เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.    2312  EE.367
(1) 701,
L0
  EE.228
(1) 1,
L0
  
    R21131      SS.367
(2) 11,
L0
  
    R21134      PR.427
(3) 10,
L0
  
    R2206  LA3105
(3) 10,
L0
  LA.412
(2) 10,
L0
   
  LA.303
(3) 10,
L0
  LA4909
(2) 10,
L0
   
    R2211  GEN604
(2) 11,
L0
        
    R2212  EL2001
(3) 300,
L0
  EL2001
(3) 300,
L0
  
    R2217  HRM4351
(3) 310,
L0
  LA1003
(2) 10,
L0
   
      LA.201
(2) 10,
L0
   
      HRM4351
(3) 310,
L0
  
    R2223      IGE203
(3) 20,
L0
  
      GE1503
(3) 20,
L0
  
    R2228  EL1321
(3) 10,
L0
  EL1311
(3) 10,
L0
  
      IEL311
(3) 10,
L0
  
    R2243M  BA1402
(3) 10,
L0
      
  IMG434
(3) 10,
L0
      
    R2303  FS.3307
(3) 11,
L0
 FS.3307
(3) 11,
L0
      
    R2314      FS.2205
(3) 11,
L0
   
      FS.217
(2) 11,
L0
 FS.217
(2) 11,
L0
  
        FS.2205
(3) 11,
L0
 
    R2335   AR.502
(2) 10,
L0
  AR.460
(3) 10,
L0
   
   AR.502
(2) 10,
L0
  AR.460
(3) 10,
L0
   
    R2403  VD.421
(5) 11,
L0
  VD.362
(3) 11,
L0
 
  VD.400
(2) 11,
L0
     
    R2414   NU.1101
(2) 10,
L0
      
    R2418  SS.101
(3) 10,
L0
  SS.101
(3) 20,
L0
  
    R2421      JP2402
(3) 11,
L0
 JP.2449
(3) 11,
L0
 
      JP.2449
(3) 11,
L0
 JP2402
(3) 11,
L0
 
    R2427  IP.221
(3) 11,
L0
     
    R2429     INT241
(3) 11,
L0
 
    R2431M  IP.321
(4) 11,
L0
  IP.321
(4) 11,
L0
 
    R2432M  PD.421
(4) 11,
L0
  IP.421
(4) 11,
L0
 
  IP.421
(4) 11,
L0
  PD.421
(4) 11,
L0
 
    R2433M  AR.252
(5) 11,
L0
  AR.252
(5) 11,
L0
 
    R2435M      ARC141
(3) 11,
L0
 
    R2502  RE.1211
(3) 10,
L0
  RE.1301
(3) 10,
L0
  
    R2504  IEL418
(3) 11,
L0
  BI4431
(3) 10,
L0
  
   CE.217
(3) 11,
L0
      
    R2506  BA1205
(3) 10,
L0
  LA.312
(3) 10,
L0
  
  IMK431
(3) 10,
L0
  LA3701
(3) 10,
L0
  
    R2508  PS.210
(3) 711,
L0
    FI4004
(3) 10,
L0
  
    R2512  HR4007
(3) 10,
L0
  HR3002
(3) 10,
L0
  
    R2601  TM.3334
(3) 10,
L0
      
    R2602  DTI311
(3) 10,
L0
  CS.411
(3) 10,
L0
  
  DTI121
(3) 10,
L0
      
    R2608  CS.413
(3) 10,
L0
  DTI112
(3) 311,
L0
 DTI112
(3) 311,
L0
 
  CS.112
(3) 311,
L0
      
    R2618      CT.202
(3) 11,
L0
   
    R2620  CT.204
(3) 10,
L0
      
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
  CT.310
(1) 1,
L0
  
    R2623      DTI004
(3) 10,
L0
  
      CS.004
(3) 10,
L0
  
    R2631M  DB4101
(3) 1,
L0
      
    R2633M        DB3002
(3) 11,
L0
 
    R2634M   GEN308
(2) 51,
L0
   GEN308
(2) 61,
L0
  
    R2636M    DB2102
(3) 11,
L0
    DB1202
(3) 11,
L0
 
    R2710  ALB201
(2) 11,
L0
   TM.344
(3) 11,
L0
 TM.344
(3) 11,
L0
 
    R2715  LM4421
(3) 10,
L0
  MK1201
(3) 10,
L0
  
  TR.421
(3) 10,
L0
  MK.201
(3) 10,
L0
  
    R2716  PY.203
(3) 10,
L0
  PY.203
(3) 20,
L0
  
    R2720  GEN308
(2) 51,
L0
    SR.201
(3) 10,
L0
  
      HA.431
(3) 10,
L0
  
    R2721      TA.3101
(3) 10,
L0
  
      TH.3411
(3) 10,
L0
  
    R2722      SR.332
(2) 11,
L0
  
    R2725  TH.1005
(3) 10,
L0
  TA.1401
(3) 10,
L0
  
      TH.1000
(0) 10,
L0
  
    R2727      DB1202
(3) 11,
L0
   
    R2728      GEN308
(2) 61,
L0
    
    R2730  GEN101
(3) 80,
L0
  GEN401
(3) 100,
L0
  
    R2735M  DB2102
(3) 11,
L0
    DB3002
(3) 11,
L0
   
    R2736M  IMA201
(3) 10,
L0
  AIM310
(3) 10,
L0
  
      IAV340
(3) 10,
L0
  
    R2737M  PSY102
(3) 10,
L0
  PSY102
(3) 20,
L0
  
  PY.102
(3) 10,
L0
  PY.102
(3) 20,
L0
  
    R2738M  PSY101
(3) 10,
L0
  PY.100
(3) 20,
L0
  
  PY.100
(3) 10,
L0
  PSY101
(3) 20,
L0
  
    R2814  ALB301
(3) 10,
L0
      
    R2822  GE.213
(3) 20,
L0
  GE.213
(3) 30,
L0
  
    R2826  GEN102
(3) 330,
L0
  GEN102
(3) 330,
L0
  
    R2827  GEN101
(3) 310,
L0
  GEN401
(3) 310,
L0
  
  ESP090
(0) 11,
L0
  GE.121
(3) 310,
L0
  
  GE.101
(2) 310,
L0
      
    R2828  ES.403
(1) 1,
L0
  ES.403
(1) 2,
L0
  
    R2829  IGE106
(3) 11,
L0
  EL1207
(3) 10,
L0
  
  GE1505
(3) 10,
L0
      
    R2830  GEN402
(3) 780,
L0
 GEN402
(3) 770,
L0
  
    R2831  GE1501
(3) 310,
L0
  GE1501
(3) 20,
L0
  
  GE.110
(3) 310,
L0
  IGE102
(3) 20,
L0
  
  IGE102
(3) 10,
L0
      
  GEN102
(3) 310,
L0
      
  GE1501
(3) 10,
L0
      
    R2833  GEN203
(3) 10,
L0
  MK4435
(3) 10,
L0
  
      MK.435
(3) 10,
L0
  
    R2834  SR.402
(3) 10,
L0
  DTI533
(3) 310,
L0
  
      BA1101
(3) 10,
L0
  
    R2835  GEN201
(3) 50,
L0
      
    R2836  HM.317
(3) 10,
L0
  TM.211
(3) 10,
L0
  
  HRM3215
(3) 10,
L0
  TM.3213
(3) 10,
L0
  
    R2837  AC.431
(3) 11,
L0
  AC4023
(3) 10,
L0
  
  AC4031
(3) 11,
L0
      
    R2841      EB.220
(3) 10,
L0
  
      EFC122
(3) 10,
L0
  
    R2842M  EAB103
(1) 3,
L0
  EAB103
(1) 3,
L0
  
    R2844M  GEN202
(3) 10,
L0
  OB3163
(3) 10,
L0
  
    R2851M      TH.1008
(3) 10,
L0
 
    R2901  AC.204
(3) 11,
L0
 AC.204
(3) 11,
L0
  MK.416
(3) 10,
L0
  
  AC2004
(3) 11,
L0
 AC2004
(3) 11,
L0
  MK4416
(3) 10,
L0
  
    R2902  BI3305
(3) 10,
L0
      
    R2903  HM.436
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 100,
L0
  
  HRM4351
(3) 10,
L0
      
    R2904  MA.109
(3) 10,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
  
    R2905  CA1300
(3) 10,
L0
  CA.300
(3) 20,
L0
  
  CA.300
(3) 10,
L0
  CA1300
(3) 20,
L0
  
  CA.300
(3) 10,
L0
  CA.300
(3) 20,
L0
  
    R2906   MM4007
(3) 10,
L0
  MM1001
(3) 20,
L0
  
    R2907  GE.152
(1) 1,
L0
   GE.152
(1) 2,
L0
   
    R2911  AC1000
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
  MG.200
(3) 10,
L0
  
  AC.100
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
  MM1001
(3) 10,
L0
  
    R2912  AC3015
(3) 20,
L0
  GE.121
(3) 20,
L0
  
    R2916  PY.105
(3) 20,
L0
  PY.105
(3) 10,
L0
  
    R2917      AC2004
(3) 21,
L0
 AC.204
(3) 21,
L0
 
      AC.204
(3) 21,
L0
 AC2004
(3) 21,
L0
 
    R2925  GEN401
(3) 80,
L0
  GEN505
(3) 10,
L0
  
    R2926  GEN401
(3) 90,
L0
  GEN401
(3) 130,
L0
  
      GE.121
(3) 10,
L0
  
    R2927      GEN104
(3) 10,
L0
  
    R2929  GEN105
(3) 10,
L0
  GEN604
(2) 21,
L0
    
    R2930  GEN101
(3) 90,
L0
  GEN101
(3) 110,
L0
  
    R2931M  TM.3320
(3) 10,
L0
  ME.206
(3) 710,
L0
  
  TM.325
(3) 10,
L0
  ME.206
(3) 10,
L0
  
    R2932M      ME.217
(3) 10,
L0
  
    R2933M  GEN207
(3) 10,
L0
   MM4003
(3) 10,
L0
  
    R2934M  BE3301
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 20,
L0
  
    R2935M  BE3301
(3) 50,
L0
  BE.301
(3) 60,
L0
  
  BE.301
(3) 50,
L0
  BE3301
(3) 60,
L0
  
    R2936M  LA2014
(3) 720,
L0
      
  LA2014
(3) 710,
L0
      
    R3902  SS.210
(3) 11,
L0
    SS.210
(3) 21,
L0
   
      SS.210
(3) 21,
L0
   
    R3903    SS.210
(3) 11,
L0
    SS.210
(3) 21,
L0
 
        SS.210
(3) 21,
L0
 
    R3909  HA.453
(2) 11,
L0
      
    R3910  SS.324
(3) 10,
L0
      
    R4104  ME.307
(1) 1,
L0
      
  ME.307
(1) 1,
L0
      
    R4106A  CE.113
(3) 10,
L0
  CE.323
(3) 10,
L0
  
    R4106B      CE.449
(1) 1,
L0
  
    R4208  CE.326
(3) 311,
L0
      
  CE.332
(4) 311,
L0
      
  CE.308
(2) 311,
L0
      
    R4210B      CE.442
(4) 311,
L0
  
    R4211      PS.210
(3) 12,
L0
  
    RSport12  SR.322
(2) 11,
L0
      
    Raerobic   GEN604
(2) 11,
L0
   GEN604
(2) 21,
L0
  
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต