เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:00
 
จ.
 
 
-
 
      
 
อ.
 
 
-
 
      
 
พ.
 
 
-
 
      
พฤ.    2711  ME.462
(1) 701,
L0
  
    R21131  MD4194
(3) 11,
L0
  
  MD.409
(3) 11,
L0
  
    R21133  AD.415
(3) 11,
L0
  
    R21208  FM.411
(3) 11,
L0
  
    R21211  PF.223
(3) 11,
L0
  
  PF3104
(3) 11,
L0
  
    R2223  IGE204
(3) 20,
L0
  
  IGE114
(3) 20,
L0
  
  GE1504
(3) 20,
L0
  
  GE.110
(3) 310,
L0
  
    R2303  FS.410
(6) 11,
L0
 FS.410
(6) 11,
L0
  
    R2308  VIS233
(3) 11,
L0
 
    R2315  AR.509
(9) 11,
L0
 
  AR.506
(8) 11,
L0
 
    R2335  AR.503
(3) 11,
L0
 
    R2338  VIS100
(3) 10,
L0
  
    R2402  PD.225
(3) 11,
L0
 
  IP.223
(3) 11,
L0
 
    R2421  KH1401
(3) 11,
L0
 KH1401
(3) 11,
L0
  
  KO.111
(3) 11,
L0
 KO.111
(3) 11,
L0
  
  KH.141
(3) 11,
L0
 KR.1448
(3) 11,
L0
  
  KR.1448
(3) 11,
L0
 KH.141
(3) 11,
L0
  
    R2427  IP.112
(3) 11,
L0
 
    R2429  INT250
(3) 11,
L0
    R2431M  IP.323
(3) 11,
L0
 
  VD.323
(3) 10,
L0
   
    R2434M  ID.381
(3) 11,
L0
 
    R2435M  AR.122
(3) 11,
L0
 
    R2436M  ID.241
(3) 11,
L0
 
    R2502  HR4009
(3) 10,
L0
  
    R2503   MM3001
(3) 10,
L0
  
    R2504  IEN345
(3) 11,
L0
  
    R2506  BI.404
(3) 10,
L0
  
  BI4404
(3) 10,
L0
  
    R2508  DB4201
(3) 10,
L0
  
    R2510    PY.441
(1) 10,
L0
  
    R2512  TR.405
(3) 10,
L0
  
    R2528  PY.103
(3) 10,
L0
  
    R2602  DTI321
(3) 10,
L0
  
    R2608  CS.324
(3) 10,
L0
  
    R2618  CT.202
(3) 11,
L0
 CT.202
(3) 11,
L0
 
    R2621  CT.102
(3) 11,
L0
  
  CT.102
(3) 11,
L0
  
    R2623  CS.413
(3) 310,
L0
  
    R2633M  ME.216
(1) 701,
L0
  
    R2634M    DB2203
(3) 11,
L0
  
    R2716  DB2203
(3) 11,
L0
    
  BS.303
(3) 10,
L0
  
    R2720  SR.424
(2) 11,
L0
  
    R2722  SR.102
(3) 10,
L0
  
    R2725  GE.121
(3) 300,
L0
  
    R2822  EN.304
(3) 11,
L0
 EN.3454
(3) 11,
L0
  
  EN.3454
(3) 11,
L0
 EN.304
(3) 11,
L0
  
    R2826  IEN111
(3) 10,
L0
  
  EL1103
(3) 10,
L0
  
  IEL101
(3) 10,
L0
  
    R2827  EL1314
(3) 10,
L0
  
  IEL314
(3) 10,
L0
  
    R2828  BE3301
(3) 10,
L0
  
  GEN507
(3) 340,
L0
  
  IGEN507
(3) 340,
L0
  
    R2836  AC1002
(3) 11,
L0
 AC1002
(3) 11,
L0
  
    R2837  AC4012
(3) 10,
L0
  
  AC.412
(3) 10,
L0
  
    R2843M  RE.1202
(3) 10,
L0
  
    R2845M  MA.210
(3) 10,
L0
  
    R2847M  EE.317
(1) 1,
L0
  
    R2849M  BE.301
(3) 20,
L0
  
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
  
    R2902   MG.420
(3) 10,
L0
  
    R2907  CA.110
(3) 10,
L0
  
  CA1101
(3) 10,
L0
  
    R2911  MG.200
(3) 10,
L0
  
  MM1001
(3) 10,
L0
  
    R2916  EC2003
(3) 10,
L0
  
  EC.201
(3) 10,
L0
  
    R2917  FI2001
(3) 11,
L0
  
  FB.201
(3) 11,
L0
  
    R2925  FB.201
(3) 31,
L0
  
  FI2001
(3) 31,
L0
  
    R2926  HM.400
(0) 10,
L0
  
    R2929  MM4001
(3) 30,
L0
  
  MG.401
(3) 30,
L0
  
    R2931M  MA.110
(3) 20,
L0
  
    R2932M  PR.426
(3) 10,
L0
  
    R2933M  CA1101
(3) 20,
L0
  
    R2934M  CA1101
(3) 30,
L0
  
    R2935M  BC.415
(3) 11,
L0
  
  BC.403
(3) 11,
L0
  
    R3902  SS.351
(2) 11,
L0
 SS.351
(2) 11,
L0
  
    R3910  SS.207
(3) 10,
L0
  
    R4106A  PS.110
(4) 311,
L0
  
    R4106B  CE.449
(1) 1,
L0
  
    R4208  IE.389
(3) 10,
L0
  
 
ศ.
 
 
-
 
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต