เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2312      EE.228
(1) 1,
L0
  EE.228
(1) 801,
L0
  
    2710      EE.393
(3) 810,
L0
     
    2711          EE.394
(1) 801,
L0
  
    R.C 105       IBA453
(3) 11,
L0
      
       HRM209
(3) 341,
L0
      
       HRM2209
(3) 341,
L0
      
       IHM222
(3) 11,
L0
      
    R.C 106  HM.435
(3) 11,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
     
    R.C 107  HM.211
(3) 11,
L0
           
  HRM2209
(3) 11,
L0
           
    R21201        BC3084
(3) 11,
L0
     
        BC.313
(3) 11,
L0
     
    R21208  FM.408
(3) 11,
L0
         
  FM3264
(3) 11,
L0
         
    R21212  PF.424
(3) 21,
L0
         
    R2206  LA2402
(2) 10,
L0
          
  LA.205
(3) 10,
L0
         
    R2218        CE.326
(3) 851,
L0
    
    R2219     CE.323
(3) 850,
L0
      
    R2223  TH 1902
(3) 520,
L8
  TH 1902
(3) 520,
L8
     
  TH.901
(6) 520,
L8
  TH.901
(6) 520,
L8
     
    R2243M  TH.703
(3) 510,
L8
  TH 1703
(3) 510,
L8
     
  TH 1502
(0) 510,
L8
  TH.703
(3) 510,
L8
     
  TH 1703
(3) 510,
L8
  TH 1502
(0) 510,
L8
     
    R2245M  TH.711
(3) 510,
L8
  TH.711
(3) 510,
L8
     
  TH 1710
(3) 510,
L8
  TH 1710
(3) 510,
L8
     
    R2308  VIS231
(3) 11,
L0
       
    R2315  AR.506
(8) 11,
L0
  AR.509
(9) 11,
L0
    
  AR.509
(9) 11,
L0
  AR.506
(8) 11,
L0
    
    R2335   AR.432
(2) 10,
L0
          
    R2337     AR.330
(2) 10,
L0
       
    R2406  INT225
(3) 811,
L0
  INT124
(3) 811,
L0
   
    R2410  INT210
(4) 811,
L0
  INT210
(4) 811,
L0
     
    R2429  ID.380
(3) 11,
L0
       
    R2433M       AR.232
(2) 10,
L0
     
    R2436M  ID.331
(3) 11,
L0
        
  INT231
(3) 11,
L0
        
    R2502  BI4401
(3) 10,
L0
         
  BI.401
(3) 11,
L0
         
    R2503  HM.104
(3) 11,
L0
    HRM2107
(3) 11,
L0
      
    R2504  GE.141
(2) 890,
L0
 GE.110
(3) 890,
L0
  GE.121
(3) 890,
L0
 GE.131
(3) 890,
L0
  GE.142
(2) 890,
L0
  
    R2505  HM.427
(3) 10,
L0
  HM.430
(3) 10,
L0
     
      TM.3336
(3) 10,
L0
     
    R2506  LA.311
(2) 10,
L0
   BI4402
(3) 10,
L0
     
  LA3505
(2) 10,
L0
   BI.402
(3) 10,
L0
     
    R2508  ME.403
(3) 710,
L0
  ME.301
(3) 710,
L0
     
    R2510  ME.402
(3) 10,
L0
  ME.321
(3) 11,
L0
       
    R2512  LA.421
(2) 10,
L0
   IE.385
(3) 10,
L0
     
    R2521 IE.385
(3) 890,
L0
 IE.207
(3) 890,
L0
 IE.325
(1) 809,
L0
 MA.110
(3) 890,
L0
 IE.213
(3) 890,
L0
 GEN110
(3) 890,
L0
 PS.211
(3) 891,
L0
    R2608   DTI122
(3) 11,
L0
  DTI122
(3) 11,
L0
      
    R2626    HM.104
(3) 11,
L0
    HRM2107
(3) 11,
L0
    
    R2633M  ME.216
(1) 1,
L0
    ME.321
(3) 11,
L0
    
    R2721   GE.144
(2) 300,
L0
  TH.4402
(3) 10,
L0
     
    R2814  AL.361
(3) 10,
L0
         
    R2822  IGE116
(3) 10,
L0
         
    R2828  CH.113
(3) 11,
L0
         
    R2829  EB.306
(3) 11,
L0
         
    R2833  MK.420
(3) 10,
L0
         
  BI3308
(3) 10,
L0
         
  MK4420
(3) 10,
L0
         
  BI.308
(3) 10,
L0
         
    R2837  AC3010
(3) 10,
L0
  AC4090
(3) 10,
L0
     
    R2843M  RE.1307
(3) 800,
L0
  RE.1302
(3) 800,
L0
     
  RE.1307
(3) 10,
L0
         
    R2845M  RE.1208
(3) 800,
L0
  RE.1207
(3) 800,
L0
     
    R2847M  RU.345
(3) 11,
L0
 RU.345
(3) 11,
L0
  AS.201
(3) 10,
L0
     
    R2851M  TH.1005
(3) 10,
L0
         
    R2901  CA1100
(3) 10,
L0
  BC3084
(3) 11,
L0
       
  CA.100
(3) 10,
L0
  BC.313
(3) 11,
L0
       
    R2912 PS.110
(4) 821,
L0
          
    R4101A     IE.102
(1) 802,
L0
       
    R4104    CE.327
(4) 851,
L0
       
    R4106A     MA.208
(3) 820,
L0
       
     CE.423
(3) 850,
L0
      
    R4106B  CE.214
(2) 851,
L0
      CE.326
(3) 851,
L0
 
  CE.218
(2) 851,
L0
         
    R4208 CT.102
(3) 821,
L0
     MA.210
(3) 820,
L0
   IE.211
(3) 820,
L0
 CE.218
(2) 851,
L0
       MA.110
(3) 850,
L0
 CE.113
(3) 850,
L0
    R4210B CE.214
(2) 851,
L0
     ME.107
(3) 311,
L0
      
    R4211        PS.110
(4) 821,
L0
    
    R4213  ME.107
(3) 311,
L0
         
    Rป.ครัว1    HRM2209
(3) 11,
L0
    IBA453
(3) 11,
L0
    
    HM.211
(3) 11,
L0
    HRM2209
(3) 341,
L0
    
         IHM222
(3) 11,
L0
    
         HRM209
(3) 341,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต