เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
พ.    2312      EE.367
(1) 1,
L0
  
    2709       EE.361
(1) 1,
L0
  
    2710  EE.356
(3) 11,
L0
        
    2711    EE.356
(3) 11,
L0
     
    R.C 105  HM.433
(3) 11,
L0
        
    R21126  OB2053
(3) 10,
L0
      
    R21127      CA1211
(3) 11,
L0
 
      CA.211
(3) 11,
L0
 
    R21128  FM1024
(3) 11,
L0
  FM.102
(3) 21,
L0
 
  FM.102
(3) 11,
L0
  FM1024
(3) 21,
L0
 
    R21129      MD.405
(3) 11,
L0
 
      MD4164
(3) 11,
L0
 
    R21131  MD2053
(3) 10,
L0
  MD.402
(3) 10,
L0
  
    R21133  CA3002
(3) 11,
L0
      
  CA.108
(3) 10,
L0
      
  BC.307
(3) 11,
L0
      
    R21134  FM.300
(3) 10,
L0
      
    R21136      PF3094
(3) 11,
L0
 
      PF.327
(3) 11,
L0
 
    R21208  MD.302
(3) 10,
L0
      
  MD2063
(3) 10,
L0
      
    R2206  LA1301
(3) 10,
L0
  LA.104
(3) 10,
L0
  
  LA.103
(3) 10,
L0
  LA1101
(3) 10,
L0
  
    R2211      BA1103
(3) 10,
L0
  
    R2212  GE1401
(3) 10,
L0
  HRM3108
(3) 340,
L0
  
  GEN607
(3) 310,
L0
  IHM214
(3) 10,
L0
  
      HRM308
(3) 340,
L0
  
      BA1206
(3) 10,
L0
  
    R2217      DTI311
(3) 310,
L0
  
      IMG319
(3) 10,
L0
  
    R2228  DTI222
(3) 10,
L0
  IEN242
(3) 10,
L0
  
      EL1227
(3) 10,
L0
  
      IEL228
(3) 10,
L0
  
    R2303       FS.2102
(3) 10,
L0
  
       FS.216
(3) 10,
L0
  
    R2306  VIS232
(3) 11,
L0
    
    R2308  VIS151
(3) 11,
L0
    
    R2309   FS.319
(3) 11,
L0
 FS.319
(3) 11,
L0
  FS.319
(3) 11,
L0
  
    R2337  AR.341
(3) 10,
L0
  AR.444
(3) 11,
L0
 
  AR.341
(3) 10,
L0
      
    R2339  FS.218
(3) 11,
L0
 FS.218
(3) 11,
L0
      
  FS.2206
(3) 11,
L0
 FS.2206
(3) 11,
L0
      
    R2340M  FS.1105
(3) 11,
L0
 FS.1105
(3) 11,
L0
      
    R2403  VD.322
(4) 11,
L0
  VD.322
(4) 11,
L0
 
    R2405  INT124
(3) 11,
L0
     
    R2418  LM3401
(3) 10,
L0
  LM3401
(3) 20,
L0
  
    R2421       KH.345
(3) 11,
L0
 KR.304
(3) 11,
L0
 
       KR.304
(3) 11,
L0
 KH.345
(3) 11,
L0
 
    R2429        INT140
(3) 11,
L0
  
    R2432M  IP.100
(3) 10,
L0
       
    R2433M  AR.213
(3) 10,
L0
  AR.200
(2) 10,
L0
  AR.344
(2) 10,
L0
 
    R2434M  ID.382
(3) 11,
L0
    
    R2436M  ID.221
(3) 11,
L0
      
  INT226
(3) 11,
L0
      
    R2502  HR4002
(3) 10,
L0
  IMG432
(3) 10,
L0
  
    R2503      AC2012
(3) 11,
L0
    
      BS.212
(3) 11,
L0
    
    R2504   FI4003
(3) 10,
L0
  FI3004
(3) 10,
L0
  
    R2505       HR3006
(3) 10,
L0
  
       MM3003
(3) 10,
L0
  
    R2506  HRM2105
(3) 10,
L0
   JP.345
(3) 11,
L0
 JP.304
(3) 11,
L0
 
  HM.206
(3) 10,
L0
   JP.304
(3) 11,
L0
 JP.345
(3) 11,
L0
 
    R2508   MG.437
(3) 10,
L0
  BS.411
(3) 11,
L0
   
    R2510  ME.470
(3) 10,
L0
      
    R2512  BA1305
(3) 10,
L0
  LA2403
(2) 10,
L0
   
  IBA106
(3) 10,
L0
  LA.208
(2) 10,
L0
   
  HRM2105
(3) 340,
L0
      
    R2528  MM4021
(3) 10,
L0
      
  MG.421
(3) 10,
L0
      
    R2601  TM.2212
(3) 10,
L0
  TM.1103
(3) 10,
L0
  
    R2602  CS.325
(3) 310,
L0
  CS.325
(3) 10,
L0
  
    R2618      CT.435
(3) 10,
L0
  
    R2620  CT.348
(3) 10,
L0
      
    R2621  CT.307
(3) 11,
L0
  CT.102
(3) 12,
L0
  
      CT.102
(3) 12,
L0
  
    R2623  CS.321
(3) 10,
L0
  DTI221
(3) 10,
L0
  
    R2625        BS.411
(3) 11,
L0
 
    R2626  NU.1202
(2) 11,
L0
  EE.219
(1) 1,
L0
  
    R2631M  CA3002
(3) 21,
L0
 CA1206
(3) 21,
L0
  
    R2633M      CA1206
(3) 31,
L0
  
    R2634M      CA1206
(3) 11,
L0
  
    R2636M    BS.300
(3) 11,
L0
   BS.212
(3) 11,
L0
  
    DB1201
(3) 11,
L0
   AC2012
(3) 11,
L0
  
    R2701  AL.331
(3) 21,
L0
      
    R2710  ALB103
(2) 11,
L0
      
    R2711  AL.203
(3) 11,
L0
      
    R2711A  GEN603
(2) 11,
L0
    GEN603
(2) 21,
L0
    
    R2715  LM4441
(3) 10,
L0
  LM4441
(3) 20,
L0
  
    R2716  BS.300
(3) 11,
L0
        
  DB1201
(3) 11,
L0
        
    R2721  TH.2005
(3) 10,
L0
  TH.4001
(3) 10,
L0
 
    R2722  SS.312
(3) 10,
L0
      
    R2723  GE.106
(3) 300,
L0
  TH.2004
(3) 10,
L0
 
    R2724  ME.202
(3) 710,
L0
  ME.319
(3) 710,
L0
  
    R2725  TH.4004
(3) 10,
L0
      
    R2727  ME.301
(3) 10,
L0
  PY.442
(2) 11,
L0
  
    R2728  ME.316
(1) 701,
L0
      
    R2732  KO.113
(3) 11,
L0
      
    R2733      ES.102
(2) 11,
L0
  
      EAB102
(1) 1,
L0
  
    R2735M  DTI311
(3) 10,
L0
      
    R2736M      IAV363
(3) 10,
L0
  
      AIM350
(3) 10,
L0
  
    R2737M      GE.152
(1) 1,
L0
 GE.152
(1) 2,
L0
  
    R2738M  GEN604
(2) 11,
L0
    GEN604
(2) 21,
L0
    
    R2814      ALB209
(3) 10,
L0
  
    R2816  ES.324
(2) 11,
L0
  ES.324
(2) 21,
L0
  
    R2820  GE.125
(3) 10,
L0
  GEN606
(3) 20,
L0
  
  GEN606
(3) 10,
L0
  GE.125
(3) 20,
L0
  
    R2822  GE.100
(3) 10,
L0
  GE.214
(3) 10,
L0
  
  GEN102
(3) 10,
L0
  GE.214
(3) 710,
L0
  
      GEN111
(3) 10,
L0
  
    R2826  GE.110
(3) 60,
L0
      
    R2827  GE.110
(3) 70,
L0
  GE.110
(3) 80,
L0
  
    R2828  GEN109
(3) 10,
L0
      
    R2829  EL1321
(3) 10,
L0
  EL1102
(3) 10,
L0
  
  IEL322
(3) 10,
L0
  IEL102
(3) 10,
L0
  
  IEN334
(3) 10,
L0
  IEN116
(3) 10,
L0
  
    R2830  CH.304
(3) 11,
L0
 CH.345
(3) 11,
L0
 GEN102
(3) 770,
L0
  
  CH.345
(3) 11,
L0
 CH.304
(3) 11,
L0
 GEN102
(3) 780,
L0
  
    R2831  EFC129
(3) 10,
L0
  ES.304
(1) 2,
L0
  
    R2833  GE.102
(2) 30,
L0
 GE.102
(2) 40,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
  
    GE.102
(2) 40,
L0
  GEN302
(3) 10,
L0
  
    R2834       EN.345
(3) 11,
L0
 EN.345
(3) 11,
L0
 
    R2835      HRM4338
(3) 11,
L0
 
      HM.422
(3) 11,
L0
 
    R2837  AC.414
(3) 10,
L0
      
  AC4014
(3) 10,
L0
      
    R2839  IAV330
(3) 10,
L0
  IAV490
(2) 11,
L0
  
  AIM312
(3) 10,
L0
      
    R2841  ES.404
(1) 3,
L0
  ES.404
(1) 4,
L0
  
    R2842M  AIM231
(3) 10,
L0
  ESP101
(2) 11,
L0
  
  IAV313
(3) 10,
L0
      
    R2843M  IHM412
(3) 10,
L0
  TM.3217
(3) 10,
L0
  
    R2844M  HM.212
(3) 10,
L0
  HRM3216
(3) 10,
L0
  
      HM.316
(3) 10,
L0
  
    R2845M  IGE115
(3) 10,
L0
      
  GE.141
(2) 310,
L0
      
    R2847M  AIM101
(3) 10,
L0
  ME.415
(3) 10,
L0
  
    R2851M  TH.1000
(0) 10,
L0
      
    R2853M  GEN103
(3) 340,
L0
  TH.1008
(3) 10,
L0
 
  TH.1006
(3) 10,
L0
      
    R2901   MM4006
(3) 10,
L0
  MG.436
(3) 10,
L0
  
    R2902  JP1401
(3) 11,
L0
 JP.1448
(3) 11,
L0
      
  JP.1448
(3) 11,
L0
 JP.100
(3) 11,
L0
      
  JP.100
(3) 11,
L0
 JP1401
(3) 11,
L0
      
    R2903  HRM4319
(3) 10,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
  
  HM.432
(3) 10,
L0
  MK4417
(3) 10,
L0
  
    R2904  BC2053
(3) 10,
L0
  BC.411
(3) 10,
L0
  
  BC.317
(3) 10,
L0
  BC3073
(3) 10,
L0
  
    R2905      GE.145
(2) 30,
L0
   
    R2906  GEN405
(2) 20,
L0
   GEN201
(3) 10,
L0
  
  GE.142
(2) 20,
L0
       
    R2911  GE.123
(3) 30,
L0
  GE.102
(2) 50,
L0
 GE.102
(2) 60,
L0
  
    R2912  GE.131
(3) 30,
L0
  GE.131
(3) 40,
L0
  
    R2916  GEN105
(3) 20,
L0
  GEN405
(2) 30,
L0
   
      GE.142
(2) 30,
L0
   
      IGE116
(3) 30,
L0
  
    R2917  GEN402
(3) 10,
L0
  GEN402
(3) 30,
L0
  
    R2925  GEN402
(3) 20,
L0
  GEN402
(3) 40,
L0
  
    R2926  GEN307
(2) 10,
L0
 GE.140
(2) 20,
L0
      
  GE.140
(2) 10,
L0
 GEN307
(2) 20,
L0
      
    R2927  EC2003
(3) 720,
L0
  MK.301
(3) 10,
L0
  
  EC2003
(3) 710,
L0
  MK3301
(3) 10,
L0
  
    R2931M  PF.122
(3) 11,
L0
  JM.203
(3) 10,
L0
  
  PF2064
(3) 11,
L0
  MD.201
(3) 10,
L0
  
      CA.109
(3) 10,
L0
  
      MD2033
(3) 10,
L0
  
    R2932M      BI3301
(3) 10,
L0
  
    R2933M  CA1214
(3) 30,
L0
  CA.214
(3) 40,
L0
  
  CA.214
(3) 30,
L0
  CA1214
(3) 40,
L0
  
    R2934M      DB2201
(3) 10,
L0
  
    R4106A      CE.217
(3) 311,
L0
    
    R4106B        CE.217
(3) 311,
L0
 
    R4208  IE.386
(3) 10,
L0
      
    R4211  PS.110
(4) 311,
L0
      
    RSport12       SR.213
(2) 11,
L0
  
    Raerobic   GEN604
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
  
   GEN603
(2) 11,
L0
   GEN604
(2) 21,
L0
  
    Rป.ครัว1    HM.433
(3) 11,
L0
      
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต