เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
พ.    R.C 107  HRM4332
(3) 11,
L0
  HRM4332
(3) 11,
L0
    R21208  CA1109
(3) 10,
L0
     
    R2206      LA.301
(3) 10,
L0
 
      LA3406
(3) 10,
L0
 
    R2319  EL2001
(3) 300,
L0
   EL2001
(3) 300,
L0
  
    R2504  TR.441
(3) 10,
L0
  TR.441
(3) 10,
L0
 
    R2508  MA3201
(3) 11,
L0
  MA3201
(3) 11,
L0
    R2510  PY.455
(3) 10,
L0
  PY.455
(3) 10,
L0
 
    R2721  TH.3401
(3) 10,
L0
  TA.3501
(3) 10,
L0
 
  TA.3501
(3) 10,
L0
  TH.3401
(3) 10,
L0
 
    R2723  GEN102
(3) 310,
L0
     
    R2814  ES.404
(1) 1,
L0
  ES.404
(1) 1,
L0
 
    R2822  BE.302
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
 
  BE3302
(3) 10,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
 
    R2903  GE.140
(2) 10,
L0
 GEN307
(2) 10,
L0
     
  GEN307
(2) 10,
L0
 GE.140
(2) 10,
L0
     
    R4208  CE.447
(3) 310,
L0
  CE.447
(3) 310,
L0
 
    R4210B  CM.105
(4) 311,
L0
     
 
พฤ.
 
 
-
 
         
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต