เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2710  EE.356
(3) 811,
L0
 EE.356
(3) 811,
L0
         
    2711      EE.356
(3) 811,
L0
  EE.356
(3) 811,
L0
  
    R.C 107  HRM4354
(3) 10,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
     
  HM.434
(3) 10,
L0
  HRM4354
(3) 10,
L0
     
    R2405  INT211
(4) 811,
L0
  INT211
(4) 811,
L0
     
    R2410  INT226
(3) 811,
L0
  INT232
(3) 811,
L0
   
    R2429  CE.100
(2) 311,
L0
  CE.100
(2) 311,
L0
    
    R2503  BI.401
(3) 11,
L0
  BI.401
(3) 11,
L0
    
  BI4401
(3) 10,
L0
   BI4401
(3) 10,
L0
     
    R2508  CM.105
(4) 811,
L0
         
    R2521 IE.383
(3) 890,
L0
  ME.217
(3) 890,
L0
  GEN111
(3) 890,
L0
    R4101A IE.102
(1) 805,
L0
 IE.102
(1) 805,
L0
       
    R4102      EE.432
(1) 801,
L0
  EE.432
(1) 801,
L0
  
    R4207       MA.208
(3) 850,
L0
 MA.208
(3) 850,
L0
 
    R4208 GE.131
(3) 850,
L0
 GE.131
(3) 850,
L0
 GE.110
(3) 850,
L0
 GE.110
(3) 850,
L0
 
 GE.131
(3) 850,
L0
 GE.152
(1) 809,
L0
         
    GE.131
(3) 850,
L0
       
      GE.152
(1) 809,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต