เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
อ.    R.C 105  HRM1101
(3) 30,
L0
      
    R.C 106      TM.1101
(3) 20,
L0
  
    R.C 107  HRM3214
(3) 11,
L0
        
  HM.314
(3) 11,
L0
        
    R21127  CA1211
(3) 900,
L0
      
    R21128        CA3002
(3) 11,
L0
  
    R21129  CA3004
(3) 900,
L0
  OB3144
(3) 11,
L0
 
    R21131  CA2006
(3) 10,
L0
  MD3123
(3) 10,
L0
  
    R21133  OB3064
(3) 11,
L0
 CA3002
(3) 11,
L0
    
  PR.320
(3) 10,
L0
      
    R21208  FM3114
(3) 11,
L0
 MD3114
(3) 11,
L0
  
  FM.304
(3) 10,
L0
      
    R21211  PF2044
(3) 900,
L0
  PF.414
(3) 11,
L0
 
      PF3164
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA2103
(3) 10,
L0
   LA2801
(1) 10,
L0
  LA3803
(1) 10,
L0
  
    R2211  EL2001
(3) 300,
L0
   EL2001
(3) 300,
L0
   
    R2212      LA1001
(3) 10,
L0
  
    R2217  PY.433
(3) 10,
L0
  PY.434
(3) 10,
L0
  
    R2219  BA1401
(3) 11,
L0
  GE.165
(2) 10,
L0
  
  ICP405
(3) 10,
L0
  GE.165
(2) 10,
L0
  
      GEN120
(3) 10,
L0
  
    R2223      GE1503
(3) 10,
L0
  
      IGE203
(3) 10,
L0
  
    R2228  GEN501
(3) 10,
L0
  IMG422
(3) 10,
L0
  
      HRM3217
(3) 340,
L0
  
      BA1306
(3) 10,
L0
  
    R2303  FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
  FS.106
(2) 10,
L0
   
       FS.1103
(3) 10,
L0
  
    R2308  VIS221
(3) 11,
L0
  VIS221
(3) 11,
L0
 
    R2314      FS.2309
(3) 11,
L0
 FS.2309
(3) 11,
L0
 
    R2315  ID.400
(4) 11,
L0
  ID.400
(4) 11,
L0
  
    R2335  AR.361
(3) 11,
L0
  AR.333
(2) 10,
L0
  
    R2337  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
    R2338  VIS111
(3) 11,
L0
  VIS111
(3) 11,
L0
 
    R2339  FS.103
(2) 11,
L0
     FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
 
  FS.1102
(3) 11,
L0
        
   FS.103
(2) 11,
L0
       
    FS.1102
(3) 11,
L0
      
    R2340M   FS.323
(3) 11,
L0
 FS.323
(3) 11,
L0
  FS.323
(3) 11,
L0
  
    R2403  VIS363
(3) 11,
L0
  VD.362
(3) 11,
L0
 
  VD.363
(3) 11,
L0
    
    R2406  INT120
(3) 11,
L0
     
  PD.113
(3) 11,
L0
     
  DES101
(3) 11,
L0
     
    R2418      GEN120
(3) 20,
L0
  
    R2421  KO.213
(3) 11,
L0
      
    R2427  IP.114
(3) 11,
L0
     
    R2429     IP.251
(3) 11,
L0
  
     AR.119
(3) 11,
L0
  
    R2433M  AR.243
(2) 10,
L0
       
    R2434M  ID.300
(4) 11,
L0
  INT312
(4) 11,
L0
 
  ID.311
(4) 11,
L0
  ID.300
(4) 11,
L0
 
  INT312
(4) 11,
L0
  ID.311
(4) 11,
L0
 
    R2435M  ARC151
(3) 11,
L0
    
    R2436M  ID.200
(4) 11,
L0
  ID.200
(4) 11,
L0
 
  INT210
(4) 11,
L0
  INT210
(4) 11,
L0
 
    R2502  RE.1205
(3) 10,
L0
  RE.1308
(3) 10,
L0
  
    R2504   FI4000
(3) 10,
L0
  FI4002
(3) 10,
L0
  
    R2506  LA.302
(3) 10,
L0
  LA.305
(3) 10,
L0
  
  LA3405
(2) 10,
L0
   LA4303
(3) 10,
L0
  
    R2508  SC.203
(3) 10,
L0
  HR4004
(3) 10,
L0
  
    R2510  ME.304
(3) 10,
L0
  HRM1101
(3) 340,
L0
  
    R2512  ME.413
(3) 10,
L0
  ME.306
(3) 710,
L0
  
  TR.314
(3) 10,
L0
      
    R2601      TM.3214
(3) 10,
L0
  
      TM.313
(3) 10,
L0
  
    R2602   DTI212
(3) 11,
L0
  DTI212
(3) 11,
L0
   
   CS.211
(3) 11,
L0
  CS.211
(3) 11,
L0
  
    R2618      CT.202
(3) 11,
L0
  
    R2620  CT.305
(3) 10,
L0
  CT.349
(3) 10,
L0
  
    R2623   DTI313
(3) 11,
L0
  DTI313
(3) 11,
L0
   
      CS.521
(3) 10,
L0
  
    R2626      GEN308
(2) 300,
L0
  
      TH.2002
(3) 10,
L0
 
    R2631M   GEN308
(2) 11,
L0
   GEN308
(2) 21,
L0
  
    R2633M  DB4101
(3) 1,
L0
      
    R2634M    GE1101
(3) 11,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
 
    IGE117
(3) 11,
L0
    GEN206
(3) 310,
L0
 
        GE1101
(3) 21,
L0
 
    R2636M    DB3101
(3) 11,
L0
      
    R2701  ALB321
(3) 10,
L0
      
    R2715  AC4011
(3) 11,
L0
 AC4011
(3) 11,
L0
      
    R2716  IGE117
(3) 11,
L0
    GEN206
(3) 310,
L0
   
  GE1101
(3) 11,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
   
      GE1101
(3) 21,
L0
   
    R2720  SS.443
(3) 11,
L0
     
    R2722  TM.1102
(3) 10,
L0
  SR.312
(2) 10,
L0
   
    R2724  TM.341
(3) 10,
L0
  TM.3319
(3) 10,
L0
  
  TM.2107
(3) 10,
L0
  TM.222
(3) 10,
L0
  
    R2727  GEN308
(2) 11,
L0
    GEN308
(2) 21,
L0
    
    R2730  GEN301
(3) 10,
L0
  GEN302
(3) 10,
L0
  
  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
  
    R2732  EAB101
(1) 3,
L0
  EAB101
(1) 3,
L0
  
    R2733      AL.241
(3) 1,
L0
  
      ALB202
(3) 10,
L0
  
    R2735M  DB3101
(3) 11,
L0
    ME.405
(3) 10,
L0
  
    R2736M  BA1201
(3) 10,
L0
  AIM100
(3) 10,
L0
  
  IAC200
(3) 10,
L0
      
    R2737M  PY.454
(3) 10,
L0
  PSY454
(3) 20,
L0
  
  HR3005
(3) 10,
L0
      
  PSY454
(3) 10,
L0
      
    R2738M  GEN201
(3) 10,
L0
  GEN201
(3) 20,
L0
  
    R2814      EAB103
(1) 2,
L0
  
    R2815      ES.403
(1) 4,
L0
  
    R2816  ALB331
(3) 10,
L0
      
    R2822  GE.213
(3) 10,
L0
  GEN110
(3) 10,
L0
  
  GE.213
(3) 710,
L0
      
  GEN110
(3) 40,
L0
      
    R2826  GE.100
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 20,
L0
  
    R2827  GE.101
(2) 310,
L0
  GE.100
(3) 40,
L0
  
  GEN102
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 20,
L0
  
  GEN101
(3) 310,
L0
  GEN401
(3) 310,
L0
  
      GE.121
(3) 310,
L0
  
    R2828  EAB103
(1) 1,
L0
  GEN102
(3) 30,
L0
  
      GE.100
(3) 50,
L0
  
    R2829  GEN102
(3) 140,
L0
  IMG203
(3) 10,
L0
  
      BA1203
(3) 10,
L0
  
    R2830  MM1001
(3) 30,
L0
  ME.205
(3) 10,
L0
  
    R2831  EAB201
(1) 11,
L0
   CH.2449
(3) 11,
L0
 CH.2449
(3) 11,
L0
 
       CH2402
(3) 11,
L0
 CH2402
(3) 11,
L0
 
    R2833  PY.406
(3) 10,
L0
  PY.402
(3) 10,
L0
  
    R2834  GEN401
(3) 340,
L0
  GE.162
(2) 10,
L0
   
      GEN117
(3) 10,
L0
  
    R2835   MK.304
(3) 10,
L0
  MK.424
(3) 10,
L0
  
   MK3304
(3) 10,
L0
  MK4424
(3) 10,
L0
  
    R2836  AC3006
(3) 11,
L0
 AC3006
(3) 11,
L0
     
    R2837  AC1000
(3) 710,
L0
  AC.309
(3) 11,
L0
  
  AC1000
(3) 721,
L0
  AC3009
(3) 10,
L0
  
       AC1000
(3) 721,
L0
    
       AC1000
(3) 710,
L0
    
    R2839  AL.478
(2) 11,
L0
  AL.478
(2) 21,
L0
  
    R2841  AL.201
(3) 10,
L0
  ALB101
(3) 20,
L0
  
  ALB101
(3) 10,
L0
  AL.201
(3) 20,
L0
  
    R2842M  MK4420
(3) 10,
L0
  PY.443
(3) 11,
L0
 
  BI3308
(3) 10,
L0
      
  MK.420
(3) 10,
L0
      
    R2843M  RE.1305
(3) 10,
L0
  LM4441
(3) 10,
L0
  
  IEL417
(3) 10,
L0
      
    R2844M  CA1212
(3) 20,
L0
  GEN307
(2) 10,
L0
   
  CA.212
(3) 20,
L0
      
  CA.212
(3) 20,
L0
      
    R2846M  AL.452
(3) 10,
L0
  AL.452
(3) 20,
L0
  
    R2847M      BI4430
(3) 10,
L0
  
    R2849M      IAV330
(3) 10,
L0
  
    R2901   MM4008
(3) 10,
L0
  CA1212
(3) 10,
L0
  
      CA.212
(3) 10,
L0
  
      CA.212
(3) 10,
L0
  
    R2902  HM.206
(3) 10,
L0
  GEN504
(3) 780,
L0
  
  HRM2105
(3) 10,
L0
  GEN504
(3) 770,
L0
  
    R2903   MM4009
(3) 10,
L0
      
    R2904      BC.304
(3) 11,
L0
 
      BC.412
(3) 10,
L0
  
      BC4143
(3) 10,
L0
  
    R2905  GE.123
(3) 10,
L0
  GE.123
(3) 20,
L0
  
    R2906  HRM1104
(3) 10,
L0
   MM3004
(3) 10,
L0
  
       MG.436
(3) 10,
L0
  
    R2911  GEN306
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 20,
L0
  GEN405
(2) 10,
L0
   
  GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 20,
L0
  GE.142
(2) 10,
L0
   
    R2912  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 50,
L0
  
  GE.101
(2) 30,
L0
      
    R2916  GEN101
(3) 20,
L0
  GEN101
(3) 40,
L0
  
    R2917  GEN101
(3) 30,
L0
  GEN401
(3) 50,
L0
  
    R2925  GEN507
(3) 10,
L0
  MG.401
(3) 10,
L0
  
  GE.135
(3) 10,
L0
  MM4001
(3) 10,
L0
  
  GE.135
(3) 10,
L0
      
    R2926      GE.164
(2) 10,
L0
  
      GEN119
(3) 10,
L0
  
    R2927  HRM1101
(3) 20,
L0
  HRM1104
(3) 20,
L0
  
    R2929  GEN401
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 30,
L0
  
    R2930  GEN401
(3) 20,
L0
  GEN401
(3) 40,
L0
  
    R2931M  BC.201
(3) 10,
L0
  ME.310
(3) 10,
L0
  
  BC3183
(3) 10,
L0
      
    R2932M  PF3084
(3) 11,
L0
      
    R2933M  CA2006
(3) 20,
L0
  HRM1101
(3) 10,
L0
  
      HM.101
(3) 10,
L0
  
    R2934M  CA.109
(3) 10,
L0
  CA1109
(3) 30,
L0
  
  CA1109
(3) 10,
L0
  CA.109
(3) 30,
L0
  
    R2935M  CA1109
(3) 20,
L0
  CA1109
(3) 40,
L0
  
  CA.109
(3) 20,
L0
  CA.109
(3) 40,
L0
  
    R2936M  CA1212
(3) 30,
L0
      
  CA.212
(3) 30,
L0
      
  CA.212
(3) 30,
L0
      
    R3902  SS.326
(3) 11,
L0
    SS.221
(3) 11,
L0
 
  SR.101
(3) 20,
L0
  SR.101
(3) 20,
L0
  
    SS.326
(3) 11,
L0
  SS.221
(3) 10,
L0
  
    R3903      SS.102
(3) 20,
L0
  
    R3909  SS.102
(3) 20,
L0
      
    R3910  SS.205
(3) 11,
L0
 SS.205
(3) 11,
L0
      
    R4104  ME.307
(1) 701,
L0
  CE.212
(1) 301,
L0
  
    R4106A   CE.326
(3) 11,
L0
  CE.326
(3) 11,
L0
  
    R4106B      CE.218
(2) 11,
L0
 CE.218
(2) 11,
L0
 
    R4208  EE.227
(3) 10,
L0
  EE.341
(3) 10,
L0
  
    R4210B  IE.481
(3) 10,
L0
  IE.483
(3) 10,
L0
  
    RSport12  SR.421
(2) 11,
L0
      
    Raerobic  GEN602
(1) 300,
L0
       
    Rป.อาฯ1      IHM212
(3) 11,
L0
 
    Rป.แม่ฯ    HRM3214
(3) 11,
L0
      
    HM.314
(3) 11,
L0
      
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต