เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
อ.    2311-1      EE.359
(1) 1,
L0
  
    2710  EE.358
(3) 10,
L0
      
    R.C 107  HM.315
(3) 11,
L0
    HM.315
(3) 21,
L0
   
    R21114  BC.419
(3) 11,
L0
  CA3006
(3) 21,
L0
 
  CA3006
(3) 11,
L0
      
    R21127      OB2044
(3) 11,
L0
  
    R21128      MD1024
(3) 11,
L0
  
    R21131  CA2001
(3) 10,
L0
  MD4143
(3) 10,
L0
  
  BC.214
(3) 10,
L0
      
    R21136  BC.312
(3) 11,
L0
  BC2044
(3) 21,
L0
 
  BC2044
(3) 11,
L0
  BC.312
(3) 21,
L0
 
    R21208  CA.209
(3) 10,
L0
  FM3134
(3) 11,
L0
 
  CA1209
(3) 10,
L0
  FM.307
(3) 11,
L0
 
   NU.2207
(2) 10,
L0
  NU.2205
(2) 10,
L0
  
    R21211      PF2054
(3) 11,
L0
 
      PF.212
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA.418
(2) 10,
L0
   LA1201
(2) 10,
L0
   
      LA.105
(3) 10,
L0
  
    R2211  IGE107
(3) 20,
L0
      
    R2212  BA1304
(3) 10,
L0
   EN.243
(3) 11,
L0
 EN.243
(3) 11,
L0
 
  IMG303
(3) 10,
L0
   EN.2450
(3) 11,
L0
 EN2403
(3) 11,
L0
 
       EN2403
(3) 11,
L0
 EN.2450
(3) 11,
L0
 
    R2217  EN.141
(3) 11,
L0
 EN.1448
(3) 11,
L0
      
  EN.1448
(3) 11,
L0
 EN.141
(3) 11,
L0
      
  EN1401
(3) 11,
L0
 EN1401
(3) 11,
L0
      
    R2218  BA1208
(3) 10,
L0
  BA1207
(3) 10,
L0
  
  IMG205
(3) 10,
L0
  IMK326
(3) 10,
L0
  
      IMG310
(3) 10,
L0
  
      CS.321
(3) 310,
L0
  
    R2303  FS.2101
(2) 11,
L0
 FS.2101
(2) 11,
L0
  FS.1307
(3) 10,
L0
  
  FS.112
(2) 11,
L0
 FS.112
(2) 11,
L0
  FS.308
(3) 10,
L0
  
    R2306  VD.403
(8) 11,
L0
  VD.441
(8) 11,
L0
 
  VD.441
(8) 11,
L0
  VD.403
(8) 11,
L0
 
    R2308  VIS222
(3) 11,
L0
  VIS222
(3) 11,
L0
  
    R2315  AR.506
(8) 11,
L0
  AR.506
(8) 11,
L0
 
  AR.509
(9) 11,
L0
  AR.509
(9) 11,
L0
 
    R2335  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.551
(5) 11,
L0
 
    R2337  AR.451
(5) 11,
L0
  AR.451
(5) 11,
L0
 
    R2338  VIS115
(3) 11,
L0
    
    R2339      FS.1106
(3) 11,
L0
 FS.1106
(3) 11,
L0
 
    R2340M  FS.330
(3) 10,
L0
      
  FS.2311
(3) 10,
L0
      
    R2403  VD.364
(3) 11,
L0
    
    R2405  INT123
(3) 11,
L0
      
    R2421      GEN120
(3) 10,
L0
  
      GE.165
(2) 10,
L0
  
    R2425  CH1401
(3) 11,
L0
 CH.141
(3) 11,
L0
  CH.2450
(3) 11,
L0
 CH2403
(3) 11,
L0
 
  CH.141
(3) 11,
L0
 CH.1448
(3) 11,
L0
  CH.243
(3) 11,
L0
 CH.2450
(3) 11,
L0
 
  CH.1448
(3) 11,
L0
 CH1401
(3) 11,
L0
  CH2403
(3) 11,
L0
 CH.243
(3) 11,
L0
 
    R2427  PD.115
(3) 11,
L0
     
  IP.113
(3) 11,
L0
     
    R2429      INT140
(3) 11,
L0
  
    R2431M  IP.322
(4) 11,
L0
  IP.322
(4) 11,
L0
 
    R2432M  IP.222
(3) 11,
L0
     
    R2433M  AR.351
(5) 11,
L0
  AR.351
(5) 11,
L0
  AR.351
(5) 11,
L0
  AR.351
(5) 11,
L0
    R2434M  ID.301
(4) 11,
L0
  ID.301
(4) 11,
L0
 
    R2435M  AR.251
(5) 11,
L0
  AR.251
(5) 11,
L0
 
    R2436M  INT211
(4) 11,
L0
  INT211
(4) 11,
L0
 
  ID.201
(4) 11,
L0
  ID.212
(4) 11,
L0
 
  ID.212
(4) 11,
L0
  ID.201
(4) 11,
L0
 
    R2502  HR3001
(3) 10,
L0
  TR.211
(3) 10,
L0
  
    R2503  PY.437
(3) 10,
L0
  PY.402
(3) 10,
L0
  
    R2504  PY.408
(3) 10,
L0
   FI3005
(3) 10,
L0
  
    R2505   MK3307
(3) 10,
L0
      
   MK.307
(3) 10,
L0
      
    R2506  ME.306
(3) 10,
L0
  LA2203
(2) 10,
L0
   
      LA.206
(3) 10,
L0
  
    R2508  LA2404
(2) 10,
L0
   LA.404
(3) 10,
L0
  
  LA.209
(2) 10,
L0
       
    R2510      DTI001
(3) 10,
L0
  
    R2512      MM1001
(3) 40,
L0
  
    R2528  MA3201
(3) 11,
L0
  LM4472
(3) 10,
L0
  
  MA.201
(3) 11,
L0
  TR.314
(3) 10,
L0
  
    R2601  TM.319
(3) 10,
L0
  TM.1104
(3) 11,
L0
   
  TM.3215
(3) 10,
L0
  TM.207
(3) 11,
L0
   
    R2602   DTI224
(3) 11,
L0
  CS.322
(3) 11,
L0
  
   CS.322
(3) 11,
L0
  DTI224
(3) 11,
L0
   
    R2620  CT.309
(3) 10,
L0
      
    R2621      CT.307
(3) 11,
L0
   
    R2633M        TM.1104
(3) 11,
L0
 
        TM.207
(3) 11,
L0
 
    R2634M  OB1024
(3) 11,
L0
      
    R2636M  DB4101
(3) 1,
L0
    DB3005
(3) 11,
L0
 
    R2701  AL.331
(3) 11,
L0
      
    R2722  SR.316
(2) 11,
L0
  SR.314
(3) 10,
L0
  
    R2724  TM.2211
(3) 10,
L0
  DB3005
(3) 11,
L0
   
    R2725   GE.142
(2) 300,
L0
  TH.2001
(3) 10,
L0
 
    R2727      ME.305
(3) 710,
L0
  
    R2733      ES.204
(1) 1,
L0
  
    R2735M  AIM211
(3) 10,
L0
      
  IAV200
(3) 10,
L0
      
    R2736M  ESP103
(2) 11,
L0
  IN.321
(3) 10,
L0
  
  EB.220
(3) 10,
L0
      
    R2814  EAB202
(1) 1,
L0
  ALB206
(2) 11,
L0
  
  ES.202
(2) 11,
L0
      
    R2815  ALB102
(3) 10,
L0
      
  AL.202
(3) 10,
L0
      
    R2816  AL.451
(3) 30,
L0
  AL.451
(3) 40,
L0
  
    R2820  AL.479
(2) 31,
L0
  AL.479
(2) 41,
L0
  
    R2822  GE1502
(3) 20,
L0
  GE1302
(3) 20,
L0
  
  IGE112
(3) 20,
L0
  IGE113
(3) 20,
L0
  
  IGE102
(3) 20,
L0
      
    R2826  GE.110
(3) 20,
L0
  ES.302
(2) 21,
L0
  
    R2827  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 40,
L0
  
    R2828  GE.110
(3) 30,
L0
  GE.110
(3) 50,
L0
  
    R2829  GE1302
(3) 10,
L0
  IEL338
(3) 11,
L0
 
  IGE133
(3) 10,
L0
  IMK428
(3) 10,
L0
  
  GE.131
(3) 310,
L0
  BA1407
(3) 10,
L0
  
  GEN502
(3) 310,
L0
  EL1338
(3) 11,
L0
 
  IGE113
(3) 10,
L0
      
  GE.133
(3) 310,
L0
      
    R2830  ME.205
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 770,
L0
  
      GEN101
(3) 780,
L0
  
    R2831  EL1315
(3) 10,
L0
  ES.404
(1) 2,
L0
  
  IEL315
(3) 10,
L0
      
    R2833  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN405
(2) 10,
L0
   
  GE.101
(2) 10,
L0
  GE.142
(2) 10,
L0
   
    R2834  BE.302
(3) 50,
L0
  IMK403
(3) 10,
L0
  
  BE3302
(3) 50,
L0
  IMG316
(3) 10,
L0
  
    R2835  GE.144
(2) 10,
L0
   GE.121
(3) 10,
L0
  
  GEN605
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 10,
L0
  
    R2836      AC.421
(3) 10,
L0
  
      AC4021
(3) 10,
L0
  
    R2840  IAV480
(3) 10,
L0
      
    R2841  ES.404
(1) 1,
L0
  AL.205
(3) 10,
L0
  
      ALB105
(2) 11,
L0
  
    R2842M  ME.205
(3) 710,
L0
  AIM110
(3) 10,
L0
  
    R2843M  IEN242
(3) 10,
L0
      
    R2844M  BE.302
(3) 60,
L0
      
  BE3302
(3) 60,
L0
      
    R2845M  IHM232
(3) 11,
L0
      
    R2846M  OB3093
(3) 10,
L0
      
    R2847M  BC3183
(3) 10,
L0
  IHM411
(3) 11,
L0
 IHM411
(3) 11,
L0
 
  BC.418
(3) 10,
L0
      
  CA.212
(3) 10,
L0
      
  BC.305
(3) 11,
L0
      
    R2849M  TR.432
(3) 10,
L0
  AD.414
(3) 11,
L0
 
      AD.307
(3) 11,
L0
 
      PR.322
(3) 10,
L0
 
    R2851M  TH.1004
(3) 10,
L0
  TH.1002
(3) 10,
L0
 
  GEN101
(3) 340,
L0
      
    R2853M  TH.1007
(3) 10,
L0
      
    R2901  FM.309
(3) 11,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
  
  FM3154
(3) 11,
L0
      
    R2902  HM.102
(3) 10,
L0
   MM3002
(3) 10,
L0
  
    R2903      GE.123
(3) 20,
L0
  
    R2904  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
  
    R2905  GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 20,
L0
      
  GEN306
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 20,
L0
      
    R2906  GE.145
(2) 10,
L0
   GE.145
(2) 20,
L0
   
    R2911  GEN105
(3) 10,
L0
  MK3305
(3) 10,
L0
  
      MK.305
(3) 10,
L0
  
    R2912  GEN501
(3) 10,
L0
  GEN501
(3) 20,
L0
  
    R2916  GE.134
(3) 10,
L0
  GE.134
(3) 20,
L0
  
  GEN504
(3) 10,
L0
  GEN504
(3) 20,
L0
  
    R2917  AC1000
(3) 41,
L0
   LA.214
(3) 10,
L0
  
  AC.100
(3) 41,
L0
   LA2014
(3) 10,
L0
  
    AC.100
(3) 41,
L0
      
    AC1000
(3) 41,
L0
      
    R2925  MM1001
(3) 30,
L0
      
  MG.200
(3) 30,
L0
      
    R2926  GE.102
(2) 10,
L0
 GE.102
(2) 20,
L0
      
    R2927   MM3005
(3) 10,
L0
  BI4403
(3) 10,
L0
  
      BI.403
(3) 11,
L0
  
    R2929  MM4001
(3) 10,
L0
      
    R2930  MM4001
(3) 20,
L0
      
  MG.401
(3) 20,
L0
      
    R2931M  PF1023
(3) 10,
L0
  CA2006
(3) 10,
L0
  
    R2933M  CA1209
(3) 20,
L0
  CA1209
(3) 30,
L0
  
  CA.209
(3) 20,
L0
  CA.209
(3) 30,
L0
  
    R2934M      BC.211
(3) 10,
L0
  
      BC1023
(3) 10,
L0
  
    R2935M       MM4002
(3) 10,
L0
  
    R2936M  CA1214
(3) 10,
L0
  CA.214
(3) 20,
L0
  
  CA.214
(3) 10,
L0
  CA1214
(3) 20,
L0
  
    R3903  SS.352
(2) 11,
L0
 SS.352
(2) 11,
L0
      
    R3909      SS.336
(3) 11,
L0
 SS.336
(3) 11,
L0
 
    R4106A  CE.315
(3) 10,
L0
  CE.214
(2) 11,
L0
    
    R4106B       CE.214
(2) 11,
L0
 
    R4208  IE.482
(3) 10,
L0
  SC.202
(3) 10,
L0
  
    Rป.อาฯ1    HM.315
(3) 11,
L0
    HM.315
(3) 21,
L0
 
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต