เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.    R21128  FM.314
(3) 11,
L0
  CA3001
(3) 21,
L0
 
  CA3001
(3) 11,
L0
  FM.314
(3) 21,
L0
 
    R21208  NU.2203
(3) 10,
L0
      
    R21212  CA3007
(3) 11,
L0
  CA3007
(3) 21,
L0
 
  FM.306
(3) 10,
L0
  FM.306
(3) 20,
L0
 
    R2206  LA3702
(3) 10,
L0
  LA.412
(2) 10,
L0
   
  LA.402
(3) 10,
L0
      
    R2223  GE1504
(3) 10,
L0
      
  IGE204
(3) 10,
L0
      
  IGE114
(3) 10,
L0
      
    R2228  EL1335
(3) 11,
L0
  IEL332
(3) 11,
L0
 
  IEL234
(3) 11,
L0
  IEN446
(3) 10,
L0
 
    R2303       FS.332
(3) 10,
L0
  
       FS.3202
(3) 11,
L0
 FS.3202
(3) 11,
L0
 
    R2315  ID.413
(8) 11,
L0
  ID.413
(8) 11,
L0
 
  ID.402
(8) 11,
L0
  ID.402
(8) 11,
L0
 
    R2335      AR.461
(3) 11,
L0
      AR.461
(3) 11,
L0
    R2337       AR.335
(2) 10,
L0
  
    R2339  FS.107
(2) 11,
L0
         
  FS.1104
(3) 11,
L0
        
   FS.107
(2) 11,
L0
       
    FS.1104
(3) 11,
L0
      
    R2340M   FS.338
(3) 11,
L0
 FS.338
(3) 11,
L0
  FS.338
(3) 11,
L0
  
    R2402      IP.252
(3) 11,
L0
 
    R2418  LM4432
(3) 10,
L0
  LM4432
(3) 20,
L0
  
    R2426   MK1201
(3) 10,
L0
      
   MK.201
(3) 10,
L0
      
    R2427  IP.115
(3) 11,
L0
    
  PD.113
(3) 11,
L0
    
    R2431M      PD.332
(3) 11,
L0
 
      VD.366
(3) 11,
L0
 
      IP.363
(3) 11,
L0
 
    R2432M  IP.424
(8) 11,
L0
  PD.424
(8) 11,
L0
 
  PD.424
(8) 11,
L0
  IP.424
(8) 11,
L0
 
    R2433M  AR.351
(5) 11,
L0
      
  AR.351
(5) 11,
L0
      
    R2502  MA.109
(3) 310,
L0
  HR4001
(3) 10,
L0
  
    R2503      PY.303
(3) 10,
L0
  
    R2504      MG.300
(3) 10,
L0
  
    R2505      MK3308
(3) 10,
L0
  
      MK.308
(3) 10,
L0
  
    R2506   MM4003
(3) 10,
L0
  GE1102
(3) 11,
L0
   
   MG.435
(3) 10,
L0
      
    R2508   LA2802
(1) 10,
L0
   LA3106
(3) 10,
L0
  
      LA.304
(3) 10,
L0
  
    R2510  RE.1410
(3) 10,
L0
  DTI003
(3) 310,
L0
  
    R2512      BI3303
(3) 10,
L0
  
    R2528  TR.456
(3) 10,
L0
  TR.456
(3) 20,
L0
  
    R2601  TM.316
(3) 10,
L0
  TM.318
(3) 10,
L0
  
  TM.3216
(3) 10,
L0
      
    R2602  CS.535
(3) 10,
L0
  CS.003
(3) 310,
L0
  
    R2608      GE.152
(1) 301,
L0
   
    R2620  CT.330
(3) 10,
L0
      
    R2623      CS.522
(3) 10,
L0
  
    R2626      DB1100
(3) 711,
L0
  
      DB1100
(3) 712,
L0
  
    R2631M   GEN308
(2) 51,
L0
    DB1202
(3) 11,
L0
 
    R2633M   GEN308
(2) 11,
L0
    GE1102
(3) 11,
L0
 
    R2634M       GEN308
(2) 21,
L0
  
    R2636M  DB4101
(3) 1,
L0
    DB2202
(3) 11,
L0
 
    R2701  ALB207
(2) 11,
L0
      
    R2711A  GEN308
(2) 11,
L0
    GEN308
(2) 21,
L0
    
    R2716  DB1100
(3) 711,
L0
      
  DB1100
(3) 712,
L0
      
    R2720  GEN308
(2) 51,
L0
    SR.202
(3) 10,
L0
  
    R2721  TH.3001
(3) 10,
L0
      
    R2722  SR.313
(3) 10,
L0
  HA.432
(3) 10,
L0
  
      SR.317
(3) 10,
L0
  
    R2724  ME.202
(3) 10,
L0
  DB1202
(3) 11,
L0
   
    R2725      GE.131
(3) 300,
L0
  
    R2727      DB2202
(3) 11,
L0
   
    R2730   MK.201
(3) 20,
L0
      
   MK1201
(3) 20,
L0
      
    R2732  AL.322
(3) 10,
L0
  AL.322
(3) 20,
L0
  
    R2735M  GEN307
(2) 340,
L0
  ME.305
(3) 10,
L0
  
  CS.004
(3) 310,
L0
      
  DTI004
(3) 310,
L0
      
    R2736M  AIM301
(3) 10,
L0
  ME.405
(3) 10,
L0
  
  BA1102
(3) 10,
L0
      
  IMA201
(3) 10,
L0
      
    R2737M  PY.401
(3) 11,
L0
  GEN603
(2) 31,
L0
    
    R2738M      GEN306
(2) 30,
L0
   
      GE.141
(2) 30,
L0
   
    R2814  AL.451
(3) 10,
L0
  AL.451
(3) 20,
L0
  
    R2822  GE1502
(3) 10,
L0
  GE.214
(3) 20,
L0
  
  IGE112
(3) 10,
L0
  GEN111
(3) 20,
L0
  
  IGE102
(3) 10,
L0
      
    R2826  GEN102
(3) 30,
L0
  GEN102
(3) 40,
L0
  
    R2827  ES.302
(2) 11,
L0
  GEN102
(3) 340,
L0
  
      IEL209
(3) 10,
L0
  
      EL1209
(3) 10,
L0
  
      IEN222
(3) 10,
L0
  
    R2828  BE.302
(3) 30,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
  
  BE3302
(3) 30,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
  
    R2829  BE.302
(3) 20,
L0
  BE3302
(3) 40,
L0
  
  BE3302
(3) 20,
L0
  BE.302
(3) 40,
L0
  
    R2830      HRM2106
(3) 10,
L0
  
      TM.2105
(3) 10,
L0
  
      HM.207
(3) 10,
L0
  
    R2831      IMG315
(3) 10,
L0
  
    R2833      GEN101
(3) 20,
L0
  
      GE.101
(2) 20,
L0
  
    R2834      ES.304
(1) 1,
L0
  
    R2835  PR.427
(3) 10,
L0
      
  OB3163
(3) 10,
L0
      
    R2836  AC.307
(3) 11,
L0
 AC3007
(3) 11,
L0
      
  AC3007
(3) 11,
L0
 AC.307
(3) 11,
L0
      
    R2837  MG.316
(3) 10,
L0
      
  AC4007
(3) 10,
L0
      
  AC.407
(3) 10,
L0
      
    R2839      AL.479
(2) 21,
L0
  
    R2841  AL.479
(2) 11,
L0
  AL.341
(3) 10,
L0
  
      ALB208
(3) 10,
L0
  
    R2842M      AIM303
(3) 10,
L0
  
      IAV450
(3) 10,
L0
  
    R2843M  PS.110
(4) 711,
L0
  RE.1214
(3) 10,
L0
  
    R2845M  PS.111
(4) 11,
L0
      
    R2847M  DTI003
(3) 10,
L0
  IE.211
(3) 710,
L0
  
    R2853M  GE.100
(3) 300,
L0
      
    R2902  BS.412
(3) 10,
L0
  ME.403
(3) 10,
L0
  
    R2904  GE.123
(3) 40,
L0
      
    R2905  GE.121
(3) 20,
L0
      
  GEN401
(3) 20,
L0
      
    R2907  GE.123
(3) 50,
L0
      
    R2911  GEN105
(3) 30,
L0
      
    R2912  GEN303
(2) 10,
L0
   GEN303
(2) 20,
L0
   
    R2916  GEN501
(3) 30,
L0
  GEN501
(3) 40,
L0
  
    R2917  AC1000
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
 GEN402
(3) 50,
L0
  
  AC.100
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
     
    R2925      AC.100
(3) 21,
L0
 AC.100
(3) 21,
L0
  
      AC1000
(3) 21,
L0
 AC1000
(3) 21,
L0
  
    R2926      AC.100
(3) 31,
L0
 AC.100
(3) 31,
L0
  
      AC1000
(3) 31,
L0
 AC1000
(3) 31,
L0
  
    R2927   MK4419
(3) 10,
L0
  MK4435
(3) 10,
L0
  
   MK.419
(3) 10,
L0
  MK.435
(3) 10,
L0
  
    R2929      AC2004
(3) 11,
L0
 AC.204
(3) 11,
L0
  
      AC.204
(3) 11,
L0
 AC2004
(3) 11,
L0
  
    R2930  AC3015
(3) 10,
L0
  AC.315
(3) 20,
L0
  
  AC.315
(3) 10,
L0
  AC3015
(3) 20,
L0
  
    R2931M       MG.430
(3) 10,
L0
  
    R2932M  PS.110
(4) 11,
L0
  PS.210
(3) 11,
L0
   
    R2933M  GEN507
(3) 10,
L0
      
  GE.135
(3) 10,
L0
      
    R3902  SS.104
(3) 10,
L0
  SS.104
(3) 20,
L0
  
    R3903  SS.223
(2) 11,
L0
 SS.223
(2) 11,
L0
      
    R4104      CE.212
(1) 1,
L0
  
    R4106A  CE.211
(3) 10,
L0
      
    R4208      IE.481
(3) 10,
L0
  
    R4211  PS.210
(3) 11,
L0
  PS.110
(4) 11,
L0
  
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
  
    RSport12  SS.365
(2) 11,
L0
 SS.365
(2) 11,
L0
      
    Raerobic       GEN603
(2) 31,
L0
  
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต