เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
ศ.    2711  ME.462
(1) 1,
L0
      
    R.C 106      HRM1102
(3) 341,
L0
   
      HRM102
(3) 341,
L0
   
    R.C 107  HM.318
(3) 10,
L0
  HM.318
(3) 20,
L0
  
      HRM3217
(3) 20,
L0
  
    R21114  BC3164
(3) 11,
L0
      
  BC.215
(3) 11,
L0
      
    R21127      CA1211
(3) 21,
L0
  
      CA.211
(3) 21,
L0
  
    R21201    BC3084
(3) 900,
L0
      
    R21208  FM3144
(3) 900,
L0
  FM3144
(3) 11,
L0
 
  NU.2206
(3) 10,
L0
  FM.308
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA.310
(3) 10,
L0
  LA.207
(3) 10,
L0
  
  LA3504
(3) 10,
L0
  LA2102
(3) 10,
L0
  
    R2223  IEN141
(3) 11,
L0
     
  IEN329
(3) 10,
L0
      
  IEL316
(3) 10,
L0
      
    R2303  FS.410
(6) 11,
L0
  FS.410
(6) 11,
L0
 
    R2306  VD.403
(8) 11,
L0
  VD.441
(8) 11,
L0
 
  VD.441
(8) 11,
L0
  VD.403
(8) 11,
L0
 
    R2309   FS.335
(3) 11,
L0
 FS.335
(3) 11,
L0
  FS.335
(3) 11,
L0
  
    R2315  ID.413
(8) 11,
L0
  ID.402
(8) 11,
L0
 
  ID.402
(8) 11,
L0
  ID.413
(8) 11,
L0
 
    R2335  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.406
(2) 11,
L0
 
    R2337  AR.451
(5) 11,
L0
   AR.332
(2) 10,
L0
 
    R2403  VD.324
(3) 10,
L0
  VD.370
(3) 11,
L0
 
    R2418  LM3371
(3) 10,
L0
  TR.455
(3) 10,
L0
  
    R2431M  IP.365
(3) 11,
L0
     
  PD.336
(3) 11,
L0
     
    R2432M  PD.424
(8) 11,
L0
  IP.424
(8) 11,
L0
 
  IP.424
(8) 11,
L0
  PD.424
(8) 11,
L0
 
    R2433M      AR.342
(3) 11,
L0
 
    R2434M      ID.341
(3) 11,
L0
 
    R2435M  AR.251
(5) 11,
L0
  AR.131
(2) 10,
L0
 AR.242
(2) 10,
L0
 
    R2502  MA.110
(3) 710,
L0
  CM.105
(4) 711,
L0
  
    R2503   MK3309
(3) 10,
L0
  MK.425
(3) 10,
L0
  
   MK.309
(3) 10,
L0
      
    R2504      IEL235
(3) 11,
L0
 
    R2505  PY.103
(3) 20,
L0
      
    R2506  ME.321
(3) 711,
L0
    ME.201
(3) 10,
L0
  
    R2508  ME.413
(3) 10,
L0
   ME.316
(1) 1,
L0
 
    R2512  CM.105
(4) 11,
L0
  TR.421
(3) 10,
L0
  
    R2521  LM4467
(3) 10,
L0
  LM4467
(3) 20,
L0
  
  TR.311
(3) 10,
L0
  TR.311
(3) 20,
L0
  
    R2528  LM4461
(3) 10,
L0
  PY.202
(3) 10,
L0
  
    R2601  TM.354
(3) 11,
L0
 TM.354
(3) 11,
L0
  TM.317
(3) 10,
L0
  
  TM.3333
(3) 11,
L0
 TM.3333
(3) 11,
L0
  TM.2108
(3) 10,
L0
  
    R2602     DTI223
(3) 11,
L0
  
    R2608   DTI224
(3) 311,
L0
  CS.322
(3) 311,
L0
  
   CS.322
(3) 311,
L0
  DTI224
(3) 311,
L0
   
    R2618  CT.205
(3) 10,
L0
      
    R2621  CT.484
(3) 10,
L0
      
    R2623  DTI411
(3) 11,
L0
  CS.532
(3) 10,
L0
  
      DTI412
(3) 11,
L0
 
      DB3012
(3) 10,
L0
  
    R2631M    DB1100
(3) 11,
L0
    DB1100
(3) 22,
L0
 
        BS.211
(3) 22,
L0
 
    R2633M    ME.321
(3) 711,
L0
     
    R2634M   GEN308
(2) 31,
L0
   GEN308
(2) 41,
L0
  
    R2636M    DB1100
(3) 12,
L0
    DB1100
(3) 21,
L0
 
        BS.211
(3) 21,
L0
 
    R2711A  CT.102
(3) 11,
L0
       
  CT.102
(3) 12,
L0
       
  CT.102
(3) 12,
L0
       
  CT.102
(3) 11,
L0
       
    R2715  TR.453
(3) 10,
L0
  LM3361
(3) 10,
L0
  
    R2716  GEN308
(2) 31,
L0
    GEN308
(2) 41,
L0
    
    R2721       GE.101
(2) 300,
L0
  
    R2722  GEN602
(1) 1,
L0
       
    R2723  TH.3002
(3) 10,
L0
      
    R2724  PY.410
(3) 10,
L0
  PY.444
(3) 10,
L0
  
  HR3004
(3) 10,
L0
  HR4003
(3) 10,
L0
  
    R2725      TH.3404
(3) 10,
L0
  
    R2727  PY.435
(3) 10,
L0
  PY.436
(3) 10,
L0
  
    R2730  DB1100
(3) 12,
L0
    BS.211
(3) 21,
L0
   
  DB1100
(3) 11,
L0
    BS.211
(3) 22,
L0
   
      DB1100
(3) 21,
L0
   
      DB1100
(3) 22,
L0
   
    R2732  AL.329
(3) 10,
L0
  AL.411
(3) 10,
L0
  
    R2733  AL.357
(3) 10,
L0
  AL.357
(3) 20,
L0
  
    R2736M  BA1202
(3) 10,
L0
      
  IFB301
(3) 10,
L0
      
    R2737M  PY.204
(3) 10,
L0
  GEN604
(2) 31,
L0
    
      GE.152
(1) 3,
L0
   
    R2738M       ME.217
(3) 10,
L0
 
    R2814  IBA454
(3) 10,
L0
  ALB205
(3) 10,
L0
  
  AIM300
(3) 10,
L0
  AL.360
(3) 10,
L0
  
  IAV220
(3) 10,
L0
      
    R2815  AL.431
(3) 10,
L0
      
    R2822  GE.110
(3) 90,
L0
  GEN102
(3) 50,
L0
  
    R2826      ES.322
(2) 11,
L0
  
    R2827  GEN109
(3) 340,
L0
  ES.104
(0) 1,
L0
  
  EL1210
(3) 10,
L0
  EAB104
(1) 1,
L0
  
  IEL210
(3) 10,
L0
      
  IEN225
(3) 10,
L0
      
    R2828  SS.354
(2) 10,
L0
   IAV470
(3) 10,
L0
  
    R2830  GEN401
(3) 780,
L0
      
  GEN401
(3) 770,
L0
      
    R2831  ES.331
(2) 11,
L0
  ES.331
(2) 21,
L0
  
    R2834  GE1106
(3) 10,
L0
  ILA315
(3) 10,
L0
  
  IGE107
(3) 10,
L0
      
  GEN406
(3) 310,
L0
      
  GEN204
(3) 340,
L0
      
    R2835  GEN201
(3) 20,
L0
      
    R2836  AC.413
(3) 11,
L0
 AC.413
(3) 11,
L0
      
  AC4013
(3) 11,
L0
 AC4013
(3) 11,
L0
      
    R2837   AC3012
(3) 11,
L0
 AC.312
(3) 11,
L0
      
   AC.312
(3) 11,
L0
 AC3012
(3) 11,
L0
      
    R2839  EAB204
(1) 1,
L0
      
    R2841  AL.343
(3) 10,
L0
  AL.463
(3) 10,
L0
  
    R2842M  AL.413
(3) 10,
L0
      
    R2843M  RE.1203
(3) 10,
L0
  RE.1204
(3) 10,
L0
  
      PF.422
(6) 11,
L0
 
    R2845M  PR.325
(3) 10,
L0
      
  OB3083
(3) 10,
L0
      
    R2846M  GE.100
(3) 20,
L0
      
  GEN102
(3) 20,
L0
      
    R2847M  BC3084
(3) 900,
L0
    MM4007
(3) 10,
L0
  
       MG.408
(3) 10,
L0
  
    R2849M      BI4431
(3) 10,
L0
  
      BI.431
(3) 10,
L0
  
    R2851M  TH.1001
(3) 10,
L0
      
    R2904  GEN502
(3) 20,
L0
  GEN502
(3) 10,
L0
  
    R2905  HM.319
(3) 10,
L0
  HM.319
(3) 20,
L0
  
    R2906  GEN406
(3) 20,
L0
      
    R2907  GEN403
(3) 10,
L0
  GEN403
(3) 20,
L0
  
  GE.129
(3) 10,
L0
  GE.129
(3) 20,
L0
  
    R2911  GEN402
(3) 60,
L0
  GEN402
(3) 80,
L0
  
    R2912  GEN402
(3) 70,
L0
      
    R2916  GE.142
(2) 40,
L0
       
  GEN405
(2) 40,
L0
       
    R2917  FI2001
(3) 21,
L0
      
  FB.201
(3) 21,
L0
      
    R2925  MM1001
(3) 20,
L0
      
  MG.200
(3) 20,
L0
      
    R2927   MK.429
(3) 10,
L0
      
   MK4429
(3) 10,
L0
      
    R2930  AC.315
(3) 30,
L0
      
  AC3015
(3) 30,
L0
      
    R2932M  PF.421
(3) 11,
L0
  PF.329
(3) 11,
L0
 
      PF3154
(3) 11,
L0
 
    R2933M  CA1302
(3) 10,
L0
  CA1302
(3) 20,
L0
  
    R2934M  CA1302
(3) 30,
L0
  CA1302
(3) 40,
L0
  
    R2935M  FM.301
(3) 10,
L0
  MA.110
(3) 10,
L0
  
  FM3083
(3) 10,
L0
      
    R2936M  BC.414
(3) 10,
L0
      
  BC.402
(3) 10,
L0
      
  BC4113
(3) 10,
L0
      
    R3903  SS.232
(2) 11,
L0
      SS.334
(3) 11,
L0
 
    R3910      SS.334
(3) 11,
L0
   
    R4101A  IE.102
(1) 1,
L0
      
    R4106A   CE.217
(3) 11,
L0
      
    R4106B      CE.217
(3) 11,
L0
  
    R4208  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
  
    R4211      PS.110
(4) 711,
L0
  
    RSport12   SS.232
(2) 11,
L0
      
    Raerobic       GEN604
(2) 31,
L0
  
    Rป.อาฯ1        HRM102
(3) 341,
L0
 
        HRM1102
(3) 341,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต