TH.901
(6) 520,
L8
     
  TH 1503
(0) 510,
L8
  TH 1902
(3) 510,
L8
     
  TH 1604
(3) 510,
L8
  TH 1503
(0) 510,
L8
     
    R2245M  TH 1704
(3) 510,
L8
  TH 1704
(3) 510,
L8
     
    R2404  INT123
(3) 811,
L0
         
    R2405  INT355
(3) 811,
L0
   INT122
(3) 811,
L0
   
    R2410  INT327
(3) 811,
L0
  INT333
(3) 811,
L0
    
    R2418  LM4421
(3) 879,
L0
  MM4001
(3) 879,
L0
   
  LM3401
(3) 879,
L0
  MK1201
(3) 879,
L0
   
  AC2004
(3) 879,
L0
  BE3301
(3) 874,
L0
   
  BE3301
(3) 874,
L0
  AC2004
(3) 879,
L0
   
  MK1201
(3) 879,
L0
  LM3401
(3) 879,
L0
   
  LM4441
(3) 879,
L0
  LM4421
(3) 879,
L0
   
  MM4001
(3) 879,
L0
  LM4441
(3) 879,
L0
   
    R2426  BE3301
(3) 815,
L0
  AC3007
(3) 815,
L0
   
  AC4013
(3) 815,
L0
  AC3006
(3) 815,
L0
   
  AC3007
(3) 815,
L0
  AC3011
(3) 815,
L0
   
  AC1001
(3) 815,
L0
  AC4013
(3) 815,
L0
   
  AC3006
(3) 815,
L0
  FI2001
(3) 815,
L0
   
  AC3012
(3) 815,
L0
  AC3012
(3) 815,
L0
   
  AC3011
(3) 815,
L0
  BE3301
(3) 815,
L0
   
  MA3201
(3) 815,
L0
  MA3201
(3) 815,
L0
   
  FI2001
(3) 815,
L0
  AC1001
(3) 815,
L0
   
    R2429     INT250
(3) 811,
L0
    
    R2508  EN.345
(3) 811,
L0
   
  HM.491
(3) 810,
L0
   
  HM.319
(3) 810,
L0
   
  HM.492
(3) 810,
L0
   
  HM.318
(3) 810,
L0
   
    R2521  MK4435
(3) 826,
L0
  AC2004
(3) 824,
L0
   
  MK4419
(3) 826,
L0
  MK3305
(3) 826,
L0
   
  MK4417
(3) 826,
L0
  MK3309
(3) 826,
L0
   
  MK3309
(3) 826,
L0
  MK4417
(3) 826,
L0
   
  MK3305
(3) 826,
L0
  MK4419
(3) 826,
L0
   
  AC2004
(3) 824,
L0
  MK4435
(3) 826,
L0
   
  LA2014
(3) 826,
L0
  LA2014
(3) 826,
L0
   
  FI2001
(3) 826,
L0
  FI2001
(3) 826,
L0
   
  MK1201
(3) 824,
L0
  MK1201
(3) 824,
L0
   
    R2528  AC4007
(3) 811,
L0
  AC4007
(3) 811,
L0
   
    R2532  AC4031
(3) 813,
L0
  AC4014
(3) 813,
L0
   
  AC3010
(3) 813,
L0
  AC3010
(3) 813,
L0
   
  AC4014
(3) 813,
L0
  AC4031
(3) 813,
L0
   
  AC3009
(3) 813,
L0
  AC3009
(3) 813,
L0
   
  AC4033
(3) 813,
L0
  AC4033
(3) 813,
L0
   
    R2601 DTI121
(3) 810,
L0
  DTI121
(3) 810,
L0
   
 DTI221
(3) 810,
L0
  DTI221
(3) 810,
L0
   
    R2602 DTI413
(3) 810,
L0
   
 DTI004
(3) 810,
L0
   
 DTI322
(3) 811,
L0
   
    R2608 DTI122
(3) 811,
L0
         
 DTI224
(3) 811,
L0
   
 DTI111
(3) 811,
L0
  DTI111
(3) 811,
L0
   
      DTI122
(3) 811,
L0
   
    R2623 DTI412
(3) 811,
L0
   
 DTI211
(3) 811,
L0
  DTI211
(3) 811,
L0
   
    R2626  HRM2107
(3) 811,
L0
   
  HM.104
(3) 11,
L0
   
    R2631M  DB3102
(3) 858,
L0
  DB4201
(3) 858,
L0
   
  DB4201
(3) 858,
L0
  DB4101
(3) 858,
L0
   
  DB4101
(3) 858,
L0
  DB3102
(3) 858,
L0
   
    R2633M        CT.102
(3) 911,
L0
    R2636M  DB2101
(3) 850,
L0
  DB1201
(3) 850,
L0
   
  DB1201
(3) 850,
L0
  DB2101
(3) 850,
L0
   
  DB1202
(3) 850,
L0
  DB1202
(3) 850,
L0
   
  DB1101
(3) 850,
L0
  DB2102
(3) 850,
L0
   
  DB2102
(3) 850,
L0
  DB1101
(3) 850,
L0
   
    R2711A  BE3301
(3) 850,
L0
  BE3301
(3) 850,
L0
   
  HR3003
(3) 887,
L0
  HR3003
(3) 887,
L0
   
  HR3002
(3) 887,
L0
  HR3002
(3) 887,
L0
   
  BE3301
(3) 887,
L0
  BE3301
(3) 887,
L0
   
    R2715  BE3301
(3) 872,
L0
  LM2351
(3) 872,
L0
   
  LM2351
(3) 872,
L0
  LM3371
(3) 872,
L0
   
  LM3361
(3) 872,
L0
  LM2311
(3) 872,
L0
   
  LM3371
(3) 872,
L0
  LM4411
(3) 872,
L0
   
  LM4411
(3) 872,
L0
  LM3361
(3) 872,
L0
   
  LM2311
(3) 872,
L0
  BE3301
(3) 872,
L0
   
    R2716  MA.109
(3) 910,
L0
  IE.206
(3) 910,
L0
    CT.102
(3) 911,
L0
       
    ME.107
(3) 911,
L0
       
    PS.210
(3) 911,
L0
       
    R2720  EE.366
(3) 910,
L0
       
    R2721  IE.421
(1) 901,
L0
       
    R2728  IE.382
(3) 910,
L0
  MA.110
(3) 910,
L0
  IE.211
(3) 910,
L0
  GEN110
(3) 910,
L0
  IE.325
(1) 910,
L0
  IE.213
(3) 910,
L0
  IE.353
(3) 910,
L0
  IE.483
(3) 910,
L0
        IE.207
(3) 910,
L0
        IE.381
(3) 910,
L0
    R2729  IE.481
(3) 910,
L0
  IE.410
(3) 910,
L0
  IE.309
(3) 910,
L0
  IE.385
(3) 910,
L0
    R2730 CE.418
(3) 850,
L0
   CE.209
(2) 850,
L0
 CE.327
(4) 851,
L0
 CE.327
(4) 851,
L0
    R2732  BE.301
(3) 816,
L0
  BE.301
(3) 816,
L0
   
    R2735M  FI4002
(3) 894,
L0
  FI4000
(3) 894,
L0
   
  FI4001
(3) 894,
L0
  FI4001
(3) 894,
L0
   
  FI4000
(3) 894,
L0
  FI4002
(3) 894,
L0
   
  FI3004
(3) 894,
L0
  FI2001
(3) 894,
L0
   
  FI2001
(3) 894,
L0
  MG.401
(3) 894,
L0
   
  MM4001
(3) 894,
L0
  FI3004
(3) 894,
L0
   
  MG.401
(3) 894,
L0
  MM4001
(3) 894,
L0
   
    R2736M  MK1201
(3) 887,
L0
  MM4001
(3) 887,
L0
   
  AC2004
(3) 887,
L0
  MK1201
(3) 887,
L0
   
  HR3001
(3) 887,
L0
  HR3001
(3) 887,
L0
   
  HR4004
(3) 887,
L0
  AC2004
(3) 887,
L0
   
  MM4001
(3) 887,
L0
  HR4004
(3) 887,
L0
   
    R2737M  BE3301
(3) 837,
L0
  AC2004
(3) 837,
L0
   
  MM3001
(3) 837,
L0
  MM4001
(3) 841,
L0
   
  MM3004
(3) 837,
L0
  MM3004
(3) 837,
L0
   
  MM4004
(3) 837,
L0
  MM4021
(3) 837,
L0
   
  MM4001
(3) 841,
L0
  MM3001
(3) 837,
L0
   
  MM4021
(3) 837,
L0
  FI2001
(3) 837,
L0
   
  FI2001
(3) 837,
L0
  MM4004
(3) 837,
L0
   
  AC2004
(3) 837,
L0
  BE3301
(3) 837,
L0
   
    R2738M  FI2001
(3) 822,
L0
  MK3309
(3) 822,
L0
   
  MK1201
(3) 822,
L0
  MK1201
(3) 822,
L0
   
  BE3301
(3) 822,
L0
  MK3308
(3) 822,
L0
   
  AC2004
(3) 822,
L0
  BE3301
(3) 822,
L0
   
  LA2014
(3) 822,
L0
  MK3305
(3) 822,
L0
   
  MK3305
(3) 822,
L0
  AC2004
(3) 822,
L0
   
  MK3308
(3) 822,
L0
  LA2014
(3) 822,
L0
   
  MK3309
(3) 822,
L0
  FI2001
(3) 822,
L0
   
    R2901  LM4421
(3) 871,
L0
  MM4001
(3) 871,
L0
   
  MM4001
(3) 871,
L0
  LM4421
(3) 871,
L0
   
  MK1201
(3) 871,
L0
  MK1201
(3) 871,
L0
   
  LM3401
(3) 871,
L0
  LM3401
(3) 871,
L0
   
  LM4441
(3) 871,
L0
  LM4441
(3) 871,
L0
   
    R2904  MM3004
(3) 840,
L0
  MM4007
(3) 840,
L0
   
  MM3003
(3) 840,
L0
  MM4004
(3) 840,
L0
   
  MM4004
(3) 840,
L0
  MM3004
(3) 840,
L0
   
  MM3002
(3) 840,
L0
  MM3003
(3) 840,
L0
   
  MM4007
(3) 840,
L0
  MM3002
(3) 840,
L0
   
    R2905  LM2351
(3) 873,
L0
  LM2351
(3) 873,
L0
   
  LM4411
(3) 873,
L0
  LM2311
(3) 873,
L0
   
  LM2311
(3) 873,
L0
  LM4411
(3) 873,
L0
   
  LM3361
(3) 873,
L0
  LM3371
(3) 873,
L0
   
  LM3371
(3) 873,
L0
  LM3361
(3) 873,
L0
   
    R2906  MM3002
(3) 838,
L0
  MG.310
(3) 838,
L0
   
  MM4007
(3) 838,
L0
  MM3002
(3) 838,
L0
   
  MM3004
(3) 838,
L0
  MM3004
(3) 838,
L0
   
  MM4003
(3) 838,
L0
  MM4002
(3) 838,
L0
   
  MM4002
(3) 838,
L0
  MM4003
(3) 838,
L0
   
  MG.310
(3) 838,
L0
  MM4007
(3) 838,
L0
   
    R2926  MM4004
(3) 846,
L0
  FI2001
(3) 816,
L0
   
  FI2001
(3) 816,
L0
  BE3301
(3) 816,
L0
   
  AC3007
(3) 816,
L0
  AC3006
(3) 816,
L0
   
  BE3301
(3) 816,
L0
  AC1001
(3) 816,
L0
   
  AC4011
(3) 816,
L0
  AC3007
(3) 816,
L0
   
  AC3006
(3) 816,
L0
  AC3011
(3) 816,
L0
   
  AC3011
(3) 816,
L0
  AC3012
(3) 816,
L0
   
  AC1001
(3) 816,
L0
  AC4011
(3) 816,
L0
   
  AC3012
(3) 816,
L0
  MM4004
(3) 846,
L0
   
    R2929  HR4005
(3) 886,
L0
  MG.408
(3) 838,
L0
   
  MM4021
(3) 886,
L0
  HR4002
(3) 886,
L0
   
  MK1201
(3) 838,
L0
  MK1201
(3) 838,
L0
   
  HR4001
(3) 886,
L0
  HR4003
(3) 886,
L0
   
  HR4002
(3) 886,
L0
  MM4021
(3) 886,
L0
   
  HR4003
(3) 886,
L0
  HR4004
(3) 886,
L0
   
  HR4004
(3) 886,
L0
  HR4001
(3) 886,
L0
   
  MG.408
(3) 838,
L0
  HR4005
(3) 886,
L0
   
    R2930  MM3003
(3) 838,
L0
  MM3003
(3) 838,
L0
   
  MM4005
(3) 838,
L0
  MM4005
(3) 838,
L0
   
    R2931M  LM4455
(3) 801,
L0
  LM4455
(3) 801,
L0
   
  LM4453
(3) 801,
L0
  LM4453
(3) 801,
L0
   
    R2932M  MM4021
(3) 858,
L0
  AC2004
(3) 858,
L0
   
  AC2004
(3) 858,
L0
  FI2001
(3) 858,
L0
   
  FI2001
(3) 858,
L0
  MM4021
(3) 858,
L0
   
    R2933M  MK.422
(3) 801,
L0
  MK4422
(3) 801,
L0
   
  MK.426
(3) 801,
L0
  MK.422
(3) 801,
L0
   
  MK4422
(3) 801,
L0
  MK.426
(3) 801,
L0
   
  MK4426
(3) 801,
L0
  MK4426
(3) 801,
L0
   
    R2934M  MM4012
(3) 801,
L0
  MM4009
(3) 800,
L0
   
  MM4009
(3) 800,
L0
  MM4011
(3) 801,
L0
   
  MM4011
(3) 801,
L0
  MM4012
(3) 801,
L0
   
    R2936M  MM3006
(3) 802,
L0
  GEN306
(2) 802,
L0
     
  GEN109
(3) 802,
L0
  GEN109
(3) 802,
L0
   
  GEN306
(2) 802,
L0
   MM3006
(3) 802,
L0
   
    R4101A        IE.102
(1) 901,
L0
    R4102        EE.367
(1) 901,
L0
    R4104           CE.212
(1) 805,
L0
    R4106B   CE.326
(3) 851,
L0
        
    R4208        CE.211
(3) 850,
L0
   
    R4210B    CM.205
(3) 911,
L0
       
    R4211 PS.210
(3) 861,
L0
  PS.210
(3) 851,
L0
 PS.210
(3) 911,
L0
    R4213 ME.107
(3) 851,
L0
  ME.107
(3) 861,
L0
 ME.107
(3) 851,
L0
    
        ME.107
(3) 861,
L0
    
        ME.107
(3) 911,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต