เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จ.
 
 
-
 
        
 
อ.
 
 
-
 
        
 
พ.
 
 
-
 
        
พฤ.    2312  EE.226
(1) 1,
L0
    
    R.C 107  HRM4329
(3) 341,
L0
      
    R21127  CA1211
(3) 31,
L0
    
  CA.211
(3) 31,
L0
    
    R21128  MD.303
(3) 11,
L0
    
  MD3084
(3) 11,
L0
    
    R21131  MD1013
(3) 10,
L0
    
    R21208  FM3073
(3) 10,
L0
    
  FM.201
(3) 10,
L0
    
    R2206  LA1001
(3) 20,
L0
    
    R2211  EL2001
(3) 300,
L0
  EL2001
(3) 300,
L0
    R2219  HRM4338
(3) 341,
L0
    
    R2303  FS.2207
(3) 10,
L0
    
    R2306  VD.331
(3) 11,
L0
   
  VIS331
(3) 11,
L0
   
    R2308  VIS251
(3) 11,
L0
   
    R2309   FS.104
(2) 10,
L0
    
    R2315  ID.461
(3) 11,
L0
  
    R2337  AR.352
(5) 11,
L0
   
  AR.352
(5) 11,
L0
   
    R2338  VIS114
(3) 11,
L0
   
    R2340M  FS.214
(3) 11,
L0
 FS.2203
(3) 11,
L0
    
  FS.2203
(3) 11,
L0
 FS.214
(3) 11,
L0
    
    R2402  VD.422
(3) 11,
L0
   
  IP.422
(3) 11,
L0
   
  PD.324
(3) 11,
L0
   
    R2405  INT122
(3) 11,
L0
   
    R2418  TR.403
(3) 10,
L0
    
  LM2351
(3) 10,
L0
    
    R2425  KH2402
(3) 11,
L0
 KH2402
(3) 11,
L0
    
  KR.2449
(3) 11,
L0
 KR.2449
(3) 11,
L0
    
  KH.242
(3) 11,
L0
 KH.242
(3) 11,
L0
    
    R2433M  AR.241
(3) 11,
L0
   
    R2434M  INT352
(3) 11,
L0
  
    R2436M  IP.200
(3) 10,
L0
     
  INT225
(3) 11,
L0
    
  PD.226
(3) 10,
L0
     
  DES100
(3) 10,
L0
     
    R2502   FI4001
(3) 10,
L0
    
    R2504  TM.1101
(3) 20,
L0
    
    R2506  DB2101
(3) 11,
L0
      
    R2508  MM1001
(3) 710,
L0
    
  DB4201
(3) 10,
L0
    
    R2510  AC3015
(3) 720,
L0
    
  AC3015
(3) 710,
L0
    
    R2512  HRM1101
(3) 30,
L0
    
    R2601  TM.323
(3) 10,
L0
    
  TM.3322
(3) 10,
L0
    
    R2602  CS.325
(3) 310,
L0
    
    R2608  DTI321
(3) 310,
L0
    
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
     
    R2623  DTI211
(3) 11,
L0
      
  CS.221
(3) 10,
L0
    
    DTI211
(3) 11,
L0
    
    R2631M    DB2101
(3) 11,
L0
    
    R2715  EC2003
(3) 10,
L0
    
    R2720  SS.355
(2) 10,
L0
     
    R2721  GEN102
(3) 300,
L0
    
    R2722  SR.302
(3) 10,
L0
    
    R2724  HR4005
(3) 10,
L0
    
    R2725  GE.102
(2) 300,
L0
     
    R2822  EAB100
(0) 1,
L0
    
    R2827  BA1303
(3) 11,
L0
    
  IBA300
(3) 10,
L0
    
    R2828  EN.242
(3) 11,
L0
 EN2402
(3) 11,
L0
    
  EL1322
(3) 10,
L0
 IEL424
(3) 10,
L0
    
  EN2402
(3) 11,
L0
 EL1322
(3) 10,
L0
    
  EN.2449
(3) 11,
L0
 EN.2449
(3) 11,
L0
    
  IEL424
(3) 10,
L0
 EN.101
(3) 11,
L0
    
  EN.101
(3) 11,
L0
 EN.242
(3) 11,
L0
    
    R2829  GE1201
(3) 10,
L0
    
  GEN404
(3) 340,
L0
    
  IGE109
(3) 10,
L0
    
    R2830  MM1001
(3) 30,
L0
    
    R2834  IEL205
(3) 10,
L0
    
  EL1104
(3) 10,
L0
    
    R2836  AC4012
(3) 10,
L0
    
    R2837  AC3011
(3) 11,
L0
 AC3011
(3) 11,
L0
    
    R2842M  ME.424
(3) 10,
L0
    
    R2901   MK4423
(3) 10,
L0
    
   MK.423
(3) 10,
L0
    
    R2902  HRM4319
(3) 10,
L0
    
  HM.432
(3) 10,
L0
    
    R2903   MM4005
(3) 10,
L0
    
    R2907  CA.300
(3) 30,
L0
    
  CA.300
(3) 30,
L0
    
  CA1300
(3) 30,
L0
    
    R2911  MM1001
(3) 720,
L0
    
    R2912  FI2001
(3) 21,
L0
    
  FB.201
(3) 21,
L0
    
    R2916  LM4411
(3) 10,
L0
    
    R2917  MA3201
(3) 21,
L0
    
    R2925  PY.302
(3) 11,
L0
    
    R2926  FM1013
(3) 10,
L0
    
  FM.101
(3) 10,
L0
    
    R2927  MA.208
(3) 10,
L0
    
    R2931M  OB1013
(3) 10,
L0
    
  PR.208
(3) 10,
L0
    
    R2932M  BC.111
(3) 10,
L0
    
  BC1013
(3) 10,
L0
    
    R2933M  PF2033
(3) 10,
L0
    
  PF.211
(3) 10,
L0
    
    R2934M  PF.111
(3) 10,
L0
    
  PF1013
(3) 10,
L0
    
    R2935M  CA3005
(3) 11,
L0
    
    R2936M  CA3005
(3) 21,
L0
    
    R3902  SR.401
(3) 10,
L0
    
    R3903   SR.221
(2) 11,
L0
    
    R3909  SS.101
(3) 30,
L0
  SS.101
(3) 30,
L0
    R3910  SS.325
(3) 10,
L0
    
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
    
    R4106A  CE.423
(3) 10,
L0
    
    R4211  PS.210
(3) 711,
L0
    
    R4213  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
   
    RSport12  SR.221
(2) 11,
L0
      
    Rป.ครัว1    HRM4329
(3) 341,
L0
    
 
ศ.
 
 
-
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต